IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Ihubo lokudumisa kuka-Israyeli

151Base behlabelela uMose nabantwana bakwa-Israyeli leli gama, bekhuluma bethi:

“Ngizakuhlabelela kuJehova,

ngokuba uphakeme kakhulu;

ihhashi nenkweli yalo ukuphonse elwandle.

2

15:2
AmaH. 118:14
Isaya 12:2
UJehova ungamandla ami nehubo lami;

waba yinsindiso kimi;

unguNkulunkulu wami: ngizakumdumisa,

noNkulunkulu kababa: ngizakumphakamisa.

3

15:3
Hos. 12:6
1 IziKr. 16:25
AmaH. 96:4
Isaya 40:18
UJehova uyindoda yempi;

nguJehova igama lakhe.

4Izinqola zikaFaro nempi yakhe

ukuphonse elwandle;

izinduna zakhe ezikhethiweyo

zaminza eLwandle Olubomvu.

5Izintwa ziyabasibekela;

bashona ezinzulwini njengetshe.

6“Isandla sakho sokunene, Nkosi,

sidumisekile ngamandla aso;

esokunene sakho, Nkosi, siyaphahlaza isitha.

7Ngobukhulu bobukhosi bakho

uyachitha abakuvukelayo;

uyathuma intukuthelo yakho,

ibaqede njengamabibi.

8Ngokufutha kwamakhala akho

amanzi anqwabeleka;

izifufula zema njengenqwaba,

amadlambi ashuqa phakathi kolwandle.

9“Isitha sathi: ‘Ngiyakubaxosha, ngibafice,

ngahlukanise impango,

inhliziyo yami idele ngabo;

ngiyakuhosha inkemba yami,

isandla sami sibachithe.’

10Waphephetha ngomoya wakho,

ulwandle lwabasibekela;

baminzisa okomthofu emanzini anamandla.

11“Ngubani onjengawe Jehova

phakathi kwawonkulunkulu;

ngubani onjengawe okhazimula ngobungcwele,

owesabeka ngezibongo,

owenza izimangaliso, na?

12Welula isandla sakho sokunene,

umhlaba wabagwinya.

13“Ngomusa wakho wabahola abantu obahlengileyo;

ngamandla akho wabayisa

endlini yakho engcwele.

14

15:14
Josh. 2:9
Izizwe zizwile; ziyakuthuthumela;

abakhe eFilistiya behlelwe luvalo.

15Khona aphaphatheka amakhosi akwa-Edomi;

izikhulu zakwaMowabi zabanjwa yitwetwe;

bonke abakhe eKhanani baphelile amandla.

16Bayehlelwa luvalo nokwesaba;

ngokobukhulu bengalo yakho bathulisa okwetshe,

baze bawele abantu bakho, Jehova,

baze bawele abantu bakho obathengileyo.

17

15:17
AmaH. 44:3
78:54
80:8
Uzakubangenisa, ubatshale entabeni yefa lakho,

indawo ozenzele yona, Jehova, ukuba uhlale kuyo,

indlu engcwele, Nkosi, eziyimisile izandla zakho.

18

15:18
AmaH. 93:1
UJehova uyakubusa kuze kube phakade.”

19Ngokuba amahhashi kaFaro angena elwandle kanye nezinqola zakhe nabamahhashi bakhe, uJehova wabuyisela amanzi olwandle phezu kwabo; kepha abantwana bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomileyo ngaphakathi kolwandle. 20UMiriyamu umprofethikazi, udadewabo ka-Aroni, waphatha isigubhu ngesandla sakhe; bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu, besina. 21UMiriyamu wabaphendula ngokuthi:

“Hlabelelani kuJehova,

ngokuba uphakeme kakhulu;

ihhashi nenkweli yalo

ukuphonse elwandle.”

Amanzi ababayo aseMara

22

15:22
Num. 33:8
UMose wayesebahola abakwa-Israyeli besuka eLwandle Olubomvu, baya ehlane laseShuri; bahamba ehlane izinsuku ezintathu bengafumani manzi. 23Sebefika eMara babengenakuphuza amanzi aseMara, lokhu ayebaba; ngalokho igama lalo lathiwa iMara.* 24Abantu bakhonona ngoMose, bathi: “Siyakuphuzani na?”

25Wayesekhala kuJehova; uJehova wambonisa umuthi; wawuphonsa emanzini, amanzi aba mtoti. Wabamisela khona isimiso nomthetho; wabavivinya lapho, 26

15:26
Eks. 23:25
wathi: “Uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, ukwenze okulungile emehlweni akhe, ulalele imiyalo yakhe, ugcine izimiso zakhe zonke, angiyikubeka phezu kwakho nasinye salezo zifo engizibeke phezu kwabaseGibithe, ngokuba nginguJehova okuphilisayo.”

Ukufika kwabakwa-Israyeli e-Elimi

27

15:27
Num. 33:9
AmaH. 23:2
Bafika e-Elimi, lapho kwakukhona imithombo eyishumi nambili yamanzi namasundu angamashumi ayisikhombisa; bamisa khona ngasemanzini.