IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa

21

2:1
Kol. 1:21
2:13
Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu, 2
2:2
Joh. 8:44
12:31
Ef. 6:12
Kol. 1:13
3:7
Thith. 3:3
enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yaleli zwe, ngokombusi wamandla omkhathi, ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, 3
2:3
Joh. 3:6
esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo; ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. 4
2:4
Rom. 10:12
Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, 5
2:5
Luk. 15:24
Rom. 6:4,13
sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu – kungomusa nisindisiwe – 6wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, 7kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. 8
2:8
Rom. 3:24
6:23
Gal. 2:16
Thith. 3:5
Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa; nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu; 9
2:9
Rom. 3:20,27
4:2
9:11
11:6
1 Kor. 1:29
2 Thim. 1:9
akuveli ngemisebenzi, ukuze kungabikho ozibongayo. 10
2:10
AmaH. 100:3
Ef. 1:4
4:24
Fil. 2:13
Thith. 2:14
Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo.

11

2:11
1 Kor. 12:2
Ef. 5:8
Ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka, okwenziwa ngezandla enyameni, 12
2:12
Rom. 9:4
ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. 13Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu.

14

2:14
Isaya 9:7
Joh. 10:16
16:33
IzE. 10:36
Rom. 5:1
Gal. 3:28
Kol. 1:20
Ngokuba yena ungukuthula kwethu, owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha, 15
2:15
2 Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 2:14
ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula, 16enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebulele ubutha ngakho. 17
2:17
Isaya 52:7
57:19
Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo, ukuthula nakubo abaseduze. 18
2:18
Joh. 10:9
14:6
Rom. 5:2
Ef. 3:12
Heb. 4:16
10:19
Ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngoMoya munye kuYise.

19

2:19
Ef. 3:6
Fil. 3:20
Heb. 12:22
Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele, ningabendlu kaNkulunkulu, 20
2:20
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
Math. 16:18
1 Kor. 3:9
1 Pet. 2:4
IsAmb. 21:14
nakhiwe phezu kwesisekelo sabaphostoli nabaprofethi, uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi, 21
2:21
2 Kor. 6:16
Ef. 4:16
okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke, sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini, 22okukuyo nani, nakhiwe kanye nabanye, ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngoMoya.

3

UPawulu umiselwe ukwambula imfihlakalo kaKristu

31

3:1
IzE. 28:26
Ef. 4:1
Fil. 1:7,13,17
Kol. 4:3
Ngenxa yalokho mina Pawulu ngiyisiboshwa sikaKristu Jesu ngenxa yenu nina bezizwe – 2
3:2
IzE. 9:15
Gal. 2:7
Kol. 1:25
uma ngabe senizwile ngohlelo lomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo ngenxa yenu 3
3:3
IzE. 22:17
Gal. 1:11
Ef. 1:9
ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulo, njengalokho sengaloba ngokufushane – 4okungakho, nxa nikufunda, ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu, 5
3:5
IzE. 10:28
Kol. 1:26
bengayaziswanga abantwana babantu ezizukulwaneni ezinye, njengalokhu isiyambuliwe manje kubaphostoli bakhe abangcwele nabaprofethi ngoMoya 6
3:6
Gal. 3:14
Ef. 2:15
ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye nathi, nokuthi bamzimba munye nathi, nokuthi bangabahlanganyeli besithembiso kanye nathi kuKristu Jesu ngevangeli; 7
3:7
Rom. 1:5
1 Kor. 4:1
engenziwa isikhonzi salo ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokokusebenza kwamandla akhe. 8
3:8
Rom. 11:33
1 Kor. 15:9
Gal. 1:15
2:8
1 Thim. 1:13
2:7
Mina engimncinyane kunabo bonke abangcwele ngaphiwa lowo musa wokushumayeza abezizwe ivangeli lengcebo kaKristu engaphenyekiyo 9
3:9
Rom. 16:26
1 Pet. 1:20
nokubakhanyisela ukuthi luyini uhlelo lwemfihlakalo ebifihliwe kwaphakade kuNkulunkulu owadala izinto zonke, 10
3:10
1 Pet. 1:12
ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuninginingi kukaNkulunkulu, 11
3:11
Ef. 1:11
ngokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu; 12
3:12
Ef. 2:18
okungaye sinesibindi ukungena ngokwethemba, ngokukholwa nguye. 13
3:13
Fil. 1:12
Kol. 1:24
Ngalokho ngiyacela ukuba ningadangali ngezinhlupheko zami ngenxa yenu, okuludumo lwenu.

