IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Ukuwa kwethempeli

91

9:1
Hez. 9:5
Am. 2:14
Ngayibona iNkosi imi ngase-altare, yathi:

“Shaya izihloko zezinsika,

ukuze imigulugulu izamazame,

uzaphule phezu kwamakhanda abo bonke;

abaseleyo babo ngiyakubabulala ngenkemba;

obalekayo kubo akayikubaleka,

nophunyukayo kubo akayikuphunyuka.

2

9:2
AmaH. 139:7
Ob. 4
Noma befohla endaweni yabafileyo,

isandla sami siyakubakhipha khona;

noma bekhuphukela ezulwini,

ngiyakubehlisa khona.

3

9:3
Isaya 27:1
Noma becasha esiqongweni saseKarmeli,

ngiyakubafunisisa,

ngibakhiphe khona;

nakuba befihlekile emehlweni ami phakathi kolwandle,

ngiyakuyala inyoka ukuba iphume khona, ibalume.

4

9:4
AmaH. 34:16
Jer. 44:11
Noma beya ekuthunjweni phambi kwezitha zabo,

ngiyakubiza inkemba ukuba iphume khona, ibabulale,

ngibeke amehlo ami kubo

kube kubi, kungabi kuhle.”

5

9:5
AbAhl. 5:4
Am. 8:8
Mika 1:4
Nah. 1:5
INkosi uNkulunkulu Sebawoti

yiyo ethinta umhlaba, uncibilike,

bakhale bonke abakhileyo kuwo;

uyakukhukhumala wonke njengeNayile,

ubuye ubohle njengomfula waseGibithe;

6

9:6
AmaH. 104:3
Am. 4:13
5:8
yiyona ewakhayo amakamelo ayo aphezulu ezulwini,

isekele igobela lawo emhlabeni;

yiyona ewabizayo amanzi olwandle,

iwathululele ebusweni bomhlaba;

nguJehova igama layo.

7

9:7
Gen. 10:14
Dut. 2:23
Am. 1:5
“Aninjengabantwana bakwaKushe kimi,

nina bantwana bakwa-Israyeli, na?” usho uJehova.

“Angikhuphulanga u-Israyeli ezweni laseGibithe,

namaFilisti eKafitori, nama-Aramu eKhiri, na?”

Insali

8

9:8
Jer. 30:11
“Bhekani, amehlo eNkosi uJehova akuwo umbuso owonayo;

ngiyakuwuchitha ebusweni bomhlaba,

ngingachithi nokho ngokupheleleyo indlu kaJakobe,” usho uJehova.

9“Ngokuba bheka, ngiyakuyaleza,

ngizulazulise indlu yakwa-Israyeli

phakathi kwabo bonke abezizwe,

njengalokhu kuhlungwa ngesihlungo,

kepha akuyikuwela nembewu eyodwa emhlabathini.

10

9:10
Am. 6:3
Zonke izoni zabantu bami ziyakufa ngenkemba,

zona ezithi: ‘Okubi akuyikusondela kithina, kusehlele.’ ”

Ukubuyiswa kuka-Israyeli

11

9:11
IzE. 15:16
“Ngalolo suku

ngiyakumisa idokodo likaDavide eliwileyo,

ngivale imifantu yalo;

ngiyakumisa izihlephu zalo,

ngilakhe njengasezinsukwini zasendulo,

12

9:12
Isaya 44:5
ukuze badle ifa lensali yakwa-Edomi

nelezizwe zonke ezabizwa ngegama lami,”

usho uJehova okwenza lokhu.

13

9:13
Lev. 26:5
Joweli 3:18
“Bhekani, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“lapho olimayo eyakufica ovunayo,

nonyathela izithelo zomvini ohlwanyela imbewu;

izintaba ziyakuconsa iwayini,

amagquma onke ancibilike.

14

9:14
Dut. 28:30,39
Am. 5:11
Ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantu bami u-Israyeli,

bakhe imizi echithekileyo,

bahlale kuyo;

bayakutshala izivini,

baphuze iwayini lazo;

bayakwenza nezivande,

badle izithelo zazo.

15

9:15
Eks. 15:17
Jer. 32:41
Ngiyakubatshala ezweni labo,

bangabe besasishulwa ezweni labo engibanike lona,” usho uJehova uNkulunkulu wakho.