IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngokwesithembiso sokuphila okukuKristu Jesu, 2

1:2
1 Thim. 1:2
kuThimothewu, umntwana othandekayo: Makube kuwe umusa, nobubele, nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi yethu.

UPawulu umvusa uThimothewu ukuba aqine ekulweleni ivangeli

3

1:3
IzE. 23:1
24:14
Ef. 1:16
Fil. 1:3
3:5
1 Thes. 1:2
3:10
Ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzayo kusukela kokhokho ngonembeza omhlophe, njengalokhu ngikukhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami ubusuku nemini, 4ngilangazelela ukukubona, ngikhumbula izinyembezi zakho, ukuze ngigcwaliswe ngentokozo, 5
1:5
IzE. 16:1
ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakuzenzisa okukuwe, okwahlala kuqala kunyokokhulu uLowisi nakunyoko uYunisi, yebo, ngiyethemba, nakuwena. 6
1:6
1 Thim. 4:14
Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. 7
1:7
Rom. 8:15
Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha owamandla, nowothando, nowokuzikhuza.

8

1:8
Rom. 1:16
Fil. 4:14
2 Thim. 2:3
Ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi ngeNkosi yethu nangami, isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu 9
1:9
Rom. 9:11
Ef. 1:4
Thith. 1:2
3:4
owasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele, kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa, esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi, 10
1:10
Isaya 25:8
1 Kor. 15:55
Kol. 1:26
Heb. 2:14
kepha osubonakalisiwe manje ngokubonakala koMsindisi wethu uKristu Jesu, owachitha ukufa, walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli, 11
1:11
IzE. 9:15
13:2
22:21
Gal. 1:15
2:8
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
engamiselwa lona ukuba ngibe ngummemezeli, nomphostoli, nomfundisi; 12
1:12
AmaH. 16:5
Ef. 3:1
Fil. 1:6
ngaleso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu, kepha anginamahloni, ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye, ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye, kuze kube yilolo suku.

13

1:13
2 Thim. 2:2
3:14
Isibonelo samazwi aphilayo masibe yilawo owawezwa kimi ngokukholwa nangothando olukuKristu Jesu; 14
1:14
1 Kor. 3:16
1 Thim. 6:20
okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngoMoya oNgcwele ohlala kithi.

15

1:15
2 Thim. 4:10,16
Uyazi lokhu ukuthi bonke abase-Asiya bangifulathele, abaphakathi kwabo ngoFigelu noHermogene.

16

1:16
Math. 25:36
2 Thim. 4:19
INkosi mayinike indlu ka-Onesiforu umusa, ngokuba wangihlumelela kaningi, wayengenamahloni ngeketanga lami, 17
1:17
IzE. 28:30
kepha esefikile eRoma wangifunisisa, wangifumana – 18
1:18
Math. 5:7
Juda 21
iNkosi mayimnike ukuba athole ububele eNkosini ngalolo suku – konke akhonza ngakho e-Efesu uyakwazi wena kakhulu.