IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

U-Israyeli uyabizwa ukuba aphenduke

51Zwanini leli zwi engiliphakamisa phezu kwenu libe yisililo ngendlu ka-Israyeli.

2“Iwile intombi yakwa-Israyeli,

ayisayikuvuka;

iphonsiwe phansi,

akakho ongayivusa.”

3Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“Umuzi owaphuma uyinkulungwane uyakushiya ikhulu,

nowaphuma uyikhulu uyakushiya ishumi kuyo indlu yakwa-Israyeli.”

4

5:4
IzA. 4:4
Ngokuba usho kanje uJehova kuyo indlu yakwa-Israyeli, uthi:

“Ngifuneni, niphile.

5

5:5
Hos. 4:15
Am. 4:4
Kepha ningalifuni iBethele,

ningangeni eGiligali,

ningadluleli eBeri Sheba,

ngokuba iGiligali liyakuthunjwa nokuthunjwa,

neBethele liyakuba yize.”

6Funani uJehova, niphile,

funa afikele indlu kaJosefa njengomlilo,

udle, kungekho owucimayo eBethele.

7

5:7
Am. 6:12
Nina enihlanekezela ukwahlulela kube ngumhlonyane,

nilahle phansi ukulunga;

8

5:8
Jobe 9:9
38:31
Isaya 13:10
Am. 4:13
9:6
nimfune owenza isiLimela neMpambano,

ophendula ithunzi lokufa libe ngukusa,

ayenze imini ibe mnyama njengobusuku,

obiza amanzi olwandle,

awathululele ebusweni bomhlaba nguJehova igama lakhe

9owenza ukuchitha ukuba kunyazime phezu kwabanamandla,

nencithakalo ukuba yehlele izinqaba.

10Bayamzonda ofakazela ukulunga esangweni; okhuluma ubuqotho

banengwa nguye.

11

5:11
Dut. 28:30,38
Am. 9:14
Zef. 1:13
Ngalokho,

ngokuba ninyathela abampofu,

namukele kuye isipho samabele,

noma nakha izindlu ngamatshe abaziweyo

aniyikuhlala kuzo,

nokuba nitshala izivini ezinhle

aniyikuphuza iwayini lazo.

12Ngokuba ngiyazi ukuthi iziphambeko zenu ziningi

nokuthi izono zenu zinkulu,

nina enicindezela abalungileyo,

namukela umvuzo,

nenichezukisa abampofu esangweni.

13

5:13
IzA. 10:19
Ngalokho ohlakaniphileyo uyakuthula ngaleso sikhathi,

ngokuba kuyisikhathi esibi lesi.

14Funani okuhle, hhayi okubi,

ukuze niphile,

abe nani uJehova uNkulunkulu Sebawoti kanjalo,

njengalokhu nisho.

15

5:15
AmaH. 34:14
97:10
Rom. 12:9
Zondani okubi, nithande okuhle,

nimise ukwahlulela esangweni;

mhlawumbe uJehova uNkulunkulu Sebawoti uyakuba nomusa

kuyo insali yakwaJosefa.

16

5:16
Jer. 9:17
Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawoti, iNkosi, uthi:

“Ezigcawini zonke kuyakuba khona ukukhala,

nakuzo zonke izitaladi bayakusho ukuthi:

‘Maye, maye!’

babize umlimi ukuba akhale,

nabaziyo izililo ukuba balile;

17nakuzo zonke izivini kuyakuba khona ukukhala,

ngokuba ngiyakudlula phakathi kwakho,” usho uJehova.

Usuku lukaJehova

18

5:18
Isaya 5:19
Jer. 17:15
30:7
Joweli 2:2,11
Zef. 1:14
Wo kinina enifisa usuku lukaJehova!

Luyakunisizani usuku lukaJehova?

Lungubumnyama, alusikho ukukhanya.

19Kunjengalokhu umuntu ebalekela ingonyama,

kuhlangane naye ibhere,*

noma engena endlini

encike ngesandla odongeni,

alunywe yinyoka.

20Lungubumyama usuku lukaJehova,

alusikho ukukhanya,

nesigayegaye okungekho kuso ukukhazimula.

21

5:21
Lev. 26:31
Isaya 1:11
Jer. 6:20
7:22
“Ngiyayizonda, ngiyayidelela imikhosi yenu,

angenameli imihlangano yenu.

22

5:22
IzA. 15:8
21:27
Noma ninikela kimi ngeminikelo yenu

yokushiswa kanye neminikelo yenu yempuphu,

angiyenameli, futhi angibheki

iminikelo yenu yokubonga yamathole akhuluphalisiweyo.

23Susa kimi umsindo wezihlabelelo zakho,

angiyikuzwa imvunge yezingubhu zakho.

24Kepha ukwahlulela makugobhoze njengamanzi,

nokulunga njengomfula onganqamukiyo.

25

5:25
IzE. 7:42
“Naletha kimi imihlatshelo neminikelo yempuphu ehlane

iminyaka engamashumi amane, nina ndlu ka-Israyeli, na?

26

5:26
Dut. 32:17
Seniyakuthwala uSakuti inkosi yenu

noKhewani inkanyezi kankulunkulu wenu,

izithombe zenu enizenzele zona.

27Ngiyakunenza ukuba nithunjelwe ngaphesheya kweDamaseku,”

usho uJehova ogama lakhe linguNkulunkulu Sebawoti.