IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

Ihubo lokubonga kukaDavide

221

22:1
AmaH. 18:1
UDavide wakhuluma kuJehova amazwi aleli hubo mhla uJehova emophula esandleni sezitha zakhe zonke nasesandleni sikaSawule, 2
22:2
Dut. 32:4
wathi:

“UJehova uyidwala lami,

nenqaba yami, nomkhululi wami;

3

22:3
AmaH. 3:3
144:2
Luk. 1:69
Heb. 2:16
uNkulunkulu uyidwala lami

engiphephela kulo,

nesihlangu sami,

nophondo lokusindiswa kwami,

inqaba yami ephakemeyo nesiphephelo sami;

msindisi wami, uyangisindisa ebudloveni.

4

22:4
AmaH. 146:2
Ngiyamemeza kuJehova

odumisekayo,

ngisindiswe ezitheni zami.

5

22:5
AmaH. 55:4
“Ngokuba amaza okufa angihaqa;

izikhukhula zokona zangethusa.

6

22:6
AmaH. 116:3
Izintambo zasendaweni yabafileyo

zangizungeza,

izihibe zokufa zangehlela.

7

22:7
AmaH. 3:4
Jona 2:3
Ekuhluphekeni kwami ngambiza

uJehova,

ngakhala kuNkulunkulu wami;

walizwa izwi lami esethempelini lakhe;

ukukhala kwami kwangena ezindlebeni zakhe.

8

22:8
AmaH. 68:8
“Umhlaba wawusuzamazama,

wadikizela;

izisekelo zezulu zathuthumela,

zaqhaqhazela ngokuba ethukuthele.

9

22:9
Eks. 19:18
24:17
Dut. 4:24
32:22
Kwenyuka umusi emakhaleni akhe,

nomlilo odlayo emlonyeni wakhe;

amalahle avutha kuye.

10Wathobisa izulu, wehla;

ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe.

11

22:11
AmaH. 99:1
104:3
Hez. 9:3
Wakhwela phezu kwekherubi,*

wandiza;

wabonwa emaphikweni omoya.

12

22:12
AmaH. 97:2
Isaya 45:15
50:3
Wenza ubumnyama bube

ngamadokodo amphahlayo,

amanzi aqoqane, amafu abe nzima.

13Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe

kwavuthiswa amalahle omlilo.

14

22:14
AmaH. 29:3
UJehova waduma ezulwini;

oPhezukonke walizwakalisa izwi lakhe.

15

22:15
1 Sam. 7:10
AmaH. 148:8
Wathuma imicibisholo,

wabangquzula,

yebo, nonyazi, wabadidizelisa.

16Kwase kubonakala imisinga yamanzi;

izisekelo zomhlaba zambulwa

ngesijeziso sikaJehova,

ngokufutha komoya wamakhala akhe.

17

22:17
AmaH. 32:6
69:1
144:7
Waselula isandla sakhe ephezulu,

wangibamba;

wangikhipha emanzini amaningi.

18

22:18
1 Sam. 23:1
Wangophula esitheni sami

esinamandla

nakubo abangizondayo,

ngokuba base bengahlulile.

19Bangihlasela ngosuku lwesigemegeme

sami,

kepha uJehova waba yinsika yami.

20Wangiphumisela endaweni ebanzi:

wangikhulula, ngokuba ebethokoza ngami.

21

22:21
Jobe 22:30
AmaH. 17:1
“UJehova wangivuza ngokokulunga

kwami;

wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami.

22Ngokuba ngizigcinile izindlela

zikaJehova;

angimukanga kuNkulunkulu wami ngokushinga.

23Ngokuba yonke imithetho yakhe

yayiphambi kwami,

nezimiso zakhe angizivumanga ukuba zisuke kimi.

24

22:24
1 AmaKh. 14:18
15:5
Ngangiphelele kuye;

ngabuxwaya ububi.

25

22:25
1 Sam. 26:23
UJehova wayesebuyisela kimi

njengokulunga kwami,

njengokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo akhe.

26“Kothembekileyo uyazibonakalisa

ethembekile;

kumuntu oqotho uyazibonakalisa eqotho;

27

22:27
Lev. 26:23
IzA. 3:34
Hez. 7:27
kohlanzekileyo uyazibonakalisa

ehlanzekile;

koyisigwegwe uyazibonakalisa enenkani.

28

22:28
Dan. 4:34
Luk. 1:51
Uyasindisa abantu abathobekileyo,

kepha amehlo akho aphezu kwabaqhoshileyo ukuba ubathobise.

29

22:29
AmaH. 112:4
Ngokuba wena uyisibani sami,

Jehova;

uJehova uyakhanyisa ubumnyama bami.

30

22:30
AmaH. 60:12
Fil. 4:13
Ngokuba ngawe ngingahlasela impi;

ngoNkulunkulu wami ngingeqa ugange.

31

22:31
AmaH. 12:6
IzA. 30:5
Indlela kaNkulunkulu iphelele;

izwi likaJehova lihlanzekile;

yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye.

32

22:32
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
Isaya 43:11
44:6,8
“Ngokuba ngubani onguNkulunkulu

ngaphandle kukaJehova,

ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na?

33UNkulunkulu uyangibhincisa

amandla;

uyenza indlela yami ilunge,

34

22:34
Hab. 3:19
yena owenza izinyawo zami zibe

njengezendluzelekazi,

angimise emagqumeni ami;

35

22:35
AmaH. 144:1
ofundisa izandla zami ukulwa,

ukuze izingalo zami zinsale umnsalo wethusi.

36Wena unginikile isihlangu sensindiso

yakho;

ubumnene bakho bungikhulisile.

37

22:37
AmaH. 17:5
31:8
Amabanga okunyathela kwami

uwandisile;

amaqakala ami awaxegi.

38“Ngazixosha izitha zami, ngazifica;

angibuyanga ngingakaziqedi.

39Ngaziqeda, ngaziphahlaza, zaze

zahluleka ukuvuka;

zawa phansi kwezinyawo zami.

40Wangibhincisa amandla okulwa;

ababengivukele wabathobisa phansi kwami.

41Wangifulathelisela izitha zami,

nabangizondayo ngabaqothula.

42

22:42
Joh. 9:31
Bakhala, kepha akubangakho

osindisayo,

nakuJehova, kodwa akaze aphendula.

43Ngabacolisisa njengothuli

lomhlabathi;

ngabagxoba, ngabalahla njengensila ezitaladini.

44“Wangikhulula ezimpini zabantu

bami;

wangilonda ngaba yinhloko yabezizwe;

abantu engingabaziyo bangikhonza.

45

22:45
Dut. 33:29
Abafo bazithoba phansi kwami;

banele ukungizwa nje ngendlebe,

base bengilalela.

46Abafo babuna,

baphuma ezinqabeni zabo bethuthumela.

47“UJehova usekhona malidunyiswe

idwala lami;

makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami,

48uNkulunkulu onginikile impindiselo,

wathobisa izizwe phansi kwami;

49ongikhiphile ezitheni zami,

wangiphakamisa phezu kwabangivukelayo,

wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu.

50

22:50
Rom. 15:9
Ngalokho-ke ngizakukubonga

phakathi kwabezizwe, Jehova,

ngilihubele igama lakho.

51

22:51
2 Sam. 7:8
Uyenza insindiso ibe nkulu enkosini

yakhe;

uyenza umusa kogcotshiweyo wakhe uDavide

nasenzalweni yakhe kuze kube phakade.”