IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

Ukubhubha kwabaseGibithe eLwandle Olubomvu

141UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 2

14:2
Num. 33:7
“Yisho kwabakwa-Israyeli ukuba babuyele emuva, bamise ngaphambi kwePhi Hahiroti, ngaphakathi kweMigidoli nolwandle, phambi kweBali Sefoni; anomisa ngaselwandle, nibhekane nalo. 3UFaro uyakuthi ngabantwana bakwa-Israyeli: ‘Badidekile ezweni, ihlane libavalele.’ 4Ngiyakuyenza lukhuni inhliziyo kaFaro, abalandele; ngiyakudunyiswa ngoFaro nangebandla lakhe lonke; abaseGibithe bayakwazi ukuthi nginguJehova.” Benze njalo-ke.

5Inkosi yaseGibithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile; inhliziyo kaFaro neyezinceku zakhe yabaguqukela abantu, bathi: “Yini lokhu esikwenzileyo, sabavumela abakwa-Israyeli ukuba bahambe, bangasikhonzi, na?” 6Wabophela inqola yakhe, wahamba nabantu bakhe. 7Wathatha izinqola ezingamakhulu ayisithupha ezikhethiweyo, nezinqola zonke zaseGibithe, nezinduna zazo zonke. 8

14:8
Num. 33:3
UJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibithe; waxosha abakwa-Israyeli; ngokuba abantwana bakwa-Israyeli baphuma ngesandla esiphakamileyo. 9AbaseGibithe babaxosha, amahhashi onke, nezinqola zikaFaro, nabamahhashi bakhe, nempi yakhe, babafica bemise ngaselwandle ngasePhi Hahiroti ngaphambi kweBali Sefoni.

10UFaro esesondela, abantwana bakwa-Israyeli baphakamisa amehlo abo; bheka, abaseGibithe babebalandela; base besaba kakhulu; abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova. 11

14:11
AmaH. 106:7
Bathi kuMose: “Kungokuba kwakungekho mathuna eGibithe usikhiphile ukuba sifele ehlane na? Usenzeleni lokhu, wasikhipha eGibithe, na? 12Leli alisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibithe, sithi: ‘Siyeke, sikhonze abaseGibithe,’ na? Ngokuba bekuyakuba ngcono kithi ukubakhonza abaseGibithe kunokuba sifele ehlane.”

13UMose wathi kubantu: “Ningesabi; qinani, nibone ukusindisa kukaJehova azakunenzela khona namuhla, ngokuba abaseGibithe enibabonile namuhla anisayikubuye nibabone naphakade.” 14

14:14
Dut. 1:30
UJehova uzakunilwela, nothula nina.

15UJehova wayesethi kuMose: “Ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe. 16Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise; abantwana bakwa-Israyeli bazakuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. 17Bheka, mina ngiyakuzenza lukhuni izinhliziyo zabaseGibithe, babalandele; ngizakudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke, ngezinqola zakhe nangabamahhashi bakhe. 18AbaseGibithe bazakwazi ukuthi nginguJehova, nxa ngidunyisiwe ngoFaro, ngezinqola zakhe nangabamahhashi bakhe.”

19Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo, yema emva kwabo. 20Yafika phakathi kwempi yaseGibithe nempi yakwa-Israyeli; kwakukhona ifu nobumnyama, noma ikhanya ebusuku, ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke.

21

14:21
Josh. 4:23
AmaH. 66:6
77:15
78:13
106:9
Isaya 63:12
UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle; uJehova wamukisa amanzi ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke, waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi owomileyo, amanzi ahlukana. 22
14:22
1 Kor. 10:1
Heb. 11:29
Abantwana bakwa-Israyeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo; amanzi aba lugange kubo ngakwesokunene nangakwesokhohlo.

23AbaseGibithe babaxosha, bangena emva kwabo ngaphakathi kolwandle, namahhashi onke kaFaro, nezinqola zakhe, nabamahhashi bakhe. 24Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yabaseGibithe, esensikeni yomlilo neyefu, wayidunga impi yabaseGibithe. 25Wawisa amasondo ezinqola ukuba bahambise kalukhuni, baze bathi abaseGibithe: “Masibaleke ebusweni buka-Israyeli, ngokuba uJehova uyabalwela emelene nabaseGibithe.”

26Wayesethi uJehova kuMose: “Yelula isandla sakho phezu kolwandle ukuba amanzi abuyele phezu kwabaseGibithe, phezu kwezinqola zabo nabamahhashi babo.” 27UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle, ulwandle lwabuyela endaweni yalo ngokufika kokusa; abaseGibithe balubalekela; uJehova wabathuntuthela abaseGibithe phakathi kolwandle. 28

14:28
Josh. 24:7
Amanzi abuyela, asibekela izinqola, nabamahhashi, nayo yonke impi kaFaro eyangena elwandle emva kwazo; akwasala noyedwa kubo.

29Kepha abantwana bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomileyo phakathi kolwandle; amanzi aba lugange kubo ngakwesokunene nangakwesokhohlo. 30Kanjalo uJehova wasindisa u-Israyeli esandleni sabaseGibithe; u-Israyeli wababona abaseGibithe befile ogwini lolwandle. 31U-Israyeli wabona umsebenzi omkhulu uJehova awenzile phezu kwabaseGibithe; abantu base bemesaba uJehova, bakholwa nguJehova nenceku yakhe uMose.

15

Ihubo lokudumisa kuka-Israyeli

151Base behlabelela uMose nabantwana bakwa-Israyeli leli gama, bekhuluma bethi:

“Ngizakuhlabelela kuJehova,

ngokuba uphakeme kakhulu;

ihhashi nenkweli yalo ukuphonse elwandle.

2

15:2
AmaH. 118:14
Isaya 12:2
UJehova ungamandla ami nehubo lami;

waba yinsindiso kimi;

unguNkulunkulu wami: ngizakumdumisa,

noNkulunkulu kababa: ngizakumphakamisa.

3

15:3
Hos. 12:6
1 IziKr. 16:25
AmaH. 96:4
Isaya 40:18
UJehova uyindoda yempi;

nguJehova igama lakhe.

4Izinqola zikaFaro nempi yakhe

ukuphonse elwandle;

izinduna zakhe ezikhethiweyo

zaminza eLwandle Olubomvu.

5Izintwa ziyabasibekela;

bashona ezinzulwini njengetshe.

6“Isandla sakho sokunene, Nkosi,

sidumisekile ngamandla aso;

esokunene sakho, Nkosi, siyaphahlaza isitha.

7Ngobukhulu bobukhosi bakho

uyachitha abakuvukelayo;

uyathuma intukuthelo yakho,

ibaqede njengamabibi.

8Ngokufutha kwamakhala akho

amanzi anqwabeleka;

izifufula zema njengenqwaba,

amadlambi ashuqa phakathi kolwandle.

9“Isitha sathi: ‘Ngiyakubaxosha, ngibafice,

ngahlukanise impango,

inhliziyo yami idele ngabo;

ngiyakuhosha inkemba yami,

isandla sami sibachithe.’

10Waphephetha ngomoya wakho,

ulwandle lwabasibekela;

baminzisa okomthofu emanzini anamandla.

11“Ngubani onjengawe Jehova

phakathi kwawonkulunkulu;

ngubani onjengawe okhazimula ngobungcwele,

owesabeka ngezibongo,

owenza izimangaliso, na?

12Welula isandla sakho sokunene,

umhlaba wabagwinya.

13“Ngomusa wakho wabahola abantu obahlengileyo;

ngamandla akho wabayisa

endlini yakho engcwele.

14

15:14
Josh. 2:9
Izizwe zizwile; ziyakuthuthumela;

abakhe eFilistiya behlelwe luvalo.

15Khona aphaphatheka amakhosi akwa-Edomi;

izikhulu zakwaMowabi zabanjwa yitwetwe;

bonke abakhe eKhanani baphelile amandla.

16Bayehlelwa luvalo nokwesaba;

ngokobukhulu bengalo yakho bathulisa okwetshe,

baze bawele abantu bakho, Jehova,

baze bawele abantu bakho obathengileyo.

17

15:17
AmaH. 44:3
78:54
80:8
Uzakubangenisa, ubatshale entabeni yefa lakho,

indawo ozenzele yona, Jehova, ukuba uhlale kuyo,

indlu engcwele, Nkosi, eziyimisile izandla zakho.

18

15:18
AmaH. 93:1
UJehova uyakubusa kuze kube phakade.”

19Ngokuba amahhashi kaFaro angena elwandle kanye nezinqola zakhe nabamahhashi bakhe, uJehova wabuyisela amanzi olwandle phezu kwabo; kepha abantwana bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomileyo ngaphakathi kolwandle. 20UMiriyamu umprofethikazi, udadewabo ka-Aroni, waphatha isigubhu ngesandla sakhe; bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu, besina. 21UMiriyamu wabaphendula ngokuthi:

“Hlabelelani kuJehova,

ngokuba uphakeme kakhulu;

ihhashi nenkweli yalo

ukuphonse elwandle.”

Amanzi ababayo aseMara

22

15:22
Num. 33:8
UMose wayesebahola abakwa-Israyeli besuka eLwandle Olubomvu, baya ehlane laseShuri; bahamba ehlane izinsuku ezintathu bengafumani manzi. 23Sebefika eMara babengenakuphuza amanzi aseMara, lokhu ayebaba; ngalokho igama lalo lathiwa iMara.* 24Abantu bakhonona ngoMose, bathi: “Siyakuphuzani na?”

25Wayesekhala kuJehova; uJehova wambonisa umuthi; wawuphonsa emanzini, amanzi aba mtoti. Wabamisela khona isimiso nomthetho; wabavivinya lapho, 26

15:26
Eks. 23:25
wathi: “Uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, ukwenze okulungile emehlweni akhe, ulalele imiyalo yakhe, ugcine izimiso zakhe zonke, angiyikubeka phezu kwakho nasinye salezo zifo engizibeke phezu kwabaseGibithe, ngokuba nginguJehova okuphilisayo.”

Ukufika kwabakwa-Israyeli e-Elimi

27

15:27
Num. 33:9
AmaH. 23:2
Bafika e-Elimi, lapho kwakukhona imithombo eyishumi nambili yamanzi namasundu angamashumi ayisikhombisa; bamisa khona ngasemanzini.

16

Ukukhonona kwabakwa-Israyeli ehlane laseSini

161

16:1
Num. 33:10
Basuka e-Elimi; ibandla lonke labantwana bakwa-Israyeli lafika ehlane laseSini eliphakathi kwe-Elimi neSinayi ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yesibili emva kokuphuma ezweni laseGibithe. 2Lonke ibandla labantwana bakwa-Israyeli lakhonona ngoMose nango-Aroni ehlane. 3
16:3
Eks. 14:11
Num. 11:4
Abantwana bakwa-Israyeli bathi kubo: “Sengathi nga safa ngesandla sikaJehova ezweni laseGibithe, lapho sasihlezi ngasemakhanzini enyama, sidla isinkwa sisutha, ngokuba nisiphumisele kuleli hlane ukuyobulala lonke leli bandla ngendlala.”

Abantu basuthiswa ngezigwaca nangemana*

4UJehova wayesethi kuMose: “Bheka, ngizakuninisela isinkwa esivela ezulwini; abantu bayakuphuma, babuthe isabelo sosuku imihla ngemihla, ukuze ngibavivinye ukuthi bazakuhamba yini emthethweni wami noma qha. 5Kuzakuthi ngosuku lwesithupha bakulungise abakungenisileyo; kuzakuba ngokuphindwe kabili kwalokhu abakubutha imihla ngemihla.”

6OMose no-Aroni bathi kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli: “Ngakusihlwa niyakwazi ukuthi uJehova unikhiphile ezweni laseGibithe. 7Kusasa niyakubona inkazimulo kaJehova, lokhu ezwile izinkonono zenu ngoJehova; thina siyini ukuba nikhonone ngathi na?” 8UMose wathi: “Lokhu kuzakwenzeka, lapho uJehova eyakuninika inyama kusihlwa ukuba nidle, nasekuseni isinkwa ukuze nisuthe; ngokuba uJehova uyezwa izinkonono zenu enikhonona ngaye ngazo; thina siyini? Izinkonono zenu azingathi, zingoJehova.”

9UMose wathi ku-Aroni: “Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ukuthi: ‘Sondelani phambi kukaJehova, ngokuba uzwile izinkonono zenu.’ ”

10

16:10
Eks. 13:21
Num. 11:31
AmaH. 78:24
105:40
Joh. 6:31
1 Kor. 10:3
Kwathi u-Aroni esakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli, babheka ngasehlane; bheka, inkazimulo kaJehova yabonakala efwini.

11UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 12“Ngizwile izinkonono zabantwana bakwa-Israyeli; khuluma kubo, uthi: ‘Ngakusihlwa niyakudla inyama, kusasa nisuthe isinkwa, nize nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu.’ ”

13Kwathi kusihlwa kwenyuka izigwaca, zasibekela ikamu;* ngakusasa kwakulele amazolo ekamu nxazonke. 14

16:14
Num. 11:7
Esenyukile amazolo akade elele khona, bheka, nakho okuthile okuncane okunjengenkwethu, kuncane njengongqoqwane emhlabathini. 15Bakubona abantwana bakwa-Israyeli, bathi omunye komunye: “Yini le?” ngokuba babengazi ukuthi kuyini. UMose wathi kubo: “Kuyisinkwa uJehova aninike sona ukuba nisidle. 16Lokhu kuyikho uJehova ayalile ngakho ukuthi: ‘Kubutheni, kube yilowo nalowo njengokudla kwakhe; anothatha iyomere* ngomuntu ngokwenani labantu benu, yilowo nalowo abathathele abasetendeni lakhe.’ ”

17Abantwana bakwa-Israyeli benze njalo: abanye babutha okuningi abanye okuyingcosana. 18

16:18
2 Kor. 8:15
Lapho sebelinganisa ngeyomere,* yena owayebuthe okuningi akabanga nokuseleyo, nowayebuthe okuyingcosana akaswelanga. Yilowo nalowo wabutha njengokudla kwakhe.

19UMose wayesethi kubo: “Makungashiywa lutho kukho ngumuntu kuze kuse.”

20Kodwa abamlalelanga uMose; abanye kubo bashiya okunye kwaze kwasa, kwazala izimpethu, kwanuka, uMose waze wabathukuthelela.

21Bakubutha ekuseni njalo imihla ngemihla, kwaba yilowo nalowo muntu njengokudla kwakhe; kepha nxa ilanga selibalele, kwancibilika. 22Kwathi ngosuku lwesithupha babutha isinkwa esiphindwe kabili, amayomere* amabili kumuntu munye; zonke izinduna zomhlangano zafika, zamtshela uMose. 23Wathi kuzo: “Lokhu kuyikho uJehova akukhulumileyo: kusasa kulusuku lokuphumula, isabatha elingcwele likaJehova; yosani lokho eniyakukosa, nipheke lokho eniyakukupheka, nizibekele konke okuseleyo, kulondolozwe kuze kuse.”

24Bakubeka kwaze kwasa, njengalokho eyalile uMose; akunukanga, akwaba nampethu. 25Wayesethi uMose: “Yidlani lokhu namuhla, ngokuba namuhla kuyisabatha likaJehova; namuhla aniyikukuthola endle. 26Anokubutha izinsuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha; akuyikubakho ngalo.”

27Kwathi ngosuku lwesikhombisa kwaphuma abanye abantu ukuba bakubuthe, kepha kabakutholanga. 28UJehova wathi kuMose: “Niyakwala kuze kube nini ukugcina imiyalo yami nemithetho yami na? 29

16:29
Gen. 2:3
Eks. 20:8
Bhekani, njengalokho uJehova eniphile isabatha, ngalokho uyaninika ngosuku lwesithupha isinkwa sezinsuku ezimbili; hlalani, kube yilowo nalowo endaweni yakhe, kungaphumi muntu endaweni yakhe ngosuku lwesikhombisa.” 30Base bephumula-ke abantu ngosuku lwesikhombisa.

31Indlu yakwa-Israyeli yaqamba igama lakho ngokuthi imana;* kwakunjengembewu yekoriyanderi,* kumhlophe; kwezwakala emlonyeni kungathi ngamaqebelengwane anezinyosi. 32

16:32
Heb. 9:4
UMose wathi: “Lokhu kuyikho uJehova ayalile ngakho ukuthi: ‘Makulondolozwe ezizukulwaneni iyomere* eligcweleyo lalokhu ukuba babone isinkwa enganipha sona ehlane ngisanikhipha ezweni laseGibithe.’ ”

33UMose wathi ku-Aroni: “Thatha isitsha, ufake iyomere* eligcweleyo lemana, ukubeke phambi kukaJehova, kulondolozelwe izizukulwane zenu.”

34Njengalokho uJehova emyala uMose, kanjalo u-Aroni wakubeka phambi kobuFakazi, kulondolozwe. 35

16:35
Josh. 5:12
Neh. 9:15
Abantwana bakwa-Israyeli badla imana iminyaka engamashumi amane, baze bafika ezweni elakhiweyo; badla imana, baze bafika emikhawulweni yezwe laseKhanani.

36Iyomere* lingokweshumi kwe-efa.*