IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isingeniso.Ukwenyuka kukaJesu

11

1:1
Luk. 1:3
Incwadi yokuqala ngayiloba, Theyofilu, ngakho konke uJesu aqala ukukwenza nokukufundisa, 2
1:2
Math. 28:19
Mark. 16:15
Luk. 6:13
kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo, esebayalile ngoMoya oNgcwele abaphostoli ayebakhethile; 3
1:3
1 Kor. 15:5
waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi, wabonwa yibo izinsuku ezingamashumi amane ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu; 4
1:4
Luk. 24:29
Joh. 14:16
15:26
kwathi ehlangene nabo, wabayala ngokuthi: “Ningamuki eJerusalema, kodwa nihlalele isithembiso sikaYise enasizwa ngami. 5
1:5
Isaya 44:3
Math. 3:11
Mark. 1:8
Luk. 3:16
IzE. 11:16
Ngokuba uJohane wayebhapathiza ngamanzi, kepha nina nizakubhapathizwa ngoMoya oNgcwele kungakadluli izinsuku eziningi.”

6Khona labo ababebuthene bambuza bathi: “Nkosi, usawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na?”

7

1:7
Mark. 13:32
Wathi kubo: “Akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu uBaba akumisele ngamandla akhe; 8
1:8
Joh. 15:26
IzE. 2:4
5:32
kodwa nizakwamukeliswa amandla, uMoya oNgcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema, naseJudiya lonke, naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba.”

9

1:9
Mark. 16:19
Luk. 24:51
1 Thim. 3:16
Kwathi eseshilo lokho, wakhushulwa bebuka; ifu lamsusa emehlweni abo.

10

1:10
Luk. 24:4
Bathi besagqolozela ezulwini emuka, bheka, amadoda amabili ayemi kubo, embethe izingubo ezimhlophe, 11
1:11
Math. 26:64
Luk. 21:27
IsAmb. 1:7
athi: “Madoda aseGalile, nimeleni nibheka ezulwini na? UJesu lo, osuswe kini enyuselwa ezulwini, uyakuza kanjalo, njengalokho nimbonile eya ezulwini.”

12Khona babuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa eyemiNqumo eseduze neJerusalema, ibanga lohambo lwesabatha. 13

1:13
Math. 10:2
Mark. 3:16
Luk. 6:14
Kwathi sebengenile, benyukela ekamelweni eliphezulu, lapho bebehlala khona: oPetru, noJohane, noJakobe, no-Andreya, noFiliphu, noTomase, noBartolomewu, noMathewu, noJakobe ka-Alfewu, noSimoni umZelothe, noJuda kaJakobe. 14
1:14
Math. 13:55
Mark. 15:40
Luk. 8:2
24:10
Joh. 7:5
Bonke laba baqinisela nganhliziyonye ekukhulekeni kanye nabesifazane, noMariya unina kaJesu, nabafowabo.

Ukukhethwa kukaMathiya abe ngomunye wabaphostoli esikhundleni sikaJuda

15Ngaleyo mihla uPetru wasukuma phakathi kwabazalwane, isixuku sabantu esasikhona ndawonye kwakungathi ikhulu namashumi amabili, wathi: 16

1:16
AmaH. 41:9
Math. 26:47
Mark. 14:33
Luk. 22:47
Joh. 13:18
18:2
“Madoda, bazalwane, kwakumelwe ukuba kugcwaliseke umbhalo uMoya oNgcwele awukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide ngoJuda owayengumholi kulabo ababamba uJesu, 17
1:17
Luk. 6:16
ngokuba wayebalwe kanye nathi, wathola isabelo kule nkonzo.”

18

1:18
Math. 26:14
27:3
Lowo-ke wazuza insimu ngomvuzo wokungalungi, wawa ngekhanda, waqhuma phakathi, nezibilini zakhe zonke zachitheka; 19kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, yaze yaqanjwa leyo nsimu ngolimi lwakubo ngokuthi i-Akeldama, okungukuthi iNsimu Yegazi.

20

1:20
AmaH. 69:25
109:8
Ngokuba kulotshiwe eNcwadini yamaHubo ukuthi:

“Umuzi wakhe mawube yihlane,

kungabikho ohlala kuwo,”

nokuthi:

“Isikhundla sakhe asithathwe ngomunye.”

21“Ngakho kulawo madoda ayehamba nathi isikhathi sonke, lapho iNkosi uJesu ingena, iphuma phakathi kwethu, 22kuqalela embhapathizweni kaJohane kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo kithi, kumelwe ukuba enye kuwo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe.”

23Base bemisa ababili, uJosefa othiwa uBarsaba, othiwa futhi uJustu, kanye noMathiya. 24

1:24
Jer. 17:10
Math. 9:4
Base bekhuleka bethi: “Wena Nkosi, owazi izinhliziyo zabantu bonke, ake ukhombe omunye kulaba ababili omkhethileyo 25ukuba athathe isikhundla sale nkonzo nobuphostoli aphambuka kuso uJuda ukuya endaweni yakhe.” 26
1:26
IzA. 16:33
Base bebenzela inkatho; yadla uMathiya; wabalwa kanye nabaphostoli abayishumi nanye.

2

Ukuthululwa kukaMoya oNgcwele

21

2:1
Dut. 16:9
IzE. 1:14
Kwathi sekufikile usuku lwePhentekoste, bonke babebuthene ndawonye. 2
2:2
IzE. 4:31
Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla; yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. 3
2:3
Math. 3:11
Mark. 1:8
Luk. 3:16
IzE. 1:5
Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo; zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. 4
2:4
Mark. 16:17
IzE. 11:15
19:6
Base begcwala bonke uMoya oNgcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokho uMoya wabapha ukuphumisela.

5Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo, evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu; 6kwathi kuzwakele lowo mdumo, uquqaba lwabuthana, lwaphithiza, ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. 7Bethuka, bamangala bathi: “Bheka, bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na? 8Yini, pho, ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? 9AmaParte, namaMede, nama-Elamithi, nabakhile eMesopotamiya, naseJudiya, naseKhaphadosiya, nasePontu, nase-Asiya, 10naseFrigiya, nasePhamfiliya, naseGibithe, nasezweni laseLibiya ngaseKhurene, nezihambi zaseRoma, 11nabaJuda namaproselite,* abaseKrethe nabase-Arabiya, siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu.” 12Bonke bamangala, basambatheka, bathi omunye komunye: “Kuthini lokhu na?”

13Kepha abanye bebabhuqa bathi: “Bagcwele iwayini elimnandi.”

Intshumayelo kaPetru

14Wayesesukuma uPetru nabayishumi nanye, waphakamisa izwi lakhe, waphumisela wathi kubo:

“Madoda akwaJuda nani nonke enakhileyo eJerusalema, makwazeke lokhu kini, nibeke indlebe emazwini ami. 15Ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu, lokhu kuseyihora lesithathu lemini; 16

2:16
Joweli 2:28
kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli ukuthi:

17

2:17
Isaya 44:3
Zak. 12:10
IzE. 21:9
“ ‘Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu,

ngiyakuthulula uMoya wami

phezu kwayo yonke inyama;

amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha,

izinsizwa zenu zibone imibono,

abadala benu baphuphe amaphupho;

18yebo, naphezu kwezinceku zami

nezincekukazi zami

ngiyakuthulula uMoya wami ngaleyo mihla,

ziyakuprofetha.

19Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu

nezibonakaliso emhlabeni phansi,

igazi, nomlilo, nokuthunqa komusi.

20

2:20
Math. 24:29
Ilanga liyakuphenduka ubumnyama,

inyanga ibe yigazi,

lungakafiki usuku olukhulu

noluqhamileyo lweNkosi.

21

2:21
Rom. 10:13
Kuyakuthi yilowo nalowo

obiza igama leNkosi uyakusindiswa.’

22

2:22
IzE. 10:38
“Madoda akwa-Israyeli, zwanini lawa mazwi: UJesu waseNazaretha, indoda efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi nina uqobo lwenu, 23
2:23
Luk. 22:22
Joh. 19:11
IzE. 3:13
4:10,28
13:27
yena lo, esenikelwe ngesu elimisiweyo nangokwaziphambili kukaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho, nambulala; 24lowo uNkulunkulu wamvusa ethukulula iminjunju yokufa, lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho. 25
2:25
AmaH. 16:8
Ngokuba uDavide uthi ngaye:

“ ‘Ngayibona iNkosi phambi kwami njalo,

ngokuba ingakwesokunene sami,

ukuze nginganyakaziswa.

26Ngalokho inhliziyo yami iyajabula,

nolimi lwami luyethaba;

ngisho nenyama yami iyakuhlala

ngokwethemba.

27Ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami eHayidese,*

futhi awuyikuvuma oNgcwele wakho

abone ukubola.

28Wangazisa izindlela zokuphila;

uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho.’

29

2:29
1 AmaKh. 2:10
“Madoda, bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa, nokuthi wembelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. 30
2:30
2 Sam. 7:12
AmaH. 89:3
132:11
Ngakho lokhu engumprofethi, ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi, 31ebona kuse phambili, wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi akashiywanga eHayidese,* nenyama yakhe ayibonanga ukubola. 32
2:32
1 Kor. 15:15
UJesu lo uNkulunkulu wamvusa, esingofakazi bakho thina sonke; 33
2:33
Fil. 2:9
ngakho ephakanyiselwe ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esamukele kuYise isithembiso sikaMoya oNgcwele, wakuthulula lokhu enikubonayo nenikuzwayo. 34
2:34
AmaH. 110:1
Ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini, kepha yena uthi: ‘INkosi yathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokunene sami, 35ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.” ’

36

2:36
IzE. 5:30
“Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni.”

Ukuphenduka nokubhapathizwa kwaba yizinkulungwane ezintathu

37

2:37
Heb. 4:12
Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni, bathi kuPetru nakwabanye abaphostoli: “Madoda, bazalwane, siyakwenze njani na?”

38

2:38
Math. 3:2
Luk. 24:47
UPetru wayesethi: “Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu; khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. 39
2:39
Gen. 17:7
Isaya 57:19
Joweli 2:32
Joh. 10:16
Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza.”

40

2:40
Dut. 32:5
Fil. 2:15
Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi: “Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo.” 41
2:41
IzE. 4:4
5:14
Ngakho abalamukeleyo izwi lakhe babhapathizwa, kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu.

Ibandla laseJerusalema

42

2:42
IzE. 20:7
Baqinisela njalo esifundisweni sabaphostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni. 43Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngukwesaba; kwenziwa ngabaphostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. 44
2:44
IzE. 4:32
Bonke abakholwayo babe ndawonye, bahlanganyela izinto zonke; 45
2:45
Luk. 12:33
bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. 46Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, 47
2:47
IzE. 11:21
14:1
bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. INkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.

3

UPetru uphilisa umuntu oyisishosha

31UPetru noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka, elesishiyagalolunye. 2

3:2
IzE. 14:8
Kwase kulethwa indoda ethile eyisishosha kwasesiswini sikanina, ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa Omuhle ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. 3Kwathi ukuba abone oPetru noJohane bezakungena ethempelini, wacela ukwabelwa isipho. 4Kepha uPetru wamgqolozela kanye noJohane, wathi: “Sibheke!” 5Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo.

6Kodwa uPetru wathi: “Isiliva negolide anginalo; kepha lokho enginakho ngikupha khona: egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba.” 7Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa; kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala, 8egxuma, wema, wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba, egxuma, emdumisa uNkulunkulu. 9Abantu bonke bambona ehamba, edumisa uNkulunkulu. 10Kepha base bemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngaseMnyango Omuhle wethempeli, behlelwa ngukwesaba nokumangala ngokwenzakele kuye.

UPetru ukhuluma ngoKristu ukuthi uyiNkosi yokuphila

11

3:11
1 AmaKh. 6:3
Joh. 10:23
IzE. 5:12
Esabambelele koPetru noJohane, bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomoni, besaba kakhulu. 12Khona uPetru ebona lokho wathatha wathi kubantu: “Madoda akwa-Israyeli, nimangalelani ngalona, nisigqolozelelani ngokungathi simenze ukuba ahambe ngawethu amandla nangokwethu ukukholwa na? 13
3:13
Eks. 3:6
Isaya 52:13
Luk. 23:16
IzE. 2:23
5:30
UNkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka nokaJakobe, uNkulunkulu wawobaba bethu uyidumisile iNceku yakhe uJesu enayikhaphela, nayiphika ebusweni bukaPilatu, yena esenqumile ukuyikhulula; 14
3:14
Math. 27:20
Mark. 15:11
Joh. 18:39
kepha nina namphika oNgcwele noLungileyo, nacela ukuba niphiwe ongumbulali, 15
3:15
Ef. 1:20
nayibulala iNkosi yokuphila ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo, esingofakazi bakho thina. 16
3:16
Luk. 17:19
Ngokukholwa egameni layo lo enimbonayo nenimaziyo igama layo lamenza aqine, nokukholwa okungayo kumnike le mpilo phambi kwenu nonke.

17

3:17
Luk. 23:34
1 Kor. 2:8
1 Thim. 1:13
“Kalokhu, bazalwane, ngiyazi ukuthi nenza lokho ngokungazi njengabo ababusi benu. 18
3:18
Luk. 24:27,44
Kepha lokho uNkulunkulu akumemezela ngaphambili ngomlomo wabaprofethi bonke ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka, ukugcwalisile kanje. 19
3:19
IzE. 2:38
Ngalokhu phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu, 20ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni beNkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimmiselweyo, 21
3:21
Mal. 4:5
Luk. 1:70
okumelwe ukuba izulu limamukele, kuze kube yizikhathi zokubuyiselwa kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele, kusukela kwaphakade. 22
3:22
Dut. 18:15,18
IzE. 7:37
UMose kambe wathi: ‘INkosi uNkulunkulu iyakunivusela umprofethi kubazalwane benu njengami, niyakumlalela kukho konke azakukukhuluma kini. 23Kuyakuthi wonke umuntu ongayikumlalela lowo mprofethi uyakuchithwa kubantu.’

24“Yebo, nabaprofethi bonke, kusukela kuSamuweli nabalandelayo, bonke abakhulumileyo, bamemezela lezo zinsuku. 25

3:25
Gen. 12:3
IzE. 13:46
Nina ningamadodana abaprofethi nawesivumelwano uNkulunkulu asenzayo nawoyihlo, ethi ku-Abrahama: ‘Ngenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba.’ 26UNkulunkulu eseyivusile iNceku yakhe wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula, kube yilowo nalowo kini ebubini bakhe.”