IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

91Ngokuba konke lokho ngakubeka enhliziyweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu; noma kuluthando noma kuyinzondo, akukho muntu okwaziyo; konke kusebusweni babo. 2

9:2
Jobe 9:22
21:7
AmaH. 73:12
Shum. 2:14
8:14
Jer. 12:1
Konke kungabehlela bonke, olungileyo nomubi, omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo, onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo, omuhle abe njengesoni, ofungayo njengowesaba isifungo.

3Kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto inye; ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi, nobuhlanya busezinhliziyweni zabo besekhona, andukuba baye kwabafileyo. 4Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. 5Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. 6Uthando lwabo, nokuzonda kwabo, nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga.

7

9:7
Shum. 3:12,22
5:17
8:15
Isaya 22:13
56:12
Luk. 12:19
1 Kor. 15:32
Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, uphuze iwayini ngenhliziyo enhle, ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. 8Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho malingasweli amafutha. 9
9:9
IzA. 5:18
Shum. 3:22
Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize, oziphiwayo phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize, ngokuba lokhu kuyisabelo sakho kulokho kuphila ngomshikashika wakho owushikashikayo phansi kwelanga. 10
9:10
Jobe 17:13
AmaH. 6:6
115:17
Isaya 38:18
Joh. 9:4
Konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba akukho msebenzi, namcabango, nakwazi, nakuhlakanipha endaweni yabafileyo, lapho uya khona.

11

9:11
AmaH. 127:1
IzA. 16:9
Shum. 3:1
Rom. 9:16
Ngabuye ngabona phansi kwelanga

ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane,

nokulwa ngamaqhawe,

nesinkwa ngabahlakaniphileyo,

nengcebo ngabaqondileyo,

nomusa ngabanokwazi,

ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba.

12

9:12
Jobe 34:20
Mark. 13:33,35
Luk. 12:20
Ngokuba umuntu akasazi isikhathi sakhe;

njengezinhlanzi ezibanjwa enetheni elibi

nezinyoni ezibanjwa ogibeni,

kanjalo amadodana abantu abekelwa isihibe

ngesikhathi esibi,

lapho siwehlela ngokuzumayo.

13Ngabona futhi ukuhlakanipha ngale ndlela phansi kwelanga, kwaba kukhulu kimi: 14kwakukhona umuzi omncane, unabantu abayingcosana phakathi kwawo; kwafika inkosi enkulu kuwo, yawuvimbezela, yakha izinqaba ezinkulu ngakuwo; 15

9:15
2 Sam. 20:16
kepha kwafunyanwa kuwo indoda empofu ehlakaniphileyo; yawukhulula umuzi ngokuhlakanipha kwayo, kodwa nokho akakho okhumbula leyo ndoda empofu. 16
9:16
IzA. 21:22
Shum. 7:20
Ngase ngithi: “Ukuhlakanipha kuhle kunamandla,” kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa, namazwi akhe awezwakali.

17Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni

mahle kunokumemeza kobusa phakathi kweziwula.

18Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa,

ngokuba oyedwa owonayo angachitha okuhle okuningi.