IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Amazwi ngabesifazane baseSamariya

41Yizwani leli zwi,

nina zinkomo zaseBashani

enisentabeni yaseSamariya,

enicindezela abaphansi,

enichoboza abampofu,

enithi emakhosini enu: “Lethani, siphuze.”

2

4:2
Jer. 16:16
INkosi uJehova ifungile ubungcwele bayo

ukuthi: “Bhekani, izinsuku ziyakunehlela

lapho niyakususwa ngezingwegwe,

nabaseleyo kini ngezindobo.

3

4:3
Isaya 2:20
Niyakuphuma emifantwini,

kube yilowo nalowo ngoqondene naye,

nilahlwe eHermoni,” usho uJehova.

U-Israyeli akafundi

4

4:4
Hos. 4:15
12:11
Am. 5:5
“Wozani eBethele, niphambeke,

naseGiligali, nandise iziphambeko,

nilethe imihlatshelo yenu ekuseni njalo,

nokweshumi kwenu kanye ngezinsuku ezintathu,

5

4:5
Lev. 2:11
7:12
nishise umnikelo wokubonga ngokuvutshelweyo,

nimemezele iminikelo yesihle,

niyizwakalise,

ngokuba nithanda kanjalo,

bantwana bakwa-Israyeli,” isho iNkosi uJehova.

6

4:6
2 AmaKh. 6:25
8:1
“Mina nganinika ukuhlanzeka kwamazinyo emizini yenu yonke

nokuswela isinkwa kuzo zonke izindawo zenu,

kepha anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

7“Futhi ngagodla kini imvula,

kusasele izinyanga ezintathu ukuba kuvunwe,

ngalinisa phezu komunye umuzi,

komunye umuzi angilinisanga;

esinye isiqephu saniselwa,

nesiqephu esinganiselwanga sasha.

8Kwase kuhamba imizi emibili noma emithathu,

yaya komunye umuzi ukuyophuza amanzi,

kodwa ayaneliswanga;

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

9

4:9
Joweli 1:4
Hag. 2:18
“Nganishaya ngokuhamuka nesikhutha;

izivande zenu, nezivini zenu,

nemikhiwane yenu,

neminqumo yenu eminingi

kwadliwa yisibotho,

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

10

4:10
Eks. 9:3
12:29
2 AmaKh. 13:3,7
“Nganithumela isifo ngendlela yaseGibithe,

ngazibulala izinsizwa zenu ngenkemba,

ngathumba amahhashi enu,

ngenza ukuba ukunuka kwekamu* lenu

kukhuphukele nasemakhaleni enu,

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

11

4:11
Gen. 19:24
Isaya 13:19
Jer. 49:18
Am. 1:1
8:8
Zak. 3:2
“Nganichitha njengalokho

uNkulunkulu achitha iSodoma neGomora;

naninjengesikhuni esophulwe emlilweni,

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

12“Ngalokho ngiyakwenze njalo kuwe Israyeli;

njengokuba ngiyakwenza lokhu kuwe,

zilungiselele ukuhlangana noNkulunkulu wakho, Israyeli.”

13

4:13
AmaH. 65:6
104:20
135:7
Am. 5:8
9:5
Mika 1:3
Ngokuba bheka, owabumba izintaba,

nowawudala umoya,

otshela umuntu umqondo wakhe,

owenza ukusa kube ngubumnyama,

onyathela ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba,

igama lakhe linguJehova,

uNkulunkulu Sebawoti.

5

U-Israyeli uyabizwa ukuba aphenduke

51Zwanini leli zwi engiliphakamisa phezu kwenu libe yisililo ngendlu ka-Israyeli.

2“Iwile intombi yakwa-Israyeli,

ayisayikuvuka;

iphonsiwe phansi,

akakho ongayivusa.”

3Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“Umuzi owaphuma uyinkulungwane uyakushiya ikhulu,

nowaphuma uyikhulu uyakushiya ishumi kuyo indlu yakwa-Israyeli.”

4

5:4
IzA. 4:4
Ngokuba usho kanje uJehova kuyo indlu yakwa-Israyeli, uthi:

“Ngifuneni, niphile.

5

5:5
Hos. 4:15
Am. 4:4
Kepha ningalifuni iBethele,

ningangeni eGiligali,

ningadluleli eBeri Sheba,

ngokuba iGiligali liyakuthunjwa nokuthunjwa,

neBethele liyakuba yize.”

6Funani uJehova, niphile,

funa afikele indlu kaJosefa njengomlilo,

udle, kungekho owucimayo eBethele.

7

5:7
Am. 6:12
Nina enihlanekezela ukwahlulela kube ngumhlonyane,

nilahle phansi ukulunga;

8

5:8
Jobe 9:9
38:31
Isaya 13:10
Am. 4:13
9:6
nimfune owenza isiLimela neMpambano,

ophendula ithunzi lokufa libe ngukusa,

ayenze imini ibe mnyama njengobusuku,

obiza amanzi olwandle,

awathululele ebusweni bomhlaba nguJehova igama lakhe

9owenza ukuchitha ukuba kunyazime phezu kwabanamandla,

nencithakalo ukuba yehlele izinqaba.

10Bayamzonda ofakazela ukulunga esangweni; okhuluma ubuqotho

banengwa nguye.

11

5:11
Dut. 28:30,38
Am. 9:14
Zef. 1:13
Ngalokho,

ngokuba ninyathela abampofu,

namukele kuye isipho samabele,

noma nakha izindlu ngamatshe abaziweyo

aniyikuhlala kuzo,

nokuba nitshala izivini ezinhle

aniyikuphuza iwayini lazo.

12Ngokuba ngiyazi ukuthi iziphambeko zenu ziningi

nokuthi izono zenu zinkulu,

nina enicindezela abalungileyo,

namukela umvuzo,

nenichezukisa abampofu esangweni.

13

5:13
IzA. 10:19
Ngalokho ohlakaniphileyo uyakuthula ngaleso sikhathi,

ngokuba kuyisikhathi esibi lesi.

14Funani okuhle, hhayi okubi,

ukuze niphile,

abe nani uJehova uNkulunkulu Sebawoti kanjalo,

njengalokhu nisho.

15

5:15
AmaH. 34:14
97:10
Rom. 12:9
Zondani okubi, nithande okuhle,

nimise ukwahlulela esangweni;

mhlawumbe uJehova uNkulunkulu Sebawoti uyakuba nomusa

kuyo insali yakwaJosefa.

16

5:16
Jer. 9:17
Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawoti, iNkosi, uthi:

“Ezigcawini zonke kuyakuba khona ukukhala,

nakuzo zonke izitaladi bayakusho ukuthi:

‘Maye, maye!’

babize umlimi ukuba akhale,

nabaziyo izililo ukuba balile;

17nakuzo zonke izivini kuyakuba khona ukukhala,

ngokuba ngiyakudlula phakathi kwakho,” usho uJehova.

Usuku lukaJehova

18

5:18
Isaya 5:19
Jer. 17:15
30:7
Joweli 2:2,11
Zef. 1:14
Wo kinina enifisa usuku lukaJehova!

Luyakunisizani usuku lukaJehova?

Lungubumnyama, alusikho ukukhanya.

19Kunjengalokhu umuntu ebalekela ingonyama,

kuhlangane naye ibhere,*

noma engena endlini

encike ngesandla odongeni,

alunywe yinyoka.

20Lungubumyama usuku lukaJehova,

alusikho ukukhanya,

nesigayegaye okungekho kuso ukukhazimula.

21

5:21
Lev. 26:31
Isaya 1:11
Jer. 6:20
7:22
“Ngiyayizonda, ngiyayidelela imikhosi yenu,

angenameli imihlangano yenu.

