IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
33

UMose ubusisa izizwe zakwa-Israyeli

331

33:1
Gen. 49:1
Nasi isibusiso uMose, umuntu kaNkulunkulu, abusisa ngaso abantwana bakwa-Israyeli, engakafi; wathi:

2

33:2
Dan. 7:10
Hab. 3:3
IzE. 7:53
Gal. 3:19
“UJehova wavela eSinayi,

wabaphumela evela eSeyiri,

wanyampuza entabeni yasePharanu,

weza ephuma ezigidini zendawo engcwele;

ngakwesokunene sakhe kwavutha umlilo.

3Yebo, uyazithanda izizwe,

bonke abangcwele bakhe basesandleni sakho;

bahlala ngasezinyaweni zakho,

bamukele okwamazwi akho.

4UMose wasiyaleza umthetho,

ifa lenhlangano kaJakobe.

5Waba yinkosi eJeshuruni,

lapho izinhloko zabantu zazibuthene,

zonke izizwe zakwa-Israyeli zindawonye.

6“Makaphile uRubeni, angafi;

amadoda akhe abe ngumumo omkhulu.”

7Nalokhu wathi ngoJuda:

“Yizwa, Jehova, izwi likaJuda,

umlethe kubantu bakubo;

izandla zakho mazimlwele,

ube lusizo kwabamelene naye.”

8

33:8
Eks. 17:7
28:30
Num. 20:13
NgoLevi wathi:

“AmaThumimi nama-Urimi* akho

akuye othembekileyo wakho,

owamvivinya eMasa,

owaphikisana naye ngasemanzini aseMeriba,

9

33:9
Eks. 32:25
Math. 10:37
19:29
Luk. 14:26
owathi ngoyise nangonina: ‘Angibabonanga,’

angabavuma futhi abafowabo,

angabazi abantwana bakhe,

ngokuba baliqaphele izwi lakho,

bagcina isivumelwano sakho.

10Bafundisa uJakobe izahlulelo zakho,

no-Israyeli umthetho wakho;

babeka impepho phambi kwamakhala akho,

nomnikelo oshiswa wonke e-altare lakho.

11Busisa, Jehova, amandla akhe,

uyamukele imisebenzi yezandla zakhe;

sicila ukhalo lwabo abamvukelayo,

nolwabamzondayo, ukuba bangaphindi bavuke.”

12NgoBenjamini wathi:

“Othandiweyo kaJehova uyakuhlala

elondwa nguye;

uyamsibekela usuku lonke,

ahlale phakathi kwamahlombe akhe.”

13NgoJosefa wathi:

“Izwe lakhe malibusiswe nguJehova

ngamagugu asezulwini, nangamazolo,

nangotwa olwenabileyo phansi,

14nangamagugu ezithelo zelanga,

nangamagugu ezinhlamvu zenyanga,

15nangezinto ezinqabileyo zezintaba zamandulo,

nangamagugu amagquma angunaphakade,

16

33:16
Eks. 3:2
IzE. 7:30
nangamagugu omhlaba nokugcwala kwawo,

nangentando enhle yowahlala esihlahleni;

isibusiso masifike ekhanda likaJosefa

nasokhakhayini lowahlukaniswa nabafowabo.

17

33:17
Num. 23:22
24:8
Izibulo lenkunzi yakhe liludumo lwakhe,

nezimpondo zenyathi ziyizimpondo zakhe;

uyakuqhubukusha ngazo izizwe zonke ekugcineni komhlaba;

zinjalo izigidi zakwa-Efrayimi,

zinjalo izinkulungwane zakwaManase.”

18NgoZebuloni wathi:

“Yenama, Zebuloni, ekuphumeni kwakho,

nawe Isakare, ematendeni akho.

19Bayakubizela izizwe entabeni,

bahlabele khona imihlatshelo yokulunga;

ngokuba bayakumunca inala yezilwandle,

nengcebo ethukusiweyo yesihlabathi.”

20NgoGadi wathi:

“Makabusiswe owandisa uGadi:

uhlezi njengengonyamakazi,

udwengula ingalo nokhakhayi.

21

33:21
Num. 32:16
Wazikhethela isabelo sokuqala,

ngokuba sasigodliwe lapho isabelo somahluleli;

wahamba nezinhloko zabantu,

wafeza ukulunga kukaJehova,

nezahlulelo zakhe kanye no-Israyeli.”

22NgoDani wathi:

“UDani uyibhongo lengonyama, elixhumayo, liphuma eBashani.”

23NgoNafetali wathi:

“Nafetali, wanelisiwe ngomusa,

ugcwele isibusiso sikaJehova:

yidla wena intshonalanga neningizimu.”

24Ngo-Asheri wathi:

“U-Asheri makabusiswe phezu kwabantwana,

amukeleke kubafowabo,

acwilise unyawo lwakhe emafutheni.

25Imigoqo yakho iyakuba ngeyensimbi neyethusi,

nanjengezinsuku zakho oba njalo amandla akho.

26“Akakho ofana noNkulunkulu, Jeshuruni,

okhwela izulu ukuyokusiza,

nomkhathi ngokuphakama kwakhe.

27

33:27
AmaH. 90:1
UNkulunkulu wasendulo uyisiphephelo,

nangaphansi zikhona izingalo ezingunaphakade;

wazixosha izitha phambi kwakho,

wathi: ‘Chitha.’

28

33:28
Jer. 23:6
33:16
U-Israyeli usehlezi elondekile;

umthombo kaJakobe wahlukene wodwa

ezweni lamabele nelewayini;

yebo, amazulu akhe aconsisa amazolo.

29Ubusisiwe wena Israyeli;

ngubani ofana nawe,

isizwe esisindisiwe nguJehova

oyisihlangu sosizo lwakho,

oyinkemba yakho ephakanyisiweyo.

Izitha zakho ziyakuzithobela wena,

unyathele izindawo zabo eziphakemeyo.”

34

Ukufa kukaMose

341

34:1
Dut. 3:27
32:49
UMose wakhuphuka emathafeni akwaMowabi, waya entabeni yaseNebo esiqongweni sasePisiga esimalungana neJeriko. UJehova wamtshengisa izwe lonke lakwaGileyadi kwaze kwaba kwaDani, 2noNafetali wonke, nezwe lakwa-Efrayimi, nelakwaManase, nezwe lonke lakwaJuda kwaze kwaba selwandle lwasentshonalanga, 3
34:3
AbAhl. 1:16
2 IziKr. 28:15
neNingizimu, nethafa lesigodi saseJeriko umuzi wamasundu kwaze kwabaseSowari. 4
34:4
Gen. 12:7
UJehova wathi kuye: “Nanti izwe engalifungela o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe, ngathi: ‘Ngiyakunika lona inzalo yakho.’ Ngikubonise lona ngamehlo akho, kepha awuyikuwela khona.”

5Wayesefela khona ezweni lakwaMowabi uMose inceku kaJehova njengezwi likaJehova. 6

34:6
Juda 9
Wammbela esigodini sasezweni lakwaMowabi malungana neBeti Peyori, kepha akukho muntu olaziyo ithuna lakhe kuze kube namuhla. 7
34:7
Dut. 31:2
UMose wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili ekufeni kwakhe; iso lakhe lalingafiphele, amandla akhe ayengakanciphi. 8
34:8
Num. 20:29
Abantwana bakwa-Israyeli bamkhalela uMose emathafeni akwaMowabi izinsuku ezingamashumi amathathu; zaphela-ke izinsuku zokukhala ekumlileleni uMose.

9

34:9
Num. 27:18
UJoshuwa indodana kaNuni wayegcwele umoya nokuhlakanipha, ngokuba uMose wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe; abantwana bakwa-Israyeli bamlalela-ke, benza njengalokho uJehova emyalile uMose.

10

34:10
Eks. 33:11
Num. 12:8
Akuvelanga ngasemuva kwa-Israyeli umprofethi onjengoMose, owazana noJehova ubuso nobuso 11ngezibonakaliso nangezimangaliso zonke amthumela uJehova ukuba azenze ezweni laseGibithe kuFaro, nakuzo zonke izinceku zakhe, nakulo lonke izwe lakubo, 12nangesandla sonke esinamandla nangayo yonke ingebhe enkulu akwenza uMose emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli.