IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Abantu bakhonona eMasa

171

17:1
Num. 33:12
Ibandla lonke labantwana bakwa-Israyeli lasuka ehlane laseSini, bahamba ngamabanga njengesiyalo sikaJehova, bamisa eRefidimi; kwakungekho manzi okuba abantu baphuze. 2
17:2
Num. 20:3
Ngalokho abantu baphikisana noMose, bathi: “Siphe amanzi, siphuze.”

UMose wathi kubo: “Yini ukuba niphikisane nami na? Nimlingelani uJehova na?”

3Abantu bomela khona amanzi; abantu bakhonona ngoMose, bathi: “Usikhuphuleleni eGibithe ukuba usibulale, thina nabantwana bethu nezinkomo zethu ngokoma, na?”

4UMose wayesekhala kuJehova, ethi: “Ngizakwenzani kulaba bantu na? Sekukancane ukuba bangikhande ngamatshe.”

5

17:5
Eks. 7:20
14:16
UJehova wathi kuMose: “Dlulela phambi kwabantu, uthathe amalunga akwa-Israyeli; nenduku yakho owashaya ngayo umfula, yiphathe ngesandla sakho, uhambe. 6
17:6
Num. 20:11
AmaH. 78:15
105:41
Isaya 48:21
1 Kor. 10:4
Bheka, ngiyakuma phambi kwakho edwaleni laseHorebe; uzakushaya itshe, kuphume amanzi kulo, abantu baphuze.” Wenze njalo uMose emehlweni amalunga akwa-Israyeli. 7
17:7
Dut. 6:16
AmaH. 81:7
95:8
Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iMasa* neMeriba* ngenxa yokuphikisana kwabantwana bakwa-Israyeli, nangokuba bemlinga uJehova, bethi: “Ukhona yini uJehova phakathi kwethu noma qha?”

Ukulwa no-Amaleki

8

17:8
Dut. 25:17
1 Sam. 15:2
Kwase kufika u-Amaleki, walwa no-Israyeli eRefidimi. 9UMose wathi kuJoshuwa: “Sikhethele amadoda, uphume ulwe no-Amaleki; kusasa ngizakuma esiqongweni sentaba, induku kaNkulunkulu isesandleni sami.”

10UJoshuwa wenze njalo, njengalokho uMose eshilo kuye, walwa no-Amaleki; oMose, no-Aroni, noHure bakhuphukela esiqongweni sentaba. 11Kwathi uMose esephakamisile isandla sakhe, u-Israyeli wahlula, kepha nxa esehlisa, u-Amaleki wahlula. 12Kodwa izandla zikaMose zaba nzima; bathatha itshe, walibeka phambi kwakhe, wahlala kulo; o-Aroni noHure basekela izandla zakhe, omunye engalapha, omunye engalapha; zase zihlala ziqinile izandla zakhe laze lashona ilanga. 13UJoshuwa wamchitha u-Amaleki nabantu bakhe ngosiko lwenkemba.

14

17:14
Num. 24:20
UJehova wathi kuMose: “Kulobe lokhu kube yisikhumbuzo encwadini, ukubeke ezindlebeni zikaJoshuwa ukuthi ngizakuqothula ukukhunjulwa kuka-Amaleki phansi kwezulu.”

15UMose walakha i-altare, waliqamba igama lokuthi iJehova-Nisi. 16Wathi: “Isandla singasesihlalweni sobukhosi sikaJehova sokuthi uJehova uyakulwa no-Amaleki izizukulwane ngezizukulwane.”