IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukuziphendulela kukaStefanu

71Umpristi omkhulu wayesethi: “Nembala lokhu kunjalo na?”

2

7:2
Gen. 12:1
AmaH. 105:5
Yena wathi: “Madoda, bazalwane, nani bobaba, lalelani. UNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba u-Abrahama eseMesopotamiya, engakakhi eHarana, 3wathi kuye: ‘Phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho, uye ezweni engizakukukhombisa lona.’

4

7:4
Gen. 11:31
“Khona waphuma ezweni lamaKaledi, waya wakha eHarana. Kwathi esefile uyise, uNkulunkulu wamsusa lapho, wamhlalisa kuleli zwe enakhe kulo nina manje. 5
7:5
Gen. 13:15
17:8
Kepha akamnikanga ifa kulo, ngisho nelingangonyawo, wathembisa kodwa ukuthi uzakumnika lona libe ngelakhe nelenzalo yakhe emva kwakhe, engakabi namntwana. 6
7:6
Gen. 15:13
Eks. 12:40
UNkulunkulu wakhuluma kanje, wathi: ‘Inzalo yakhe izakuba ngumfokazi ezweni lezizwe; bayakuyenza izigqila, bayiphathe kabi iminyaka engamakhulu amane. 7
7:7
Eks. 3:12
Kepha leso sizwe abayakuba yizigqila kuso ngiyakusahlulela mina, washo uNkulunkulu, andukuba baphume, bangikhonze kule ndawo.’ 8
7:8
Gen. 17:9
21:2
25:24
29:32
30:5
35:16
Wayesemnika isivumelwano sokusoka; kanjalo-ke wazala u-Isaka, wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili; u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala okhokho abayishumi nambili.

9

7:9
Gen. 37:28
“Okhokho baba nomhawu ngoJosefa, bathengisa ngaye, wasiwa eGibithe; kodwa uNkulunkulu wayenaye, 10
7:10
Gen. 41:14,40
wamkhipha kuzo zonke izinhlupheko zakhe, wamupha umusa nokuhlakanipha phambi kukaFaro inkosi yaseGibithe; yena wammisa abe ngumbusi eGibithe nakuyo yonke indlu yakhe.

11

7:11
Gen. 41:54
“Kepha kwafika indlala kulo lonke iGibithe nakwaKhanani, nokuhlupheka okukhulu; obaba kabafumana ukudla. 12
7:12
Gen. 42:1
UJakobe esezwile ukuthi kukhona ukudla eGibithe, wathuma obaba ngokokuqala; 13
7:13
Gen. 45:1
kwathi ngokwesibili uJosefa waziwa ngabafowabo; kwabonakala kuFaro isizwe sakubo kaJosefa. 14
7:14
Gen. 46:6
UJosefa wayesethumela wabiza uJakobe uyise nabakubo bonke, abantu abangamashumi ayisikhombisa nanhlanu. 15
7:15
Gen. 49:33
UJakobe wehlela eGibithe; wafa yena nawobaba. 16
7:16
Gen. 23:16
33:19
47:30
50:13
Josh. 24:32
Bayiswa eSikemi, babekwa ethuneni alithenga u-Abrahama ngenani lesiliva kumadodana kaHamori eSikemi.

17

7:17
Eks. 1:7
“Kepha sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu asisho ku-Abrahama, banda abantu, baba baningi eGibithe, 18kwaze kwavela enye inkosi eGibithe ebingamazi uJosefa. 19Yona yasiphatha ngobuqili isizwe sakithi, yabahlupha obaba ngokubalahlisa izingane zabo zingaphili.

20

7:20
Eks. 2:2
Heb. 11:23
“Ngaleso sikhathi kwazalwa uMose, waba muhle kuNkulunkulu; wondliwa izinyanga ezintathu endlini kayise; 21
7:21
Eks. 2:5
eselahliwe, indodakazi kaFaro yamthola, yazondlela yena ukuba abe yindodana yayo. 22UMose wafundiswa ukuhlakanipha konke kwabaseGibithe; waba namandla ngamazwi nangemisebenzi yakhe.

23

7:23
Eks. 2:11
Heb. 11:24
“Kuthe eseneminyaka engamashumi amane ezelwe, kwafika enhliziyweni yakhe ukuba abamele abafowabo, abantwana bakwa-Israyeli. 24Wabona umuntu ephathwa kabi, wamvikela, wamphindisela ohlushwayo, wambulala owaseGibithe. 25Ubethemba ukuthi abafowabo bayakuqonda ukuthi uNkulunkulu ubanika ukusindiswa ngesandla sakhe; kepha abakuqondanga. 26Nangangomuso wafika kubo belwa, wazama ukubalamula, babuyisane, wathi: ‘Madoda, ningabazalwane; niphathanelani kabi na?’

27“Kepha lowo owayemona umakhelwane wakhe wamhlohloloza wathi: ‘Ubekwe ngubani ube ngumbusi nomahluleli phezu kwethu na? 28Usufuna ukungibulala nami, njengalokho ubulele owaseGibithe izolo na?’ 29

7:29
Eks. 18:3
Khona uMose wabaleka ngenxa yalelo zwi, waba ngumfokazi ezweni lakwaMidiyani, lapho azala khona amadodana amabili.

30

7:30
Eks. 3:2
“Kwathi sekuphelele iminyaka engamashumi amane, kwabonakala kuye ehlane lentaba yaseSinayi ingelosi iselangabini lomlilo esihlahleni. 31UMose ekubona wamangala ngalowo mbono; esasondela ukuba abhekisise, kwafika izwi leNkosi, lathi: 32‘NginguNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka nokaJakobe.’ UMose wathuthumela, akaba nasibindi sokubhekisisa.

33“INkosi yayisithi kuye: ‘Khumula izicathulo ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. 34Ngikubonile nokukubona ukuhlushwa kwesizwe sami esiseGibithe, ngizwile ukububula kwaso; sengehlile ukuba ngibakhiphe. Woza kalokhu, ngizakukuthumela eGibithe.’

35“UMose lowo abamalayo bethi: ‘Ubekwe ngubani ube ngumbusi nomahluleli na?’ nguyena amthumayo uNkulunkulu ngesandla sengelosi eyabonakala kuye esihlahleni, abe ngumbusi nomhlengi. 36

7:36
Eks. 7:1
16:1
AmaH. 106:8
Yena lowo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibithe, naseLwandle Olubomvu, nasehlane iminyaka engamashumi amane.

37

7:37
Dut. 18:16,18
IzE. 3:22
“Nguye uMose lowo owathi kubantwana bakwa-Israyeli: ‘UNkulunkulu uyakunivusela umprofethi kubafowenu onjengami.’ 38
7:38
Eks. 19:3
Dut. 32:47
34:10
Heb. 4:12
Nguye lowo owayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawobaba, nowamukela amazwi okuphila, ukuze aninike wona.

39

7:39
Num. 14:2
“Kepha obaba abavumanga ukumlalela, kodwa bamhlohloloza, babuyela emuva eGibithe ngezinhliziyo zabo, 40
7:40
Eks. 32:1
bathi ku-Aroni: ‘Senzele onkulunkulu abazakuhamba phambi kwethu; ngokuba uMose lowo owasikhipha ezweni laseGibithe, asazi ukuba wehlelwe yini.’ 41
7:41
1 Kor. 10:7
Benza ithole ngaleyo mihla, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemisebenzi yezandla zabo. 42
7:42
Am. 5:25
Kepha uNkulunkulu wabafulathela, wabadedela ukuba bakhonze ibandla lezulu, njengokuba kulotshiwe encwadini yabaprofethi ukuthi:

“ ‘Naningilethela iminikelo nemihlatshelo

iminyaka engamashumi amane ehlane

nina ndlu ka-Israyeli na?

43Qha, nathatha itende likaMoloki

nenkanyezi kankulunkulu uRemfani,

imifanekiso enayenza ukuba nikhuleke kuyo.

Ngiyakunimukisela ngaphambili kweBabiloni.’

44

7:44
Eks. 25:9,40
Heb. 8:5
“Kwakukhona itende lobufakazi kobaba ehlane njengalokho akuyalayo yena owakhuluma noMose ukuba alenze ngomfanekiso abewubonile; 45
7:45
Eks. 23:28
Dut. 4:38
Josh. 3:3
18:1
obaba benoJoshuwa balamukela, balingenisa ezweni lezizwe azixoshayo uNkulunkulu ebusweni bawobaba, kwaze kwaba semihleni kaDavide 46
7:46
2 Sam. 7:2
AmaH. 132:4
owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu, wacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokodo. 47
7:47
1 AmaKh. 6:1
Kepha nguSolomoni owamakhela indlu.

48

7:48
1 AmaKh. 8:27
Isaya 66:1
IzE. 17:24
“Kodwa oPhezukonke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla njengokusho komprofethi ukuthi:

49“ ‘Izulu liyisihlalo sami sobukhosi,

nomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami;

ngenjani indlu eniyakungakhela yona,’ isho iNkosi,

‘noma yiyiphi indawo yami

yokuphumula na?

50Isandla sami asikwenzanga

konke lokho na?’

51

7:51
Eks. 32:9
Lev. 26:40
Isaya 63:10
Jer. 6:10
9:25
Luk. 7:30
“Nina bantamo zilukhuni, abangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, nimelana njalo noMoya oNgcwele; njengoyihlo ninjalo nani. 52
7:52
1 AmaKh. 19:10
2 IziKr. 36:16
Math. 23:29
IzE. 3:14
Ngumuphi kubaprofethi oyihlo abangamzingelanga na? Bababulala ababememezela ngaphambili ukuza koLungileyo, eseningabakhapheli nababulali bakhe, 53
7:53
Eks. 19:3
Gal. 3:19
nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingelosi, kepha aniwugcinanga.”

Ukufa kukaStefanu

54

7:54
IzE. 5:33
Kwathi bekuzwa lokho, bahlabeka ezinhliziyweni, bamgugudela amazinyo. 55
7:55
Luk. 22:69
Kepha yena egcwele uMoya oNgcwele wagqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu, noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, 56
7:56
Rom. 8:34
Heb. 12:2
wathi: “Bheka, ngibona izulu livuliwe, neNdodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu.”

57Base bekhamuluka ngezwi elikhulu, bavala izindlebe, batheleka kuye kanyekanye, 58

7:58
Dut. 17:7
IzE. 9:1
22:20
bamkhiphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa egama layo linguSawulu.

59

7:59
AmaH. 31:5
Luk. 23:46
1 Pet. 4:19
UStefanu bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi: “Nkosi Jesu, yamukela umoya wami.” 60
7:60
Math. 5:44
Luk. 6:27
23:34
Wayeseguqa phansi, wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Nkosi, ungababaleli lesi sono.” Eseshilo lokho walala ubuthongo.

8

USawulu uzingela amakholwa

81

8:1
IzE. 7:58
Kepha uSawulu wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe.

Ngalolo suku kwavela ukuzingelwa okukhulu kwebandla laseJerusalema; bahlakazeka bonke emazweni aseJudiya naseSamariya; kwasala abaphostoli bodwa. 2Amadoda akholwayo ammbela uStefanu, amkhalela isililo esikhulu. 3

8:3
IzE. 22:4,19
26:10
Kepha uSawulu walichitha ibandla, engena ezindlini ngezindlu, ehudula abesilisa nabesifazane, wabafaka etilongweni.

UFiliphu ushumayela eSamariya

4

8:4
IzE. 11:19
Abahlakazekileyo base behamba, beshumayela izwi levangeli. 5
8:5
IzE. 6:5
UFiliphu wehlela emzini waseSamariya, wabashumayeza uKristu. 6Izixuku zalalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFiliphu, zizwa, zibona izibonakaliso azenzayo. 7
8:7
Mark. 16:17
Ngokuba kwaphuma omoya abangcolileyo kwabaningi abakhwelwa yibo, bememeza ngezwi elikhulu; nabaningi abafe uhlangothi nabayizinyonga baphulukiswa; 8
8:8
Joh. 4:39
kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi.

USimoni oyisanusi

9

8:9
IzE. 13:6
Kepha kwakukhona indoda ethile, nguSimoni igama layo, eyayikade yenza imilingo kulowo muzi, isimangalisa isizwe saseSamariya, izishaya umuntu omkhulu; 10banamathela kuye bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu, bethi: “Lo ungamandla kaNkulunkulu abizwa ngokuthi Makhulu,” 11babenamathela kuye, ngokuba ebamangalisile isikhathi eside ngemilingo yakhe. 12Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu Kristu, babhapathizwa abesilisa nabesifazane. 13Naye uSimoni wakholwa; wathi esebhapathiziwe, wanamathela kuFiliphu, wamangala ebona izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla eyenziwayo.

14Kwathi ukuba abaphostoli baseJerusalema bezwe ukuthi iSamariya lilamukele izwi likaNkulunkulu, bathumela kubo oPetru noJohane; 15

8:15
IzE. 2:38
sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele uMoya oNgcwele, 16
8:16
IzE. 19:2
ngokuba wayengakehleli nakoyedwa kubo; kodwa babesabhapathiziwe egameni leNkosi uJesu kuphela. 17Khona babeka izandla phezu kwabo; base bamukela-ke uMoya oNgcwele.

18Kepha uSimoni, ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabaphostoli uyaphiwa uMoya, waletha imali kubo, 19wathi: “Ngipheni nami lawo mandla, ukuze yilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele uMoya oNgcwele.”

20

8:20
Math. 10:8
Kepha uPetru wathi kuye: “Isiliva lakho malibhubhe kanye nawe, ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. 21
8:21
Ef. 5:5
Awunasabelo nalifa kuleli zwi, ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu. 22Ngakho-ke phenduka kulobu bubi bakho, unxuse eNkosini, ingabe ungathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho, 23
8:23
Heb. 12:15
ngokuba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo nasekuboshweni kokubi.”

24USimoni wayesephendula ethi: “Nginxuseleni nina eNkosini, ukuze kungehleli lutho kimi lwalokho enikushiloyo.”

25Kuthe sebefakazile, belikhulumile izwi leNkosi, babuyela eJerusalema, bashumayela ivangeli emizaneni eminingi yabaseSamariya.

Ukuphenduka kwenduna yase-Etiyopiya

26Kepha ingelosi yeNkosi yakhuluma kuFiliphu, yathi: “Suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza; yona iyihlane.” 27

8:27
AmaH. 68:31
Isaya 56:3
Wayesesuka wahamba. Bheka, nansi indoda yase-Etiyopiya, umthenwa, isikhulu sikaKhandakhe inkosikazi yase-Etiyopiya, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ebifikile eJerusalema izakukhuleka; 28ibisibuya, ihlezi enqoleni yayo, ifunda umprofethi u-Isaya. 29UMoya wathi kuFiliphu: “Sondela, unamathele kuleyo nqola.”

30UFiliphu wayesegijimela kuyo, wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya, wathi: “Uyakuqonda kambe lokhu okufundayo na?”

31Yona yathi: “Ngingakwazi kanjani, uma kungekho ongiholayo na?” Yamnxusa uFiliphu ukuba akhwele ahlale nayo.

32

8:32
Isaya 53:7
Fil. 2:8
Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda yilesi esithi:

“Wayiswa ekuhlatshweni njengemvu;

njengewundlu elithule phambi komgundi walo

kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe.

33Ekuthobeleni kwakhe

ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa.

Ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na?

Ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni.”

34Kepha umthenwa wathatha wathi kuFiliphu: “Ngiyacela, umprofethi ukhuluma lokho ngobani na? Uzisho yena noma omunye na?” 35UFiliphu wavula umlomo wakhe, eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu.

36Kwathi besahamba endleleni, bafika emanzini. Umthenwa wathi: “Bheka, nanka amanzi; kwalani ukuba ngibhapathizwe na?” 37UFiliphu wathi kuye: “Uma ukholwa ngenhliziyo yonke, kungenziwa.”

Waphendula wathi: “Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu.” 38Wayala ukuba inqola ime. Behlela emanzini bobabili, uFiliphu nomthenwa; wambhapathiza. 39

8:39
1 AmaKh. 18:12
2 AmaKh. 2:16
Kwathi sebekhuphukile emanzini, uMoya weNkosi wamhlwitha uFiliphu, umthenwa akabe esambona, kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. 40
8:40
IzE. 21:8
Kepha uFiliphu wafunyanwa e-Azotu, wahamba eshumayela ivangeli kuyo yonke imizi, waze wafika eKesariya.

9

Ukuphenduka nokubhapathizwa kukaSawulu

91

9:1
IzE. 7:58
22:4
26:9
Gal. 1:13
1 Thim. 1:13
Kepha uSawulu esafutha ngokusongela nokubulala abafundi beNkosi, waya kumpristi omkhulu, 2wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseku emasinagogeni,* kuze kuthi uma efumana abantu baleyo Ndlela, abesilisa nabesifazane, abayise eJerusalema beboshiwe. 3
9:3
IzE. 22:6
26:12
1 Kor. 15:8
Kepha ekuhambeni kwakhe, esesondela eDamaseku, kwambaneka masinyane nxazonke ukukhanya okuvela ezulwini. 4Wawa phansi emhlabathini, wezwa izwi lithi kuye: “Sawulu, Sawulu, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini.”

5Wayesethi: “Ungubani, Nkosi?”

Yathi: “Mina nginguJesu omzingelayo wena; 6kodwa vuka ungene emzini, uzakutshelwa lokhu omelwe ukukwenza.”

7Kepha amadoda ayehamba naye ayemi engenakukhuluma, ngokuba ezwa izwi kodwa ayengaboni muntu. 8USawulu wayesevuka phansi; kepha esevulile amehlo akhe, kabonanga lutho. Base bembamba ngesandla, bamyisa eDamaseku. 9Izinsuku zaba ntathu engaboni, engadli, engaphuzi.

10Kwakukhona eDamaseku umfundi othile, igama lakhe lingu-Ananiya; iNkosi yathi kuye ngombono: “Ananiya!”

Yena wathi: “Ngikhona, Nkosi.”

11INkosi yayisithi kuye: “Suka uye esitaladini esithiwa Siqondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawulu waseTarsu; ngokuba bheka, uyakhuleka; 12ubonile indoda, igama layo lingu-Ananiya, ingena, ibeka izandla phezu kwakhe ukuba abone.”

13Kepha u-Ananiya waphendula wathi: “Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema; 14nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho.”

15

9:15
Rom. 1:5
INkosi yayisithi kuye: “Hamba, ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe, namakhosi, nabantwana bakwa-Israyeli, 16
9:16
2 Kor. 11:23
ngokuba mina ngizakumbonisa konke amelwe ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami.”

17Khona wahamba u-Ananiya, wangena endlini, wabeka izandla phezu kwakhe, wathi: “Sawulu umzalwane, iNkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni oze ngayo, ingithumile ukuba ubuye ubone, ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele.” 18Kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona, wasukuma, wabhapathizwa; 19esedlile wathola amandla.

USawulu ushumayela eDamaseku naseJerusalema

Wahlala nabafundi baseDamaseku izinsuku ezithile. 20Masinyane washumayela emasinagogeni* ngoJesu ukuthi yena uyiNdodana kaNkulunkulu. 21Kepha bamangala bonke abezwayo, bathi: “Lo asiye yini owachitha eJerusalema abakhuleka kulelo gama, nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube beboshiwe kubapristi abakhulu na?” 22

9:22
IzE. 18:28
Kodwa uSawulu wakhula kakhulu emandleni, wahlula abaJuda abakhileyo eDamaseku eqinisa ukuthi lowo unguKristu.

23

9:23
IzE. 23:12
Sekudlule izinsuku eziningi, abaJuda benza icebo lokuba bambulale. 24
9:24
2 Kor. 11:32
Kepha icebo labo laziwa nguSawulu. Babemhlalela nasemasangweni imini nobusuku ukuba bambulale. 25Abafundi base bemthatha ebusuku, bamehlisa ogangeni, bemewula ngeqoma.

26

9:26
Gal. 1:18
Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa nabafundi; kepha bonke bamesaba, bengakholwa ukuthi ungumfundi. 27Kodwa uBarnaba wamthatha, wamyisa kubaphostoli, wabalandisa ngokuthi uyibonile iNkosi endleleni, nokuthi ikhulumile kuye, nokuthi eDamaseku wayeshumayele ngesibindi ngegama likaJesu. 28Wayenabo eJerusalema, engena ephuma, eshumayela ngesibindi ngegama leNkosi, 29ekhuluma ephikisana nabaJuda abakhuluma isiGreki; bona bazama ukumbulala. 30
9:30
IzE. 11:25
Abazalwane sebekwazi lokho bamehlisela eKesariya, bamthumela eTarsu.

31Njalo-ke ibandla laba nokuthula kulo lonke laseJudiya, naseGalile, naseSamariya, lakheka, lihamba ekwesabeni iNkosi, landa ngenduduzo kaMoya oNgcwele.

UPetru uphilisa u-Eneya

32Kwathi uPetru ehambela izindawo zonke, wehlela nakwabangcwele abakhe eLida. 33Wafumana khona umuntu othile ogama lakhe lingu-Eneya, owayeselele ecansini iminyaka eyisishiyagalombili efe uhlangothi. 34Khona uPetru wathi kuye: “Eneya, uJesu Kristu uyakuphilisa; vuka, wendlule icansi lakho.” Wayesevuka masinyane. 35Bambona bonke abakhe eLida naseSarona, baphendukela eNkosini.

UPetru uvusa uThabitha kwabafileyo

36EJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha, okungukuthi uDorka ngokuhunyushwa; yena wayenemisebenzi eminingi emihle nokwabela abampofu izipho. 37Kwathi ngalezo zinsuku wagula, wafa; sebemgezile bambeka ekamelweni eliphezulu. 38Kepha iLida laliseduze neJopha; ngakho-ke abafundi sebezwile ukuthi uPetru ukhona lapho, bathuma kuye amadoda amabili emncenga ethi: “Ungalibali ukuza kithi.” 39Wayesesuka uPetru, wahamba nabo. Esefikile, bamyisa ekamelweni eliphezulu; abafelokazi bonke beza kuye bekhala, bembonisa izambatho nezingubo abezenzile uDorka esenabo.

40Kepha uPetru wabakhipha bonke, waguqa ngamadolo, wakhuleka, waphendukela esidunjini, wathi: “Thabitha, vuka!” Wayesevula amehlo akhe, wabona uPetru, walulama. 41Yena wambamba ngesandla, wamsukumisa. Wayesebiza abangcwele nabafelokazi, wambeka phambi kwabo ephilile. 42Kwezwakala lokho kulo lonke iJopha; abaningi bakholwa yiNkosi. 43Wayesehlala izinsuku eziningi eJopha kwaSimoni umshuki.