IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Iziluleko kubantwana nabazali

61

6:1
Kol. 3:20
Bantwana, lalelani abazali benu eNkosini, ngokuba lokho kulungile. 2
6:2
Eks. 20:12
Dut. 5:16
Yazisa uyihlo nonyoko, okungumyalelo wokuqala onesithembiso: 3
6:3
IzA. 3:2
ukuze kube kuhle kuwe, uhlale kade emhlabeni. 4
6:4
Dut. 6:7
AmaH. 78:4
IzA. 19:8
29:17
Kol. 3:21
Nani boyise, ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kweNkosi.

Iziluleko kuzo izinceku namakhosi

5

6:5
Kol. 3:22
1 Thim. 6:1
Thith. 2:9
1 Pet. 2:18
Zinceku, abangamakhosi enu ngokwenyama, balaleleni ngokwesaba nokuthuthumela ngobuqotho benhliziyo yenu kungathi kukuKristu, 6ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo, 7nikhonze ngothando kungathi kuseNkosini kungekubantu, 8
6:8
IzE. 10:34
Rom. 2:6
2 Kor. 5:10
nazi ukuthi konke okuhle yilowo nalowo akwenzayo, uzakukwamukela okunjalo eNkosini, noma eyinceku noma engokhululekileyo.

9

6:9
Dut. 10:17
2 IziKr. 19:7
Rom. 2:11
Kol. 4:1
Nani makhosi, yenzani okunjalo kuzo, niyeke ukusongela, nazi ukuthi neyazo neyenu iNkosi isezulwini nokuthi ukukhetha umuntu akukho kuye.

Izikhali zamaKristu

10

6:10
1 Kor. 16:13
2 Thim. 2:1
Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. 11
6:11
Rom. 13:12
2 Kor. 6:7
1 Thes. 5:8
1 Pet. 5:8
Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; 12
6:12
Joh. 14:30
Ef. 2:2
ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. 13
6:13
2 Kor. 10:4
Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke, nime. 14
6:14
Isaya 11:5
59:17
Luk. 12:35
1 Pet. 1:13
Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, 15
6:15
Isaya 52:7
Rom. 10:15
izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula; 16
6:16
1 Joh. 5:4
kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi, 17
6:17
Isaya 59:17
Heb. 4:12
IsAmb. 1:16
namukele futhi isigqoko sensindiso, nenkemba kaMoya eyizwi likaNkulunkulu, 18
6:18
Math. 24:42
Mark. 13:33
Luk. 18:1
Rom. 12:12
Kol. 4:2
1 Thes. 5:17
ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngoMoya; kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke, 19
6:19
AmaH. 51:15
Math. 10:19
IzE. 4:29
2 Thes. 3:1
ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi, nxa ngivula umlomo wami, ngize ngiyishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli; 20
6:20
IzE. 28:16,20
2 Kor. 5:20
engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga, ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo, njengokuba kufanele ukuba ngikhulume.

Isigcino

21

6:21
IzE. 20:4
Kol. 4:7
2 Thim. 4:12
Kepha ukuba nani nazi okuqondene nami nalokhu engikwenzayo, uyakunazisa konke uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo eNkosini, 22engamthumela kini ngakho lokho ukuba nazi izindaba zethu, nokuba aduduze izinhliziyo zenu.

23Ukuthula makube kubazalwane, nothando kanye nokukholwa okuvela kuNkulunkulu uYise naseNkosini uJesu Kristu. 24Umusa mawube nabo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokunganqamukiyo.