IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Konke kunesikhathi sakho

31

3:1
Shum. 9:11
Konke kunesikhathi sakho,

yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu.

2

3:2
Gen. 8:22
Jobe 14:5
Kukhona isikhathi sokuzalwa

nesikhathi sokufa,

isikhathi sokutshala

nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo;

3isikhathi sokubulala

nesikhathi sokuphilisa,

isikhathi sokudiliza

nesikhathi sokwakha;

4isikhathi sokukhala

nesikhathi sokuhleka,

isikhathi sokulila

nesikhathi sokusina;

5isikhathi sokuphonsa amatshe

nesikhathi sokuqoqa amatshe,

isikhathi sokugona

nesikhathi sokungagoni;

6isikhathi sokufuna

nesikhathi sokulahlekelwa,

isikhathi sokugcina

nesikhathi sokuhlahla;

7isikhathi sokuklebhula

nesikhathi sokuthunga,

isikhathi sokuthula

nesikhathi sokukhuluma;

8isikhathi sokuthanda

nesikhathi sokuzonda,

isikhathi sokulwa

nesikhathi sokuzola.

9

3:9
Shum. 1:3
2:22
Unanzuzoni osebenzayo ngalokho akushikashikayo na? 10Ngibonile umshikashika uNkulunkulu awunikile amadodana abantu ukuba awushikashike. 11
3:11
Jobe 37:23
Shum. 11:5
Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho, ubekile nokuphakade ezinhliziyweni zabo; nokho umuntu angefumane umsebenzi awenzile uNkulunkulu kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. 12
3:12
Shum. 2:1
8:15
Isaya 22:13
Ngiyazi ukuthi akukho okuhle kubo kunokuba bathokoze, bazenzele okumnandi besekhona. 13
3:13
Shum. 5:18
Kepha futhi ukuba abantu bonke badle, baphuze, babone okuhle kuwo wonke umshikashika wabo kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. 14
3:14
AmaH. 33:11
Isaya 46:10
Ngiyazi ukuthi konke akwenzayo uNkulunkulu kuyakuba khona kuze kube phakade; akukho okungenezelwa kukho, futhi akukho okungasuswa kukho. UNkulunkulu ukwenzile ukuba abantu besabe phambi kwakhe.

15

3:15
Shum. 1:9
Lokhu okukhona yikho okwakukhona,

nalokhu okuyakuba khona kade kwakukhona;

uNkulunkulu ufuna okudlulileyo.

Umuntu ufana nezilwane

16Futhi ngabona phansi kwelanga ukuthi kukhona okubi endaweni yokwahlulela nokuthi kukhona ukushinga endaweni yokulunga.

17

3:17
AmaH. 82:1
Isaya 10:1
Ngase ngithi enhliziyweni yami:

“UNkulunkulu uyakwahlulela nolungileyo nomubi,

ngokuba kukhona lapha isikhathi sezindaba zonke

nesemisebenzi yonke.”

18Ngathi enhliziyweni yami: “Kungenxa yamadodana abantu ukuze uNkulunkulu awavivinye, wona azibonele ukuthi anjengezilwane nje. 19

3:19
AmaH. 39:5,11
49:12,20
78:39
Jak. 4:14
Ngokuba okwehlela amadodana abantu kwehlela nezilwane, into inye ikwehlela kokubili: njengalokhu kufa lokho, kuyafa nalokhu; kunomphefumulo munye, umuntu akazidluli ngalutho izilwane, ngokuba konke kuyize. 20
3:20
Gen. 2:19
3:19
Jobe 34:15
AmaH. 104:29
146:4
Shum. 6:6
12:7
Konke kuya endaweni inye; konke kuvela othulini, konke kubuyela othulini. 21Ngubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu, nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini, na?”

22

3:22
Shum. 5:17
Ngase ngibona-ke ukuthi akukho okungcono kunokuba umuntu athokoze ngemisebenzi yakhe, lokhu kuyisabelo sakhe, ngokuba ngubani ongambuyisa ukuba abone okuyakuba semva kwakhe na?

4

41

4:1
Jobe 35:9
Shum. 3:16
Ngase ngibuye ngabona konke ukucindezela okwenziwa phansi kwelanga; bheka izinyembezi zabacindezelwayo; babengenamduduzi. Ohlangothini lwababacindezelayo kwakukhona amandla, kepha bona babengenamduduzi. 2
4:2
Jobe 3:3
Shum. 7:1
Jer. 20:14
Ngase ngibusisa abafileyo asebafa kunabaphilayo abasekhona, 3kepha badlulwa bobabili nguye ongakabikho, ongabonanga umsebenzi omubi owenziwa phansi kwelanga.

4Futhi ngabona wonke umshikashika nakho konke okwenziwe ngekhono ukuthi kungumhawu womuntu ngomakhelwane wakhe. Nalokho kuyize nokufuna umoya.

5

4:5
IzA. 6:10
Isiwula siyasonga izandla zaso,

sidle umzimba waso.

6Kungcono ukhweshe lokuthula

kunezandla zombili zigcwele umshikashika

kanye nokufuna umoya.

7Ngase ngibuye ngabona okunye okuyize phansi kwelanga:

8

4:8
IzA. 27:20
Shum. 5:9
Kukhona oyedwa,

kanaye owesibili,

yebo, akanamntwana, kanamfowabo,

nokho ukuphela komshikashika wakhe akukho,

namehlo akhe awasuthi ngengcebo.

Uthi: “Ngishikashikela-bani,

ngiswezisela umphefumulo wami ngokuhle, na?”

Nalokho kuyize nenhlupheko embi.

9

4:9
Gen. 2:18
Kungcono ababili kunoyedwa,

ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo.

10Ngokuba uma bewa,

omunye uyavusa umngane wakhe;

kepha maye kuye oyedwa lapho ewa,

engenawesibili wokumvusa!

11Futhi uma ababili belele ndawonye,

banokufudumala,

kepha oyedwa angafudumala kanjani na?

12Nakuba umuntu ahlula oyedwa,

ababili bayakuma phambi kwakhe,

nentambo emicu mithathu ayisheshi ukugqashuka.

13Kungcono umfana ompofu ohlakaniphileyo kunenkosi egugileyo eyisiwula, engasakwazi ukuxwayiswa, 14

4:14
AmaH. 113:7
Luk. 1:52
ngokuba waphuma etilongweni ukuba abe yinkosi, yebo, wazalwa embusweni wayo empofu. 15Ngabona bonke abaphilayo ababehamba phansi kwelanga bekanye nalowo mfana obeyakuma esikhundleni sakhe; 16kwakungekho ukuphela kwabantu bonke, bonke ayephambi kwabo; nokho abafika emuva abayikuthokoza ngaye. Impela nalokho kuyize nokufuna umoya.

5

Ukumesaba uJehova

51

5:1
1 Sam. 15:22
IzA. 15:8
21:27
Hos. 6:6
Gcina unyawo lwakho, lapho uya endlini kaNkulunkulu, ngokuba ukusondela ukuyokuzwa kungcono kunokunikela ngomhlatshelo weziwula, ngokuba azazi ukuthi zenza okubi.

2

5:2
Math. 6:7
Jak. 1:19
Ungabi namawala ngomlomo wakho,

nenhliziyo yakho mayingasheshi ukukhipha izwi

phambi kukaNkulunkulu,

ngokuba uNkulunkulu usezulwini,

wena usemhlabeni;

ngalokho amazwi akho mawabe yingcosana.

3

5:3
IzA. 10:14
Ngokuba iphupho livela

ngemisebenzi eminingi

nephimbo lesiwula ngobuningi bamazwi.

4Lapho wenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu, ungalibali ukusifeza, ngokuba akathokozi ngeziwula: feza lokhu okwethembisayo. 5

5:5
Num. 30:3
Dut. 23:21
AmaH. 76:11
Kungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembisa ungafezi. 6Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha; yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakho, achithe umsebenzi wezandla zakho, na? 7
5:7
Num. 30:7
Mal. 2:7
Ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi, kukhona nokuyize namazwi amaningi, kepha wena yesaba uNkulunkulu.

8Uma ubona ukudlovelwa kwabampofu nokuphangwa kokwahlulela nokokulunga ezweni, ungamangali ngakho, ngokuba omkhulu uqaphela omkhulu kunaye, futhi kukhona nabakhulu kunabo. 9

5:9
AmaH. 82:1
IzA. 22:8
Kol. 3:25
1 Thes. 4:6
Inkosi esebenzela amasimu iyinsizakalo yezwe kukho konke.

10Othanda imali akayikusutha ngemali,

nothanda okuningi akaneliswa yizithelo;

nalokho kuyize.

11Lapho okuhle kwanda,

nabakudlayo bayanda;

kulusizo luni kumninikho

ngaphandle kokuba akubone ngamehlo akhe na?

12

5:12
Jobe 20:18
27:16
AmaH. 49:10
Shum. 4:8
Hag. 1:6
Ubuthongo besisebenzi bumnandi,

noma sidla okuyingcosana noma okuningi,

kepha ukusutha kocebileyo

akumvumeli ukuba alale.

13Kukhona ububi obudabukisayo engibubonile phansi kwelanga:

ingcebo egcinelwe

umniniyo ukuba imlimaze;

14

5:14
Jobe 20:20
futhi uma ingcebo ichithwa

ngengozi embi,

indodana ayizalileyo

ayinalutho esandleni sayo.

15

5:15
Jobe 1:21
27:19
AmaH. 49:17
1 Thim. 6:7
Njengalokho aphuma esizalweni sikanina,

uyakubuye amuke,

ahambe ze njengasekufikeni kwakhe,

engatholi lutho ngomshikashika wakhe,

ahambe nalo esandleni sakhe.

16Nalokho kungububi obudabukisayo

ukuthi uyamuka kukho konke

njengokufika kwakhe;

unanzuzoni ukuthi ushikashikele umoya na?

17Yebo, zonke izinsuku zakhe

zisebumnyameni nasosizini,

nasekukhathazekeni okuningi,

nasekuguleni, nasekuthukutheleni.

18

5:18
Shum. 3:12,22
Bheka, engikubonile mina ukuthi kuhle futhi kumnandi kumuntu kungukudla, nokuphuza, nokubona okuhle kuwo wonke umshikashika wakhe awushikashikayo phansi kwelanga zonke izinsuku zokuphila kwakhe uNkulunkulu amnika zona; ngokuba lokhu kuyisabelo sakhe. 19
5:19
Shum. 2:24
3:13
Futhi bonke abantu uNkulunkulu abaphe ingcebo nemfuyo, abanike futhi namandla okudla kukho ukuba bathathe izabelo zabo, bathokoze ngomshikashika wabo lokho kuyisipho sikaNkulunkulu. 20Ngokuba akakhumbuli kakhulu izinsuku zokuphila kwakhe, lokhu uNkulunkulu emnika intokozo enhliziyweni yakhe.