IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Abadukisi bezikhathi zokugcina

31

3:1
1 Thim. 4:1
2 Pet. 2:1
3:3
Juda 18
Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima; 2
3:2
Rom. 1:29
ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathandimali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, 3nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, 4
3:4
Fil. 3:19
nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, 5
3:5
Math. 7:15
15:7
Rom. 16:17
2 Thes. 3:6
Thith. 1:16
3:10
2 Joh. 10
nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika; labo-ke wobagwema.

6

3:6
Thith. 1:11
Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono, beqhutshwa yizinkanuko eziyizinhlobonhlobo, 7befunda njalo, kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. 8
3:8
Eks. 7:11
Rom. 1:28
1 Thim. 6:5
NjengoJane noJambre bamelana noMose, kanjalo laba bamelana neqiniso, abantu abonakele ingqondo, abehluleka enkolweni. 9Kepha abasayikuqhubekela phambili; ngokuba ubuwula babo buyakuba sobala kubo bonke, njengokuba kwaba njalo nobabo.

Ukubambelela esifundisweni esilungileyo

10

3:10
1 Thim. 4:6
Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha, nomgomo, nenkolo, nokubheka kade, nothando, nokubekezela, 11
3:11
AmaH. 34:19
IzE. 13:50
14:1,19
2 Kor. 1:10
nokuzingelwa, nezinhlupheko ezangehlela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu naseListra; ukuzingelwa okunje ngakhuthazela kukho, kepha iNkosi yangikhulula kukho konke. 12
3:12
Math. 16:24
Joh. 15:18
16:33
IzE. 14:22
1 Thes. 3:3
Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. 13Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazakuqhubekela phambili ebubini, bedukisa, bedukiswa. 14
3:14
2 Thim. 2:2
Kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani, 15
3:15
AmaH. 119:99
nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa, kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. 16
3:16
Luk. 24:27
Rom. 15:4
2 Pet. 1:19
Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, 17
3:17
1 Thim. 6:11
2 Thim. 2:21
ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle.

4

UThimothewu uyalwa ukuba aqine

41

4:1
IzE. 10:42
Rom. 14:9
1 Pet. 4:5
Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe, ngithi: 2
4:2
IzE. 20:20,31
2 Thim. 2:25
Shumayela izwi, uqinise, noma kuyisikhathi noma kungesiso; sola, ukhuze, uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. 3
4:3
1 Thim. 4:1
Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo, kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo, 4
4:4
2 Thes. 2:10
1 Thim. 1:4
4:7
bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni, baphambukele ezinganekwaneni. 5
4:5
2 Thim. 1:8
2:3
Kepha wena, qonda ezintweni zonke, ubekezele ekuhluphekeni, wenze umsebenzi womvangeli, ufeze ukukhonza kwakho.

6

4:6
Fil. 1:23
2:16
2 Pet. 1:14
Ngokuba mina sengiyanikelwa, nesikhathi sokumuka kwami sesifikile. 7
4:7
IzE. 20:24
1 Kor. 9:24
Fil. 3:14
1 Thim. 6:12
Heb. 12:1
Ngikulwile ukulwa okuhle, ngiqedile ibanga, ngigcinile ukukholwa; 8
4:8
Jak. 1:12
1 Pet. 5:4
IsAmb. 2:10
sengibekelwe umqhele wokulunga eyakungipha wona ngalolo suku iNkosi, umahluleli olungileyo, kungeyimi ngedwa, kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo.

UThimothewu ucelwa ukuba afike kuPawulu

9

4:9
2 Thim. 1:4
Shesha uze kimi masinyane. 10
4:10
Kol. 4:14
Ngokuba uDema wangishiya ethanda leli zwe lamanje, waya eThesalonika; uKreste waya eGalathiya, uThithu eDalmathiya; 11
4:11
IzE. 12:12,25
15:37
Kol. 4:10
nguLuka yedwa onami. Thatha uMarku, uze naye, ngokuba unosizo kimi ekukhonzeni. 12
4:12
Ef. 6:21
Kol. 4:7
Thith. 3:12
UThikhiku sengamthuma e-Efesu. 13Ijazi engalishiya eTrowa kuKarpu woliphatha, nxa uza, nezincwadi, ikakhulu ezesikhumba.

14

4:14
2 Sam. 3:39
AmaH. 28:4
1 Thim. 1:20
U-Aleksandru, umkhandi wethusi wenza okubi okuningi kimi; iNkosi iyakumbuyisela ngokwemisebenzi yakhe; 15umxwaye nawe, ngokuba wamelana kakhulu namazwi ethu.

16

4:16
2 Thim. 1:15
Ekuziphenduleleni kwami kokuqala kwakungekho muntu ongimelayo, kepha bonke bangishiya; makungabalelwa kubo lokho; 17
4:17
AmaH. 22:21
Dan. 6:22
IzE. 23:11
27:23
kodwa iNkosi yangimela, yangipha amandla ukuba intshumayelo ipheleliswe ngami, nabezizwe bonke bezwe; ngase ngikhululwa emlonyeni wengonyama. 18
4:18
Math. 6:13
INkosi iyakungikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi, ingisindise, ngize ngifike embusweni wayo osezulwini; makube kuyo inkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen.

Isigcino

19

4:19
IzE. 18:2,18,26
Rom. 16:3
1 Kor. 16:19
2 Thim. 1:16
Khonza koPriska no-Akwila nendlu ka-Onesiforu. 20
4:20
IzE. 19:22
20:4,15
21:19
Rom. 16:23
U-Erastu wasala eKorinte, kepha uTrofimu ngamshiya eMilethu egula. 21Shesha ufike, kungakangeni ubusika. Bakhonza kuwe o-Evubulu, noPhude, noLinu, noKlawudiya, nabo bonke abazalwane.

22INkosi mayibe nomoya wakho. Umusa mawube nani.