IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa

21

2:1
Kol. 1:21
2:13
Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu, 2
2:2
Joh. 8:44
12:31
Ef. 6:12
Kol. 1:13
3:7
Thith. 3:3
enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yaleli zwe, ngokombusi wamandla omkhathi, ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, 3
2:3
Joh. 3:6
esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo; ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. 4
2:4
Rom. 10:12
Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, 5
2:5
Luk. 15:24
Rom. 6:4,13
sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu – kungomusa nisindisiwe – 6wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, 7kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. 8
2:8
Rom. 3:24
6:23
Gal. 2:16
Thith. 3:5
Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa; nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu; 9
2:9
Rom. 3:20,27
4:2
9:11
11:6
1 Kor. 1:29
2 Thim. 1:9
akuveli ngemisebenzi, ukuze kungabikho ozibongayo. 10
2:10
AmaH. 100:3
Ef. 1:4
4:24
Fil. 2:13
Thith. 2:14
Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo.

11

2:11
1 Kor. 12:2
Ef. 5:8
Ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka, okwenziwa ngezandla enyameni, 12
2:12
Rom. 9:4
ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. 13Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu.

14

2:14
Isaya 9:7
Joh. 10:16
16:33
IzE. 10:36
Rom. 5:1
Gal. 3:28
Kol. 1:20
Ngokuba yena ungukuthula kwethu, owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha, 15
2:15
2 Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 2:14
ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula, 16enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebulele ubutha ngakho. 17
2:17
Isaya 52:7
57:19
Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo, ukuthula nakubo abaseduze. 18
2:18
Joh. 10:9
14:6
Rom. 5:2
Ef. 3:12
Heb. 4:16
10:19
Ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngoMoya munye kuYise.

19

2:19
Ef. 3:6
Fil. 3:20
Heb. 12:22
Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele, ningabendlu kaNkulunkulu, 20
2:20
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
Math. 16:18
1 Kor. 3:9
1 Pet. 2:4
IsAmb. 21:14
nakhiwe phezu kwesisekelo sabaphostoli nabaprofethi, uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi, 21
2:21
2 Kor. 6:16
Ef. 4:16
okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke, sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini, 22okukuyo nani, nakhiwe kanye nabanye, ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngoMoya.