IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

UPetru ulandisa eJerusalema indaba kaKorneliyu

111Kepha abaphostoli nabazalwane abaseJudiya bezwa ukuthi nabezizwe balamukele izwi likaNkulunkulu. 2Kwathi ukuba uPetru enyukele eJerusalema, abokusoka baphikisana naye, 3bathi: “Ungene kubantu abangasokile, wadla nabo.”

4Kepha uPetru wabathathela konke ngokulandelana, wathi: 5

11:5
IzE. 10:9
“Mina bengisemzini waseJopha ngikhuleka; ngehlelwa yisiyezi, ngabona umbono, kwehla isitsha esithile sinjengendwangu enkulu, yehliswa ezulwini ngamachopho amane, yaze yafika kimi. 6Kwathi ukuba ngiyigqolozele, ngabhekisisa, ngabona izilwane zomhlaba ezinezinyawo ezine, nezilo zasendle, nezinwabuzelayo, nezinyoni zezulu. 7Ngezwa izwi lithi kimi: ‘Sukuma, Petru; hlaba, udle.’

8“Kepha ngathi: ‘Qha, Nkosi, ngokuba okuyichilo nokungcolileyo akuzange kungene emlonyeni wami.’

9“Khona izwi elivela ezulwini laphendula ngokwesibili, lathi: ‘Lokho akuhlambululileyo uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kuyichilo.’ 10Lokho-ke kwenzeka kathathu, konke kwabuye kwenyuselwa ezulwini.

11“Bhekani, ngaso leso sikhathi kwase kumi amadoda amathathu phambi kwendlu esasikuyo; ayethunyelwe kimi, evela eKesariya. 12UMoya wayesethi kimi angihambe nabo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelekezela labo bazalwane abayisithupha, saya sangena endlini yaleyo ndoda. 13

11:13
IzE. 10:3
Yasibikela-ke ukuthi yayibonile ingelosi imi endlini yayo, ithi: ‘Thumela eJopha, ulande uSimoni othiwa uPetru 14ozakukhuluma kuwe amazwi ozakusindiswa ngawo, wena nendlu yakho yonke.’

15“Ngathi ngisaqala ukukhuluma, uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. 16

11:16
Math. 3:11
Mark. 1:8
Luk. 3:16
IzE. 1:5
Ngalikhumbula-ke izwi leNkosi, njengalokho yathi: ‘UJohane wabhapathiza ngamanzi, kodwa nina nizakubhapathizwa ngoMoya oNgcwele.’ 17Ngakho uma uNkulunkulu ebanikile bona isipho njengathi esakholwa yiNkosi uJesu Kristu, ngingubani mina ukuba ngivimbele uNkulunkulu na?”

18

11:18
IzE. 13:48
14:27
Bathi ukuzwa lokho, bathula, badumisa uNkulunkulu, bathi: “Kanti uNkulunkulu unike nabezizwe ukuphendukela ekuphileni.”

Amakholwa ase-Antiyokiya athiwa amaKristu

19

11:19
IzE. 8:1
Kepha labo ababehlakazekile ngokuhlupheka okwaqala ngoStefanu bahamba, baze bafika eFenike, naseKhupro, nase-Antiyokiya, bengalikhulumi izwi koyedwa, kubaJuda kuphela. 20Kodwa kwakukhona abanye kubo, amadoda aseKhupro naseKhurene, abathi befika e-Antiyokiya, bakhuluma nakumaGreki, beshumayela ivangeli ngeNkosi uJesu. 21Isandla seNkosi sasinabo; kwakholwa abaningi kakhulu, baphendukela eNkosini.

22

11:22
IzE. 4:36
13:43
Kepha kwezwakala izwi ngabo ezindlebeni zebandla laseJerusalema; lase lithuma uBarnaba ukuba ahambe afike e-Antiyokiya; 23wathi ukuba afike, abone umusa kaNkulunkulu, wathokoza, wabayala bonke ukuba banamathele eNkosini ngokuzimisela inhliziyo. 24Ngokuba wayeyindoda enhle, egcwele uMoya oNgcwele nokukholwa; kwenezelwa eNkosini abantu abaningi.

25

11:25
IzE. 9:30
UBarnaba wayeseya eTarsu ukuba afune uSawulu; 26kwathi esemfumene, wamyisa e-Antiyokiya. Kwase kwenzeka ukuba umnyaka wonke bahlangane ebandleni, befundisa abantu abaningi. Kwaqala e-Antiyokiya ukuba abafundi bathiwe amaKristu.

AmaKristu athumela izipho kubazalwane baseJudiya

27

11:27
IzE. 13:1
Ngalezo zinsuku kwehlela e-Antiyokiya abaprofethi bevela eJerusalema. 28
11:28
IzE. 21:10
Kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngoMoya ukuthi kuzakuba khona indlala enzima ezweni lonke; yaba khona emihleni kaKlawudiyu. 29
11:29
Rom. 15:25
1 Kor. 16:1
2 Kor. 8:2
Gal. 2:10
Abafundi base bezimisela ukuba yilowo nalowo kubo athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. 30
11:30
IzE. 12:25
Bakwenza-ke, bakuthumela emalungeni ngesandla sikaBarnaba noSawulu.