IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
31

Isinqumo sokuba uJoshuwa athathe isikhundla sikaMose

311UMose waya ukukhuluma lawa mazwi kubo bonke abakwa-Israyeli, 2

31:2
Num. 20:12
27:12
Dut. 3:26
32:52
34:7
wathi kubo: “Ngineminyaka eyikhulu namashumi amabili namuhla; angisenamandla okuphuma nokungena; uJehova ushilo kimi ukuthi: ‘Awuyikuliwela leli Jordani.’ 3
31:3
Num. 27:18
Kepha uJehova uNkulunkulu wakho uyakuwela phambi kwakho, achithe lezi zizwe phambi kwakho, uzidle; uJoshuwa uyakuwela phambi kwakho njengokukhuluma kukaJehova. 4
31:4
Num. 21:24,35
UJehova uyakwenza kuzo njengokwenza kwakhe kuSihoni naku-Ogi amakhosi ama-Amori nakulo izwe lakubo ababulalayo. 5
31:5
Dut. 7:2
UJehova uyakuzinikela phambi kwenu, nenze kuzo njengemiyalo yonke enginiyale ngayo. 6
31:6
Dut. 7:21
Josh. 1:5
Heb. 13:5
Qinani, nime isibindi, ningesabi, ningashaywa luvalo ngabo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe; akayikukuyeka, akushiye.”

7

31:7
Num. 27:23
Dut. 3:28
UMose wambiza uJoshuwa, wathi kuye emehlweni abantu bonke bakwa-Israyeli: “Qina, ume isibindi, ngokuba uyakuhamba nalaba bantu, uye ezweni uJehova afunga koyise ukubanika lona; wena uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. 8UJehova nguye ohamba phambi kwakho; uyakuba nawe; akayikukuyeka, akushiye; ungesabi, ungabi nangebhe.”

9UMose waloba lowo mthetho, wabanika wona abapristi, amadodana kaLevi, ababethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova namalunga onke akwa-Israyeli. 10UMose wabayala wathi: “Ngasekugcineni kweminyaka eyisikhombisa njalo, ngesikhathi esinqunyiweyo somnyaka woyekelo ngomkhosi wamadokodo, 11

31:11
Neh. 8:1
lapho wonke u-Israyeli efike ukubonakala phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni ayakuyikhetha, wofunda lo mthetho phambi kuka-Israyeli wonke ezindlebeni zakhe. 12Butha abantu, amadoda, nabesifazane, nabantwana, nomfokazi wakho ophakathi kwamasango akho ukuba bezwe, bafunde, bamesabe uJehova uNkulunkulu wakho, baqaphele ukuwenza onke amazwi alo mthetho, 13nokuba abantwana babo abangawaziyo bezwe, bafunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wenu isikhathi sonke sokuhlala kwenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo ukulidla.”

14UJehova wathi kuMose: “Bheka, izinsuku zakho sezisondele zokuba ufe; mbize uJoshuwa, nime etendeni lokuhlangana ukuba ngimyale.” OMose noJoshuwa base behamba, bema etendeni lokuhlangana.

15UJehova wabonakala etendeni esensikeni yefu, insika yema ngasemnyango wetende. 16UJehova wathi kuMose: “Bheka, wolala koyihlo; laba bantu bayakusuka, baye ukuphinga nawonkulunkulu babezizwe abasezweni abaya kulo ukuba bahlale phakathi kwabo, bangishiye, basaphule isivumelwano engisenzile nabo. 17Intukuthelo yami iyakubavuthela ngalolo suku, ngibashiye, ngifihle ubuso bami kubo; bayakudliwa, behlelwe ngokubi nezinhlupheko eziningi, baze bathi ngalolo suku: ‘Lokhu okubi akusehlelanga yini ngokuba uNkulunkulu wethu engekho phakathi kwethu na?’ 18Mina ngiyakufihla nokufihla ubuso bami ngalolo suku ngenxa yakho konke okubi abayakube bekwenzile, lokhu bephendukele kwabanye onkulunkulu.

19“Ngalokho zilobeleni leli hubo, ulifundise abantwana bakwa-Israyeli, ulibeke emilonyeni yabo ukuba leli hubo libe ngufakazi wami ukumelana nabantwana bakwa-Israyeli. 20Ngokuba lapho sengibangenisile ezweni engalifungela oyise, elivame ubisi nezinyosi, badle, basuthe, bakhuluphale, bayakuphendukela kwabanye onkulunkulu, babakhonze, bangidelele, basaphule isivumelwano sami. 21Kuyakuthi lapho sebehlelwe ngokubi nezinhlupheko eziningi, leli hubo lifakaze phambi kwabo njengofakazi, ngokuba aliyikukhohlakala emilonyeni yenzalo yabo, lokhu ngiyazi imicabango yabo abayicabangayo namanje, ngingakabangenisi ezweni engalifungela bona.” 22UMose wayeseloba leli hubo ngalona lolo suku, walifundisa abantwana bakwa-Israyeli.

23Wamyala uJoshuwa indodana kaNuni, wathi: “Qina, ume isibindi, ngokuba wena uyakubangenisa abantwana bakwa-Israyeli ezweni engalifungela bona; mina ngiyakuba nawe.”

24Kwathi lapho uMose eseqedile ukuloba amazwi alo mthetho encwadini aze aphela, 25uMose wawayala amaLevi ayethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova, wathi: 26

31:26
2 AmaKh. 22:8
“Thathani le ncwadi yomthetho, niyibeke ngaseceleni komphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu, ibe khona, ibe ngufakazi, imelane nani. 27Ngokuba mina ngiyakwazi ukwambuka kwakho nentamo yakho elukhuni; bheka, ngisekhona nani namuhla niyahlubuka uJehova; kuyakuba kakhulu kangakanani emva kokufa kwami na? 28Ngibuthele onke amalunga ezizwe zenu nezinduna zenu ukuba ngikhulume lawa mazwi ezindlebeni zazo, ngifakazise izulu nomhlaba ngazo. 29Ngokuba ngiyazi ukuthi emva kokufa kwami niyakona nokona, niphambuke endleleni enginiyale ngayo, ububi bunehlele ngezinsuku ezizayo, ngokuba niyakwenza okubi emehlweni kaJehova, nimthukuthelise ngemisebenzi yezandla zenu.”

30UMose wayesekhuluma ezindlebeni zebandla lonke lakwa-Israyeli amazwi ehubo lakhe, aze aphela.

32

Ihubo lokuvalelisa kukaMose

321

32:1
Dut. 31:28
Isaya 1:2
“Bekani indlebe nina mazulu, ngiyakukhuluma;

umhlaba mawuzwe amazwi omlomo wami.

2Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula,

inkulumo yami ichiche njengamazolo,

njengomkhizo ohlazeni,

nanjengezihlambi etshanini,

3

32:3
AmaH. 34:4
ngokuba ngiyakumemezela igama likaJehova:

mnikeni uNkulunkulu wethu ubukhulu.

4

32:4
AmaH. 92:15
“Uyidwala, umsebenzi wakhe uphelele,

ngokuba zonke izindlela zakhe zingukulunga;

unguNkulunkulu wokuthembeka ongenakonakala;

ulungile, uqotho yena.

5

32:5
Eks. 32:9
Isaya 1:3
Math. 12:39
“Bonile kuye;

abasibo abantwana bakhe, kuyisici sabo;

bayisizukulwane esiphambeneyo nesiyisigwegwe.

6

32:6
Mal. 1:6
UJehova nimvuza kanjalo

nina bantu abayiziwula nabangahlakaniphile na?

Akasiye uyihlo owakudala na?

Wakwenza, wakubumba.

7“Khumbula izinsuku zasendulo,

ubheke iminyaka yezizukulwane ngezizukulwane;

buza kuyihlo, uyakukulandisa,

nasemalungeni akho, akutshele.

8

32:8
Gen. 11:8
Lapho oPhezukonke wazinika izizwe ifa lazo,

lapho wahlukanisa abantwana babantu,

wamisa imikhawulo yezizwe

njengokomumo wabantwana bakwa-Israyeli.

9

32:9
Eks. 19:5
1 Pet. 2:9
Ngokuba isabelo sikaJehova singabantu bakhe;

uJakobe uyisiqephu sefa lakhe.

10“Wamfumana ezweni eliyihlane,

nasoqwatheni lomkhulungwane kwahlongasibi,

wamzungeza, wamnakekela,

wamgcina njengenhlamvu yeso lakhe.

11

32:11
Eks. 19:4
Isaya 63:9
Njengokhozi olunyakazisa isidleke salo,

lubhakuza phezu kwamazinyane alo,

wawelula amaphiko akhe, wabathatha,

wabathwala ngezimpaphe zakhe.

12UJehova yedwa wamhola,

akwabakho unkulunkulu wabezizwe naye.

13“Wamkhwelisa ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba,

wadla izithelo zamasimu,

wammuncisa izinyosi edwaleni,

namafutha eweni lensengetsha,

14namangqanga ezinkomo,

nobisi lwezimvu,

namafutha amawundlu,

nezinqama zohlobo lwaseBashani,

nezimbuzi,

namanoni omongo kakolweni;

egazini lezithelo zomvini waphuza iwayini.

15“UJeshuruni wayesekhuluphala,

wakhaba;

usukhuluphele, uzimukile,

uchachambile;

wayesemshiya uNkulunkulu owamenza,

walidelela iDwala lensindiso yakhe.

16Bamvusela umhawu ngawonkulunkulu babezizwe,

bamthukuthelisa ngezinengiso.

17

32:17
AmaH. 106:37
1 Kor. 10:20
“Bahlabela amademoni angesibo onkulunkulu,

onkulunkulu ababengabazi,

onkulunkulu abasha,

abasand'ukuqhamuka,

ababengesatshwa ngoyihlo.

18IDwala elakuzalayo awusalinakekeli,

ukhohliwe uNkulunkulu owakudalayo.

19“UJehova wakubona,

wanengwa yibo,

ngenxa yokuncokoloza kwamadodana akhe

namadodakazi akhe.

20Wayesethi:

‘Ngiyakubafihlela ubuso bami,

ngibone ukugcina kwabo ukuthi kuyakuba yini;

ngokuba bayisizwe esiphambeneyo,

abantwana okungekho kubo ukukholwa.

21

32:21
Rom. 10:19
Bangivusele umhawu ngokungesiye uNkulunkulu,

bangithukuthelisile ngamaze abo;

ngiyakubavusela umhawu ngabangesiso isizwe,

ngibathukuthelise ngesizwe esiyisiwula.

22

32:22
Jer. 15:14
17:4
Ngokuba umlilo uphenjiwe entukuthelweni yami;

uyasha kuze kube sendaweni yabafileyo engaphansi,

uqede umhlaba nezithelo zawo,

wokhele izisekelo zezintaba.

23“ ‘Ngiyakubanqwabelela izinhlupheko,

ngiqedele imicibisholo yami phezu kwabo.

24

32:24
Dut. 28:22
Bayakuphela indlala,

baqedwe ngukushisa komzimba,

nayisifo esibuhlungu,

ngibathumele amazinyo ezilwane,

kanye nesihlungu sezikhasayo othulini.

25

32:25
IsiLilo 1:20
Ngaphandle inkemba iyakwaphuca,

ingebhe phakathi emakamelweni:

izinsizwa nezintombi,

oncelayo kanye nempunga.

26Bengiyakuthi: “Ngiyakubaphephula,

ngiqede inkumbulo yabo kubantu,”

27

32:27
Num. 14:15
Hez. 20:14
uma bengingesabi ukuncokoloza kwezitha,

funa abamelene nabo baduke,

funa bathi: “Isandla sethu siphakeme,

uJehova akenzanga konke lokhu.” ’

28“Ngokuba bayisizwe esimasu aso aphelile,

akukho ukuqonda kubo.

29Sengathi nga behlakaniphile

ukuba bakuqonde lokho,

bazindle ngokugcina kwabo.

30Emunye angaxosha kanjani inkulungwane;

ababili bangabhengula kanjani

izinkulungwane eziyishumi,

uma iDwala labo lingathengisanga ngabo,

uJehova ebengabakhapheli, na?

31Ngokuba idwala labo alinjengeDwala lethu;

nezitha zethu ziyakubona.

32

32:32
Hez. 16:49
Ngokuba umvini wabo

ungumvini waseSodoma

nowamasimu aseGomora;

izithelo zabo ziyizithelo zenyongo,

amahlukuzo abo amunyu;

33iwayini labo liyisihlungu sawodrako,*

lingubuthi obesabekayo bamabululu.

34Lokho akubekelelwe kimina,

kunamathelisiwe engcebeni yami na?

35

32:35
Rom. 12:19
Heb. 10:30
Ngeyami impindiselo nembuyiselo

ngesikhathi sokushelela konyawo lwabo,

ngokuba usuku lwabo lwengozi selusondele,

izinto abazilungiselweyo ziyakuphuthuma.

36

32:36
1 AmaKh. 14:10
2 AmaKh. 14:26
“Ngokuba uJehova uyakubahlulela abantu bakhe,

azihawukele izinceku zakhe,

lapho ebona ukuthi amandla abo aphelile,

kungekho omunye ovalelweyo noma okhululekileyo.

37Uyakuthi: ‘Baphi onkulunkulu babo,

idwala ababephephela kulo,

38

32:38
AbAhl. 10:14
ababedla amanoni emihlatshelo yabo,

beliphuza iwayini

lomnikelo wabo wokuphuzwa, na?

Mabavuke, banisize,

babe yisivikelo senu.

39

32:39
Dut. 4:35
1 Sam. 2:6
Isaya 45:5
Hos. 6:1
“ ‘Bonani manje ukuthi mina,

yebo, mina nginguye,

akakho unkulunkulu ngaphandle kwami;

mina ngiyabulala, besengiphilisa,

ngilimazile, kepha ngiyakupholisa;

akakho ongophula esandleni sami.

40

32:40
IsAmb. 10:5
Ngokuba ngiyaphakamisela isandla sami ezulwini,

ngithi: Mina ngiyaphila kuze kube phakade:

41uma ngilola inkemba yami ebenyezelayo,

nesandla sami sibambelela ekwahluleleni,

ngiyakubuyisela impindiselo kwabamelene nami,

ngibaphindisele abangizondayo.’

42“Ngiyakudakisa imicibisholo yami ngegazi,

inkemba yami idle inyama,

ngegazi lababuleweyo nelabathunjwa,

kuqala kuwo amakhanda abaholi bezitha.

43

32:43
AmaH. 9:12
Rom. 15:10
IsAmb. 19:2
Yenanelani abantu bakhe nina zizwe,

ngokuba uyakuphindisela igazi lezinceku zakhe,

abuyisele impindiselo kwabamelene naye,

enzele izwi lakhe nabantu bakhe ukubuyisana.”

44

32:44
Num. 13:17
UMose wafika wakhuluma onke amazwi aleli hubo ezindlebeni zabantu, yena noJoshuwa indodana kaNuni. 45UMose eseqedile ukukhuluma onke lawa mazwi kubo bonke abakwa-Israyeli 46
32:46
Dut. 6:6
11:18
wathi kubo: “Bekani inhliziyo yenu kuwo onke amazwi engiwafakazela kini namuhla, eniyakuyala ngawo abantwana benu ukuba baqaphele ukuwenza amazwi onke alo mthetho. 47
32:47
Heb. 4:12
Ngokuba akusiyo into eyize kini; lokho kungukuphila kwenu, nangale nto niyakuzandisa izinsuku zenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo ukulidla.”

48UJehova wayesekhuluma kuMose ngalona lolo suku, ethi: 49

32:49
Num. 27:12
“Khuphukela entabeni yase-Abarimi, intaba yaseNebo esezweni lakwaMowabi, emalungana neJeriko, ulibheke izwe laseKhanani engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli ukuba libe yifa labo, 50
32:50
Num. 20:25
33:38
ufele kuleyo ntaba okhuphukela kuyo, ubuthelwe kubantu bakini, njengalokho u-Aroni umfowenu wafela entabeni yaseHori, wabuthelwa kubantu bakubo, 51
32:51
Num. 20:12
ngokuba naphambuka kimi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli ngasemanzini aseMeriba laseKadeshi ehlane laseSini, lokhu ningangingcwelisanga phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. 52
32:52
Dut. 34:4
Uyakulibona izwe phambi kwakho, kepha awuyikungena khona, izwe engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli.”

33

UMose ubusisa izizwe zakwa-Israyeli

331

33:1
Gen. 49:1
Nasi isibusiso uMose, umuntu kaNkulunkulu, abusisa ngaso abantwana bakwa-Israyeli, engakafi; wathi:

2

33:2
Dan. 7:10
Hab. 3:3
IzE. 7:53
Gal. 3:19
“UJehova wavela eSinayi,

wabaphumela evela eSeyiri,

wanyampuza entabeni yasePharanu,

weza ephuma ezigidini zendawo engcwele;

ngakwesokunene sakhe kwavutha umlilo.

3Yebo, uyazithanda izizwe,

bonke abangcwele bakhe basesandleni sakho;

bahlala ngasezinyaweni zakho,

bamukele okwamazwi akho.

4UMose wasiyaleza umthetho,

ifa lenhlangano kaJakobe.

5Waba yinkosi eJeshuruni,

lapho izinhloko zabantu zazibuthene,

zonke izizwe zakwa-Israyeli zindawonye.

6“Makaphile uRubeni, angafi;

amadoda akhe abe ngumumo omkhulu.”

7Nalokhu wathi ngoJuda:

“Yizwa, Jehova, izwi likaJuda,

umlethe kubantu bakubo;

izandla zakho mazimlwele,

ube lusizo kwabamelene naye.”

8

33:8
Eks. 17:7
28:30
Num. 20:13
NgoLevi wathi:

“AmaThumimi nama-Urimi* akho

akuye othembekileyo wakho,

owamvivinya eMasa,

owaphikisana naye ngasemanzini aseMeriba,

9

33:9
Eks. 32:25
Math. 10:37
19:29
Luk. 14:26
owathi ngoyise nangonina: ‘Angibabonanga,’

angabavuma futhi abafowabo,

angabazi abantwana bakhe,

ngokuba baliqaphele izwi lakho,

bagcina isivumelwano sakho.

10Bafundisa uJakobe izahlulelo zakho,

no-Israyeli umthetho wakho;

babeka impepho phambi kwamakhala akho,

nomnikelo oshiswa wonke e-altare lakho.

11Busisa, Jehova, amandla akhe,

uyamukele imisebenzi yezandla zakhe;

sicila ukhalo lwabo abamvukelayo,

nolwabamzondayo, ukuba bangaphindi bavuke.”

12NgoBenjamini wathi:

“Othandiweyo kaJehova uyakuhlala

elondwa nguye;

uyamsibekela usuku lonke,

ahlale phakathi kwamahlombe akhe.”

13NgoJosefa wathi:

“Izwe lakhe malibusiswe nguJehova

ngamagugu asezulwini, nangamazolo,

nangotwa olwenabileyo phansi,

14nangamagugu ezithelo zelanga,

nangamagugu ezinhlamvu zenyanga,

15nangezinto ezinqabileyo zezintaba zamandulo,

nangamagugu amagquma angunaphakade,

16

33:16
Eks. 3:2
IzE. 7:30
nangamagugu omhlaba nokugcwala kwawo,

nangentando enhle yowahlala esihlahleni;

isibusiso masifike ekhanda likaJosefa

nasokhakhayini lowahlukaniswa nabafowabo.

17

33:17
Num. 23:22
24:8
Izibulo lenkunzi yakhe liludumo lwakhe,

nezimpondo zenyathi ziyizimpondo zakhe;

uyakuqhubukusha ngazo izizwe zonke ekugcineni komhlaba;

zinjalo izigidi zakwa-Efrayimi,

zinjalo izinkulungwane zakwaManase.”

18NgoZebuloni wathi:

“Yenama, Zebuloni, ekuphumeni kwakho,

nawe Isakare, ematendeni akho.

19Bayakubizela izizwe entabeni,

bahlabele khona imihlatshelo yokulunga;

ngokuba bayakumunca inala yezilwandle,

nengcebo ethukusiweyo yesihlabathi.”

20NgoGadi wathi:

“Makabusiswe owandisa uGadi:

uhlezi njengengonyamakazi,

udwengula ingalo nokhakhayi.

21

33:21
Num. 32:16
Wazikhethela isabelo sokuqala,

ngokuba sasigodliwe lapho isabelo somahluleli;

wahamba nezinhloko zabantu,

wafeza ukulunga kukaJehova,

nezahlulelo zakhe kanye no-Israyeli.”

22NgoDani wathi:

“UDani uyibhongo lengonyama, elixhumayo, liphuma eBashani.”

23NgoNafetali wathi:

“Nafetali, wanelisiwe ngomusa,

ugcwele isibusiso sikaJehova:

yidla wena intshonalanga neningizimu.”

24Ngo-Asheri wathi:

“U-Asheri makabusiswe phezu kwabantwana,

amukeleke kubafowabo,

acwilise unyawo lwakhe emafutheni.

25Imigoqo yakho iyakuba ngeyensimbi neyethusi,

nanjengezinsuku zakho oba njalo amandla akho.

26“Akakho ofana noNkulunkulu, Jeshuruni,

okhwela izulu ukuyokusiza,

nomkhathi ngokuphakama kwakhe.

27

33:27
AmaH. 90:1
UNkulunkulu wasendulo uyisiphephelo,

nangaphansi zikhona izingalo ezingunaphakade;

wazixosha izitha phambi kwakho,

wathi: ‘Chitha.’

28

33:28
Jer. 23:6
33:16
U-Israyeli usehlezi elondekile;

umthombo kaJakobe wahlukene wodwa

ezweni lamabele nelewayini;

yebo, amazulu akhe aconsisa amazolo.

29Ubusisiwe wena Israyeli;

ngubani ofana nawe,

isizwe esisindisiwe nguJehova

oyisihlangu sosizo lwakho,

oyinkemba yakho ephakanyisiweyo.

Izitha zakho ziyakuzithobela wena,

unyathele izindawo zabo eziphakemeyo.”