IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

21

2:1
Hez. 25:8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ngenxa yeziphambeko ezintathu zakwaMowabi,

yebo, ngenxa yezine, angiyikuguquka,

ngokuba washisa amathambo enkosi yakwa-Edomi

aba ngumcako.

2

2:2
Isaya 15:1
Jer. 48:1
Kepha ngiyakuthuma umlilo kwaMowabi,

uqede izindlu zamakhosi zaseKeriyote,

uMowabi afe ngokuxokozela,

nangokumemeza,

nangokukhala kwecilongo.

3Ngiyakunquma umahluleli phakathi kwakhe,

ngibulale zonke izikhulu zakhe kanye naye,” usho uJehova.

4

2:4
AbAhl. 2:11
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ngenxa yeziphambeko ezintathu zakwaJuda,

yebo, ngenxa yezine, angiyikuguquka,

ngokuba bawulahlile umthetho kaJehova,

abagcinanga izimiso zakhe,

namanga abo abadukisile,

abawalandelayo nawoyise.

5Kepha ngiyakuthuma umlilo kwaJuda,

uqede izindlu zamakhosi zaseJerusalema.”

6

2:6
Am. 8:6
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ngenxa yeziphambeko ezintathu zakwa-Israyeli,

yebo, ngenxa yezine, angiyikuguquka,

ngokuba bathengisile olungileyo ngesiliva,

nompofu ngamabhangqa ezicathulo.

7

2:7
Am. 8:4
Bazondelela amakhanda abampofu ukuba abe sothulini lomhlabathi,

bachezukisa indlela yabathobileyo;

indoda noyise baya entombininye,

ukuze balihlambalaze igama lami elingcwele,

8

2:8
Eks. 22:26
Dut. 24:12
bacambalale ezingutsheni ezithathwe zaba yisibambiso

eceleni kwawo onke ama-altare,

baphuze iwayini labahlawulisiweyo endlini kaNkulunkulu wabo.

9

2:9
Num. 21:24
Dut. 2:33
Josh. 24:8
AbAhl. 11:23
“Nokho mina ngachitha ama-Amori ebusweni babo,

akuphakama kwawo kwakunjengokuphakama kwemisedari,*

ayenamandla njengama-oki;*

kepha ngachitha nokho izithelo zawo phezulu

nezimpande zawo phansi.

10

2:10
Eks. 12:51
14:21
“Futhi mina nganikhuphula ezweni laseGibithe,

nganihambisa iminyaka engamashumi amane ehlane

ukuba nidle ifa lezwe lama-Amori.

11Ngavusa kumadodana enu abaprofethi

nasezinsizweni zenu amaNaziri.*

Akunjalo, nina bantwana bakwa-Israyeli, na?” usho uJehova.

12

2:12
Num. 6:2
AbAhl. 13:5,14
Isaya 30:10
Jer. 11:21
Am. 7:13
“Kepha naphuzisa amaNaziri iwayini,

ngokuthi: ‘Ningaprofethi.’

13“Bhekani, ngiyakunicindezela endaweni yenu

njengengqukumbane icindezela,

igcwele izithungu.

14

2:14
AmaH. 33:17
147:10
Jer. 46:6
Onejubane uyakuswela ukubaleka;

onamandla akayikuqinisa amandla akhe,

neqhawe aliyikuzikhulula.

15Obambe umnsalo akayikuma;

onejubane ngezinyawo zakhe kayikuzikhulula,

nokhwele ihhashi akayikuzikhulula;

16onesibindi phakathi kwamaqhawe

uyakubaleka ze ngalolo suku,” usho uJehova.

3

Ukujeziswa kuka-Israyeli

31Yizwani leli zwi uJehova alikhulumile ngani bantwana bakwa-Israyeli, ngawo wonke umndeni engawukhuphula ezweni laseGibithe, ngokuthi:

2

3:2
Eks. 19:5
Dut. 4:20
AmaH. 147:19
“Nginazile nina kuphela emindenini yonke yomhlaba;

ngalokho ngiyakunihambela ngabo bonke ububi benu.”

3Kuhamba ababili kanyekanye,

uma bengavumelananga, na?

4Ingonyama iyabhodla ehlathini,

ingenampango, na?

Ibongo lengonyama liyezwakalisa izwi lalo emphandwini walo,

uma lingabambanga lutho, na?

5Inyoni iwela ogibeni emhlabathini,

ingenasihibe, na?

Ugibe luyaxhuma emhlabathini,

lungabambanga nokubamba, na?

6

3:6
Isaya 45:7
Jer. 11:11
IsiLilo 3:38
Mika 1:12
Kungabethwa icilongo emzini,

bangesabi abantu, na?

Umuzi ungehlelwa ngokubi,

engakwenzamga uJehova, na?

7

3:7
Gen. 18:17
Ngokuba iNkosi uJehova ayenzi lutho,

ingayambulanga imfihlakalo yayo ezincekwini zayo abaprofethi.

8Ingonyama ibhongile,

ngubani ongayikwesaba na?

INkosi uJehova ikhulumile,

ngubani ongayikuprofetha na?

Ukwahlulelwa kweSamariya

9Zwakalisani ezindlini zamakhosi zase-Ashidodi,

nasezindlini zamakhosi zasezweni laseGibithe, nithi:

“Buthanani ezintabeni zaseSamariya,

nibone izidumo ezinkulu eziphakathi kwalo,

nokucindezelwa okukulo.”

10“Ngokuba abakwazi ukwenza okulungileyo,” usho uJehova;

“babekelela ubudlova nokuphanga ezindlini zabo zamakhosi.”

11Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“Isitha siyakulihaqa izwe,

sehlise kini izinqaba zenu,

ziphangwe izindlu zenu zamakhosi.”

12Usho kanje uJehova, uthi:

“Njengalokhu umalusi ophula emlonyeni wengonyama

imilenze emibili noma inxenye yendlebe,

kanjalo abantwana bakwa-Israyeli bayakophulwa,

abahlala eSamariya ezingosini zezihlalo

naphezu kwezingubo zikasilika* zemibhede.”

13“Yizwani, nifakaze ngendlu kaJakobe, isho iNkosi uJehova, uNkulunkulu Sebawoti.

14

3:14
1 AmaKh. 12:33
2 AmaKh. 23:15
“Ngokuba mhla ngiyakumhambela u-Israyeli

ngeziphambeko zakhe,

ngiyakuhambela nama-altare aseBethele,

kunqunywe izimpondo ze-altare,

ziwe phansi.

15

3:15
1 AmaKh. 22:39
Jer. 36:22
Ngiyakushaya indlu yasebusika kanye nendlu yasehlobo,

kuphele izindlu zophondo lwendlovu,

yebo, izindlu eziningi ziyakuphela,” usho uJehova.

4

Amazwi ngabesifazane baseSamariya

41Yizwani leli zwi,

nina zinkomo zaseBashani

enisentabeni yaseSamariya,

enicindezela abaphansi,

enichoboza abampofu,

enithi emakhosini enu: “Lethani, siphuze.”

2

4:2
Jer. 16:16
INkosi uJehova ifungile ubungcwele bayo

ukuthi: “Bhekani, izinsuku ziyakunehlela

lapho niyakususwa ngezingwegwe,

nabaseleyo kini ngezindobo.

3

4:3
Isaya 2:20
Niyakuphuma emifantwini,

kube yilowo nalowo ngoqondene naye,

nilahlwe eHermoni,” usho uJehova.

U-Israyeli akafundi

4

4:4
Hos. 4:15
12:11
Am. 5:5
“Wozani eBethele, niphambeke,

naseGiligali, nandise iziphambeko,

nilethe imihlatshelo yenu ekuseni njalo,

nokweshumi kwenu kanye ngezinsuku ezintathu,

5

4:5
Lev. 2:11
7:12
nishise umnikelo wokubonga ngokuvutshelweyo,

nimemezele iminikelo yesihle,

niyizwakalise,

ngokuba nithanda kanjalo,

bantwana bakwa-Israyeli,” isho iNkosi uJehova.

6

4:6
2 AmaKh. 6:25
8:1
“Mina nganinika ukuhlanzeka kwamazinyo emizini yenu yonke

nokuswela isinkwa kuzo zonke izindawo zenu,

kepha anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

7“Futhi ngagodla kini imvula,

kusasele izinyanga ezintathu ukuba kuvunwe,

ngalinisa phezu komunye umuzi,

komunye umuzi angilinisanga;

esinye isiqephu saniselwa,

nesiqephu esinganiselwanga sasha.

8Kwase kuhamba imizi emibili noma emithathu,

yaya komunye umuzi ukuyophuza amanzi,

kodwa ayaneliswanga;

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

9

4:9
Joweli 1:4
Hag. 2:18
“Nganishaya ngokuhamuka nesikhutha;

izivande zenu, nezivini zenu,

nemikhiwane yenu,

neminqumo yenu eminingi

kwadliwa yisibotho,

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

10

4:10
Eks. 9:3
12:29
2 AmaKh. 13:3,7
“Nganithumela isifo ngendlela yaseGibithe,

ngazibulala izinsizwa zenu ngenkemba,

ngathumba amahhashi enu,

ngenza ukuba ukunuka kwekamu* lenu

kukhuphukele nasemakhaleni enu,

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

11

4:11
Gen. 19:24
Isaya 13:19
Jer. 49:18
Am. 1:1
8:8
Zak. 3:2
“Nganichitha njengalokho

uNkulunkulu achitha iSodoma neGomora;

naninjengesikhuni esophulwe emlilweni,

kepha nokho anibuyelanga kimi,” usho uJehova.

12“Ngalokho ngiyakwenze njalo kuwe Israyeli;

njengokuba ngiyakwenza lokhu kuwe,

zilungiselele ukuhlangana noNkulunkulu wakho, Israyeli.”

13

4:13
AmaH. 65:6
104:20
135:7
Am. 5:8
9:5
Mika 1:3
Ngokuba bheka, owabumba izintaba,

nowawudala umoya,

otshela umuntu umqondo wakhe,

owenza ukusa kube ngubumnyama,

onyathela ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba,

igama lakhe linguJehova,

uNkulunkulu Sebawoti.