IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

UThimothewu ululekwa ukuba abe yibutho elithembekileyo likaKristu

21

2:1
Ef. 6:10
Ngakho wena mntanami, yiba namandla emseni okuKristu Jesu; 2
2:2
Thith. 1:5
lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho-ke kubeke kubantu abathembekileyo abazakuba namandla okufundisa nabanye. 3
2:3
2 Thim. 1:8
4:5
Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebutho elihle likaKristu. 4Akakho osempini olibala izidingo zalokhu kuphila, aze akholeke kulowo abuthwe nguye. 5
2:5
1 Kor. 9:25
Futhi nxa umuntu encintisana, kaqheliswa engancintisananga ngokomthetho. 6
2:6
1 Kor. 9:7
Umlimi osebenzayo kufanele ukuba kwamukele yena izithelo kuqala. 7Qonda engikushoyo; ngokuba iNkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke.

8

2:8
2 Sam. 7:12
AmaH. 132:11
Math. 1:1,6
IzE. 2:30
13:22
Rom. 1:3
Khumbula uJesu Kristu ovukile kwabafileyo, wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami, 9
2:9
Fil. 1:12
2 Thim. 1:12
engihlupheka ngalo kuze kube sekuboshweni njengeselelesi; kepha izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. 10
2:10
Kol. 1:24
Ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze nabo bazuze insindiso ekuKristu Jesu, kanye nenkazimulo yaphakade.

11

2:11
Rom. 6:8
8:17
2 Kor. 4:10
1 Pet. 4:13
Likholekile leli zwi lokuthi: Ngokuba uma safa naye, siyakuphila naye futhi; 12
2:12
Math. 10:33
Mark. 8:38
Luk. 9:26
12:9
uma sikhuthazela, siyakubusa naye futhi; uma simphika, naye uyakusiphika; 13
2:13
Num. 23:19
Rom. 3:3
uma singathembeki, yena uhlala ethembekile, ngokuba akanakuziphika.

14

2:14
1 Thim. 6:4
Bakhumbuze ngalokho, ufakaze phambi kukaNkulunkulu ukuba bangalwi ngamazwi, okungasizi lutho, okuyincithakalo kwabezwayo. 15
2:15
1 Thim. 4:6
Thith. 2:7
Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso. 16
2:16
1 Thim. 6:20
Thith. 1:14
Kepha ukukhuluma kwezwe okuyize ukugweme; ngokuba bayakuqhubekela phambili ekungamesabini uNkulunkulu, 17
2:17
1 Thim. 1:20
nezwi labo liyakubhibha njengesilonda esibhucukayo, abaphakathi kwabo ngoHimenewu noFiletu 18
2:18
1 Kor. 15:12
abadukileyo mayelana neqiniso, bethi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile, bechitha ukukholwa kwabanye. 19
2:19
Num. 16:5
AmaH. 1:6
Isaya 28:16
Math. 7:23
Joh. 10:14
13:18
Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi, sinalolu phawu lokuthi: “INkosi iyabazi abangabayo,” nokuthi: “Yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi.”

20

2:20
Rom. 9:21
Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba, ezinye ezihloniphekayo, ezinye ezingahloniphekiyo; 21
2:21
2 Thim. 3:17
ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto, uyakuba yisitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle.

22

2:22
1 Thim. 6:11
Heb. 12:14
Kepha balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga, nokukholwa, nothando, nokuthula kanye nabakhuleka eNkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. 23
2:23
1 Thim. 1:4
Thith. 3:9
Kepha ukuphikisana kobuwula nokokungazi ukunqabe, wazi ukuthi kuzala ukulwa; 24
2:24
1 Thim. 3:2
Thith. 1:7
inceku kaKristu ayifanele ukulwa, kodwa mayibe mnene kubo bonke, inesu lokufundisa, ibekezela, 25
2:25
IzE. 5:31
11:18
Gal. 6:1
2 Thim. 4:2
ibalaya ngomoya omnene abamelene nayo, kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka, baze balazisise iqiniso, 26basanguluke, baphume ogibeni lukaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe.

3

Abadukisi bezikhathi zokugcina

31

3:1
1 Thim. 4:1
2 Pet. 2:1
3:3
Juda 18
Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima; 2
3:2
Rom. 1:29
ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathandimali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, 3nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, 4
3:4
Fil. 3:19
nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, 5
3:5
Math. 7:15
15:7
Rom. 16:17
2 Thes. 3:6
Thith. 1:16
3:10
2 Joh. 10
nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika; labo-ke wobagwema.

6

3:6
Thith. 1:11
Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono, beqhutshwa yizinkanuko eziyizinhlobonhlobo, 7befunda njalo, kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. 8
3:8
Eks. 7:11
Rom. 1:28
1 Thim. 6:5
NjengoJane noJambre bamelana noMose, kanjalo laba bamelana neqiniso, abantu abonakele ingqondo, abehluleka enkolweni. 9Kepha abasayikuqhubekela phambili; ngokuba ubuwula babo buyakuba sobala kubo bonke, njengokuba kwaba njalo nobabo.

Ukubambelela esifundisweni esilungileyo

10

3:10
1 Thim. 4:6
Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha, nomgomo, nenkolo, nokubheka kade, nothando, nokubekezela, 11
3:11
AmaH. 34:19
IzE. 13:50
14:1,19
2 Kor. 1:10
nokuzingelwa, nezinhlupheko ezangehlela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu naseListra; ukuzingelwa okunje ngakhuthazela kukho, kepha iNkosi yangikhulula kukho konke. 12
3:12
Math. 16:24
Joh. 15:18
16:33
IzE. 14:22
1 Thes. 3:3
Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. 13Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazakuqhubekela phambili ebubini, bedukisa, bedukiswa. 14
3:14
2 Thim. 2:2
Kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani, 15
3:15
AmaH. 119:99
nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa, kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. 16
3:16
Luk. 24:27
Rom. 15:4
2 Pet. 1:19
Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, 17
3:17
1 Thim. 6:11
2 Thim. 2:21
ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle.

4

UThimothewu uyalwa ukuba aqine

41

4:1
IzE. 10:42
Rom. 14:9
1 Pet. 4:5
Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe, ngithi: 2
4:2
IzE. 20:20,31
2 Thim. 2:25
Shumayela izwi, uqinise, noma kuyisikhathi noma kungesiso; sola, ukhuze, uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. 3
4:3
1 Thim. 4:1
Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo, kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo, 4
4:4
2 Thes. 2:10
1 Thim. 1:4
4:7
bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni, baphambukele ezinganekwaneni. 5
4:5
2 Thim. 1:8
2:3
Kepha wena, qonda ezintweni zonke, ubekezele ekuhluphekeni, wenze umsebenzi womvangeli, ufeze ukukhonza kwakho.

6

4:6
Fil. 1:23
2:16
2 Pet. 1:14
Ngokuba mina sengiyanikelwa, nesikhathi sokumuka kwami sesifikile. 7
4:7
IzE. 20:24
1 Kor. 9:24
Fil. 3:14
1 Thim. 6:12
Heb. 12:1
Ngikulwile ukulwa okuhle, ngiqedile ibanga, ngigcinile ukukholwa; 8
4:8
Jak. 1:12
1 Pet. 5:4
IsAmb. 2:10
sengibekelwe umqhele wokulunga eyakungipha wona ngalolo suku iNkosi, umahluleli olungileyo, kungeyimi ngedwa, kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo.

UThimothewu ucelwa ukuba afike kuPawulu

9

4:9
2 Thim. 1:4
Shesha uze kimi masinyane. 10
4:10
Kol. 4:14
Ngokuba uDema wangishiya ethanda leli zwe lamanje, waya eThesalonika; uKreste waya eGalathiya, uThithu eDalmathiya; 11
4:11
IzE. 12:12,25
15:37
Kol. 4:10
nguLuka yedwa onami. Thatha uMarku, uze naye, ngokuba unosizo kimi ekukhonzeni. 12
4:12
Ef. 6:21
Kol. 4:7
Thith. 3:12
UThikhiku sengamthuma e-Efesu. 13Ijazi engalishiya eTrowa kuKarpu woliphatha, nxa uza, nezincwadi, ikakhulu ezesikhumba.

14

4:14
2 Sam. 3:39
AmaH. 28:4
1 Thim. 1:20
U-Aleksandru, umkhandi wethusi wenza okubi okuningi kimi; iNkosi iyakumbuyisela ngokwemisebenzi yakhe; 15umxwaye nawe, ngokuba wamelana kakhulu namazwi ethu.

16

4:16
2 Thim. 1:15
Ekuziphenduleleni kwami kokuqala kwakungekho muntu ongimelayo, kepha bonke bangishiya; makungabalelwa kubo lokho; 17
4:17
AmaH. 22:21
Dan. 6:22
IzE. 23:11
27:23
kodwa iNkosi yangimela, yangipha amandla ukuba intshumayelo ipheleliswe ngami, nabezizwe bonke bezwe; ngase ngikhululwa emlonyeni wengonyama. 18
4:18
Math. 6:13
INkosi iyakungikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi, ingisindise, ngize ngifike embusweni wayo osezulwini; makube kuyo inkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen.

Isigcino

19

4:19
IzE. 18:2,18,26
Rom. 16:3
1 Kor. 16:19
2 Thim. 1:16
Khonza koPriska no-Akwila nendlu ka-Onesiforu. 20
4:20
IzE. 19:22
20:4,15
21:19
Rom. 16:23
U-Erastu wasala eKorinte, kepha uTrofimu ngamshiya eMilethu egula. 21Shesha ufike, kungakangeni ubusika. Bakhonza kuwe o-Evubulu, noPhude, noLinu, noKlawudiya, nabo bonke abazalwane.

22INkosi mayibe nomoya wakho. Umusa mawube nani.