IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Uhambo lokuqala lukaPawulu: ukubusiswa nokuthunywa kwakhe

131

13:1
IzE. 11:26
Kwakukhona e-Antiyokiya ebandleni lakhona abaprofethi nabafundisi: oBarnaba, noSimeyoni othiwa uNigeri, noLukiyu waseKhurene, noManayeni owayondliwe kanye noHerode umtetrarki,* noSawulu. 2
13:2
IzE. 9:15
Rom. 1:1
Gal. 1:15
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:11
Kwathi bekhonza iNkosi, bezila, uMoya oNgcwele wathi: “Ngahlukaniseleni oBarnaba noSawulu ukuba baye emsebenzini engibabizele wona.” 3
13:3
IzE. 6:6
Khona bazila ukudla bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo, babamukisa.

Ukushumayela kukaPawulu eKhupro

4Bona-ke bethunyiwe nguMoya oNgcwele behlela eSelukiya; basuka lapho, baya eKhupro ngomkhumbi. 5

13:5
IzE. 12:12,25
Ekufikeni kwabo eSalami bashumayela izwi likaNkulunkulu emasinagogeni* abaJuda; babe noJohane eyisikhonzi sabo.

6Sebedabule isiqhingi sonke, baze bafika ePhafu, bafumana indoda ethile eyisanusi nomprofethi wamanga, umJuda, ogama lakhe linguBarjesu, 7owayekhona kumbusi wezwe uSergiyu Pawulu, umuntu onengqondo enhle. Yena wabiza oBarnaba noSawulu, wafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. 8Kodwa u-Eluma, isanusi, ngokuba linjalo igama lakhe ngokuhunyushwa, wamelana nabo, wafuna ukuphambukisa umbusi ekukholweni. 9Kepha uSawulu osethiwa uPawulu, egcwele uMoya oNgcwele wamgqolozela, 10

13:10
1 Joh. 3:8
wathi: “O wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke, ndodana kaSathane, sitha sokulunga konke, awuyikuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zeNkosi na? 11Bheka, isandla seNkosi siphezu kwakho manje. Uzakuba yimpumputhe, kube yisikhathi ungaliboni ilanga.” Kwase kumfikela khona lapho ukufiphala nobumnyama, wahamba efuna abazakumhola ngesandla. 12Khona umbusi esebona okwenzekileyo wakholwa, emangaliswa ngesifundiso seNkosi.

UPawulu ushumayela e-Antiyokiya lasePhisidiya

13

13:13
IzE. 15:38
UPawulu nababe naye bamuka ePhafu ngomkhumbi, bafika ePherge lasePhamfiliya; kepha uJohane wahlukana nabo, wabuyela eJerusalema. 14Bona ekumukeni kwabo ePherge baya e-Antiyokiya lasePhisidiya, bangena esinagogeni* ngosuku lwesabatha, bahlala phansi. 15
13:15
Luk. 4:16
Sekufundiwe umthetho nabaprofethi, abaphathi besinagoge* bathumela kubo, bathi: “Madoda, bazalwane, uma ninezwi lokuyala abantu, khulumani.”

16Wayesesukuma uPawulu, waqhweba ngesandla, wathi: “Madoda akwa-Israyeli, nani enesaba uNkulunkulu, lalelani: 17

13:17
Eks. 6:6
12:37
13:14
UNkulunkulu walesi sizwe sakwa-Israyeli wabakhetha obaba, wabaphakamisa abantu bengabafokazi ezweni laseGibithe; wabakhipha kulo ngengalo ephakemeyo. 18
13:18
Eks. 16:35
Num. 14:34
AmaH. 95:10
Wababekezelela ehlane kungathi iminyaka engamashumi amane. 19
13:19
Dut. 7:1
Josh. 14:1
Wachitha izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhanani, wababela izwe lazo libe yifa; 20kwadlula kungathi iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisihlanu. Emva kwalokho wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamuweli umprofethi. 21
13:21
1 Sam. 8:5
9:16
10:1
Kusukela lapho bacela inkosi; uNkulunkulu wabanika uSawule indodana kaKisi, umuntu wesizwe sakwaBenjamini, iminyaka engamashumi amane. 22
13:22
1 Sam. 13:14
16:1
AmaH. 89:21
Esemkhiphile wabavusela uDavide abe yinkosi, afakaza ngaye ukuthi: ‘Ngimfumene uDavide kaJesayi, umuntu ongowenhliziyo yami, oyakwenza konke engikuthandayo.’ 23
13:23
2 Sam. 7:12
Isaya 11:1
Jer. 23:5
Hez. 34:23
Enzalweni yakhe uNkulunkulu walethela u-Israyeli uMsindisi uJesu njengokwethembisa kwakhe; 24
13:24
Mal. 3:1
Math. 3:1
Mark. 1:2
Luk. 3:3
engakafiki yena uJohane wayeseshumayele kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli umbhapathizo wokuphenduka. 25
13:25
Luk. 3:15
Joh. 1:19
Esegcina ukuhamba kwakhe uJohane wathi: ‘Lokhu enithi ngiyikho angisikho mina. Kodwa bhekani, uyeza emva kwami engingafanele ukukhumula isicathulo sezinyawo zakhe.’

26

13:26
Math. 10:6
IzE. 3:26
“Madoda, bazalwane, madodana ohlanga luka-Abrahama, nabaphakathi kwenu abamesabayo uNkulunkulu, izwi lale nsindiso lithunyelwe kithi. 27
13:27
Joh. 16:3
IzE. 3:17
1 Kor. 2:8
Ngokuba abakhileyo eJerusalema nababusi babo abamazanga yena, namazwi abaprofethi afundwa amasabatha ngamasabatha bawagcwalisa ngokumlahla; 28
13:28
Math. 27:20
Mark. 15:11
Luk. 23:18
Joh. 19:38
nakuba bengafumananga icala lokufa kuye, nokho bacela kuPilatu ukuba abulawe. 29Kwathi sebefeze konke okwakulotshiwe ngaye, bamehlisa emthini, bambeka ethuneni. 30
13:30
IzE. 2:24
Kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. 31
13:31
Math. 28:16
Mark. 16:9
Luk. 24:13
Joh. 20:11
21:1
IzE. 1:3
1 Kor. 15:5
Wabonwa izinsuku eziningi yibo ababekhuphukele naye eJerusalema bevela eGalile, asebengofakazi bakhe kubantu manje.

32

13:32
Gen. 3:15
22:18
Isaya 7:14
9:6
Jer. 33:14
“Nathi sinishumayeza ivangeli lesithembiso esenziwa kobaba 33
13:33
AmaH. 2:7
ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kubantwana bethu ngokumvusa uJesu, njengokuba kulotshiwe futhi kulo ihubo lesibili ukuthi:

“ ‘Wena uyiNdodana yami,

namuhla ngikuzele.’

34
13:34
Isaya 55:3
“Maqondana nokumvusa kwakhe kwabafileyo ukuba engasayikubuyela ekuboleni wakhuluma kanje, wathi:

“ ‘Ngizakuninika okungcwele

nokuthembekileyo kukaDavide.’

35
13:35
AmaH. 16:10
IzE. 2:27
“Ngakho nakwenye indawo uthi:

“ ‘Awuyikunika oNgcwele wakho abone ukubola.’

36

13:36
1 AmaKh. 2:10
IzE. 2:29
“Ngokuba uDavide esekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, walala ubuthongo, wabekwa koyise, wabona ukubola. 37Kepha yena amvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubola. 38
13:38
Luk. 24:47
IzE. 10:43
1 Joh. 2:12
Ngakho-ke makwazeke kini madoda, bazalwane, ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono, nakukho konke ebeningenakulungisiswa kukho ngomthetho kaMose 39
13:39
Rom. 3:26
8:3
10:4
Gal. 2:16
yilowo nalowo okholwayo uyakulungisiswa ngaye. 40Ngakho qaphelani, funa nehlelwe ngokwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi:

41

13:41
Hab. 1:5
“ ‘Bhekani nina zideleli,

nimangale, ninyamalale,

ngokuba mina ngisebenza umsebenzi emihleni yenu,

umsebenzi eningayikukholwa yiwo,

nakuba umuntu enilandisa ngawo.’ ”

Izwi lamukelwa ngabezizwe, liphikwa ngabaJuda

42Kwathi ekuphumeni kwabo, babacela ukuba lawo mazwi akhulunywe kubo nangesabatha elizayo. 43

13:43
IzE. 11:22
Khona sebehlakazekile abesinagoge,* abaningi babaJuda namaproselite* aqotho balandela oPawulu noBarnaba abakhuluma nabo, bebancenga ukuba bahlale emseni kaNkulunkulu.

44Ngesabatha elilandelayo kwabuthana kucishe umuzi wonke ukuzwa izwi likaNkulunkulu. 45

13:45
IzE. 5:17
14:2
Kepha abaJuda bebona izixuku bagcwala umhawu, bakuphika okwakukhulunywa nguPawulu behlambalaza.

46

13:46
Dut. 32:21
Isaya 55:5
Math. 10:6
21:43
IzE. 3:25
18:6
Khona oPawulu noBarnaba bakhuluma ngesibindi, bathi: “Bekudingeka ukuba izwi likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala; kepha lokhu nilinqaba, nizisho nina nithi anifanele ukuphila okuphakade, bhekani, sesiphendukela kwabezizwe. 47
13:47
Isaya 42:6
49:6
Luk. 2:30
Ngokuba iNkosi isiyalezile kanjalo ukuthi:

“ ‘Ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe,

ube yinsindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba.’ ”

48

13:48
Rom. 8:28
Kwathi abezizwe bekuzwa lokho, bathokoza, balidumisa izwi leNkosi; bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okuphakade.

49Izwi leNkosi lahanjiswa kulo izwe lonke. 50Kepha abaJuda bavusa abesifazane abaqotho abanesithunzi nezikhulu zomuzi, bavusela oPawulu noBarnaba ukuzingelwa, babaxosha emikhawulweni yabo. 51

13:51
Math. 10:14
Mark. 6:11
Luk. 9:5
Bona-ke babavuthululela uthuli lwezinyawo zabo, beza e-Ikoniyu. 52Abafundi bagcwala intokozo noMoya oNgcwele.

14

Uhambo lokuqala lukaPawulu: ushumayela e-Ikoniyu

141

14:1
IzE. 11:21
Kwathi e-Ikoniyu bangena kanyekanye esinagogeni* labaJuda, bakhuluma kwaze kwakholwa isixuku esikhulu sabaJuda namaGreki. 2
14:2
IzE. 13:45
Kepha abaJuda abangakholwanga bavusa abezizwe, babenza nhliziyombi ngakubazalwane. 3
14:3
Mark. 16:20
Heb. 2:4
Nokho bahlala isikhathi eside, befundisa ngesibindi ngeNkosi eyafakazela izwi lomusa wayo, ibanika ukuba kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngezandla zabo. 4Kepha isixuku somuzi sahlukana phakathi, abanye baba ngakubaJuda nabanye ngakubaphostoli. 5
14:5
2 Thim. 3:11
Kwathi ukuba basukelwe yisidumo sabezizwe nabaJuda kanye nababusi babo sokubaphatha kabi nokubakhanda ngamatshe, 6
14:6
Math. 10:23
bathi sebekwazi lokho, babalekela emizini yaseLikawoniya, iListra neDerbe, nasezweni langakhona, 7bashumayela khona ivangeli.

UPawulu ushumayela eListra

8

14:8
IzE. 3:2
9:32
EListra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima ngezinyawo, eyisishosha selokhu yazalwa ngunina, engazange ihambe. 9
14:9
Math. 9:28
Yona yamuzwa uPawulu ekhuluma. Yena eyigqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe, 10wathi ngezwi elikhulu: “Sukuma, ume ngezinyawo zakho.” Yayisigxuma, yahamba.

11

14:11
IzE. 28:6
Kwathi-ke izixuku zikubona lokho akwenzile uPawulu, zaphakamisa izwi lazo, zathi ngesiLikawoniya: “Onkulunkulu befana nabantu behlele kithi.” 12UBarnaba bambiza ngokuthi uJupitheri, uPawulu ngokuthi uMerkuriyu, ngokuba kwakunguye owayehola ekukhulumeni. 13Kepha umpristi kaJupitheri othempeli lakhe liphambi komuzi waletha izinkunzi nemigexo yezimbali ngasemasangweni, wafuna ukubahlabela ekanye nezixuku.

14Kwathi ukuba bakuzwe lokho abaphostoli oBarnaba noPawulu, baklebhula izingubo zabo, baphonseka phakathi kwesixuku bememeza 15

14:15
Gen. 1:1
AmaH. 146:6
IzE. 10:26
bethi: “Madoda, nikwenzelani lokhu na? Nathi singabantu abanjengani ngemvelo, sinishumayeza ivangeli ukuba niphenduke kulokho okuyize, niphendukele kuNkulunkulu ophilayo owenza izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, 16
14:16
AmaH. 81:13
IzE. 17:30
othe ngezizukulwane ezidlulileyo wayeka izizwe zonke zihambe ngezindlela zazo. 17
14:17
AmaH. 104:27
Jer. 5:24
Nokho akayekanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle, waninika imvula yasezulwini nezikhathi zenala, egcwalisa izinhliziyo zenu ngokuhle nangokujabula.” 18Bekusho lokho, baziyekisa kalukhuni izixuku ukuba zingabahlabeli.

UPawulu ushumayela e-Antiyokiya

19

14:19
2 Kor. 11:25
Kodwa kwafika abaJuda, bevela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu; sebezivumisile izixuku bamkhanda uPawulu ngamatshe, bamhudulela ngaphandle komuzi bethi usefile. 20Kepha kwathi abafundi bembunganyele, wavuka, wangena emzini. Ngangomuso wamuka noBarnaba, baya eDerbe.

21Sebelishumayele ivangeli kulowo muzi, bezuzile abafundi abaningi, babuyela eListra, nase-Ikoniyu, nase-Antiyokiya, 22

14:22
Math. 10:38
IzE. 11:23
Rom. 8:17
1 Thes. 3:3
2 Thim. 3:12
baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni, bethi: “Simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi.” 23
14:23
IzE. 6:6
Thith. 1:5
Sebebakhethele amalunga amabandla ngamabandla, bakhuleka bezila ukudla, babanikela eNkosini asebekholwa yiyo. 24
14:24
IzE. 13:13
Base bedabula iPhisidiya, baya ePhamfiliya. 25Sebekhulumile izwi ePherge, behlela e-Ataliya.

26

14:26
IzE. 13:2
Basuka lapho ngomkhumbi, baya e-Antiyokiya, lapho babenikelwe khona emseni kaNkulunkulu kulowo msebenzi asebewufezile. 27
14:27
IzE. 15:4
1 Kor. 16:9
Kwathi ukuba bafike, balibutha ibandla, balanda ngakho konke uNkulunkulu akwenzile ngabo nokuthi uvulele nabezizwe isango lokukholwa. 28Base behlala nabafundi isikhathi esingesincane.

15

Umhlangano wabaphostoli eJerusalema ngomthetho kaMose

151

15:1
Gen. 17:10
Lev. 12:3
Gal. 5:1
Fil. 3:2
Kwehla abathile eJudiya, bafundisa abazalwane ukuthi: “Uma ningasokwa ngomthetho kaMose, ningesindiswe.” 2
15:2
Gal. 2:1
Kuthe ukuba kuvele ukuphambana nokuphikisana okukhulu phakathi kwabo noPawulu noBarnaba, banquma ukuba oPawulu noBarnaba nabathile kubo bakhuphukele eJerusalema kubaphostoli namalunga ngaleyo ndaba. 3Ngalokho bephelekezelwe yibandla badabula iFenike neSamariya, balandisa ukuphenduka kwabezizwe, benzela bonke abazalwane intokozo enkulu. 4
15:4
IzE. 14:27
Sebefikile eJerusalema bamukelwa yibandla nabaphostoli namalunga, bakubika konke uNkulunkulu abekwenzile ngabo.

5Kepha kwasukuma abathile behlelo labaFarisi abakholwayo, bathi kumelwe ukuba basokwe, bayalwe ukugcina umthetho kaMose.

6Base bebuthana abaphostoli namalunga, ukuze bayihlole leyo ndaba. 7

15:7
IzE. 10:9
Sebephikisene kakhulu, wasukuma uPetru, wathi kubo: “Madoda, bazalwane, niyazi ukuthi sekukade uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu ukuba abezizwe bezwe izwi levangeli ngomlomo wami, bakholwe. 8
15:8
1 IziKr. 28:9
AmaH. 7:10
IzE. 1:24
10:44
UNkulunkulu owazi inhliziyo wabafakazela, ebapha uMoya oNgcwele njengathi; 9
15:9
IzE. 13:39
26:18
Rom. 10:4
futhi akahlukanisanga ngalutho phakathi kwethu nabo, ehlambulula izinhliziyo zabo ngokukholwa. 10
15:10
Math. 23:4
Luk. 11:46
Gal. 3:10
Manje-ke nimlingelani uNkulunkulu ngokubeka ijoka entanyeni yabafundi, obaba nathi esasingenamandla okulithwala na? 11
15:11
Rom. 3:24
Gal. 2:16
Ef. 2:4
Thith. 3:4
Kepha siyakholwa ukuthi sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu ngandlelanye nabo.”

12

15:12
IzE. 11:18
Isixuku sonke sathula; babelalela oBarnaba noPawulu belanda ngezibonakaliso nangezimangaliso zonke uNkulunkulu abezenzile ngabo phakathi kwabezizwe. 13Kepha sebethulile, uJakobe wathatha wathi: “Madoda, bazalwane, ngilaleleni. 14USimeyoni uselandile ngokuhlela kukaNkulunkulu ekuqaleni ukuba athathele igama lakhe isizwe kubo abezizwe. 15Namazwi abaprofethi ayavumelana nalokho, njengalokho kulotshiwe ukuthi:

16

15:16
Am. 9:11
“ ‘Emva kwalokho ngiyakubuya,

ngiyakhe futhi indlu kaDavide ewileyo,

ngibuye ngakhe okudilikileyo kwayo,

ngiyimise,

17ukuze abaseleyo babantu kanye

nabezizwe bonke bayifune iNkosi,

elibizwe phezu kwabo igama lami,’

isho iNkosi ekwenza lokhu,

18okwaziwa kwaphakade.

19“Ngakho mina ngithi masingabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu, 20

15:20
Gen. 9:4
Eks. 23:13
Lev. 3:17
17:14
Dut. 12:23
1 Kor. 8:1
10:14,20
1 Thes. 4:3
kodwa masibalobele ukuba bayeke amanyala ezithombe, nawobufebe, nawokuqumbeleneyo, nawegazi. 21
15:21
IzE. 13:14,27
Ngokuba uMose unabo abashumayelayo emizini yonke kwasezizukulwaneni zasendulo efundwa emasinagogeni* amasabatha ngamasabatha.”

22Khona kwaba kuhle kubaphostoli namalunga nakulo ibandla lonke ukuthumela e-Antiyokiya noPawulu noBarnaba amadoda akhethiweyo phakathi kwabo, uJuda othiwa uBarsaba noSila, amadoda angabaholi phakathi kwabazalwane, 23baloba ngesandla sabo ngokuthi:

Abaphostoli namalunga, abazalwane, bayabingelela abazalwane abavela kwabezizwe abase-Antiyokiya, nabaseSiriya, nabaseKhilikhiya.

24

15:24
Gal. 2:4
1 Joh. 2:19
Njengalokho sizwile ukuthi abanye abavela kithi banikhathazile ngamazwi, benyakazisa imiphefumulo esingabayalelanga khona, 25kwaba kuhle kithi sesinhliziyonye ukuthuma kini amadoda akhethiweyo kanye nabathandiweyo bethu oBarnaba noPawulu, 26abantu abadele ukuphila kwabo ngenxa yegama leNkosi yethu uJesu Kristu. 27Ngalokho sithumile oJuda noSila abazakunitshela lezo zinto ngomlomo. 28
15:28
IzE. 5:32
Ngokuba kwaba kuhle kuMoya oNgcwele nakithi ukuba singanithwesi umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezi zinto ezifunekayo 29zokuthi niyeke okuhlatshelwe izithombe, negazi, nokuqumbeleneyo, nobufebe; uma nizilinda kulezo zinto, noba nenza kahle.

Salani kahle.

30Ngakho sebemukisiwe behlela e-Antiyokiya, balibutha ibandla, balinika incwadi. 31

15:31
IzE. 13:48
Sebeyifundile bathokoza ngenduduzo yayo. 32
15:32
IzE. 13:1
OJuda noSila, njengokuba nabo bengabaprofethi, babaduduza abazalwane ngamazwi amaningi, babaqinisa. 33Sebehlale khona isikhathi, bamukiswa ngabazalwane ngokuthula, babuyela kubo ababathumileyo. 34Kepha kwaba kuhle kuSila ukuba asale khona. 35Kodwa oPawulu noBarnaba bahlala e-Antiyokiya, befundisa beshumayela izwi leNkosi kanye nabanye abaningi.

Ukwahlukana kukaPawulu noBarnaba

36Emva kwezinsuku ezithile uPawulu wayesethi kuBarnaba: “Ake sibuye, sihambele abazalwane emizini yonke ngaminye esashumayela kuyo izwi leNkosi, sibone ukuthi bahlezi kanjani.” 37

15:37
IzE. 12:12,25
13:13
UBarnaba wahlosa ukuhamba noJohane othiwa uMarku. 38Kepha uPawulu wathi akufanele ukuba bahambe naye owabashiya ePhamfiliya, akaze aya nabo emsebenzini. 39
15:39
IzE. 12:12,25
13:4
Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu, baze bahlukana; uBarnaba wathatha uMarku, wawelela eKhupro ngomkhumbi.

Uhambo lwesibili lukaPawulu

40Kepha uPawulu wazikhethela uSila, wahamba enikelwe ngabazalwane emseni weNkosi. 41Wadabula iSiriya neKhilikhiya eqinisa amabandla.