IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Umbono ngezithelo zasehlobo

81INkosi uJehova yayisingibonisa kanje: bheka, nanto iqoma lezithelo zasehlobo. 2

8:2
Am. 7:8
Yathi: “Amose, ubonani na?”

Ngathi: “Iqoma lezithelo zasehlobo.”

Wayesethi uJehova kimi: “Ukuphela sekufikile kubantu bami u-Israyeli; angisayikumdlula.

3

8:3
Am. 6:10
“Izihlabelelo zethempeli ziyakuba ngukuhhewula ngalolo suku,” isho iNkosi uJehova; “izidumbu ziyakuba ziningi, zilahlwe ezindaweni zonke. Thulani!”

Ukwahlulelwa kwabathengisi abakhohlisayo

4

8:4
Am. 2:7
Yizwani lokhu nina enigwinya abampofu,

nenichitha abaswelayo bezwe,

5

8:5
Dut. 25:13
nithi:

“Kuyakudlula nini ukwethwasa kwenyanga

ukuba sithengise ngamabele,

nesabatha ukuba sikhiphe ukolweni,

senze i-efa* libe lincane,

senze ishekeli* libe likhulu,

senze izilinganiso ukuba zikhohlise,

6

8:6
Am. 2:6
ukuze sithenge abampofu ngesiliva

nabaswelayo ngamabhangqa ezicathulo,

sithengise ngamahlunge kakolweni.”

7UJehova ufungile ukuziqhenya kukaJakobe ngokuthi: “Impela angiyikukhohlwa kuze kube phakade nesisodwa sezenzo zabo.

8

8:8
Am. 9:5
“Umhlaba awuyikuqhaqhazela ngalokho,

balile bonke abakhileyo kuwo, na?

Yebo, uyakukhukhumala wonke njengeNayile,

unyakaze, ubuye ubohle njengomfula waseGibithe.

9

8:9
Mika 3:6
“Kuyakuthi ngalolo suku,” isho iNkosi uJehova,

“ngilishonise ilanga emini,

ngenze ukuba kube mnyama emhlabeni emini ekhanyayo.

10

8:10
Jer. 6:26
48:37
Zak. 12:10
Ngiyakuphendula imikhosi yenu ibe ngukukhala,

nezihlabelelo zenu zonke zibe yizililo,

ngibeke izindwangu zamasaka ezinkalweni zonke,

nobumpandla kuwo onke amakhanda,

ngikwenze kube njengokulilela indodana eyodwa,

ukuphela kwakho kube njengosuku olumunyu.”

Indlala yezwi likaNkulunkulu

11“Bhekani, izinsuku ziyeza,” isho iNkosi uJehova,

“lapho ngiyakuthuma indlala ezweni,

kungabi yindlala yezinkwa,

kungabi ngukomela amanzi,

kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova.

12Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle,

kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga,

bahambahambe ukufuna izwi likaJehova,

kepha abayikulifumana.

13“Ngalolo suku izintombi ezinhle

nezinsizwa ziyakudangala ukoma.

14

8:14
1 AmaKh. 12:28
Hos. 10:10
Abafunga icala laseSamariya, bathi:

‘Kuphila kukankulunkulu wakho, Dani,’

nokuthi: ‘Kuphila kothandiweyo wakho, Beri Sheba,’

bayakuwa, bangabe besavuka.”

9

Ukuwa kwethempeli

91

9:1
Hez. 9:5
Am. 2:14
Ngayibona iNkosi imi ngase-altare, yathi:

“Shaya izihloko zezinsika,

ukuze imigulugulu izamazame,

uzaphule phezu kwamakhanda abo bonke;

abaseleyo babo ngiyakubabulala ngenkemba;

obalekayo kubo akayikubaleka,

nophunyukayo kubo akayikuphunyuka.

2

9:2
AmaH. 139:7
Ob. 4
Noma befohla endaweni yabafileyo,

isandla sami siyakubakhipha khona;

noma bekhuphukela ezulwini,

ngiyakubehlisa khona.

3

9:3
Isaya 27:1
Noma becasha esiqongweni saseKarmeli,

ngiyakubafunisisa,

ngibakhiphe khona;

nakuba befihlekile emehlweni ami phakathi kolwandle,

ngiyakuyala inyoka ukuba iphume khona, ibalume.

4

9:4
AmaH. 34:16
Jer. 44:11
Noma beya ekuthunjweni phambi kwezitha zabo,

ngiyakubiza inkemba ukuba iphume khona, ibabulale,

ngibeke amehlo ami kubo

kube kubi, kungabi kuhle.”

5

9:5
AbAhl. 5:4
Am. 8:8
Mika 1:4
Nah. 1:5
INkosi uNkulunkulu Sebawoti

yiyo ethinta umhlaba, uncibilike,

bakhale bonke abakhileyo kuwo;

uyakukhukhumala wonke njengeNayile,

ubuye ubohle njengomfula waseGibithe;

6

9:6
AmaH. 104:3
Am. 4:13
5:8
yiyona ewakhayo amakamelo ayo aphezulu ezulwini,

isekele igobela lawo emhlabeni;

yiyona ewabizayo amanzi olwandle,

iwathululele ebusweni bomhlaba;

nguJehova igama layo.

7

9:7
Gen. 10:14
Dut. 2:23
Am. 1:5
“Aninjengabantwana bakwaKushe kimi,

nina bantwana bakwa-Israyeli, na?” usho uJehova.

“Angikhuphulanga u-Israyeli ezweni laseGibithe,

namaFilisti eKafitori, nama-Aramu eKhiri, na?”

Insali

8

9:8
Jer. 30:11
“Bhekani, amehlo eNkosi uJehova akuwo umbuso owonayo;

ngiyakuwuchitha ebusweni bomhlaba,

ngingachithi nokho ngokupheleleyo indlu kaJakobe,” usho uJehova.

9“Ngokuba bheka, ngiyakuyaleza,

ngizulazulise indlu yakwa-Israyeli

phakathi kwabo bonke abezizwe,

njengalokhu kuhlungwa ngesihlungo,

kepha akuyikuwela nembewu eyodwa emhlabathini.

10

9:10
Am. 6:3
Zonke izoni zabantu bami ziyakufa ngenkemba,

zona ezithi: ‘Okubi akuyikusondela kithina, kusehlele.’ ”

Ukubuyiswa kuka-Israyeli

11

9:11
IzE. 15:16
“Ngalolo suku

ngiyakumisa idokodo likaDavide eliwileyo,

ngivale imifantu yalo;

ngiyakumisa izihlephu zalo,

ngilakhe njengasezinsukwini zasendulo,

12

9:12
Isaya 44:5
ukuze badle ifa lensali yakwa-Edomi

nelezizwe zonke ezabizwa ngegama lami,”

usho uJehova okwenza lokhu.

13

9:13
Lev. 26:5
Joweli 3:18
“Bhekani, izinsuku ziyeza,” usho uJehova,

“lapho olimayo eyakufica ovunayo,

nonyathela izithelo zomvini ohlwanyela imbewu;

izintaba ziyakuconsa iwayini,

amagquma onke ancibilike.

14

9:14
Dut. 28:30,39
Am. 5:11
Ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantu bami u-Israyeli,

bakhe imizi echithekileyo,

bahlale kuyo;

bayakutshala izivini,

baphuze iwayini lazo;

bayakwenza nezivande,

badle izithelo zazo.

15

9:15
Eks. 15:17
Jer. 32:41
Ngiyakubatshala ezweni labo,

bangabe besasishulwa ezweni labo engibanike lona,” usho uJehova uNkulunkulu wakho.