IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
Rom. 1:7
1 Kor. 1:1
UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, kubo abangcwele abase-Efesu nakubo abakholwa nguKristu Jesu: 2Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

UPawulu udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asenzela yona ngoKristu

3

1:3
Ef. 2:6
1 Pet. 1:3
Makabongwe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, 4
1:4
Luk. 1:75
Joh. 15:16
Rom. 8:29
Ef. 2:10
5:27
Kol. 1:22
2 Thes. 2:13
2 Thim. 1:9
Thith. 2:12
1 Pet. 1:2
njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe; 5
1:5
Joh. 1:12
Gal. 4:5
wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, 6
1:6
Math. 3:17
Kol. 1:13
ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye oThandiweyo; 7
1:7
IzE. 20:28
Ef. 2:7
Kol. 1:14,20
1 Pet. 1:18
esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe 8
1:8
Kol. 1:9
awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, 9
1:9
Rom. 16:25
Ef. 3:9
Kol. 1:26
1 Pet. 1:20
esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili, 10
1:10
Kol. 1:16
kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni; 11
1:11
Rom. 8:17,28
Ef. 3:11
Kol. 1:12
kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, 12ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe, thina esethemba ngaphambili kuKristu; 13
1:13
Rom. 8:15
2 Kor. 5:5
Ef. 4:30
Kol. 1:5
kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi, nani nabekwa uphawu olunguMoya oNgcwele wesithembiso 14
1:14
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Rom. 8:23
2 Kor. 1:22
1 Pet. 2:9
oyisibambiso sefa lethu, kube ngukuhlengwa kokungokwakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yakhe.

UPawulu ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu

15

1:15
Kol. 1:3
Ngalokho nami, sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, 16
1:16
Fil. 1:3
1 Thes. 1:2
2 Thes. 1:3
angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emikhulekweni yami, 17ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena; 18
1:18
Dut. 33:3
Kol. 1:27
ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele, 19
1:19
1 Kor. 2:5
2 Kor. 13:4
nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, ngokokusebenza kwamandla akhe amakhulu 20
1:20
AmaH. 110:1
IzE. 2:34
Kol. 3:1
Heb. 1:3,13
1 Pet. 3:22
asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini, 21
1:21
Fil. 2:9
Kol. 2:10
ngaphezu kwakho konke ukubusa, negunya, namandla, nobukhosi, namagama onke aphathwayo, kungekuleli zwe lodwa kepha nakulo elizayo; 22
1:22
AmaH. 8:6
Math. 28:18
1 Kor. 15:25
Ef. 4:15
5:23
Kol. 1:18
Heb. 2:8
wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wammisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, 23
1:23
Rom. 12:5
1 Kor. 12:27
Ef. 4:10
elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke.