IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

91Ngokuba konke lokho ngakubeka enhliziyweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu; noma kuluthando noma kuyinzondo, akukho muntu okwaziyo; konke kusebusweni babo. 2

9:2
Jobe 9:22
21:7
AmaH. 73:12
Shum. 2:14
8:14
Jer. 12:1
Konke kungabehlela bonke, olungileyo nomubi, omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo, onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo, omuhle abe njengesoni, ofungayo njengowesaba isifungo.

3Kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto inye; ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi, nobuhlanya busezinhliziyweni zabo besekhona, andukuba baye kwabafileyo. 4Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. 5Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. 6Uthando lwabo, nokuzonda kwabo, nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga.

7

9:7
Shum. 3:12,22
5:17
8:15
Isaya 22:13
56:12
Luk. 12:19
1 Kor. 15:32
Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, uphuze iwayini ngenhliziyo enhle, ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. 8Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho malingasweli amafutha. 9
9:9
IzA. 5:18
Shum. 3:22
Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize, oziphiwayo phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize, ngokuba lokhu kuyisabelo sakho kulokho kuphila ngomshikashika wakho owushikashikayo phansi kwelanga. 10
9:10
Jobe 17:13
AmaH. 6:6
115:17
Isaya 38:18
Joh. 9:4
Konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba akukho msebenzi, namcabango, nakwazi, nakuhlakanipha endaweni yabafileyo, lapho uya khona.

11

9:11
AmaH. 127:1
IzA. 16:9
Shum. 3:1
Rom. 9:16
Ngabuye ngabona phansi kwelanga

ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane,

nokulwa ngamaqhawe,

nesinkwa ngabahlakaniphileyo,

nengcebo ngabaqondileyo,

nomusa ngabanokwazi,

ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba.

12

9:12
Jobe 34:20
Mark. 13:33,35
Luk. 12:20
Ngokuba umuntu akasazi isikhathi sakhe;

njengezinhlanzi ezibanjwa enetheni elibi

nezinyoni ezibanjwa ogibeni,

kanjalo amadodana abantu abekelwa isihibe

ngesikhathi esibi,

lapho siwehlela ngokuzumayo.

13Ngabona futhi ukuhlakanipha ngale ndlela phansi kwelanga, kwaba kukhulu kimi: 14kwakukhona umuzi omncane, unabantu abayingcosana phakathi kwawo; kwafika inkosi enkulu kuwo, yawuvimbezela, yakha izinqaba ezinkulu ngakuwo; 15

9:15
2 Sam. 20:16
kepha kwafunyanwa kuwo indoda empofu ehlakaniphileyo; yawukhulula umuzi ngokuhlakanipha kwayo, kodwa nokho akakho okhumbula leyo ndoda empofu. 16
9:16
IzA. 21:22
Shum. 7:20
Ngase ngithi: “Ukuhlakanipha kuhle kunamandla,” kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa, namazwi akhe awezwakali.

17Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni

mahle kunokumemeza kobusa phakathi kweziwula.

18Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa,

ngokuba oyedwa owonayo angachitha okuhle okuningi.

10

Ukuhlakanipha nobuwula

101Izimpukane ezifileyo

zenza amafutha omthaki ukuba anuke, abile;

kanjalo ubuwula obuncane

bulingana nokuhlakanipha nodumo.

2Inhliziyo yohlakaniphileyo

ingakwesokunene sakhe,

kepha inhliziyo yesiwula ingakwesokhohlo.

3Yebo, nasendleleni esihamba ngayo isiwula,

siyaphela ingqondo,

sisho kubo bonke ukuthi siyisiwula.

4

10:4
IzA. 19:11
25:15
Shum. 8:3
Uma umoya wombusi ukuvukela,

ungashiyi indawo yakho,

ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu.

5Kukhona ububi engibubonile phansi kwelanga,

bunjengephutha elivela kumbusi:

6ubuwula bubekwa ezindaweni eziningi eziphakemeyo,

kepha abacebileyo bahlala kweziphansi.

7Ngibonile izinceku zikhwele amahhashi,

nezikhulu zihamba phansi njengezinceku.

8

10:8
AmaH. 7:15
IzA. 11:27
26:27
Omba umgodi uyakuwela kuwo,

nodiliza ugange uyakulunywa yinyoka.

9Okhipha amatshe uyakulinyazwa yiwo,

nobanda izinkuni uyakuba sengozini ngazo.

10Uma insimbi ibuthuntu,

umuntu engaloli usiko,

uyakhamelela ngamandla;

kepha okusizayo ukuphumelelisa kungukuhlakanipha.

11Uma inyoka iluma ingakalunjwa,

umlumbi akasizi lutho.

12

10:12
IzA. 10:11,20
25:11
Amazwi omlomo wohlakaniphileyo anomusa,

kepha izindebe zesiwula ziyasigwinya sona.

13Ukuqala kwamazwi omlomo waso angubuwula,

nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obubi.

14

10:14
Shum. 7:1
8:7
Isiwula siyandisa amazwi,

nokho umuntu akazi okuyakuba khona;

nalokho okuyakuba ngasemva kwakhe,

ngubani ongamtshela lokho na?

15Umshikashika weziwula uyaziqoba,

ukuze zingazi nokuya emzini.

16

10:16
2 IziKr. 13:7
Isaya 3:4
5:11
Maye kuwe lizwe onkosi yakho ingumntwana,

nezikhulu zakho zinedili ekuseni!

17Ubusisiwe wena lizwe onkosi yakho iyindodana yabakhulu,

nezikhulu zakho zinedili ngesikhathi,

ziziqinise, zingadakwa.

18Ngobuvila obukhulu indlu iyabola,

nangokwenqena kwezandla iyavuza.

19

10:19
AmaH. 104:15
Idili lenzelwa ukuhleka,

newayini liyenamisa ukuphila,

kepha imali iyimpendulo yakho konke.

20

10:20
Eks. 22:28
IzE. 23:5
Rom. 13:2
Ungayiqalekisi inkosi nasemicabangweni yakho,

ungabathuki abacebileyo nasekamelweni lakho lokulala,

ngokuba inyoni yezulu iyakulihambisa izwi,

nokunamaphiko kuyakuyilanda indaba.

11

Konke kuyize leze

111Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi,

ngokuba uyakusifumana

emva kwezinsuku eziningi.

2

11:2
Gen. 32:7
Yabela abayisikhombisa nabayisishiyagalombili,

ngokuba awukwazi okubi okuyakuba semhlabeni.

3Uma amafu egcwele imvula,

ayayithulula emhlabeni;

futhi uma kuwa umuthi ngaseningizimu

noma ngasenyakatho,

endaweni lapho uwa khona umuthi,

uyakuba lapho.

4Oqaphela umoya akayikuhlwanyela;

obheka amafu kayikuvuna.

5

11:5
Jobe 36:24
AmaH. 139:6,14
Shum. 3:11
7:24
Joh. 3:8
Njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi,

nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo,

kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke.

6Hlwanyela imbewu yakho kusasa,

ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa,

ngokuba awazi ukuthi yiyiphi eyakuphumelela,

yilena noma yileyo,

noma ziyakuba zinhle zombili ngokufanayo.

7Ukukhanya kumnandi,

yebo, kuhle emehlweni ukubona ilanga.

8Noma umuntu ekhona iminyaka eminingi,

makathokoze ngayo yonke,

akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama

ukuthi njengokuba ziziningi,

konke okufikayo kuyize.

Iziluleko kwabasha

9

11:9
Shum. 12:14
Math. 12:36
2 Kor. 5:10
Thokoza, nsizwa,

ebusheni bakho,

inhliziyo yakho ikuphe ukwenama

emihleni yobunsizwa bakho,

uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho

njengokubona kwamehlo akho,

kepha yazi ukuthi ngakho konke lokho

uNkulunkulu uyakukungenisa ekwahlulelweni.

10Khipha usizi enhliziyweni yakho,

udlulise okubi emzimbeni wakho,

ngokuba ubusha nobunsizwa buyize.