IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Ukwahlukana kweziphiwo zikaMoya nobunye bokukholwa

41

4:1
IzE. 21:13,33
Ef. 3:1
Fil. 2:1
Kol. 1:10
Ngakho mina siboshwa eNkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, 2
4:2
Kol. 3:12
1 Thes. 5:14
ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, 3nikhuthalele ukugcina ubunye bukaMoya ngesibopho sokuthula; 4
4:4
Rom. 12:5
1 Kor. 12:4,11
munye umzimba, munye uMoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu; 5
4:5
1 Kor. 12:5
yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo; 6
4:6
Mal. 2:10
Rom. 11:36
1 Kor. 8:5
Kol. 1:16
munye uNkulunkulu, uYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke.

7

4:7
Rom. 12:3,6
Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. 8
4:8
AmaH. 68:18
Ngalokho uthi:

“Esenyukele phezulu

wathumba abathunjiweyo,

wapha abantu izipho.”

9
4:9
Joh. 3:13
6:52
Kepha lokhu ukuthi wenyuka, kuthini, uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na? 10
4:10
IzE. 2:33
Ef. 1:23
Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezu kwamazulu onke, ukuze agcwalise konke. 11
4:11
Luk. 6:13
IzE. 11:27
21:8
Rom. 12:7
1 Kor. 12:28
Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabaphostoli, abanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, 12
4:12
Kol. 1:24
2 Thim. 3:17
ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu, 13
4:13
Kol. 1:28
size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini iNdodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu, 14
4:14
1 Kor. 14:20
Heb. 13:9
ukuze singabe sisaba yizingane, sishukunyiswa okwamaza, sipheshulwa yimimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu, ngobuqili obunamacebo okudukisayo; 15
4:15
Ef. 1:22
5:23
Kol. 1:18
2 Pet. 3:18
kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko, uKristu, 16
4:16
1 Kor. 12:27
16:14
Kol. 2:19
okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe, ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu, kukhuliswe umzimba, ube yisakhiwo othandweni.

Izono zabangakholwayo

17

4:17
Rom. 1:21
1 Pet. 4:3
Ngakho ngisho, ngifakaza eNkosini, ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo, 18
4:18
Ef. 2:12
5:8
Kol. 1:21
1 Pet. 1:14
behlwelwe emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo, 19
4:19
Rom. 1:24
abathi bebuthuntu, bazinikela emanyaleni, ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka.

20Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo, 21uma-ke nimzwile nafundiswa kuye, njengokuba iqiniso likuJesu, 22

4:22
Rom. 6:6
Ef. 2:2
Kol. 3:8
Thith. 3:3
AmaH. 12:1
1 Pet. 2:1
4:2
ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala, owonakala ngezinkanuko zenkohliso, 23
4:23
Rom. 12:2
nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, 24
4:24
2 Kor. 5:17
nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso.

25

4:25
Zak. 8:16
Ngakho lahlani amanga, nikhulume iqiniso, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. 26
4:26
AmaH. 4:4
Jak. 1:19
Thukuthelani ningoni; ilanga malingashoni nisathukuthele. 27
4:27
Jak. 4:7
1 Pet. 5:9
Ningamniki uSathane indawo. 28
4:28
1 Thes. 4:11
2 Thes. 3:8
Owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokokwabela osweleyo.

29

4:29
Math. 12:36
Ef. 5:3
Kol. 3:16
4:6
Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. 30
4:30
Isaya 63:10
Luk. 21:28
2 Kor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. 31Konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. 32
4:32
Math. 6:14
Mark. 11:25
Kol. 3:12
1 Pet. 3:8
Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu.