IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Izicelo nezifiso neziluleko zikaPawulu

31

3:1
Ef. 6:18
Kol. 4:3
1 Thes. 5:25
Elokugcina, bazalwane, sikhulekeleni ukuba izwi leNkosi likhawuleze, lidunyiswe, njengalokhu kunjalo nakini, 2
3:2
Rom. 10:16
15:30
nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi; ngokuba ukukholwa akusikho okwabo bonke. 3
3:3
Joh. 17:12,15
1 Kor. 1:9
10:13
1 Thes. 5:24
Kepha iNkosi ithembekile, eyakuniqinisa, inilondoloze komubi. 4
3:4
2 Kor. 7:16
Siyethemba eNkosini ngani ukuthi lokhu esiniyala ngakho niyakwenza nokuthi nizakukwenza. 5Kepha iNkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu.

6

3:6
Rom. 16:17
1 Kor. 5:9
1 Thes. 5:14
Thith. 3:10
2 Joh. 10
Kodwa siyaniyala, bazalwane, egameni leNkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele, bengahambi ngomyalo eniwamukele kithina. 7
3:7
1 Kor. 11:1
1 Thes. 1:6
2:9
Ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani, ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kwenu, 8
3:8
IzE. 18:3
20:34
2 Kor. 11:9
asidlanga sinkwa samuntu ngesihle, kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka, sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi muntu kini, 9
3:9
Math. 10:10
1 Kor. 4:16
9:4
Fil. 3:17
1 Thes. 2:7,10
1 Thim. 5:18
kungengokuba singenalo ilungelo, kodwa ukuze sizinikele sibe yisibonelo kini sokuba nisilingise. 10Ngokuba nalapho sisekini, saniyala ngalokhu ukuthi: “Uma umuntu engathandi ukusebenza, makangadli.”

11Ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele, bengasebenzi lutho, kepha benza okuyize nje; 12

3:12
Ef. 4:28
1 Thes. 4:11
abanjalo siyabayala sibaluleka eNkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula, badle esabo isinkwa. 13
3:13
Gal. 6:9
Kepha nina bazalwane, ningadinwa ngukwenza okuhle.

14

3:14
Math. 18:18
Uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ningahlanganyeli naye, ukuze abe namahloni; 15
3:15
Gal. 6:1
kepha ningamphathisi okwesitha, kodwa mlulekeni njengomzalwane.

16

3:16
Rom. 15:33
1 Thes. 5:23
Kepha iNkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngezikhathi zonke nangezindlela zonke. INkosi mayibe nani nonke.

Isigcino

17

3:17
1 Kor. 16:21
Kol. 4:18
Ngiyakhonza ngesandla sami mina Pawulu, okuluphawu ezincwadini zonke; ngiloba kanjalo.

18Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke.