IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Ukuchithwa kweSamariya

61Wo kwabazinzileyo eSiyoni,

nabalondekile entabeni yaseSamariya,

abaqhamileyo besokuqala sezizwe,

efika kubo indlu yakwa-Israyeli!

2Dlulelani eKaline, nibone;

nisuke lapho, niye eHamati elikhulu,

bese nehlela eGati lamaFilisti;

bahle kunale mibuso yini,

umkhawulo wabo mkhulu kunomkhawulo wenu na?

3

6:3
Hez. 12:22
Am. 9:10
nina enidedisela kude usuku olubi,

kepha nisondezile isihlalo sobudlova.

4Balele emibhedeni yophondo lwendlovu,

bacambalala ezinkukhweni zabo;

badla amawundlu omhlambi

namathole avela phakathi kwesibaya.

5

6:5
Isaya 5:11
Bahaya ngomsindo wogubhu,

baziqambela izinto zokubethwa njengoDavide.

6Baphuza imikhele yewayini,

bazigcoba ngamafutha amahle,

kepha abadabuki ngokuchithwa kukaJosefa.

7Ngalokho sebeyakuthunjwa phakathi kwabokuqala abathunjwayo,

kusuke ukuxokozela kwabacambalalayo.

8

6:8
Jer. 51:14
INkosi uJehova izifungile, usho uJehova uNkulunkulu Sebawoti, yathi:

“Ngiyanengwa ngukuzidla kukaJakobe,

ngizonda izindlu zakhe zamakhosi;

ngiyakukhaphela umuzi nokugcwala kwawo.”

9Kuyakuthi uma kusele amadoda ayishumi endlini inye, afe. 10

6:10
Am. 8:3
Lapho umngane womuntu emphakamisa kanye noshisayo ukuba bakhiphe amathambo endlini, abesesho kophakathi kwendlu impela ukuthi: “Kusekhona muntu kuwe na?” yena esephendula athi: “Akusekho,” khona wothi: “Thula, ngokuba asinakuthinta igama likaJehova.”

11Ngokuba bhekani,

uJehova uyayaleza:

uyakushaya indlu enkulu ibe yizihlephu,

nendlu encane ibe yizingcezu.

12

6:12
Am. 5:7
Amahhashi ayagijima emadwaleni,

kulinywa elwandle ngezinkabi, na?

Ngokuba niphendulile ukwahlulela kwaba yisihlungu,

nezithelo zokulunga zaba ngumhlonyane,

13

6:13
1 AmaKh. 22:11
Mika 4:13
nina enithokoza ngento engelutho,

nithi: “Asizithathelanga izimpondo ngamandla ethu na?”

14

6:14
2 AmaKh. 14:25
“Ngokuba bhekani, ngiyakunivusela isizwe

nina ndlu ka-Israyeli,” usho uJehova uNkulunkulu Sebawoti;

“bayakunicindezela kusukela ekuyeni eHamati

kuze kube semfuleni wase-Araba.”