IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
21

Indlala yeminyaka emithathu

211

21:1
Num. 27:21
Kwaba khona indlala ezinsukwini zikaDavide iminyaka emithathu ngokulandelana; uDavide wafuna ubuso bukaJehova. UJehova wathi: “Kungenxa kaSawule nangenxa yendlu yakhe yegazi, ngokuba wabulala abaseGibeyoni.”

2

21:2
Josh. 9:15,19
Inkosi yayisibiza abaseGibeyoni, yakhuluma kubo, abaseGibeyoni babengesibo abantwana bakwa-Israyeli, beyinsali yama-Amori; abantwana bakwa-Israyeli babefungile kubo; uSawule wafuna ukubabulala ngokushisekela kwakhe abantwana bakwa-Israyeli nabakwaJuda; 3wathi-ke uDavide kwabaseGibeyoni: “Nginenzele ntoni na? Ngingenza ukubuyisana ngantoni ukuba nibusise ifa likaJehova na?”

4AbaseGibeyoni bathi kuye: “Akundaba yesiliva negolide noSawule nendlu yakhe, futhi akundaba yokubulala umuntu kwa-Israyeli.”

Wathi: “Enikushoyo ngiyakunenzela khona.”

5Bathi enkosini: “Umuntu owasibulalayo waceba ngathi ukuba sichithwe singasali phakathi kwemikhawulo yakwa-Israyeli, 6

21:6
Num. 25:4
masinikwe abantu abayisikhombisa bamadodana akhe, sibaphanyeke kuJehova eGibeya likaSawule, okhethiweyo kaJehova.”

Inkosi yathi: “Ngiyakuninika bona.”

7

21:7
1 Sam. 18:3
20:15,23,42
23:18
Kepha inkosi yamyeka uMefibosheti indodana kaJonathani kaSawule ngenxa yesifungo sikaJehova esasiphakathi kwabo, phakathi kukaDavide noJonathani indodana kaSawule. 8
21:8
1 Sam. 18:19
2 Sam. 3:7
Kepha inkosi yathatha amadodana kaRispa indodakazi ka-Aya ayewazalele uSawule, o-Arimoni noMefibosheti; namadodana ayisihlanu kaMikhali indodakazi kaSawule ayewazalele u-Adriyeli indodana kaBarizilayi umMeholati; 9wabanikela ezandleni zabaseGibeyoni, babaphanyeka entabeni phambi kukaJehova, bawa labo abayisikhombisa kanyekanye; babulawa ngesikhathi sokuvuna ezinsukwini zokuqala ngasekuqaleni kokuvunwa kwebhali.*

10URispa indodakazi ka-Aya wathatha indwangu yamasaka, wazendlalela yona edwaleni, kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi asezulwini; akavumelanga izinyoni zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini, nezilwane zasendle ebusuku. 11Kwabikelwa uDavide ukuthi uRispa indodakazi ka-Aya, isancinza sikaSawule, wenzeni. 12

21:12
1 Sam. 31:11
UDavide waya wathatha amathambo kaSawule namathambo kaJonathani indodana yakhe kubantu baseJabeshi Gileyadi ababewebile esigcawini saseBeti Shani, lapho, amaFilisti ayebaphanyeke khona, mhla amaFilisti embulala uSawule eGilibowa. 13Wenyusa lapho amathambo kaSawule namathambo kaJonathani indodana yakhe; baqoqa amathambo ababephanyekiwe.

14

21:14
Josh. 18:28
Bawembela amathambo kaSawule noJonathani indodana yakhe ezweni lakwaBenjamini eSela ethuneni likaKishi uyise; benza konke okuyalezwe yinkosi. Ngasemuva uNkulunkulu wancengwa ngenxa yezwe.

Ukulwa kwamaFilisti

15AmaFilisti abuye aphaka impi no-Israyeli; uDavide wehla, izinceku zakhe zinaye, balwa namaFilisti; uDavide waphela amandla. 16U-Ishibi Benobi wabantwana bamaRefa osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli* angamakhulu amathathu ethusi, ebhince inkemba entsha, wathi uyakumbulala uDavide. 17

21:17
2 Sam. 18:3
1 AmaKh. 11:36
15:4
2 AmaKh. 8:19
AmaH. 132:7
IzA. 13:9
Kepha u-Abishayi indodana kaSeruya wamsiza, wamshaya umFilisti wambulala. Base befunga kuye abantu bakaDavide, bathi: “Awusayikuphuma impi nathi, funa ucime isibani sakwa-Israyeli.”

18

21:18
1 IziKr. 20:4
Kwathi emva kwalokho kwabuye kwavuka impi namaFilisti eGobi; khona uSibekayi umHushati wabulala uSafi owayengowamadodana amaRefa.

19

21:19
1 Sam. 17:7
1 IziKr. 20:5
Kwabuye kwaba khona impi namaFilisti eGobi; u-Elihanani indodana kaJahari Oregimi waseBetlehema wabulala uGoliyati umGiti oluthi lomkhonto wakhe lwalunjengogongolo lomaluki.

20Kwabuye kwaba khona impi eGati, lapho kwakukhona umuntu omude owayeneminwe eyisithupha esandleni nezinzwani eziyisthupha onyaweni, kungamashumi amabili nane kukonke; naye wazalwa yiRefa. 21

21:21
1 Sam. 16:9
2 Sam. 13:3
1 IziKr. 2:13
Wameyisa u-Israyeli; ngalokho uJonathani indodana kaShimeyi umfowabo kaDavide wambulala.

22Labo bobane bazalwa ngamaRefa eGati; bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sezinceku zakhe.

22

Ihubo lokubonga kukaDavide

221

22:1
AmaH. 18:1
UDavide wakhuluma kuJehova amazwi aleli hubo mhla uJehova emophula esandleni sezitha zakhe zonke nasesandleni sikaSawule, 2
22:2
Dut. 32:4
wathi:

“UJehova uyidwala lami,

nenqaba yami, nomkhululi wami;

3

22:3
AmaH. 3:3
144:2
Luk. 1:69
Heb. 2:16
uNkulunkulu uyidwala lami

engiphephela kulo,

nesihlangu sami,

nophondo lokusindiswa kwami,

inqaba yami ephakemeyo nesiphephelo sami;

msindisi wami, uyangisindisa ebudloveni.

4

22:4
AmaH. 146:2
Ngiyamemeza kuJehova

odumisekayo,

ngisindiswe ezitheni zami.

5

22:5
AmaH. 55:4
“Ngokuba amaza okufa angihaqa;

izikhukhula zokona zangethusa.

6

22:6
AmaH. 116:3
Izintambo zasendaweni yabafileyo

zangizungeza,

izihibe zokufa zangehlela.

7

22:7
AmaH. 3:4
Jona 2:3
Ekuhluphekeni kwami ngambiza

uJehova,

ngakhala kuNkulunkulu wami;

walizwa izwi lami esethempelini lakhe;

ukukhala kwami kwangena ezindlebeni zakhe.

8

22:8
AmaH. 68:8
“Umhlaba wawusuzamazama,

wadikizela;

izisekelo zezulu zathuthumela,

zaqhaqhazela ngokuba ethukuthele.

9

22:9
Eks. 19:18
24:17
Dut. 4:24
32:22
Kwenyuka umusi emakhaleni akhe,

nomlilo odlayo emlonyeni wakhe;

amalahle avutha kuye.

10Wathobisa izulu, wehla;

ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe.

11

22:11
AmaH. 99:1
104:3
Hez. 9:3
Wakhwela phezu kwekherubi,*

wandiza;

wabonwa emaphikweni omoya.

12

22:12
AmaH. 97:2
Isaya 45:15
50:3
Wenza ubumnyama bube

ngamadokodo amphahlayo,

amanzi aqoqane, amafu abe nzima.

13Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe

kwavuthiswa amalahle omlilo.

14

22:14
AmaH. 29:3
UJehova waduma ezulwini;

oPhezukonke walizwakalisa izwi lakhe.

15

22:15
1 Sam. 7:10
AmaH. 148:8
Wathuma imicibisholo,

wabangquzula,

yebo, nonyazi, wabadidizelisa.

16Kwase kubonakala imisinga yamanzi;

izisekelo zomhlaba zambulwa

ngesijeziso sikaJehova,

ngokufutha komoya wamakhala akhe.

17

22:17
AmaH. 32:6
69:1
144:7
Waselula isandla sakhe ephezulu,

wangibamba;

wangikhipha emanzini amaningi.

18

22:18
1 Sam. 23:1
Wangophula esitheni sami

esinamandla

nakubo abangizondayo,

ngokuba base bengahlulile.

19Bangihlasela ngosuku lwesigemegeme

sami,

kepha uJehova waba yinsika yami.

20Wangiphumisela endaweni ebanzi:

wangikhulula, ngokuba ebethokoza ngami.

21

22:21
Jobe 22:30
AmaH. 17:1
“UJehova wangivuza ngokokulunga

kwami;

wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami.

22Ngokuba ngizigcinile izindlela

zikaJehova;

angimukanga kuNkulunkulu wami ngokushinga.

23Ngokuba yonke imithetho yakhe

yayiphambi kwami,

nezimiso zakhe angizivumanga ukuba zisuke kimi.

24

22:24
1 AmaKh. 14:18
15:5
Ngangiphelele kuye;

ngabuxwaya ububi.

25

22:25
1 Sam. 26:23
UJehova wayesebuyisela kimi

njengokulunga kwami,

njengokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo akhe.

26“Kothembekileyo uyazibonakalisa

ethembekile;

kumuntu oqotho uyazibonakalisa eqotho;

27

22:27
Lev. 26:23
IzA. 3:34
Hez. 7:27
kohlanzekileyo uyazibonakalisa

ehlanzekile;

koyisigwegwe uyazibonakalisa enenkani.

28

22:28
Dan. 4:34
Luk. 1:51
Uyasindisa abantu abathobekileyo,

kepha amehlo akho aphezu kwabaqhoshileyo ukuba ubathobise.

29

22:29
AmaH. 112:4
Ngokuba wena uyisibani sami,

Jehova;

uJehova uyakhanyisa ubumnyama bami.

30

22:30
AmaH. 60:12
Fil. 4:13
Ngokuba ngawe ngingahlasela impi;

ngoNkulunkulu wami ngingeqa ugange.

31

22:31
AmaH. 12:6
IzA. 30:5
Indlela kaNkulunkulu iphelele;

izwi likaJehova lihlanzekile;

yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye.

32

22:32
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
Isaya 43:11
44:6,8
“Ngokuba ngubani onguNkulunkulu

ngaphandle kukaJehova,

ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na?

33UNkulunkulu uyangibhincisa

amandla;

uyenza indlela yami ilunge,

34

22:34
Hab. 3:19
yena owenza izinyawo zami zibe

njengezendluzelekazi,

angimise emagqumeni ami;

35

22:35
AmaH. 144:1
ofundisa izandla zami ukulwa,

ukuze izingalo zami zinsale umnsalo wethusi.

36Wena unginikile isihlangu sensindiso

yakho;

ubumnene bakho bungikhulisile.

37

22:37
AmaH. 17:5
31:8
Amabanga okunyathela kwami

uwandisile;

amaqakala ami awaxegi.

38“Ngazixosha izitha zami, ngazifica;

angibuyanga ngingakaziqedi.

39Ngaziqeda, ngaziphahlaza, zaze

zahluleka ukuvuka;

zawa phansi kwezinyawo zami.

40Wangibhincisa amandla okulwa;

ababengivukele wabathobisa phansi kwami.

41Wangifulathelisela izitha zami,

nabangizondayo ngabaqothula.

42

22:42
Joh. 9:31
Bakhala, kepha akubangakho

osindisayo,

nakuJehova, kodwa akaze aphendula.

43Ngabacolisisa njengothuli

lomhlabathi;

ngabagxoba, ngabalahla njengensila ezitaladini.

44“Wangikhulula ezimpini zabantu

bami;

wangilonda ngaba yinhloko yabezizwe;

abantu engingabaziyo bangikhonza.

45

22:45
Dut. 33:29
Abafo bazithoba phansi kwami;

banele ukungizwa nje ngendlebe,

base bengilalela.

46Abafo babuna,

baphuma ezinqabeni zabo bethuthumela.

47“UJehova usekhona malidunyiswe

idwala lami;

makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami,

48uNkulunkulu onginikile impindiselo,

wathobisa izizwe phansi kwami;

49ongikhiphile ezitheni zami,

wangiphakamisa phezu kwabangivukelayo,

wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu.

50

22:50
Rom. 15:9
Ngalokho-ke ngizakukubonga

phakathi kwabezizwe, Jehova,

ngilihubele igama lakho.

51

22:51
2 Sam. 7:8
Uyenza insindiso ibe nkulu enkosini

yakhe;

uyenza umusa kogcotshiweyo wakhe uDavide

nasenzalweni yakhe kuze kube phakade.”

23

Amazwi okugcina kaDavide

231Lawa angamazwi okugcina kaDavide.

“UDavide indodana kaJese uthi,

umuntu owaphakanyiselwa phezulu uthi,

ogcotshiweyo kaNkulunkulu kaJakobe

nomhlabeleli omnandi wakwa-Israyeli usho ukuthi:

2

23:2
Math. 22:43
IzE. 1:16
“UMoya kaJehova wakhuluma ngami;

izwi lakhe lalisolimini lwami.

3UNkulunkulu ka-Israyeli wathi,

iDwala lika-Israyeli lakhuluma kimi ukuthi:

‘Obusa abantu ngokulunga,

abuse ngokumesaba uNkulunkulu,

4

23:4
Josh. 22:28
AmaH. 97:11
unjengokukhanya kwasekuseni

ekuphumeni kwelanga,

isasa elingenamafu,

lapho kuvela ekukhanyeni uhlaza

emhlabathini emva kwemvula.’

5

23:5
2 Sam. 7:12
“Ayinjalo indlu yami kuNkulunkulu na?

Ngokuba wenzile nami isivumelwano esiphakade;

sihleliwe ezintweni zonke, sigcinekile,

ngokuba yonke insindiso yami nokwenama kwami

akayikukuhlumisa na?

6Kepha onke amashinga ayakuba

njengameva alahlwayo,

ngokuba angephathwe ngesandla.

7Kodwa umuntu owathintayo

wohlonyiswa ngensimbi nangothi lomkhonto,

aze ashiswe nokushiswa ngomlilo kuleyo ndawo.”

Amaqhawe kaDavide

8

23:8
1 IziKr. 11:10
Lawa angamagama amaqhawe kaDavide: UJoshebi Bashebeti waseTahekemoni, inhloko yabathathu; nguyena owaphakamisa umkhonto wakhe, walwa nabantu abangamakhulu ayisishiyagalombili abagwazwa ngasikhathi sinye.

9

23:9
1 IziKr. 27:4
Emva kwakhe kwakungu-Eleyazare indodana kaDodayi indodana yomAhohi, omunye wamaqhawe amathathu ayenoDavide mhla edelela amaFilisti ayebuthene lapho ukulwa, abantu bakwa-Israyeli sebehambile; 10wasuka wabulala amaFilisti saze sakhathala isandla sakhe, isandla sakhe sanamathela enkembeni; uJehova wenza insindiso enkulu ngalolo suku; abantu babuya emva kwakhe ukuba baphange kuphela.

11Emva kwakhe kwakunguShama indodana ka-Age umHarari. AmaFilisti ayebuthene eLehi, lapho kwakukhona isiqephu sezwe esigcwele imbumba; abantu babaleka ebusweni bamaFilisti. 12Kepha wayemi phakathi nesiqephu, wasivikela, wawabulala amaFilisti; uJehova wenza insindiso enkulu.

13

23:13
1 Sam. 22:1
2 Sam. 5:18
Kwehla abathathu kwaba yizinhloko ezingamashumi amathathu, bafika kuDavide ngesikhathi sokuvuna emhumeni wase-Adulamu; impi yamaFilisti yayimise esiGodini samaRefa. 14UDavide wayesesenqabeni; ikhanda lamaFilisti laliseBetlehema. 15UDavide wanxanela, wathi: “Hawu, sengathi ngingaphuziswa amanzi asemthonjeni waseBetlehema ongasesangweni.” 16Lawo maqhawe amathathu afohla ikamu* lamaFilisti, akha amanzi emthonjeni waseBetlehema owawungasesangweni, awathatha, awaletha kuDavide; kepha akavumanga ukuwaphuza, kodwa wawathululela uJehova. 17Wathi: “Makube kude nami, Jehova, ukuba ngenze lokhu; kuyigazi lalabo bantu ababesuka besengozini.” Akavumanga ukuwaphuza. Lezo zinto zenziwa yilawa maqhawe amathathu.

18U-Abishayi umfowabo kaJowabe indodana kaSeruya wayeyinhloko yabathathu. Waphakamisela abangamakhulu amathathu umkhonto wakhe, wababulala, waba negama phakathi kwalabo abathathu. 19Wayengengotusekayo phakathi kwamashumi amathathu na? Ngalokho waba yisikhulu sabo, kepha akafinyelelanga nokho kwabathathu bokuqala.

20UBenaya indodana kaJehoyada, indodana yendoda enamandla, owayenze imisebenzi emikhulu, owaseKabiseyeli, wabulala amaqhawe amabili akwaMowabi; futhi wehla, wabulala ingonyama phakathi komgodi ngosuku lweqhwa, 21wabulala nowaseGibithe, umuntu owabukeka emuhle; owaseGibithe wayephethe umkhonto esandleni sakhe, kepha wehlela kuye ephethe induku nje, wawuhlwitha umkhonto esandleni sowaseGibithe, wambulala ngomkhonto wakhe. 22Lezo zinto wazenza uBenaya indodana kaJehoyada, waba negama phakathi kwalawo maqhawe amathathu. 23Wayetuseka kunabangamashumi amathathu, kepha akafinyelelanga kwabathathu bokuqala. UDavide wambeka phezu kwabalindi bakhe.

24

23:24
1 IziKr. 27:7
Phakathi kwabangamashumi amathathu kwakukhona u-Asaheli umfowabo kaJowabe, no-Elihanani indodana kaDodo waseBetlehema, 25noShama waseHarodi, no-Elika waseHarodi, 26
23:26
1 IziKr. 27:9
noHelesi wasePaliti, no-Ira indodana ka-Ikheshi waseThekhowa, 27no-Abiyezeri wase-Anathoti, noMebunayi umHushati, 28
23:28
1 IziKr. 27:13
noSalimoni umAhohi, noMaharayi waseNethofa, 29noHelevi indodana kaBahana waseNethofa, no-Ithayi indodana kaRibayi waseGibeya labantwana bakwaBenjamini, 30
23:30
1 IziKr. 27:14
noBenaya wasePirathoni, noHidayi wangasemifudlaneni yakwaGahashi, 31no-Abi Aliboni wase-Araba, no-Azimaveti waseBarhumi, 32no-Eliyaba waseShahaliboni, noBene Jasheni, noJonathani, 33noShama waseHarari, no-Ahiyamu indodana kaSharari wase-Arari, 34
23:34
2 Sam. 15:12
no-Elifeleti indodana ka-Ahashibayi indodana yomMahakha, no-Eliyamu indodana ka-Ahithofeli waseGilo, 35noHeserayi waseKarmeli, noPhaharayi wase-Arabi, 36no-Igali indodana kaNathani waseSoba, noBani wakwaGadi, 37noSeleki wakwa-Amoni, noNaharayi waseBeroti, izindibi zezikhali zikaJowabe indodana kaSeruya, 38no-Ira waseJetheri, noGarebi waseJetheri, 39
23:39
2 Sam. 11:3,6
no-Uriya umHeti, bengamashumi amathathu nesikhombisa bebonke.