IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Ukuchithwa kweSamariya

61Wo kwabazinzileyo eSiyoni,

nabalondekile entabeni yaseSamariya,

abaqhamileyo besokuqala sezizwe,

efika kubo indlu yakwa-Israyeli!

2Dlulelani eKaline, nibone;

nisuke lapho, niye eHamati elikhulu,

bese nehlela eGati lamaFilisti;

bahle kunale mibuso yini,

umkhawulo wabo mkhulu kunomkhawulo wenu na?

3

6:3
Hez. 12:22
Am. 9:10
nina enidedisela kude usuku olubi,

kepha nisondezile isihlalo sobudlova.

4Balele emibhedeni yophondo lwendlovu,

bacambalala ezinkukhweni zabo;

badla amawundlu omhlambi

namathole avela phakathi kwesibaya.

5

6:5
Isaya 5:11
Bahaya ngomsindo wogubhu,

baziqambela izinto zokubethwa njengoDavide.

6Baphuza imikhele yewayini,

bazigcoba ngamafutha amahle,

kepha abadabuki ngokuchithwa kukaJosefa.

7Ngalokho sebeyakuthunjwa phakathi kwabokuqala abathunjwayo,

kusuke ukuxokozela kwabacambalalayo.

8

6:8
Jer. 51:14
INkosi uJehova izifungile, usho uJehova uNkulunkulu Sebawoti, yathi:

“Ngiyanengwa ngukuzidla kukaJakobe,

ngizonda izindlu zakhe zamakhosi;

ngiyakukhaphela umuzi nokugcwala kwawo.”

9Kuyakuthi uma kusele amadoda ayishumi endlini inye, afe. 10

6:10
Am. 8:3
Lapho umngane womuntu emphakamisa kanye noshisayo ukuba bakhiphe amathambo endlini, abesesho kophakathi kwendlu impela ukuthi: “Kusekhona muntu kuwe na?” yena esephendula athi: “Akusekho,” khona wothi: “Thula, ngokuba asinakuthinta igama likaJehova.”

11Ngokuba bhekani,

uJehova uyayaleza:

uyakushaya indlu enkulu ibe yizihlephu,

nendlu encane ibe yizingcezu.

12

6:12
Am. 5:7
Amahhashi ayagijima emadwaleni,

kulinywa elwandle ngezinkabi, na?

Ngokuba niphendulile ukwahlulela kwaba yisihlungu,

nezithelo zokulunga zaba ngumhlonyane,

13

6:13
1 AmaKh. 22:11
Mika 4:13
nina enithokoza ngento engelutho,

nithi: “Asizithathelanga izimpondo ngamandla ethu na?”

14

6:14
2 AmaKh. 14:25
“Ngokuba bhekani, ngiyakunivusela isizwe

nina ndlu ka-Israyeli,” usho uJehova uNkulunkulu Sebawoti;

“bayakunicindezela kusukela ekuyeni eHamati

kuze kube semfuleni wase-Araba.”

7

Umbono ngezinkumbi

71INkosi uJehova yangibonisa kanje: bheka, yayenza isikhonyane ekuqaleni kokumila kotshani bamuva; bheka, kwakungutshani bamuva emva kokusika kwenkosi. 2Kwathi lapho sesidlile utshani bezwe, ngathi: “Nkosi Jehova, ake uthethelele; uJakobe uyakuma kanjani, ngokuba mncane.”

3UJehova wazisola ngalokhu. “Akuyikubakho,” usho uJehova.

Umbono ngomlilo eqedayo

4Yayisingibonisa kanje iNkosi uJehova: bheka, iNkosi uJehova yabiza ukulwa ngomlilo; wadla utwa olukhulu, wawusuyakudla futhi isabelo sikaJehova. 5Ngase ngithi: “Nkosi Jehova, mawuyeke; uJakobe uyakuma kanjani, ngokuba mncane.”

6UJehova wazisola ngalokhu. “Akuyikubakho,” isho iNkosi uJehova.

Umbono ngentambo yomthofu

7

7:7
2 AmaKh. 21:13
Isaya 34:11
Wayesengibonisa kanje: bheka, iNkosi yayimi ngasogangeni olwakhiwe ngentambo yomthofu wokumisa, enentambo yomthofu wokumisa esandleni sakhe. 8
7:8
Am. 8:2
UJehova wathi kimi: “Amose, ubonani na?”

Ngathi: “Intambo yomthofu wokumisa.”

Yayisithi iNkosi: “Bhekani, ngiyakubeka intambo yomthofu wokumisa phakathi kwabantu bami u-Israyeli; angisayikubadlula.

9

7:9
2 AmaKh. 17:20
“Izindawo eziphakemeyo zika-Isaka ziyakuchithwa,

nezindlu ezingcwele zakwa-Israyeli ziyakuqothulwa,

ngivukele indlu kaJerobowamu ngenkemba.”

O-Amasiya no-Amose

10U-Amasiya umpristi waseBethele wayesethumela kuJerobowamu inkosi yakwa-Israyeli, wathi: “U-Amose ukwenzele ugobe phakathi kwendlu yakwa-Israyeli; izwe alinakuthwala onke amazwi akhe. 11Ngokuba u-Amose ushilo kanje, wathi:

“UJerobowamu uyakufa ngenkemba,

u-Israyeli athunjwe nokuthunjwa ezweni lakhe.”

12

7:12
1 Sam. 9:9
Am. 2:12
U-Amasiya wayesethi ku-Amose: “Wena mboni, hamba, ubalekele ezweni lakwaJuda, udle khona isinkwa, uprofethe khona; 13ungabe usaqhubeka kodwa ukuprofetha eBethele, ngokuba liyindlu engcwele yenkosi nendlu yombuso.”

14

7:14
Am. 1:1
Wayesephendula u-Amose, wathi ku-Amasiya: “Angisiye umprofethi mina, nendodana yomprofethi angisiyo, kepha ngangingumalusi, ngangitshala imithombe. 15Kepha uJehova wangisusa ekulandeleni umhlambi; uJehova wathi kimi: ‘Hamba uprofethe kubantu bami u-Israyeli.’ 16Manje yizwa izwi likaJehova lokuthi: Wena uthi:

“ ‘Ungaprofethi ngo-Israyeli,

ungaconsisi izwi lakho phezu kwendlu ka-Isaka.’

17

7:17
2 AmaKh. 17:6,18,24
“Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Umkakho uyakufeba emzini,

namadodana akho namadodakazi akho ayakuwa ngenkemba,

nezwe liyakudatshulwa ngentambo;

wena uyakufela ezweni elingcolileyo,

u-Israyeli athunjwe nokuthunjwa ezweni lakhe.’ ”

8

Umbono ngezithelo zasehlobo

81INkosi uJehova yayisingibonisa kanje: bheka, nanto iqoma lezithelo zasehlobo. 2

8:2
Am. 7:8
Yathi: “Amose, ubonani na?”

Ngathi: “Iqoma lezithelo zasehlobo.”

Wayesethi uJehova kimi: “Ukuphela sekufikile kubantu bami u-Israyeli; angisayikumdlula.

3

8:3
Am. 6:10
“Izihlabelelo zethempeli ziyakuba ngukuhhewula ngalolo suku,” isho iNkosi uJehova; “izidumbu ziyakuba ziningi, zilahlwe ezindaweni zonke. Thulani!”

Ukwahlulelwa kwabathengisi abakhohlisayo

4

8:4
Am. 2:7
Yizwani lokhu nina enigwinya abampofu,

nenichitha abaswelayo bezwe,

5

8:5
Dut. 25:13
nithi:

“Kuyakudlula nini ukwethwasa kwenyanga

ukuba sithengise ngamabele,

nesabatha ukuba sikhiphe ukolweni,

senze i-efa* libe lincane,

senze ishekeli* libe likhulu,

senze izilinganiso ukuba zikhohlise,

6

8:6
Am. 2:6
ukuze sithenge abampofu ngesiliva

nabaswelayo ngamabhangqa ezicathulo,

sithengise ngamahlunge kakolweni.”

7UJehova ufungile ukuziqhenya kukaJakobe ngokuthi: “Impela angiyikukhohlwa kuze kube phakade nesisodwa sezenzo zabo.

8

8:8
Am. 9:5
“Umhlaba awuyikuqhaqhazela ngalokho,

balile bonke abakhileyo kuwo, na?

Yebo, uyakukhukhumala wonke njengeNayile,

unyakaze, ubuye ubohle njengomfula waseGibithe.

9

8:9
Mika 3:6
“Kuyakuthi ngalolo suku,” isho iNkosi uJehova,

“ngilishonise ilanga emini,

ngenze ukuba kube mnyama emhlabeni emini ekhanyayo.

10

8:10
Jer. 6:26
48:37
Zak. 12:10
Ngiyakuphendula imikhosi yenu ibe ngukukhala,

nezihlabelelo zenu zonke zibe yizililo,

ngibeke izindwangu zamasaka ezinkalweni zonke,

nobumpandla kuwo onke amakhanda,

ngikwenze kube njengokulilela indodana eyodwa,

ukuphela kwakho kube njengosuku olumunyu.”

Indlala yezwi likaNkulunkulu

11“Bhekani, izinsuku ziyeza,” isho iNkosi uJehova,

“lapho ngiyakuthuma indlala ezweni,

kungabi yindlala yezinkwa,

kungabi ngukomela amanzi,

kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova.

12Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle,

kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga,

bahambahambe ukufuna izwi likaJehova,

kepha abayikulifumana.

13“Ngalolo suku izintombi ezinhle

nezinsizwa ziyakudangala ukoma.

14

8:14
1 AmaKh. 12:28
Hos. 10:10
Abafunga icala laseSamariya, bathi:

‘Kuphila kukankulunkulu wakho, Dani,’

nokuthi: ‘Kuphila kothandiweyo wakho, Beri Sheba,’

bayakuwa, bangabe besavuka.”