IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

UThimothewu ululekwa ukuba abe yibutho elithembekileyo likaKristu

21

2:1
Ef. 6:10
Ngakho wena mntanami, yiba namandla emseni okuKristu Jesu; 2
2:2
Thith. 1:5
lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho-ke kubeke kubantu abathembekileyo abazakuba namandla okufundisa nabanye. 3
2:3
2 Thim. 1:8
4:5
Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebutho elihle likaKristu. 4Akakho osempini olibala izidingo zalokhu kuphila, aze akholeke kulowo abuthwe nguye. 5
2:5
1 Kor. 9:25
Futhi nxa umuntu encintisana, kaqheliswa engancintisananga ngokomthetho. 6
2:6
1 Kor. 9:7
Umlimi osebenzayo kufanele ukuba kwamukele yena izithelo kuqala. 7Qonda engikushoyo; ngokuba iNkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke.

8

2:8
2 Sam. 7:12
AmaH. 132:11
Math. 1:1,6
IzE. 2:30
13:22
Rom. 1:3
Khumbula uJesu Kristu ovukile kwabafileyo, wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami, 9
2:9
Fil. 1:12
2 Thim. 1:12
engihlupheka ngalo kuze kube sekuboshweni njengeselelesi; kepha izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. 10
2:10
Kol. 1:24
Ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze nabo bazuze insindiso ekuKristu Jesu, kanye nenkazimulo yaphakade.

11

2:11
Rom. 6:8
8:17
2 Kor. 4:10
1 Pet. 4:13
Likholekile leli zwi lokuthi: Ngokuba uma safa naye, siyakuphila naye futhi; 12
2:12
Math. 10:33
Mark. 8:38
Luk. 9:26
12:9
uma sikhuthazela, siyakubusa naye futhi; uma simphika, naye uyakusiphika; 13
2:13
Num. 23:19
Rom. 3:3
uma singathembeki, yena uhlala ethembekile, ngokuba akanakuziphika.

14

2:14
1 Thim. 6:4
Bakhumbuze ngalokho, ufakaze phambi kukaNkulunkulu ukuba bangalwi ngamazwi, okungasizi lutho, okuyincithakalo kwabezwayo. 15
2:15
1 Thim. 4:6
Thith. 2:7
Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso. 16
2:16
1 Thim. 6:20
Thith. 1:14
Kepha ukukhuluma kwezwe okuyize ukugweme; ngokuba bayakuqhubekela phambili ekungamesabini uNkulunkulu, 17
2:17
1 Thim. 1:20
nezwi labo liyakubhibha njengesilonda esibhucukayo, abaphakathi kwabo ngoHimenewu noFiletu 18
2:18
1 Kor. 15:12
abadukileyo mayelana neqiniso, bethi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile, bechitha ukukholwa kwabanye. 19
2:19
Num. 16:5
AmaH. 1:6
Isaya 28:16
Math. 7:23
Joh. 10:14
13:18
Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi, sinalolu phawu lokuthi: “INkosi iyabazi abangabayo,” nokuthi: “Yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi.”

20

2:20
Rom. 9:21
Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba, ezinye ezihloniphekayo, ezinye ezingahloniphekiyo; 21
2:21
2 Thim. 3:17
ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto, uyakuba yisitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle.

22

2:22
1 Thim. 6:11
Heb. 12:14
Kepha balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga, nokukholwa, nothando, nokuthula kanye nabakhuleka eNkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. 23
2:23
1 Thim. 1:4
Thith. 3:9
Kepha ukuphikisana kobuwula nokokungazi ukunqabe, wazi ukuthi kuzala ukulwa; 24
2:24
1 Thim. 3:2
Thith. 1:7
inceku kaKristu ayifanele ukulwa, kodwa mayibe mnene kubo bonke, inesu lokufundisa, ibekezela, 25
2:25
IzE. 5:31
11:18
Gal. 6:1
2 Thim. 4:2
ibalaya ngomoya omnene abamelene nayo, kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka, baze balazisise iqiniso, 26basanguluke, baphume ogibeni lukaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe.