IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Abadukisi bezikhathi zokugcina

31

3:1
1 Thim. 4:1
2 Pet. 2:1
3:3
Juda 18
Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima; 2
3:2
Rom. 1:29
ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathandimali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, 3nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, 4
3:4
Fil. 3:19
nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, 5
3:5
Math. 7:15
15:7
Rom. 16:17
2 Thes. 3:6
Thith. 1:16
3:10
2 Joh. 10
nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika; labo-ke wobagwema.

6

3:6
Thith. 1:11
Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono, beqhutshwa yizinkanuko eziyizinhlobonhlobo, 7befunda njalo, kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. 8
3:8
Eks. 7:11
Rom. 1:28
1 Thim. 6:5
NjengoJane noJambre bamelana noMose, kanjalo laba bamelana neqiniso, abantu abonakele ingqondo, abehluleka enkolweni. 9Kepha abasayikuqhubekela phambili; ngokuba ubuwula babo buyakuba sobala kubo bonke, njengokuba kwaba njalo nobabo.

Ukubambelela esifundisweni esilungileyo

10

3:10
1 Thim. 4:6
Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha, nomgomo, nenkolo, nokubheka kade, nothando, nokubekezela, 11
3:11
AmaH. 34:19
IzE. 13:50
14:1,19
2 Kor. 1:10
nokuzingelwa, nezinhlupheko ezangehlela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu naseListra; ukuzingelwa okunje ngakhuthazela kukho, kepha iNkosi yangikhulula kukho konke. 12
3:12
Math. 16:24
Joh. 15:18
16:33
IzE. 14:22
1 Thes. 3:3
Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. 13Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazakuqhubekela phambili ebubini, bedukisa, bedukiswa. 14
3:14
2 Thim. 2:2
Kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani, 15
3:15
AmaH. 119:99
nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa, kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. 16
3:16
Luk. 24:27
Rom. 15:4
2 Pet. 1:19
Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, 17
3:17
1 Thim. 6:11
2 Thim. 2:21
ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle.