IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Intokozo nokufuna intokozo kuyize

21

2:1
Shum. 8:15
Luk. 12:19
Ngase ngithi mina enhliziyweni yami: “Woza, ngizakukulinga ngentokozo; mawubone okuhle nje.” Kepha nalokho kwakuyize. 2Ngathi ngokuhleka: “Ngubuhlanya,” nangentokozo: “Yenzani na?” 3
2:3
Shum. 7:17
Ngaphenya enhliziyweni yami ukuba ngiyakuthokozisa kanjani umzimba wami ngewayini, inhliziyo ingihole nokho ngokuhlakanipha, nokuba ngibambe ubuwula, ngize ngibone ukuthi kuyini okuhle kumadodana abantu ukuba akwenze phansi kwezulu ezinsukwini zonke zokuphila kwawo.

4

2:4
1 AmaKh. 6:1
2 IziKr. 3:1
Ngazenzela imisebenzi emikhulu, ngazakhela izindlu, ngazitshalela izivini, 5ngazenzela izivande namahlathi, ngatshala khona imithi enezithelo zezinhlobo zonke, 6ngazenzela amachibi amanzi ukuba kuniselwe ngawo ihlathi lemithi emilayo. 7
2:7
2 IziKr. 1:12
Ngathenga izinceku nezincekukazi, nganginazo ezazalwa endlini; yebo, nganginemfuyo enkulu yezinkomo neyezimvu phezu kwakho konke okwakuphambi kwami eJerusalema. 8
2:8
1 AmaKh. 10:11,14
2 IziKr. 9:10,13
Ngazibuthela futhi isiliva negolide, nemfuyo yamakhosi, nezifunda; ngathola abahlabeleli, abesilisa nabesifazane, nalokho athokoza ngakho amadodana abantu: isancinza, yebo, izancinza eziningi. 9
2:9
1 AmaKh. 10:23
2 IziKr. 9:22
Ngase ngikhula ngaba mkhulu kunabo bonke ababe phambi kwami eJerusalema. Nokuhlakanipha kwami kwakumi ngakimi.

10Konke amehlo ami akufisayo angikugodlanga kuwo; angenqabelanga inhliziyo yami neyodwa intokozo, ngokuba inhliziyo yami yathokoza ngawo wonke umshikashika wami; lokho kwakuyisabelo sami kuwo wonke umshikashika wami. 11

2:11
Shum. 1:14
Ngase ngibhekana nemisebenzi yonke ezaziyenzile izandla zami, nomshikashika engangishikashikile ukuwenza; bheka, konke kwakuyize nokufuna umoya, akukho nzuzo phansi kwelanga.

12

2:12
Shum. 1:17
7:26
Ngase ngiphenduka ukuba ngibone ukuhlakanipha, nokuhlanya, nobuwula, ngokuba angenzani umuntu olandela inkosi ngaphandle kwalokho okwenziweyo ngaphambili na? 13Ngase ngibona ukuthi ukuhlakanipha kudlula ubuwula njengalokhu ukukhanya kudlula ubumnyama. 14
2:14
IzA. 14:33
15:7
17:24
Shum. 8:1
Ohlakaniphileyo unamehlo ekhanda lakhe, kepha isiwula sihamba ebumnyameni; nokho ngabona ukuthi umehlo munye wehlela bonke. 15
2:15
Jobe 21:7
Shum. 6:8
8:14
9:2
Ngase ngithi enhliziyweni yami: “Njengokwehlelwa kwesiwula ngiyakwehlelwa nami; ngisidluleleni ngokuhlakanipha na?” Ngathi-ke enhliziyweni yami ukuba nalokho kwakuyize. 16
2:16
Jobe 18:17
AmaH. 49:10
Ngokuba akukho ukukhunjulwa kohlakaniphileyo nokwesiwula kuze kube phakade, lokhu ezinsukwini ezizayo konke kuyakube sekukhohlakele. Nohlakaniphileyo akafi njengesiwula na?

17

2:17
Jobe 3:21
14:13
Ngase ngizonda ukuphila, ngokuba umsebenzi owenziwa phansi kwelanga mubi kimi, lokhu konke kuyize nokufuna umoya nje. 18
2:18
AmaH. 49:17
Yebo, ngazonda wonke umshikashika wami engangiwushikashika phansi kwelanga, lokhu ngabona ukuthi ngizakuwushiya kumuntu ofika emva kwami. 19Ngubani owaziyo, uma eyakuba ngumuntu ohlakaniphileyo noma isiwula na? Nokho uyakubusa phezu kwawo wonke umshikashika wami engiwushikashikile nengihlakaniphele kuwo phansi kwelanga. Nalokho kuyize. 20Ngase ngibuye ngaphela ithemba ngawo wonke umshikashika engangiwushikashikile phansi kwelanga. 21
2:21
AmaH. 39:6
IsiLilo 5:2
Ngokuba kukhona umuntu omshikashika wakhe wenziwe ngokuhlakanipha, nangokwazi, nangekhono, kepha nokho uyakuwunikeza kumuntu ongawushikashikanga kube yisabelo sakhe. Nalokho kuyize nobubi obukhulu. 22
2:22
Shum. 1:3
Ngokuba umuntu unanzuzoni yawo wonke umshikashika wakhe nokukhandleka kwenhliziyo yakhe akushikashikile phansi kwelanga na? 23
2:23
Jobe 7:1
14:1
Shum. 5:16
Ngokuba zonke izinsuku zakhe zinobuhlungu, nomsebenzi wakhe ulusizi; yebo, nasebusuku inhliziyo yakhe ayiphumuli; nalokho kuyize.

24

2:24
Shum. 5:18
Akukho okuhle kumuntu kunalokhu kokuba adle, aphuze, abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe, kepha nalokho ngakubona ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu. 25
2:25
1 AmaKh. 4:22
Ngokuba ngubani ongadla, ngubani ongajabula ngaphandle kwakhe na? 26
2:26
AmaH. 97:11
IzA. 13:21
28:8
Ngokuba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika ukuhlakanipha, nokwazi, nentokozo, kepha isoni usinika usizi lokuba sibuthe, siqongelele, ukuze simnike yena omuhle kuNkulunkulu. Nalokho kuyize nokufuna umoya.

3

Konke kunesikhathi sakho

31

3:1
Shum. 9:11
Konke kunesikhathi sakho,

yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu.

2

3:2
Gen. 8:22
Jobe 14:5
Kukhona isikhathi sokuzalwa

nesikhathi sokufa,

isikhathi sokutshala

nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo;

3isikhathi sokubulala

nesikhathi sokuphilisa,

isikhathi sokudiliza

nesikhathi sokwakha;

4isikhathi sokukhala

nesikhathi sokuhleka,

isikhathi sokulila

nesikhathi sokusina;

5isikhathi sokuphonsa amatshe

nesikhathi sokuqoqa amatshe,

isikhathi sokugona

nesikhathi sokungagoni;

6isikhathi sokufuna

nesikhathi sokulahlekelwa,

isikhathi sokugcina

nesikhathi sokuhlahla;

7isikhathi sokuklebhula

nesikhathi sokuthunga,

isikhathi sokuthula

nesikhathi sokukhuluma;

8isikhathi sokuthanda

nesikhathi sokuzonda,

isikhathi sokulwa

nesikhathi sokuzola.

9

3:9
Shum. 1:3
2:22
Unanzuzoni osebenzayo ngalokho akushikashikayo na? 10Ngibonile umshikashika uNkulunkulu awunikile amadodana abantu ukuba awushikashike. 11
3:11
Jobe 37:23
Shum. 11:5
Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho, ubekile nokuphakade ezinhliziyweni zabo; nokho umuntu angefumane umsebenzi awenzile uNkulunkulu kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. 12
3:12
Shum. 2:1
8:15
Isaya 22:13
Ngiyazi ukuthi akukho okuhle kubo kunokuba bathokoze, bazenzele okumnandi besekhona. 13
3:13
Shum. 5:18
Kepha futhi ukuba abantu bonke badle, baphuze, babone okuhle kuwo wonke umshikashika wabo kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. 14
3:14
AmaH. 33:11
Isaya 46:10
Ngiyazi ukuthi konke akwenzayo uNkulunkulu kuyakuba khona kuze kube phakade; akukho okungenezelwa kukho, futhi akukho okungasuswa kukho. UNkulunkulu ukwenzile ukuba abantu besabe phambi kwakhe.

15

3:15
Shum. 1:9
Lokhu okukhona yikho okwakukhona,

nalokhu okuyakuba khona kade kwakukhona;

uNkulunkulu ufuna okudlulileyo.

Umuntu ufana nezilwane

16Futhi ngabona phansi kwelanga ukuthi kukhona okubi endaweni yokwahlulela nokuthi kukhona ukushinga endaweni yokulunga.

17

3:17
AmaH. 82:1
Isaya 10:1
Ngase ngithi enhliziyweni yami:

“UNkulunkulu uyakwahlulela nolungileyo nomubi,

ngokuba kukhona lapha isikhathi sezindaba zonke

nesemisebenzi yonke.”

18Ngathi enhliziyweni yami: “Kungenxa yamadodana abantu ukuze uNkulunkulu awavivinye, wona azibonele ukuthi anjengezilwane nje. 19

3:19
AmaH. 39:5,11
49:12,20
78:39
Jak. 4:14
Ngokuba okwehlela amadodana abantu kwehlela nezilwane, into inye ikwehlela kokubili: njengalokhu kufa lokho, kuyafa nalokhu; kunomphefumulo munye, umuntu akazidluli ngalutho izilwane, ngokuba konke kuyize. 20
3:20
Gen. 2:19
3:19
Jobe 34:15
AmaH. 104:29
146:4
Shum. 6:6
12:7
Konke kuya endaweni inye; konke kuvela othulini, konke kubuyela othulini. 21Ngubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu, nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini, na?”

22

3:22
Shum. 5:17
Ngase ngibona-ke ukuthi akukho okungcono kunokuba umuntu athokoze ngemisebenzi yakhe, lokhu kuyisabelo sakhe, ngokuba ngubani ongambuyisa ukuba abone okuyakuba semva kwakhe na?

4

41

4:1
Jobe 35:9
Shum. 3:16
Ngase ngibuye ngabona konke ukucindezela okwenziwa phansi kwelanga; bheka izinyembezi zabacindezelwayo; babengenamduduzi. Ohlangothini lwababacindezelayo kwakukhona amandla, kepha bona babengenamduduzi. 2
4:2
Jobe 3:3
Shum. 7:1
Jer. 20:14
Ngase ngibusisa abafileyo asebafa kunabaphilayo abasekhona, 3kepha badlulwa bobabili nguye ongakabikho, ongabonanga umsebenzi omubi owenziwa phansi kwelanga.

4Futhi ngabona wonke umshikashika nakho konke okwenziwe ngekhono ukuthi kungumhawu womuntu ngomakhelwane wakhe. Nalokho kuyize nokufuna umoya.

5

4:5
IzA. 6:10
Isiwula siyasonga izandla zaso,

sidle umzimba waso.

6Kungcono ukhweshe lokuthula

kunezandla zombili zigcwele umshikashika

kanye nokufuna umoya.

7Ngase ngibuye ngabona okunye okuyize phansi kwelanga:

8

4:8
IzA. 27:20
Shum. 5:9
Kukhona oyedwa,

kanaye owesibili,

yebo, akanamntwana, kanamfowabo,

nokho ukuphela komshikashika wakhe akukho,

namehlo akhe awasuthi ngengcebo.

Uthi: “Ngishikashikela-bani,

ngiswezisela umphefumulo wami ngokuhle, na?”

Nalokho kuyize nenhlupheko embi.

9

4:9
Gen. 2:18
Kungcono ababili kunoyedwa,

ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo.

10Ngokuba uma bewa,

omunye uyavusa umngane wakhe;

kepha maye kuye oyedwa lapho ewa,

engenawesibili wokumvusa!

11Futhi uma ababili belele ndawonye,

banokufudumala,

kepha oyedwa angafudumala kanjani na?

12Nakuba umuntu ahlula oyedwa,

ababili bayakuma phambi kwakhe,

nentambo emicu mithathu ayisheshi ukugqashuka.

13Kungcono umfana ompofu ohlakaniphileyo kunenkosi egugileyo eyisiwula, engasakwazi ukuxwayiswa, 14

4:14
AmaH. 113:7
Luk. 1:52
ngokuba waphuma etilongweni ukuba abe yinkosi, yebo, wazalwa embusweni wayo empofu. 15Ngabona bonke abaphilayo ababehamba phansi kwelanga bekanye nalowo mfana obeyakuma esikhundleni sakhe; 16kwakungekho ukuphela kwabantu bonke, bonke ayephambi kwabo; nokho abafika emuva abayikuthokoza ngaye. Impela nalokho kuyize nokufuna umoya.