IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Isiluleko sokubambelela kuKristu

21

2:1
Fil. 1:30
Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo, 2
2:2
Joh. 17:3
Ef. 3:18
Fil. 1:9
Kol. 1:26
ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe, behlanganisiwe othandweni babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele, bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu, 3
2:3
Isaya 45:3
1 Kor. 1:24,30
okufihlwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nowokwazi. 4
2:4
Rom. 16:17
Ef. 5:6
Ngikusho lokhu, ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga. 5
2:5
1 Kor. 5:3
Kol. 1:23
Ngokuba noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona kini ngomoya ngithokoza, ngibona inhlelo yenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu.

6

2:6
Ef. 4:1
1 Thes. 4:1
Ngakho-ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu iNkosi, hambani nikuye, 7
2:7
1 Kor. 1:5
Ef. 2:21
1 Thes. 5:18
nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga.

8

2:8
Gal. 4:3,9
Ef. 2:2
Heb. 13:9
Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengezifundiso zokucathula kwezwe, kungenjengokukaKristu.

KuKristu kukhona konke ukuphelela kukaNkulunkulu

9

2:9
Joh. 1:14
16:15
Kol. 1:15,19
Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu; 10
2:10
Ef. 1:21
nigcwalisiwe kuye, yena oyinhloko yemibuso yonke namandla, 11
2:11
Dut. 10:16
Jer. 4:4
Ef. 4:22
Fil. 3:3
enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla ngokukhumula umzimba wenyama, ngokusoka kukaKristu; 12
2:12
Rom. 4:24
6:3
Ef. 1:19
2:6
Kol. 3:1
nimbelwe kanye naye ngombhapathizo, okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo.

13

2:13
AmaH. 103:3
Ef. 2:1,5,11
Nani-ke ebenifile ngeziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu; 14
2:14
Ef. 2:15
1 Pet. 2:24
esehlangule incwadi yecala lethu, emelana nathi ngemiyalo yayo, wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni; 15
2:15
Joh. 12:31
2 Kor. 2:14
Kol. 1:13
ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso.

Ukuxwayisa ngezifundiso zamanga

16

2:16
Num. 11:1
23:1
Rom. 14:1
Gal. 4:10
Thith. 1:14
Ngakho makungabikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethwasa kwenyanga, noma amasabatha, 17
2:17
Heb. 8:5
10:1
okuyisithunzi nje salokhu obekuzakuza; kepha umzimba ngokaKristu. 18
2:18
1 Joh. 4:1
Makungabikho muntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile ekhonza izingelosi, ephike ngemibono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama, 19
2:19
Ef. 2:21
4:15
engabambeleli kuye oyinhloko, okungaye umzimba wonke usizwa, uhlanganiswa ngamalungu nemisipha, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu.

20

2:20
Rom. 6:3
7:4
Gal. 2:19
Uma nifile kanye noKristu nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, yini ukuba okungathi nisaphila ngokwezwe nithobele izifundiso zokuthi: 21
2:21
1 Thim. 4:1,7
“Ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti,” 22
2:22
Isaya 29:13
Math. 15:9,17
okuphela konke ngokudliwa ngokweziyalezo nezifundiso zabantu 23ezinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkonzo, nangokuzithoba, nangokuhlupha umzimba; akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama.