IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukufika kweNkosi kuyakwandulelwa ngukufika komuntu ongenamthetho

21

2:1
1 Thes. 4:13
Kepha siyanxusa, bazalwane, mayelana nokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo, 2
2:2
Math. 24:4
1 Joh. 4:1
ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya, noma ngezwi, noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi, sengathi usuku lukaKristu selufikile. 3
2:3
Jer. 29:8
Math. 24:23
Ef. 5:6
1 Thim. 4:1
1 Joh. 2:18
IsAmb. 13:11
Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela; ngokuba aluyikufika, kungaveli kuqala ukuhlubuka, kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, 4
2:4
Hez. 28:2
Dan. 11:36
omelana nakho konke, nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu.

5Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? 6Senikwazi okumbambezelayo, ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. 7Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza, kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje. 8

2:8
AmaH. 33:6
Isaya 11:4
IsAmb. 19:20
Lapho-ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho, eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo, 9
2:9
Ef. 2:2
lowo okufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla, nezibonakaliso, nezimangaliso zamanga, 10
2:10
2 Kor. 4:3
nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo, ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso, ukuze basindiswe. 11Ngalokho-ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka, baze bakholwe ngamanga, 12ukuba bonke abangakholwanga yiqiniso benamela ukungalungi balahlwe.

Ukubonga nokunxusa kukaPawulu

13

2:13
Ef. 4:1
1 Thes. 1:4
2 Thes. 1:3
Kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa yiNkosi, ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ngokungcwelisa kukaMoya nangokukholwa yiqiniso 14
2:14
1 Thes. 5:9
1 Pet. 5:10
anibizela kukho ngevangeli lethu, nize nizuze inkazimulo yeNkosi yethu uJesu Kristu. 15
2:15
2 Thes. 3:6
Ngalokho-ke, bazalwane, yimani niqinile, nibambelele kuwo amasiko enawafundiswa noma ngezwi noma ngencwadi yethu.

16

2:16
1 Thes. 3:11
Kepha iNkosi yethu uJesu Kristu uqobo, noNkulunkulu uBaba wethu owasithanda nowasipha ngomusa induduzo yaphakade nethemba elihle, 17makaduduze izinhliziyo zenu, aniqinise emisebenzini yonke nasemazwini onke amahle.

3

Izicelo nezifiso neziluleko zikaPawulu

31

3:1
Ef. 6:18
Kol. 4:3
1 Thes. 5:25
Elokugcina, bazalwane, sikhulekeleni ukuba izwi leNkosi likhawuleze, lidunyiswe, njengalokhu kunjalo nakini, 2
3:2
Rom. 10:16
15:30
nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi; ngokuba ukukholwa akusikho okwabo bonke. 3
3:3
Joh. 17:12,15
1 Kor. 1:9
10:13
1 Thes. 5:24
Kepha iNkosi ithembekile, eyakuniqinisa, inilondoloze komubi. 4
3:4
2 Kor. 7:16
Siyethemba eNkosini ngani ukuthi lokhu esiniyala ngakho niyakwenza nokuthi nizakukwenza. 5Kepha iNkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu.

6

3:6
Rom. 16:17
1 Kor. 5:9
1 Thes. 5:14
Thith. 3:10
2 Joh. 10
Kodwa siyaniyala, bazalwane, egameni leNkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele, bengahambi ngomyalo eniwamukele kithina. 7
3:7
1 Kor. 11:1
1 Thes. 1:6
2:9
Ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani, ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kwenu, 8
3:8
IzE. 18:3
20:34
2 Kor. 11:9
asidlanga sinkwa samuntu ngesihle, kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka, sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi muntu kini, 9
3:9
Math. 10:10
1 Kor. 4:16
9:4
Fil. 3:17
1 Thes. 2:7,10
1 Thim. 5:18
kungengokuba singenalo ilungelo, kodwa ukuze sizinikele sibe yisibonelo kini sokuba nisilingise. 10Ngokuba nalapho sisekini, saniyala ngalokhu ukuthi: “Uma umuntu engathandi ukusebenza, makangadli.”

11Ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele, bengasebenzi lutho, kepha benza okuyize nje; 12

3:12
Ef. 4:28
1 Thes. 4:11
abanjalo siyabayala sibaluleka eNkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula, badle esabo isinkwa. 13
3:13
Gal. 6:9
Kepha nina bazalwane, ningadinwa ngukwenza okuhle.

14

3:14
Math. 18:18
Uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ningahlanganyeli naye, ukuze abe namahloni; 15
3:15
Gal. 6:1
kepha ningamphathisi okwesitha, kodwa mlulekeni njengomzalwane.

16

3:16
Rom. 15:33
1 Thes. 5:23
Kepha iNkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngezikhathi zonke nangezindlela zonke. INkosi mayibe nani nonke.

Isigcino

17

3:17
1 Kor. 16:21
Kol. 4:18
Ngiyakhonza ngesandla sami mina Pawulu, okuluphawu ezincwadini zonke; ngiloba kanjalo.

18Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke.