IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Ukwahlukana kweziphiwo zikaMoya nobunye bokukholwa

41

4:1
IzE. 21:13,33
Ef. 3:1
Fil. 2:1
Kol. 1:10
Ngakho mina siboshwa eNkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, 2
4:2
Kol. 3:12
1 Thes. 5:14
ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, 3nikhuthalele ukugcina ubunye bukaMoya ngesibopho sokuthula; 4
4:4
Rom. 12:5
1 Kor. 12:4,11
munye umzimba, munye uMoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu; 5
4:5
1 Kor. 12:5
yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo; 6
4:6
Mal. 2:10
Rom. 11:36
1 Kor. 8:5
Kol. 1:16
munye uNkulunkulu, uYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke.

7

4:7
Rom. 12:3,6
Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. 8
4:8
AmaH. 68:18
Ngalokho uthi:

“Esenyukele phezulu

wathumba abathunjiweyo,

wapha abantu izipho.”

9
4:9
Joh. 3:13
6:52
Kepha lokhu ukuthi wenyuka, kuthini, uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na? 10
4:10
IzE. 2:33
Ef. 1:23
Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezu kwamazulu onke, ukuze agcwalise konke. 11
4:11
Luk. 6:13
IzE. 11:27
21:8
Rom. 12:7
1 Kor. 12:28
Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabaphostoli, abanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, 12
4:12
Kol. 1:24
2 Thim. 3:17
ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu, 13
4:13
Kol. 1:28
size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini iNdodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu, 14
4:14
1 Kor. 14:20
Heb. 13:9
ukuze singabe sisaba yizingane, sishukunyiswa okwamaza, sipheshulwa yimimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu, ngobuqili obunamacebo okudukisayo; 15
4:15
Ef. 1:22
5:23
Kol. 1:18
2 Pet. 3:18
kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko, uKristu, 16
4:16
1 Kor. 12:27
16:14
Kol. 2:19
okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe, ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu, kukhuliswe umzimba, ube yisakhiwo othandweni.

Izono zabangakholwayo

17

4:17
Rom. 1:21
1 Pet. 4:3
Ngakho ngisho, ngifakaza eNkosini, ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo, 18
4:18
Ef. 2:12
5:8
Kol. 1:21
1 Pet. 1:14
behlwelwe emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo, 19
4:19
Rom. 1:24
abathi bebuthuntu, bazinikela emanyaleni, ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka.

20Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo, 21uma-ke nimzwile nafundiswa kuye, njengokuba iqiniso likuJesu, 22

4:22
Rom. 6:6
Ef. 2:2
Kol. 3:8
Thith. 3:3
AmaH. 12:1
1 Pet. 2:1
4:2
ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala, owonakala ngezinkanuko zenkohliso, 23
4:23
Rom. 12:2
nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, 24
4:24
2 Kor. 5:17
nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso.

25

4:25
Zak. 8:16
Ngakho lahlani amanga, nikhulume iqiniso, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. 26
4:26
AmaH. 4:4
Jak. 1:19
Thukuthelani ningoni; ilanga malingashoni nisathukuthele. 27
4:27
Jak. 4:7
1 Pet. 5:9
Ningamniki uSathane indawo. 28
4:28
1 Thes. 4:11
2 Thes. 3:8
Owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokokwabela osweleyo.

29

4:29
Math. 12:36
Ef. 5:3
Kol. 3:16
4:6
Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. 30
4:30
Isaya 63:10
Luk. 21:28
2 Kor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. 31Konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. 32
4:32
Math. 6:14
Mark. 11:25
Kol. 3:12
1 Pet. 3:8
Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu.

5

UPawulu uxwayisa ngemisebenzi yobumnyama

51

5:1
Math. 5:45,48
1 Pet. 1:15
Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo, 2
5:2
Eks. 29:18
Joh. 3:16
13:34
15:12
17:19
Gal. 2:20
1 Thes. 4:9
Heb. 8:3
9:14
1 Pet. 3:18
1 Joh. 3:11
nihambe othandweni, njengalokho uKristu wanithanda, wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu.

3

5:3
Mark. 7:21
1 Kor. 6:15
Gal. 5:19
Ef. 4:19
Kepha ubufebe, nakho konke ukungcola, noma isangabe, makungaphathwa nangegama phakathi kwenu, njengokuba kufanele abangcwele, 4
5:4
Ef. 4:29,31
1 Thes. 5:18
nehlazo, nokubheda, nokulawula, okuyizinto ezingafanele, kepha kunalokho makube ngukubonga. 5
5:5
1 Kor. 6:9
Kol. 3:5
IsAmb. 22:15
Ngokuba yazini lokhu, nikuqonde ukuthi akukho sifebe, noma ongcolileyo, noma onesangabe ongokhonza izithombe, onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu.

Ukuhamba ekukhanyeni

6

5:6
Jer. 29:8
Math. 24:4
Rom. 1:18
2 Thes. 2:1
Masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize, ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. 7Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo.

8

5:8
Luk. 16:8
Joh. 12:35
Ef. 2:11
4:18
Fil. 2:15
Ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya eNkosini; hambani njengabantwana bokukhanya, 9
5:9
Gal. 5:22
ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni, 10
5:10
Rom. 12:2
nihlole ukuthi kuyini okuthandeka eNkosini, 11
5:11
Rom. 13:12
1 Kor. 5:9
10:20
2 Kor. 6:14
ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule; 12
5:12
Rom. 1:24
ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho. 13
5:13
Joh. 3:20
Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngukukhanya, ngokuba konke okubonakaliswayo kungukukhanya. 14
5:14
Rom. 13:11
Kol. 3:1
Ngalokho uthi:

“Phaphama wena oleleyo,

uvuke kwabafileyo,

uKristu uzakukukhanyisa.”

15

5:15
IzA. 14:8
Math. 10:16
Rom. 16:19
Ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphile kepha njengabahlakaniphileyo, 16
5:16
Kol. 4:5
nithengisise isikhathi, ngokuba izinsuku zimbi. 17Ngakho-ke ningabi yiziwula, kodwa qondani okuyintando yeNkosi. 18
5:18
IzA. 20:1
23:29
Isaya 5:11,22
Luk. 21:34
IzE. 2:4
Ningadakwa yiwayini, kuvela kulo umhumheko, kodwa nigcwaliswe ngoMoya, 19
5:19
AmaH. 33:2
Kol. 3:16
niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nihlabelele, nihubele iNkosi enhliziyweni yenu, 20
5:20
Heb. 13:15
nimbonge njalo uNkulunkulu uYise ngakho konke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, 21
5:21
1 Pet. 5:5
nithobelane ngokumesaba uKristu.

Ukuphathana kwabaganeneyo

22

5:22
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
Kol. 3:18
Thith. 2:5
1 Pet. 3:1
Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo iNkosi, 23
5:23
1 Kor. 11:3
Ef. 4:15
ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. 24Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke.

25

5:25
Gal. 1:4
Kol. 3:19
Thith. 2:14
1 Pet. 3:7
Madoda, thandani omkenu, njengalokho noKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo 26
5:26
Joh. 3:5
17:17
Thith. 3:5
1 Joh. 1:7
ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, 27
5:27
2 Kor. 11:2
Ef. 1:4
ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasisihla, nambimbi, nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. 28Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena. 29Ngokuba akakho owake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla, ayiphathe kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla; 30ngokuba singamalungu omzimba wakhe. 31
5:31
Gen. 2:24
Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina, anamathele kumkakhe; labo ababili bayakuba nyamanye. 32
5:32
IsAmb. 19:7
Le mfihlakalo inkulu, kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. 33Nani-ke, yilowo nalowo makathande umkakhe njengokuba ezithanda yena, kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe.

6

Iziluleko kubantwana nabazali

61

6:1
Kol. 3:20
Bantwana, lalelani abazali benu eNkosini, ngokuba lokho kulungile. 2
6:2
Eks. 20:12
Dut. 5:16
Yazisa uyihlo nonyoko, okungumyalelo wokuqala onesithembiso: 3
6:3
IzA. 3:2
ukuze kube kuhle kuwe, uhlale kade emhlabeni. 4
6:4
Dut. 6:7
AmaH. 78:4
IzA. 19:8
29:17
Kol. 3:21
Nani boyise, ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kweNkosi.

Iziluleko kuzo izinceku namakhosi

5

6:5
Kol. 3:22
1 Thim. 6:1
Thith. 2:9
1 Pet. 2:18
Zinceku, abangamakhosi enu ngokwenyama, balaleleni ngokwesaba nokuthuthumela ngobuqotho benhliziyo yenu kungathi kukuKristu, 6ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo, 7nikhonze ngothando kungathi kuseNkosini kungekubantu, 8
6:8
IzE. 10:34
Rom. 2:6
2 Kor. 5:10
nazi ukuthi konke okuhle yilowo nalowo akwenzayo, uzakukwamukela okunjalo eNkosini, noma eyinceku noma engokhululekileyo.

9

6:9
Dut. 10:17
2 IziKr. 19:7
Rom. 2:11
Kol. 4:1
Nani makhosi, yenzani okunjalo kuzo, niyeke ukusongela, nazi ukuthi neyazo neyenu iNkosi isezulwini nokuthi ukukhetha umuntu akukho kuye.

Izikhali zamaKristu

10

6:10
1 Kor. 16:13
2 Thim. 2:1
Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. 11
6:11
Rom. 13:12
2 Kor. 6:7
1 Thes. 5:8
1 Pet. 5:8
Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; 12
6:12
Joh. 14:30
Ef. 2:2
ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. 13
6:13
2 Kor. 10:4
Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke, nime. 14
6:14
Isaya 11:5
59:17
Luk. 12:35
1 Pet. 1:13
Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, 15
6:15
Isaya 52:7
Rom. 10:15
izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula; 16
6:16
1 Joh. 5:4
kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi, 17
6:17
Isaya 59:17
Heb. 4:12
IsAmb. 1:16
namukele futhi isigqoko sensindiso, nenkemba kaMoya eyizwi likaNkulunkulu, 18
6:18
Math. 24:42
Mark. 13:33
Luk. 18:1
Rom. 12:12
Kol. 4:2
1 Thes. 5:17
ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngoMoya; kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke, 19
6:19
AmaH. 51:15
Math. 10:19
IzE. 4:29
2 Thes. 3:1
ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi, nxa ngivula umlomo wami, ngize ngiyishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli; 20
6:20
IzE. 28:16,20
2 Kor. 5:20
engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga, ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo, njengokuba kufanele ukuba ngikhulume.

Isigcino

21

6:21
IzE. 20:4
Kol. 4:7
2 Thim. 4:12
Kepha ukuba nani nazi okuqondene nami nalokhu engikwenzayo, uyakunazisa konke uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo eNkosini, 22engamthumela kini ngakho lokho ukuba nazi izindaba zethu, nokuba aduduze izinhliziyo zenu.

23Ukuthula makube kubazalwane, nothando kanye nokukholwa okuvela kuNkulunkulu uYise naseNkosini uJesu Kristu. 24Umusa mawube nabo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokunganqamukiyo.