IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
Rom. 1:7
1 Kor. 1:1
UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, kubo abangcwele abase-Efesu nakubo abakholwa nguKristu Jesu: 2Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

UPawulu udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asenzela yona ngoKristu

3

1:3
Ef. 2:6
1 Pet. 1:3
Makabongwe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, 4
1:4
Luk. 1:75
Joh. 15:16
Rom. 8:29
Ef. 2:10
5:27
Kol. 1:22
2 Thes. 2:13
2 Thim. 1:9
Thith. 2:12
1 Pet. 1:2
njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe; 5
1:5
Joh. 1:12
Gal. 4:5
wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, 6
1:6
Math. 3:17
Kol. 1:13
ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye oThandiweyo; 7
1:7
IzE. 20:28
Ef. 2:7
Kol. 1:14,20
1 Pet. 1:18
esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe 8
1:8
Kol. 1:9
awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, 9
1:9
Rom. 16:25
Ef. 3:9
Kol. 1:26
1 Pet. 1:20
esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili, 10
1:10
Kol. 1:16
kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni; 11
1:11
Rom. 8:17,28
Ef. 3:11
Kol. 1:12
kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, 12ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe, thina esethemba ngaphambili kuKristu; 13
1:13
Rom. 8:15
2 Kor. 5:5
Ef. 4:30
Kol. 1:5
kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi, nani nabekwa uphawu olunguMoya oNgcwele wesithembiso 14
1:14
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Rom. 8:23
2 Kor. 1:22
1 Pet. 2:9
oyisibambiso sefa lethu, kube ngukuhlengwa kokungokwakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yakhe.

UPawulu ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu

15

1:15
Kol. 1:3
Ngalokho nami, sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, 16
1:16
Fil. 1:3
1 Thes. 1:2
2 Thes. 1:3
angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emikhulekweni yami, 17ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena; 18
1:18
Dut. 33:3
Kol. 1:27
ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele, 19
1:19
1 Kor. 2:5
2 Kor. 13:4
nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, ngokokusebenza kwamandla akhe amakhulu 20
1:20
AmaH. 110:1
IzE. 2:34
Kol. 3:1
Heb. 1:3,13
1 Pet. 3:22
asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini, 21
1:21
Fil. 2:9
Kol. 2:10
ngaphezu kwakho konke ukubusa, negunya, namandla, nobukhosi, namagama onke aphathwayo, kungekuleli zwe lodwa kepha nakulo elizayo; 22
1:22
AmaH. 8:6
Math. 28:18
1 Kor. 15:25
Ef. 4:15
5:23
Kol. 1:18
Heb. 2:8
wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wammisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, 23
1:23
Rom. 12:5
1 Kor. 12:27
Ef. 4:10
elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke.

2

Abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa

21

2:1
Kol. 1:21
2:13
Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu, 2
2:2
Joh. 8:44
12:31
Ef. 6:12
Kol. 1:13
3:7
Thith. 3:3
enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yaleli zwe, ngokombusi wamandla omkhathi, ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, 3
2:3
Joh. 3:6
esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo; ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. 4
2:4
Rom. 10:12
Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, 5
2:5
Luk. 15:24
Rom. 6:4,13
sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu – kungomusa nisindisiwe – 6wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, 7kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. 8
2:8
Rom. 3:24
6:23
Gal. 2:16
Thith. 3:5
Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa; nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu; 9
2:9
Rom. 3:20,27
4:2
9:11
11:6
1 Kor. 1:29
2 Thim. 1:9
akuveli ngemisebenzi, ukuze kungabikho ozibongayo. 10
2:10
AmaH. 100:3
Ef. 1:4
4:24
Fil. 2:13
Thith. 2:14
Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo.

11

2:11
1 Kor. 12:2
Ef. 5:8
Ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka, okwenziwa ngezandla enyameni, 12
2:12
Rom. 9:4
ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. 13Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu.

14

2:14
Isaya 9:7
Joh. 10:16
16:33
IzE. 10:36
Rom. 5:1
Gal. 3:28
Kol. 1:20
Ngokuba yena ungukuthula kwethu, owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha, 15
2:15
2 Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 2:14
ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula, 16enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebulele ubutha ngakho. 17
2:17
Isaya 52:7
57:19
Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo, ukuthula nakubo abaseduze. 18
2:18
Joh. 10:9
14:6
Rom. 5:2
Ef. 3:12
Heb. 4:16
10:19
Ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngoMoya munye kuYise.

19

2:19
Ef. 3:6
Fil. 3:20
Heb. 12:22
Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele, ningabendlu kaNkulunkulu, 20
2:20
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
Math. 16:18
1 Kor. 3:9
1 Pet. 2:4
IsAmb. 21:14
nakhiwe phezu kwesisekelo sabaphostoli nabaprofethi, uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi, 21
2:21
2 Kor. 6:16
Ef. 4:16
okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke, sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini, 22okukuyo nani, nakhiwe kanye nabanye, ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngoMoya.

3

UPawulu umiselwe ukwambula imfihlakalo kaKristu

31

3:1
IzE. 28:26
Ef. 4:1
Fil. 1:7,13,17
Kol. 4:3
Ngenxa yalokho mina Pawulu ngiyisiboshwa sikaKristu Jesu ngenxa yenu nina bezizwe – 2
3:2
IzE. 9:15
Gal. 2:7
Kol. 1:25
uma ngabe senizwile ngohlelo lomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo ngenxa yenu 3
3:3
IzE. 22:17
Gal. 1:11
Ef. 1:9
ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulo, njengalokho sengaloba ngokufushane – 4okungakho, nxa nikufunda, ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu, 5
3:5
IzE. 10:28
Kol. 1:26
bengayaziswanga abantwana babantu ezizukulwaneni ezinye, njengalokhu isiyambuliwe manje kubaphostoli bakhe abangcwele nabaprofethi ngoMoya 6
3:6
Gal. 3:14
Ef. 2:15
ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye nathi, nokuthi bamzimba munye nathi, nokuthi bangabahlanganyeli besithembiso kanye nathi kuKristu Jesu ngevangeli; 7
3:7
Rom. 1:5
1 Kor. 4:1
engenziwa isikhonzi salo ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokokusebenza kwamandla akhe. 8
3:8
Rom. 11:33
1 Kor. 15:9
Gal. 1:15
2:8
1 Thim. 1:13
2:7
Mina engimncinyane kunabo bonke abangcwele ngaphiwa lowo musa wokushumayeza abezizwe ivangeli lengcebo kaKristu engaphenyekiyo 9
3:9
Rom. 16:26
1 Pet. 1:20
nokubakhanyisela ukuthi luyini uhlelo lwemfihlakalo ebifihliwe kwaphakade kuNkulunkulu owadala izinto zonke, 10
3:10
1 Pet. 1:12
ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuninginingi kukaNkulunkulu, 11
3:11
Ef. 1:11
ngokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu; 12
3:12
Ef. 2:18
okungaye sinesibindi ukungena ngokwethemba, ngokukholwa nguye. 13
3:13
Fil. 1:12
Kol. 1:24
Ngalokho ngiyacela ukuba ningadangali ngezinhlupheko zami ngenxa yenu, okuludumo lwenu.

UPawulu ukhulekela ibandla ukuba likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu

14Ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo ami kuYise, 15eyethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, 16

3:16
2 Kor. 4:16
Ef. 6:10
1 Pet. 5:10
ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngoMoya wakhe kumuntu ongaphakathi; 17
3:17
Joh. 14:23
Kol. 1:27
uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngokukholwa, ukuze nigxile, nisekelwe othandweni, 18
3:18
Kol. 1:23
2:2,7
nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi, nobude, nokuphakama, nokujula, 19nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke, ukuze nigcwaliswe kube ngukugcwala konke kukaNkulunkulu.

20Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi, 21makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen.