IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukudabuka nokuthokoza; ukulunga nokungalungi

71

7:1
Jobe 14:2
Shum. 8:7,17
10:14
Igama elihle lingcono kunamafutha amahle,

nosuku lokufa lungcono kunosuku lokuzalwa.

2

7:2
IzA. 22:1
Shum. 4:2
Kungcono ukuya endlini yokulila

kunokuya endlini yedili,

ngokuba lokho kungukuphela kwabantu bonke;

nophilayo makakubeke enhliziyweni yakhe.

3

7:3
AmaH. 39:4
Jak. 4:9
Usizi lungcono kunokuhleka,

ngokuba ngokudabuka kobuso

inhliziyo yenzelwa okuhle.

4

7:4
Math. 5:4
2 Kor. 7:8
Inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila,

kepha inhliziyo yeziwula isendlini yentokozo.

5Kungcono ukuzwa ukukhuza kohlakaniphileyo

kunokuba umuntu ezwe ukuhlabelela kweziwula.

6

7:6
IzA. 17:10
Njengokucacamba kwezintathawe eziphansi kwekhanzi,

kunjalo ukuhleka kweziwula.

Nalokho kuyize.

7Impela ukucindezela kuyamhlanyisa ohlakaniphileyo,

nokuthengwa ngomvuzo kuchitha ingqondo.

8

7:8
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Kungcono ukuphela kwendaba kunokuqala kwayo;

onomoya obekezelayo ungcono kunoziphakamisayo.

9

7:9
IzA. 14:29
Ungasheshi ukuthukuthela emoyeni wakho,

ngokuba ulaka luhlala ezifubeni zeziwula.

10Ungasho ukuthi:

“Kwenziwa kanjani ukuba izinsuku zokuqala

zazizinhle kunalezi na?”

Ngokuba awubuzi kanjalo ngokuhlakanipha.

11Ukuhlakanipha kuhle njengefa,

yebo, kunenzuzo kwabalibonayo ilanga,

12

7:12
IzA. 3:13
8:18
ngokuba kusemthunzini wokuhlakanipha

njengasemthunzini wemali,

kepha inzuzo yokwazi

ingeyokuba ukuhlakanipha

kulondoloza ukuphila kwalowo onakho.

13Bona umsebenzi kaNkulunkulu,

ngokuba ngubani ongelula lokho akugobileyo na?

14

7:14
Jobe 12:14
Shum. 1:15
Yenama ngosuku lwenhlanhla,

kepha ngosuku olubi qonda ukuthi

nalolu uNkulunkulu ulwenzile njengalolo,

ukuze umuntu angafumani lutho

oluyakuba khona emva kwakhe.

15

7:15
Fil. 4:12
Konke ngikubonile emihleni yami eyize:

kukhona olungileyo obhubhile ekulungeni kwakhe,

kukhona nomubi owelula ukuphila kwakhe ebubini bakhe.

16

7:16
Jobe 21:7
Shum. 8:14
9:2
Ungabi ngolungileyo ngokudluleleyo,

ungazenzi ohlakaniphileyo kakhulu;

uzichithelani na?

17Ungabi mubi ngokudluleleyo,

ungabi yisiwula;

uyakufelani kungakabi yisikhathi na?

18kuhle ukuba ubambelele kulokhu,

yebo, ungabuyisi isandla sakho nakulokho,

ngokuba owesaba uNkulunkulu

uyakuphumelela kukho konke.

19

7:19
Shum. 2:3
Math. 23:33
Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo

ukuba abe namandla kunababusi abayishumi abasemzini.

20

7:20
IzA. 21:22
24:5
Shum. 9:16,18
Ngokuba akukho muntu emhlabeni

olungileyo kangaka ukuba enze okuhle, angoni.

21

7:21
1 AmaKh. 8:46
2 IziKr. 6:36
IzA. 20:9
1 Joh. 1:8
Ungabeki inhliziyo yakho

emazwini onke akhulunywayo,

funa uzwe inceku yakho ikuthuka,

22

7:22
2 Sam. 16:10
ngokuba kaninginingi inhliziyo yakho

iyazi ukuba nawe ubathukile abanye.

23Konke lokho ngikuvivinyile ngokuhlakanipha, ngathi:

“Ngiyakuhlakanipha,”

kepha kwakusala kude nami.

24

7:24
Jobe 28:12
Shum. 8:17
Okude nokujulile kakhulu,

ngubani ongakufumana na?

25Ngase ngiphenduka

ukuba inhliziyo yami yazi, ihlole,

ifune ukuhlakanipha nendikimba yezindaba

ukuyokwazi ububi ukuthi bungubuwula,

nobuwula ukuthi bungubuhlanya.

26

7:26
Shum. 1:17
2:12
Ngase ngifumana okubaba kunokufa:

owesifazane onhliziyo yakhe iyizingibe namanetha,

nezandla zakhe ziyizibopho;

omuhle phambi kukaNkulunkulu uyakuphunyuka kuye,

kepha isoni siyakubanjwa nguye.

27

7:27
IzA. 5:3
22:14
“Bheka, nakhu engikufumene,” uthi uMshumayeli:

“Ngibeka okunye kokunye

ukuba ngithole indikimba yezindaba,

28nokusafunwa ngumphefumulo wami,

ngingakakufumani kodwa:

indoda inye phakathi kwenkulungwane ngiyifumene,

kepha owesifazane phakathi kwabo bonke labo angimfumananga.

29

7:29
Gen. 1:27
Jer. 17:9
Bheka, lokhu kuphela ngikufumene

ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu waba qotho,

kepha bona bafunile amacebo amaningi.”

8

81Ngubani onjengohlakaniphileyo na?

Ngubani owazi ukuchasisela indaba na?

Ukuhlakanipha komuntu kuyakhanyisa ubuso bakhe,

nobulukhuni bobuso bakhe buyaguqulwa.

2

8:2
Math. 22:21
1 Pet. 2:17
Ngithi: Gcina izwi lenkosi

ngenxa yesifungo ngoNkulunkulu.

3

8:3
Shum. 10:4
Ungasheshi ukusuka ebusweni bayo,

ungemi endabeni embi,

ngokuba yenza konke ekuthandayo.

4

8:4
IzA. 16:15
19:12
20:2
Ngokuba izwi lenkosi liyabusa;

ngubani ongasho kuyo ukuthi: “Wenzani na?”

5Ogcina umyalo akayikwazi okubi:

nenhliziyo yohlakaniphileyo

iyakwazi isikhathi nokwahlulela,

6

8:6
Shum. 3:1,17
ngokuba kukhona isikhathi nokwahlulela ezindabeni zonke;

nokho ububi bomuntu bukhulu phezu kwakhe,

7

8:7
Shum. 7:1
10:14
lokhu engazi okuyakuba khona,

ngokuba ngubani ongamtshela ukuthi kuyakuba kanjani na?

8

8:8
Jobe 14:5
AmaH. 31:15
39:4
Akukho muntu onamandla phezu komoya ukuba awuthiye,

futhi akakho obusa phezu kosuku lokufa;

ukukhululwa akukho empini,

nobubi abunakukhulula umninibo.

9Ngabona konke lokho, ngabeka inhliziyo yami kuyo yonke imisebenzi eyenziwa phansi kwelanga ngesikhathi lapho umuntu ebusa omunye kube ngukulimala kwakhe. 10Kanjalo ngabona ukuthi ababi bembelwa, ababengenile bephuma endaweni engcwele, bababazeka emzini lapho kade benza okunjalo; nalokho kuyize.

11

8:11
Jobe 35:15
Ngenxa yokuba ububi obenziwayo bungahlulelwa masinyane, ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu phakathi kwawo zigcwele ukwenza okubi, 12
8:12
Dut. 6:24
Ezra 8:22
AmaH. 33:18
IzA. 14:11
ngangokuba isoni, noma senza okubi kayikhulu, kuyandiswa nokho izinsuku zaso. Kanti nokho ngiyazi ukuthi kuzakuba kuhle kwabamesabayo uNkulunkulu, lokhu besaba phambi kobuso bakhe; 13kodwa akuyikuba kuhle kwababi, nemihla yabo ayiyikwandiswa njengesithunzi, lokhu abesabi phambi kukaNkulunkulu.

14

8:14
AmaH. 37:35
44:17
73:3
Shum. 2:15
7:16
9:2
Kukhona okuyize okwenziwa emhlabeni kokuthi kukhona abalungileyo abehlelwa ngokomsebenzi wababi, nokuthi kukhona ababi abehlelwa ngokomsebenzi wabalungileyo; ngathi: “Nalokho kuyize.” 15
8:15
Shum. 3:12,22
5:17
9:7
Ngase ngibabaza intokozo, ngokuba umuntu akanakho okuhle phansi kwelanga kunokudla, nokuphuza, nokujabula; lokhu kuyakuhlala kuye emshikashikeni wakhe ezinsukwini zokuphila kwakhe aziphiweyo nguNkulunkulu phansi kwelanga.

16Lapho ngibeka inhliziyo yami ukukwazi ukuhlakanipha nokubona umshikashika owenziwa emhlabeni, ngokuba akakho obona ubuthongo ngamehlo akhe imini nobusuku, 17

8:17
Shum. 7:24
11:5
ngase ngiqonda wonke umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi umuntu akanakuwubamba umsebenzi owenziwa phansi kwelanga, ngokuba noma umuntu eshikashikeka kangakanani ukuwuhlola, angewuthole, yebo, nakuba ohlakaniphileyo ecabanga ukuthi uyawazi, akanakuwuthola.

9

91Ngokuba konke lokho ngakubeka enhliziyweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu; noma kuluthando noma kuyinzondo, akukho muntu okwaziyo; konke kusebusweni babo. 2

9:2
Jobe 9:22
21:7
AmaH. 73:12
Shum. 2:14
8:14
Jer. 12:1
Konke kungabehlela bonke, olungileyo nomubi, omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo, onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo, omuhle abe njengesoni, ofungayo njengowesaba isifungo.

3Kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto inye; ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi, nobuhlanya busezinhliziyweni zabo besekhona, andukuba baye kwabafileyo. 4Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. 5Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. 6Uthando lwabo, nokuzonda kwabo, nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga.

7

9:7
Shum. 3:12,22
5:17
8:15
Isaya 22:13
56:12
Luk. 12:19
1 Kor. 15:32
Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, uphuze iwayini ngenhliziyo enhle, ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. 8Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho malingasweli amafutha. 9
9:9
IzA. 5:18
Shum. 3:22
Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize, oziphiwayo phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize, ngokuba lokhu kuyisabelo sakho kulokho kuphila ngomshikashika wakho owushikashikayo phansi kwelanga. 10
9:10
Jobe 17:13
AmaH. 6:6
115:17
Isaya 38:18
Joh. 9:4
Konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba akukho msebenzi, namcabango, nakwazi, nakuhlakanipha endaweni yabafileyo, lapho uya khona.

11

9:11
AmaH. 127:1
IzA. 16:9
Shum. 3:1
Rom. 9:16
Ngabuye ngabona phansi kwelanga

ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane,

nokulwa ngamaqhawe,

nesinkwa ngabahlakaniphileyo,

nengcebo ngabaqondileyo,

nomusa ngabanokwazi,

ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba.

12

9:12
Jobe 34:20
Mark. 13:33,35
Luk. 12:20
Ngokuba umuntu akasazi isikhathi sakhe;

njengezinhlanzi ezibanjwa enetheni elibi

nezinyoni ezibanjwa ogibeni,

kanjalo amadodana abantu abekelwa isihibe

ngesikhathi esibi,

lapho siwehlela ngokuzumayo.

13Ngabona futhi ukuhlakanipha ngale ndlela phansi kwelanga, kwaba kukhulu kimi: 14kwakukhona umuzi omncane, unabantu abayingcosana phakathi kwawo; kwafika inkosi enkulu kuwo, yawuvimbezela, yakha izinqaba ezinkulu ngakuwo; 15

9:15
2 Sam. 20:16
kepha kwafunyanwa kuwo indoda empofu ehlakaniphileyo; yawukhulula umuzi ngokuhlakanipha kwayo, kodwa nokho akakho okhumbula leyo ndoda empofu. 16
9:16
IzA. 21:22
Shum. 7:20
Ngase ngithi: “Ukuhlakanipha kuhle kunamandla,” kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa, namazwi akhe awezwakali.

17Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni

mahle kunokumemeza kobusa phakathi kweziwula.

18Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa,

ngokuba oyedwa owonayo angachitha okuhle okuningi.