IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

Izibhebhe zamatshe zomthetho

271UMose namalunga akwa-Israyeli bayala abantu, bathi: “Gcinani yonke imiyalo esiniyala ngayo namuhla. 2Kuyakuthi mhla niwela iJordani ukuya ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, uzimisele amatshe amakhulu, uwanameke ngodaka, 3ulobe kuwo amazwi onke alo mthetho, nxa usuwelile ukuba ungene ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, izwe elivame ubisi nezinyosi njengokukwethembisa kukaJehova uNkulunkulu wawoyihlo. 4Kuyakuthi lapho seniliwelile iJordani, nimise lawa matshe enginiyala ngawo namuhla entabeni yase-Ebali, uwanameke ngodaka. 5

27:5
Eks. 20:25
Josh. 8:30
Uyakumakhela khona uJehova uNkulunkulu wakho i-altare, i-altare lamatshe, ungawaphakamiseli into yensimbi. 6Uyakwakha i-altare likaJehova uNkulunkulu wakho ngamatshe apheleleyo, unikele kulo ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wakho, 7uhlabe iminikelo yokuthula, udle khona, wename phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. 8Uyakuloba ematsheni onke amazwi alo mthetho, uwaqophisise kahle.”

9

27:9
Dut. 26:16
29:10
UMose nabapristi bamaLevi bakhuluma kuwo wonke u-Israyeli, bathi: “Thula, ulalele, Israyeli: namuhla sewuyisizwe sikaJehova uNkulunkulu wakho. 10Ngalokho wolilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, wenze imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla.”

Izibusiso neziqalekiso zabakwa-Israyeli

11UMose wayala abantu ngalona lolo suku, wathi:

12

27:12
Dut. 11:29
“Laba bayakuma entabeni yaseGerizimu ukubusisa abantu, lapho seniwelile iJordani: oSimeyoni, noLevi, noJuda, no-Isakare, noJosefa, noBenjamini; 13laba bayakuma entabeni yase-Ebali babe ngabokuqalekisa: oRubeni, noGadi, no-Asheri, noZebuloni, noDani, noNafetali.

14“AmaLevi ayakuphendula, athi kuwo onke amadoda akwa-Israyeli ngezwi elikhulu:

15

27:15
Eks. 20:4
“ ‘Makaqalekiswe umuntu owenza isithombe ezibaziweyo nesibunjiweyo, isinengiso kuJehova, umsebenzi wezandla zengcweti, asimise ngasese.’

“Bonke abantu bayakuphendula bathi: ‘Amen.’

16

27:16
Eks. 21:17
Lev. 20:9
IzA. 20:20
Math. 15:4
“ ‘Makaqalekiswe odelela uyise noma unina.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

17

27:17
Dut. 19:14
IzA. 23:10
“ ‘Makaqalekiswe osusa isikhonkwane somakhelwane wakhe.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

18

27:18
Lev. 19:14,19
Eks. 22:21
Lev. 19:33
Jer. 7:6
“ ‘Makaqalekiswe ophundula impumputhe endleleni.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

19“ ‘Makaqalekiswe ophendukezela isahlulelo somfokazi, nesentandane, nesomfelokazi.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

20

27:20
Lev. 18:7
20:11
Dut. 22:30
“ ‘Makaqalekiswe olala nomkayise, ngokuba wambulile umphetho wengubo kayise.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

21

27:21
Lev. 18:23
“ ‘Makaqalekiswe olala nesilwane.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

22

27:22
Lev. 18:9
“ ‘Makaqalekiswe olala nodadewabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

23

27:23
Lev. 18:17
“ ‘Makaqalekiswe olala nomkhwekazi.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

24

27:24
Dut. 19:11
“ ‘Makaqalekiswe obulala umakhelwane wakhe ngasese.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

25

27:25
Eks. 23:7
“ ‘Makaqalekiswe owamukela umvuzo ukuba abulale ongenacala, achithe igazi lakhe.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’

26

27:26
Jer. 11:3
Dan. 9:11
Gal. 3:10
“ ‘Makaqalekiswe ongawaqinisi amazwi alo mthetho ukuba awenze.’

“Bonke abantu bayakusho ukuthi: ‘Amen.’