IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Ukuboshwa kukaPetru noJohane, nokuma kwabo phambi komphakathi wabaJuda

41

4:1
Luk. 22:4
Kepha besakhuluma kubantu, abapristi nenduna yethempeli nabaSadusi babafikela, 2
4:2
IzE. 23:8
benengwa ngukufundisa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo, 3
4:3
IzE. 5:18
bababamba, babafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa, ngokuba kwase kuhlwile. 4
4:4
IzE. 2:41,47
Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa; umumo wamadoda waba kungathi izinkulungwane eziyisihlanu.

5Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalema ababusi namalunga nababhali babo, 6

4:6
Luk. 3:2
Joh. 18:13
IzE. 5:16
no-Anase umpristi omkhulu, noKayafase, noJohane, no-Aleksandru, nabo bonke abendlu yompristi omkhulu, 7
4:7
Math. 21:23
babamisa phakathi kwabo, bababuza bathi: “Lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na?”

8

4:8
Math. 10:19
Khona uPetru egcwele uMoya oNgcwele wathi kubo: “Nina babusi bezizwe namalunga, 9nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani, 10
4:10
IzE. 3:16
5:30
makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni, amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. 11
4:11
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
Math. 21:42
Mark. 12:10
Luk. 20:17
Rom. 9:33
1 Pet. 2:6
Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhi, eselaba yinhloko yegumbi.

12

4:12
Math. 1:21
IzE. 10:43
“Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini, esimelwe ukusindiswa ngalo.”

13Kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane, beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala; babazi ukuthi kade benoJesu; 14kepha bebona umuntu ophilisiweyo emi nabo, babengenakuphika lutho. 15Kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini balulekana bodwa, 16

4:16
Joh. 11:47
bathi: “Sizakubenzani laba bantu na? Ngokuba kusobala kubo bonke abakhileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esiqhamileyo senziwe yibo, asinakukuphika. 17Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibalaye, bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama.”

18

4:18
IzE. 5:28
Base bebabiza, babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. 19Kepha oPetru noJohane baphendula, bathi kubo: “Nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, 20ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo.”

21Khona sebebalayile futhi babayeka, bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu, ngokuba bonke bedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo; 22ngokuba umuntu esenziwe kuye leso sibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve emashumini amane.

Ukukhuleka kwebandla

23Sebeyekiwe baya kwabakubo, babika konke abapristi abakhulu namalunga abekushilo kubo. 24

4:24
Eks. 20:11
Isaya 37:16
Bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye, bathi: “Somandla, wena owenza izulu, nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, 25
4:25
AmaH. 2:1
owasho ngoMoya oNgcwele ngomlomo kababa uDavide inceku yakho ukuthi:

“ ‘Kungani ukuba abezizwe baxokozele,

nabantu bacebe okuyize, na?

26Amakhosi omhlaba aqhelile,

nababusi bayihlanganyele

iNkosi noGcotshiweyo wayo.’

27
4:27
Luk. 23:1,8
“Ngokuba ngempela oHerode, noPontiyu Pilatu, kanye nabezizwe, nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulo muzi iNceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo 28
4:28
IzE. 2:23
ukuzakukwenza lokho okumiswe ngaphambili yisandla necebo lakho ukuba kwenzeke. 29
4:29
Luk. 21:15
Ef. 6:19
Manje-ke, Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi 30ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama leNceku yakho engcwele uJesu.”

31

4:31
IzE. 2:2
Kwathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke nguMoya oNgcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi.

Ukuhlanganyela kwebandla izinto zonke

32

4:32
IzE. 2:44
1 Pet. 3:8
Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye nomphefumulo munye; akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe, kodwa bakuhlanganyela konke. 33Abaphostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu; umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. 34
4:34
Dut. 15:4
Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo; ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho, baletha imali yalokho abathengise ngakho, 35
4:35
Isaya 58:7
bayibeka ngasezinyaweni zabaphostoli; kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokuswela kwakhe.

36

4:36
IzE. 11:22
Kwathi uJosefa owathiwa ngabaphostoli uBarnaba, okungukuthi ngokuhunyushwa indodana yenduduzo, umLevi waseKhupro ngokuzalwa, 37enensimu, wathengisa ngayo, waletha imali, wayibeka ngasezinyaweni zabaphostoli.