IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukudabuka nokuthokoza; ukulunga nokungalungi

71

7:1
Jobe 14:2
Shum. 8:7,17
10:14
Igama elihle lingcono kunamafutha amahle,

nosuku lokufa lungcono kunosuku lokuzalwa.

2

7:2
IzA. 22:1
Shum. 4:2
Kungcono ukuya endlini yokulila

kunokuya endlini yedili,

ngokuba lokho kungukuphela kwabantu bonke;

nophilayo makakubeke enhliziyweni yakhe.

3

7:3
AmaH. 39:4
Jak. 4:9
Usizi lungcono kunokuhleka,

ngokuba ngokudabuka kobuso

inhliziyo yenzelwa okuhle.

4

7:4
Math. 5:4
2 Kor. 7:8
Inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila,

kepha inhliziyo yeziwula isendlini yentokozo.

5Kungcono ukuzwa ukukhuza kohlakaniphileyo

kunokuba umuntu ezwe ukuhlabelela kweziwula.

6

7:6
IzA. 17:10
Njengokucacamba kwezintathawe eziphansi kwekhanzi,

kunjalo ukuhleka kweziwula.

Nalokho kuyize.

7Impela ukucindezela kuyamhlanyisa ohlakaniphileyo,

nokuthengwa ngomvuzo kuchitha ingqondo.

8

7:8
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Kungcono ukuphela kwendaba kunokuqala kwayo;

onomoya obekezelayo ungcono kunoziphakamisayo.

9

7:9
IzA. 14:29
Ungasheshi ukuthukuthela emoyeni wakho,

ngokuba ulaka luhlala ezifubeni zeziwula.

10Ungasho ukuthi:

“Kwenziwa kanjani ukuba izinsuku zokuqala

zazizinhle kunalezi na?”

Ngokuba awubuzi kanjalo ngokuhlakanipha.

11Ukuhlakanipha kuhle njengefa,

yebo, kunenzuzo kwabalibonayo ilanga,

12

7:12
IzA. 3:13
8:18
ngokuba kusemthunzini wokuhlakanipha

njengasemthunzini wemali,

kepha inzuzo yokwazi

ingeyokuba ukuhlakanipha

kulondoloza ukuphila kwalowo onakho.

13Bona umsebenzi kaNkulunkulu,

ngokuba ngubani ongelula lokho akugobileyo na?

14

7:14
Jobe 12:14
Shum. 1:15
Yenama ngosuku lwenhlanhla,

kepha ngosuku olubi qonda ukuthi

nalolu uNkulunkulu ulwenzile njengalolo,

ukuze umuntu angafumani lutho

oluyakuba khona emva kwakhe.

15

7:15
Fil. 4:12
Konke ngikubonile emihleni yami eyize:

kukhona olungileyo obhubhile ekulungeni kwakhe,

kukhona nomubi owelula ukuphila kwakhe ebubini bakhe.

16

7:16
Jobe 21:7
Shum. 8:14
9:2
Ungabi ngolungileyo ngokudluleleyo,

ungazenzi ohlakaniphileyo kakhulu;

uzichithelani na?

17Ungabi mubi ngokudluleleyo,

ungabi yisiwula;

uyakufelani kungakabi yisikhathi na?

18kuhle ukuba ubambelele kulokhu,

yebo, ungabuyisi isandla sakho nakulokho,

ngokuba owesaba uNkulunkulu

uyakuphumelela kukho konke.

19

7:19
Shum. 2:3
Math. 23:33
Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo

ukuba abe namandla kunababusi abayishumi abasemzini.

20

7:20
IzA. 21:22
24:5
Shum. 9:16,18
Ngokuba akukho muntu emhlabeni

olungileyo kangaka ukuba enze okuhle, angoni.

21

7:21
1 AmaKh. 8:46
2 IziKr. 6:36
IzA. 20:9
1 Joh. 1:8
Ungabeki inhliziyo yakho

emazwini onke akhulunywayo,

funa uzwe inceku yakho ikuthuka,

22

7:22
2 Sam. 16:10
ngokuba kaninginingi inhliziyo yakho

iyazi ukuba nawe ubathukile abanye.

23Konke lokho ngikuvivinyile ngokuhlakanipha, ngathi:

“Ngiyakuhlakanipha,”

kepha kwakusala kude nami.

24

7:24
Jobe 28:12
Shum. 8:17
Okude nokujulile kakhulu,

ngubani ongakufumana na?

25Ngase ngiphenduka

ukuba inhliziyo yami yazi, ihlole,

ifune ukuhlakanipha nendikimba yezindaba

ukuyokwazi ububi ukuthi bungubuwula,

nobuwula ukuthi bungubuhlanya.

26

7:26
Shum. 1:17
2:12
Ngase ngifumana okubaba kunokufa:

owesifazane onhliziyo yakhe iyizingibe namanetha,

nezandla zakhe ziyizibopho;

omuhle phambi kukaNkulunkulu uyakuphunyuka kuye,

kepha isoni siyakubanjwa nguye.

27

7:27
IzA. 5:3
22:14
“Bheka, nakhu engikufumene,” uthi uMshumayeli:

“Ngibeka okunye kokunye

ukuba ngithole indikimba yezindaba,

28nokusafunwa ngumphefumulo wami,

ngingakakufumani kodwa:

indoda inye phakathi kwenkulungwane ngiyifumene,

kepha owesifazane phakathi kwabo bonke labo angimfumananga.

29

7:29
Gen. 1:27
Jer. 17:9
Bheka, lokhu kuphela ngikufumene

ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu waba qotho,

kepha bona bafunile amacebo amaningi.”