22

5:22
IzA. 15:8
21:27
Noma ninikela kimi ngeminikelo yenu

yokushiswa kanye neminikelo yenu yempuphu,

angiyenameli, futhi angibheki

iminikelo yenu yokubonga yamathole akhuluphalisiweyo.

23Susa kimi umsindo wezihlabelelo zakho,

angiyikuzwa imvunge yezingubhu zakho.

24Kepha ukwahlulela makugobhoze njengamanzi,

nokulunga njengomfula onganqamukiyo.

25

5:25
IzE. 7:42
“Naletha kimi imihlatshelo neminikelo yempuphu ehlane

iminyaka engamashumi amane, nina ndlu ka-Israyeli, na?

26

5:26
Dut. 32:17
Seniyakuthwala uSakuti inkosi yenu

noKhewani inkanyezi kankulunkulu wenu,

izithombe zenu enizenzele zona.

27Ngiyakunenza ukuba nithunjelwe ngaphesheya kweDamaseku,”

usho uJehova ogama lakhe linguNkulunkulu Sebawoti.

6

Ukuchithwa kweSamariya

61Wo kwabazinzileyo eSiyoni,

nabalondekile entabeni yaseSamariya,

abaqhamileyo besokuqala sezizwe,

efika kubo indlu yakwa-Israyeli!

2Dlulelani eKaline, nibone;

nisuke lapho, niye eHamati elikhulu,

bese nehlela eGati lamaFilisti;

bahle kunale mibuso yini,

umkhawulo wabo mkhulu kunomkhawulo wenu na?

3

6:3
Hez. 12:22
Am. 9:10
nina enidedisela kude usuku olubi,

kepha nisondezile isihlalo sobudlova.

4Balele emibhedeni yophondo lwendlovu,

bacambalala ezinkukhweni zabo;

badla amawundlu omhlambi

namathole avela phakathi kwesibaya.

5

6:5
Isaya 5:11
Bahaya ngomsindo wogubhu,

baziqambela izinto zokubethwa njengoDavide.

6Baphuza imikhele yewayini,

bazigcoba ngamafutha amahle,

kepha abadabuki ngokuchithwa kukaJosefa.

7Ngalokho sebeyakuthunjwa phakathi kwabokuqala abathunjwayo,

kusuke ukuxokozela kwabacambalalayo.

8

6:8
Jer. 51:14
INkosi uJehova izifungile, usho uJehova uNkulunkulu Sebawoti, yathi:

“Ngiyanengwa ngukuzidla kukaJakobe,

ngizonda izindlu zakhe zamakhosi;

ngiyakukhaphela umuzi nokugcwala kwawo.”

9Kuyakuthi uma kusele amadoda ayishumi endlini inye, afe. 10

6:10
Am. 8:3
Lapho umngane womuntu emphakamisa kanye noshisayo ukuba bakhiphe amathambo endlini, abesesho kophakathi kwendlu impela ukuthi: “Kusekhona muntu kuwe na?” yena esephendula athi: “Akusekho,” khona wothi: “Thula, ngokuba asinakuthinta igama likaJehova.”

11Ngokuba bhekani,

uJehova uyayaleza:

uyakushaya indlu enkulu ibe yizihlephu,

nendlu encane ibe yizingcezu.

12

6:12
Am. 5:7
Amahhashi ayagijima emadwaleni,

kulinywa elwandle ngezinkabi, na?

Ngokuba niphendulile ukwahlulela kwaba yisihlungu,

nezithelo zokulunga zaba ngumhlonyane,

13

6:13
1 AmaKh. 22:11
Mika 4:13
nina enithokoza ngento engelutho,

nithi: “Asizithathelanga izimpondo ngamandla ethu na?”

14

6:14
2 AmaKh. 14:25
“Ngokuba bhekani, ngiyakunivusela isizwe

nina ndlu ka-Israyeli,” usho uJehova uNkulunkulu Sebawoti;

“bayakunicindezela kusukela ekuyeni eHamati

kuze kube semfuleni wase-Araba.”