UPawulu ukhulekela ibandla ukuba likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu

14Ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo ami kuYise, 15eyethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, 16

3:16
2 Kor. 4:16
Ef. 6:10
1 Pet. 5:10
ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngoMoya wakhe kumuntu ongaphakathi; 17
3:17
Joh. 14:23
Kol. 1:27
uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngokukholwa, ukuze nigxile, nisekelwe othandweni, 18
3:18
Kol. 1:23
2:2,7
nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi, nobude, nokuphakama, nokujula, 19nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke, ukuze nigcwaliswe kube ngukugcwala konke kukaNkulunkulu.

20Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi, 21makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen.

4

Ukwahlukana kweziphiwo zikaMoya nobunye bokukholwa

41

4:1
IzE. 21:13,33
Ef. 3:1
Fil. 2:1
Kol. 1:10
Ngakho mina siboshwa eNkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, 2
4:2
Kol. 3:12
1 Thes. 5:14
ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, 3nikhuthalele ukugcina ubunye bukaMoya ngesibopho sokuthula; 4
4:4
Rom. 12:5
1 Kor. 12:4,11
munye umzimba, munye uMoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu; 5
4:5
1 Kor. 12:5
yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo; 6
4:6
Mal. 2:10
Rom. 11:36
1 Kor. 8:5
Kol. 1:16
munye uNkulunkulu, uYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke.

7

4:7
Rom. 12:3,6
Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. 8
4:8
AmaH. 68:18
Ngalokho uthi:

“Esenyukele phezulu

wathumba abathunjiweyo,

wapha abantu izipho.”

9
4:9
Joh. 3:13
6:52
Kepha lokhu ukuthi wenyuka, kuthini, uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na? 10
4:10
IzE. 2:33
Ef. 1:23
Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezu kwamazulu onke, ukuze agcwalise konke. 11
4:11
Luk. 6:13
IzE. 11:27
21:8
Rom. 12:7
1 Kor. 12:28
Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabaphostoli, abanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, 12
4:12
Kol. 1:24
2 Thim. 3:17
ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu, 13
4:13
Kol. 1:28
size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini iNdodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu, 14
4:14
1 Kor. 14:20
Heb. 13:9
ukuze singabe sisaba yizingane, sishukunyiswa okwamaza, sipheshulwa yimimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu, ngobuqili obunamacebo okudukisayo; 15
4:15
Ef. 1:22
5:23
Kol. 1:18
2 Pet. 3:18
kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko, uKristu, 16
4:16
1 Kor. 12:27
16:14
Kol. 2:19
okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe, ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu, kukhuliswe umzimba, ube yisakhiwo othandweni.

Izono zabangakholwayo

17

4:17
Rom. 1:21
1 Pet. 4:3
Ngakho ngisho, ngifakaza eNkosini, ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo, 18
4:18
Ef. 2:12
5:8
Kol. 1:21
1 Pet. 1:14
behlwelwe emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo, 19
4:19
Rom. 1:24
abathi bebuthuntu, bazinikela emanyaleni, ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka.

20Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo, 21uma-ke nimzwile nafundiswa kuye, njengokuba iqiniso likuJesu, 22

4:22
Rom. 6:6
Ef. 2:2
Kol. 3:8
Thith. 3:3
AmaH. 12:1
1 Pet. 2:1
4:2
ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala, owonakala ngezinkanuko zenkohliso, 23
4:23
Rom. 12:2
nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, 24
4:24
2 Kor. 5:17
nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso.

25

4:25
Zak. 8:16
Ngakho lahlani amanga, nikhulume iqiniso, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. 26
4:26
AmaH. 4:4
Jak. 1:19
Thukuthelani ningoni; ilanga malingashoni nisathukuthele. 27
4:27
Jak. 4:7
1 Pet. 5:9
Ningamniki uSathane indawo. 28
4:28
1 Thes. 4:11
2 Thes. 3:8
Owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokokwabela osweleyo.

29

4:29
Math. 12:36
Ef. 5:3
Kol. 3:16
4:6
Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. 30
4:30
Isaya 63:10
Luk. 21:28
2 Kor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. 31Konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. 32
4:32
Math. 6:14
Mark. 11:25
Kol. 3:12
1 Pet. 3:8
Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu.