IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukuthululwa kukaMoya oNgcwele

21

2:1
Dut. 16:9
IzE. 1:14
Kwathi sekufikile usuku lwePhentekoste, bonke babebuthene ndawonye. 2
2:2
IzE. 4:31
Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla; yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. 3
2:3
Math. 3:11
Mark. 1:8
Luk. 3:16
IzE. 1:5
Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo; zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. 4
2:4
Mark. 16:17
IzE. 11:15
19:6
Base begcwala bonke uMoya oNgcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokho uMoya wabapha ukuphumisela.

5Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo, evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu; 6kwathi kuzwakele lowo mdumo, uquqaba lwabuthana, lwaphithiza, ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. 7Bethuka, bamangala bathi: “Bheka, bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na? 8Yini, pho, ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? 9AmaParte, namaMede, nama-Elamithi, nabakhile eMesopotamiya, naseJudiya, naseKhaphadosiya, nasePontu, nase-Asiya, 10naseFrigiya, nasePhamfiliya, naseGibithe, nasezweni laseLibiya ngaseKhurene, nezihambi zaseRoma, 11nabaJuda namaproselite,* abaseKrethe nabase-Arabiya, siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu.” 12Bonke bamangala, basambatheka, bathi omunye komunye: “Kuthini lokhu na?”

13Kepha abanye bebabhuqa bathi: “Bagcwele iwayini elimnandi.”

Intshumayelo kaPetru

14Wayesesukuma uPetru nabayishumi nanye, waphakamisa izwi lakhe, waphumisela wathi kubo:

“Madoda akwaJuda nani nonke enakhileyo eJerusalema, makwazeke lokhu kini, nibeke indlebe emazwini ami. 15Ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu, lokhu kuseyihora lesithathu lemini; 16

2:16
Joweli 2:28
kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli ukuthi:

17

2:17
Isaya 44:3
Zak. 12:10
IzE. 21:9
“ ‘Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu,

ngiyakuthulula uMoya wami

phezu kwayo yonke inyama;

amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha,

izinsizwa zenu zibone imibono,

abadala benu baphuphe amaphupho;

18yebo, naphezu kwezinceku zami

nezincekukazi zami

ngiyakuthulula uMoya wami ngaleyo mihla,

ziyakuprofetha.

19Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu

nezibonakaliso emhlabeni phansi,

igazi, nomlilo, nokuthunqa komusi.

20

2:20
Math. 24:29
Ilanga liyakuphenduka ubumnyama,

inyanga ibe yigazi,

lungakafiki usuku olukhulu

noluqhamileyo lweNkosi.

21

2:21
Rom. 10:13
Kuyakuthi yilowo nalowo

obiza igama leNkosi uyakusindiswa.’

22

2:22
IzE. 10:38
“Madoda akwa-Israyeli, zwanini lawa mazwi: UJesu waseNazaretha, indoda efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi nina uqobo lwenu, 23
2:23
Luk. 22:22
Joh. 19:11
IzE. 3:13
4:10,28
13:27
yena lo, esenikelwe ngesu elimisiweyo nangokwaziphambili kukaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho, nambulala; 24lowo uNkulunkulu wamvusa ethukulula iminjunju yokufa, lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho. 25
2:25
AmaH. 16:8
Ngokuba uDavide uthi ngaye:

“ ‘Ngayibona iNkosi phambi kwami njalo,

ngokuba ingakwesokunene sami,

ukuze nginganyakaziswa.

26Ngalokho inhliziyo yami iyajabula,

nolimi lwami luyethaba;

ngisho nenyama yami iyakuhlala

ngokwethemba.

27Ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami eHayidese,*

futhi awuyikuvuma oNgcwele wakho

abone ukubola.

28Wangazisa izindlela zokuphila;

uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho.’

29

2:29
1 AmaKh. 2:10
“Madoda, bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa, nokuthi wembelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. 30
2:30
2 Sam. 7:12
AmaH. 89:3
132:11
Ngakho lokhu engumprofethi, ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi, 31ebona kuse phambili, wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi akashiywanga eHayidese,* nenyama yakhe ayibonanga ukubola. 32
2:32
1 Kor. 15:15
UJesu lo uNkulunkulu wamvusa, esingofakazi bakho thina sonke; 33
2:33
Fil. 2:9
ngakho ephakanyiselwe ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esamukele kuYise isithembiso sikaMoya oNgcwele, wakuthulula lokhu enikubonayo nenikuzwayo. 34
2:34
AmaH. 110:1
Ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini, kepha yena uthi: ‘INkosi yathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokunene sami, 35ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.” ’

36

2:36
IzE. 5:30
“Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni.”

Ukuphenduka nokubhapathizwa kwaba yizinkulungwane ezintathu

37

2:37
Heb. 4:12
Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni, bathi kuPetru nakwabanye abaphostoli: “Madoda, bazalwane, siyakwenze njani na?”

38

2:38
Math. 3:2
Luk. 24:47
UPetru wayesethi: “Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu; khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. 39
2:39
Gen. 17:7
Isaya 57:19
Joweli 2:32
Joh. 10:16
Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza.”

40

2:40
Dut. 32:5
Fil. 2:15
Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi: “Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo.” 41
2:41
IzE. 4:4
5:14
Ngakho abalamukeleyo izwi lakhe babhapathizwa, kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu.

Ibandla laseJerusalema

42

2:42
IzE. 20:7
Baqinisela njalo esifundisweni sabaphostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni. 43Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngukwesaba; kwenziwa ngabaphostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. 44
2:44
IzE. 4:32
Bonke abakholwayo babe ndawonye, bahlanganyela izinto zonke; 45
2:45
Luk. 12:33
bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. 46Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, 47
2:47
IzE. 11:21
14:1
bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. INkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.

3

UPetru uphilisa umuntu oyisishosha

31UPetru noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka, elesishiyagalolunye. 2

3:2
IzE. 14:8
Kwase kulethwa indoda ethile eyisishosha kwasesiswini sikanina, ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa Omuhle ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. 3Kwathi ukuba abone oPetru noJohane bezakungena ethempelini, wacela ukwabelwa isipho. 4Kepha uPetru wamgqolozela kanye noJohane, wathi: “Sibheke!” 5Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo.

6Kodwa uPetru wathi: “Isiliva negolide anginalo; kepha lokho enginakho ngikupha khona: egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba.” 7Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa; kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala, 8egxuma, wema, wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba, egxuma, emdumisa uNkulunkulu. 9Abantu bonke bambona ehamba, edumisa uNkulunkulu. 10Kepha base bemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngaseMnyango Omuhle wethempeli, behlelwa ngukwesaba nokumangala ngokwenzakele kuye.

UPetru ukhuluma ngoKristu ukuthi uyiNkosi yokuphila

11

3:11
1 AmaKh. 6:3
Joh. 10:23
IzE. 5:12
Esabambelele koPetru noJohane, bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomoni, besaba kakhulu. 12Khona uPetru ebona lokho wathatha wathi kubantu: “Madoda akwa-Israyeli, nimangalelani ngalona, nisigqolozelelani ngokungathi simenze ukuba ahambe ngawethu amandla nangokwethu ukukholwa na? 13
3:13
Eks. 3:6
Isaya 52:13
Luk. 23:16
IzE. 2:23
5:30
UNkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka nokaJakobe, uNkulunkulu wawobaba bethu uyidumisile iNceku yakhe uJesu enayikhaphela, nayiphika ebusweni bukaPilatu, yena esenqumile ukuyikhulula; 14
3:14
Math. 27:20
Mark. 15:11
Joh. 18:39
kepha nina namphika oNgcwele noLungileyo, nacela ukuba niphiwe ongumbulali, 15
3:15
Ef. 1:20
nayibulala iNkosi yokuphila ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo, esingofakazi bakho thina. 16
3:16
Luk. 17:19
Ngokukholwa egameni layo lo enimbonayo nenimaziyo igama layo lamenza aqine, nokukholwa okungayo kumnike le mpilo phambi kwenu nonke.

17

3:17
Luk. 23:34
1 Kor. 2:8
1 Thim. 1:13
“Kalokhu, bazalwane, ngiyazi ukuthi nenza lokho ngokungazi njengabo ababusi benu. 18
3:18
Luk. 24:27,44
Kepha lokho uNkulunkulu akumemezela ngaphambili ngomlomo wabaprofethi bonke ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka, ukugcwalisile kanje. 19
3:19
IzE. 2:38
Ngalokhu phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu, 20ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni beNkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimmiselweyo, 21
3:21
Mal. 4:5
Luk. 1:70
okumelwe ukuba izulu limamukele, kuze kube yizikhathi zokubuyiselwa kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele, kusukela kwaphakade. 22
3:22
Dut. 18:15,18
IzE. 7:37
UMose kambe wathi: ‘INkosi uNkulunkulu iyakunivusela umprofethi kubazalwane benu njengami, niyakumlalela kukho konke azakukukhuluma kini. 23Kuyakuthi wonke umuntu ongayikumlalela lowo mprofethi uyakuchithwa kubantu.’

24“Yebo, nabaprofethi bonke, kusukela kuSamuweli nabalandelayo, bonke abakhulumileyo, bamemezela lezo zinsuku. 25

3:25
Gen. 12:3
IzE. 13:46
Nina ningamadodana abaprofethi nawesivumelwano uNkulunkulu asenzayo nawoyihlo, ethi ku-Abrahama: ‘Ngenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba.’ 26UNkulunkulu eseyivusile iNceku yakhe wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula, kube yilowo nalowo kini ebubini bakhe.”

4

Ukuboshwa kukaPetru noJohane, nokuma kwabo phambi komphakathi wabaJuda

41

4:1
Luk. 22:4
Kepha besakhuluma kubantu, abapristi nenduna yethempeli nabaSadusi babafikela, 2
4:2
IzE. 23:8
benengwa ngukufundisa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo, 3
4:3
IzE. 5:18
bababamba, babafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa, ngokuba kwase kuhlwile. 4
4:4
IzE. 2:41,47
Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa; umumo wamadoda waba kungathi izinkulungwane eziyisihlanu.

5Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalema ababusi namalunga nababhali babo, 6

4:6
Luk. 3:2
Joh. 18:13
IzE. 5:16
no-Anase umpristi omkhulu, noKayafase, noJohane, no-Aleksandru, nabo bonke abendlu yompristi omkhulu, 7
4:7
Math. 21:23
babamisa phakathi kwabo, bababuza bathi: “Lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na?”

8

4:8
Math. 10:19
Khona uPetru egcwele uMoya oNgcwele wathi kubo: “Nina babusi bezizwe namalunga, 9nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani, 10
4:10
IzE. 3:16
5:30
makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni, amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. 11
4:11
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
Math. 21:42
Mark. 12:10
Luk. 20:17
Rom. 9:33
1 Pet. 2:6
Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhi, eselaba yinhloko yegumbi.

12

4:12
Math. 1:21
IzE. 10:43
“Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini, esimelwe ukusindiswa ngalo.”

13Kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane, beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala; babazi ukuthi kade benoJesu; 14kepha bebona umuntu ophilisiweyo emi nabo, babengenakuphika lutho. 15Kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini balulekana bodwa, 16

4:16
Joh. 11:47
bathi: “Sizakubenzani laba bantu na? Ngokuba kusobala kubo bonke abakhileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esiqhamileyo senziwe yibo, asinakukuphika. 17Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibalaye, bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama.”

18

4:18
IzE. 5:28
Base bebabiza, babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. 19Kepha oPetru noJohane baphendula, bathi kubo: “Nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, 20ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo.”

21Khona sebebalayile futhi babayeka, bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu, ngokuba bonke bedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo; 22ngokuba umuntu esenziwe kuye leso sibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve emashumini amane.

Ukukhuleka kwebandla

23Sebeyekiwe baya kwabakubo, babika konke abapristi abakhulu namalunga abekushilo kubo. 24

4:24
Eks. 20:11
Isaya 37:16
Bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye, bathi: “Somandla, wena owenza izulu, nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, 25
4:25
AmaH. 2:1
owasho ngoMoya oNgcwele ngomlomo kababa uDavide inceku yakho ukuthi:

“ ‘Kungani ukuba abezizwe baxokozele,

nabantu bacebe okuyize, na?

26Amakhosi omhlaba aqhelile,

nababusi bayihlanganyele

iNkosi noGcotshiweyo wayo.’

27
4:27
Luk. 23:1,8
“Ngokuba ngempela oHerode, noPontiyu Pilatu, kanye nabezizwe, nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulo muzi iNceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo 28
4:28
IzE. 2:23
ukuzakukwenza lokho okumiswe ngaphambili yisandla necebo lakho ukuba kwenzeke. 29
4:29
Luk. 21:15
Ef. 6:19
Manje-ke, Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi 30ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama leNceku yakho engcwele uJesu.”

31

4:31
IzE. 2:2
Kwathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke nguMoya oNgcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi.

Ukuhlanganyela kwebandla izinto zonke

32

4:32
IzE. 2:44
1 Pet. 3:8
Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye nomphefumulo munye; akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe, kodwa bakuhlanganyela konke. 33Abaphostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu; umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. 34
4:34
Dut. 15:4
Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo; ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho, baletha imali yalokho abathengise ngakho, 35
4:35
Isaya 58:7
bayibeka ngasezinyaweni zabaphostoli; kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokuswela kwakhe.

36

4:36
IzE. 11:22
Kwathi uJosefa owathiwa ngabaphostoli uBarnaba, okungukuthi ngokuhunyushwa indodana yenduduzo, umLevi waseKhupro ngokuzalwa, 37enensimu, wathengisa ngayo, waletha imali, wayibeka ngasezinyaweni zabaphostoli.