IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Konke kunesikhathi sakho

31

3:1
Shum. 9:11
Konke kunesikhathi sakho,

yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu.

2

3:2
Gen. 8:22
Jobe 14:5
Kukhona isikhathi sokuzalwa

nesikhathi sokufa,

isikhathi sokutshala

nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo;

3isikhathi sokubulala

nesikhathi sokuphilisa,

isikhathi sokudiliza

nesikhathi sokwakha;

4isikhathi sokukhala

nesikhathi sokuhleka,

isikhathi sokulila

nesikhathi sokusina;

5isikhathi sokuphonsa amatshe

nesikhathi sokuqoqa amatshe,

isikhathi sokugona

nesikhathi sokungagoni;

6isikhathi sokufuna

nesikhathi sokulahlekelwa,

isikhathi sokugcina

nesikhathi sokuhlahla;

7isikhathi sokuklebhula

nesikhathi sokuthunga,

isikhathi sokuthula

nesikhathi sokukhuluma;

8isikhathi sokuthanda

nesikhathi sokuzonda,

isikhathi sokulwa

nesikhathi sokuzola.

9

3:9
Shum. 1:3
2:22
Unanzuzoni osebenzayo ngalokho akushikashikayo na? 10Ngibonile umshikashika uNkulunkulu awunikile amadodana abantu ukuba awushikashike. 11
3:11
Jobe 37:23
Shum. 11:5
Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho, ubekile nokuphakade ezinhliziyweni zabo; nokho umuntu angefumane umsebenzi awenzile uNkulunkulu kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. 12
3:12
Shum. 2:1
8:15
Isaya 22:13
Ngiyazi ukuthi akukho okuhle kubo kunokuba bathokoze, bazenzele okumnandi besekhona. 13
3:13
Shum. 5:18
Kepha futhi ukuba abantu bonke badle, baphuze, babone okuhle kuwo wonke umshikashika wabo kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. 14
3:14
AmaH. 33:11
Isaya 46:10
Ngiyazi ukuthi konke akwenzayo uNkulunkulu kuyakuba khona kuze kube phakade; akukho okungenezelwa kukho, futhi akukho okungasuswa kukho. UNkulunkulu ukwenzile ukuba abantu besabe phambi kwakhe.

15

3:15
Shum. 1:9
Lokhu okukhona yikho okwakukhona,

nalokhu okuyakuba khona kade kwakukhona;

uNkulunkulu ufuna okudlulileyo.

Umuntu ufana nezilwane

16Futhi ngabona phansi kwelanga ukuthi kukhona okubi endaweni yokwahlulela nokuthi kukhona ukushinga endaweni yokulunga.

17

3:17
AmaH. 82:1
Isaya 10:1
Ngase ngithi enhliziyweni yami:

“UNkulunkulu uyakwahlulela nolungileyo nomubi,

ngokuba kukhona lapha isikhathi sezindaba zonke

nesemisebenzi yonke.”

18Ngathi enhliziyweni yami: “Kungenxa yamadodana abantu ukuze uNkulunkulu awavivinye, wona azibonele ukuthi anjengezilwane nje. 19

3:19
AmaH. 39:5,11
49:12,20
78:39
Jak. 4:14
Ngokuba okwehlela amadodana abantu kwehlela nezilwane, into inye ikwehlela kokubili: njengalokhu kufa lokho, kuyafa nalokhu; kunomphefumulo munye, umuntu akazidluli ngalutho izilwane, ngokuba konke kuyize. 20
3:20
Gen. 2:19
3:19
Jobe 34:15
AmaH. 104:29
146:4
Shum. 6:6
12:7
Konke kuya endaweni inye; konke kuvela othulini, konke kubuyela othulini. 21Ngubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu, nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini, na?”

22

3:22
Shum. 5:17
Ngase ngibona-ke ukuthi akukho okungcono kunokuba umuntu athokoze ngemisebenzi yakhe, lokhu kuyisabelo sakhe, ngokuba ngubani ongambuyisa ukuba abone okuyakuba semva kwakhe na?