IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

USheba.Izinduna zikaDavide

201

20:1
1 AmaKh. 12:16
Kwakukhona umuntu omubi ogama lakhe lalinguSheba indodana kaBikri umBenjamini; wabetha icilongo, wathi: “Asinasabelo kuDavide, asinafa endodaneni kaJese; yiyani nonke ematendeni enu, Israyeli.”

2Bonke abantu bakwa-Israyeli base benyuka bengasamlandeli uDavide, bamlandela uSheba indodana kaBikri; kepha abantu bakwaJuda babambelela enkosini yabo kusukela eJordani kuze kube seJerusalema.

3

20:3
2 Sam. 15:16
16:21
UDavide wafika endlini yakhe eJerusalema; inkosi yathatha abesifazane abayishumi, izancinza zayo, eyayibashiyile ukuba bayilinde indlu, yababeka endlini yokulindela, yabapha ukudla, kepha ayingenanga kubo. Base bevalelwe kwaze kwaba sosukwini lokufa kwabo, behlezi njengabafelokazi.

4

20:4
2 Sam. 19:13
Yayisithi inkosi ku-Amasa: “Ngibuthele abantu bakwaJuda ngezinsuku ezintathu, ube khona nawe.” 5Wayesehamba u-Amasa ukubutha uJuda, kepha walibala phezu kwesikhathi asinqunyelweyo.

6Wayesethi uDavide ku-Abishayi: “Manje uSheba indodana kaBikri uyakwenza okubi kakhulu kithi kuno-Abisalomu; thatha wena izinceku zenkosi yakho, umxoshe, funa azitholele imizi ebiyelweyo, asiphunyuke.” 7Emva kwakhe kwaphuma amadoda kaJowabe, namaKhereti namaPheleti, namaqhawe onke; baphuma eJerusalema ukuba bamxoshe uSheba indodana kaBikri.

8Besesetsheni elikhulu eliseGibeyoni, u-Amasa wafika ukubahlangabeza. UJowabe wayebhince isambatho sakhe sokulwa ayelokhu esigqoka; kusona lalikhona ibhande* elinenkemba emgodleni wayo elaligaxwe okhalweni lwakhe; yawa esehamba.

9UJowabe wayesethi ku-Amasa: “Usaphila, mfowethu, na?” UJowabe wambamba u-Amasa ngesilevu ngesandla sakhe sokunene ukuba amange. 10

20:10
2 Sam. 3:27
1 AmaKh. 2:5
Kodwa u-Amasa akayinakanga inkemba eyayisesandleni sikaJowabe; wamgwaza ngayo esiswini, wachithela izibilini zakhe emhlabathini; wafa engamphindanga. OJowabe no-Abishayi umfowabo bamxosha uSheba indodana kaBikri.

11Kwema ngakuye enye yezinsizwa zikaJowabe, yathi: “Omthanda uJowabe nongokaDavide mabamlandele uJowabe.” 12U-Amasa wahuquzela egazini lakhe phakathi nomendo. Lapho lo muntu ebona ukuthi bonke abantu bema, wamgudluza u-Amasa emendweni, wamyisa ensimini, waphonsa ingubo phezu kwakhe, lapho ebona ukuthi bonke abadlula ngakuye bema. 13Esesusiwe emendweni, abantu bonke badlula bamlandela uJowabe ukuba bamxoshe uSheba indodana kaBikri.

14Wadabula izizwe zonke zakwa-Israyeli, waze wafika e-Abela, naseBeti Mahakha, nakuwo onke amaBeri; babuthana bamxosha nakhona. 15Bafika bamvimbezela e-Abela laseBeti Mahakha, banqwabela iduli ngasemzini elema ngasodongeni; abantu bonke ababe noJowabe babhidliza ugange ukuba luwe. 16Kwase kumemeza owesifazane ohlakaniphileyo esemzini, wathi: “Zwanini! Zwanini! Ake nithi kuJowabe: ‘Sondela lapho ukuba ngikhulume nawe.’ ” 17Wasondela kuye; owesifazane wayesethi: “Wena unguJowabe na?”

Wathi: “Nginguye.”

Wayesethi kuye: “Yizwa amazwi encekukazi yakho.”

Wathi: “Ngiyezwa.”

18Wathi-ke: “Endulo babevama ukukhuluma ngokuthi: ‘Kuyakubuzwa nokubuzwa e-Abela.’ Base beqeda. 19Mina ngingowokuthula nothembekileyo kwa-Israyeli; wena ufuna ukuchitha umuzi nonina kwa-Israyeli; uyakuligwinyelani ifa likaJehova na?”

20UJowabe waphendula wathi: “Makube kude, makube kude nami ukuba ngigwinye noma ngichithe. 21Akunjalo, kepha umuntu wasezintabeni zakwa-Efrayimi, nguSheba indodana kaBikri igama lakhe, uphakamisele isandla sakhe ngasenkosini, kuDavide; nginikeni yena kuphela, khona ngiyakusuka emzini.”

Wayesethi owesifazane kuJowabe: “Bheka, ikhanda lakhe liyakuphonswa kuwe ngaphandle kogange.”

22Owesifazane wayeseya ngokuhlakanipha kwakhe kubantu bonke. Bamnquma uSheba indodana kaBikri ikhanda, baliphonsa kuJowabe. Yena wabetha icilongo, bahlakazeka kulowo muzi, baya, kwaba yilowo nalowo etendeni lakhe. UJowabe wabuyela eJerusalema enkosini.

23

20:23
2 Sam. 8:16
1 AmaKh. 4:2
1 IziKr. 18:15
UJowabe wayesephezu kwempi yonke yakwa-Israyeli; uBenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwamaKhereti namaPheleti; 24u-Adoramu wayephethe imali; uJehoshafati indodana ka-Ahiludi wayengumabhalana. 25USheva wayengumbhali; oSadoki no-Abiyathara babe ngabapristi; 26u-Ira umJayiri wayengumpristi kaDavide.

21

Indlala yeminyaka emithathu

211

21:1
Num. 27:21
Kwaba khona indlala ezinsukwini zikaDavide iminyaka emithathu ngokulandelana; uDavide wafuna ubuso bukaJehova. UJehova wathi: “Kungenxa kaSawule nangenxa yendlu yakhe yegazi, ngokuba wabulala abaseGibeyoni.”

2

21:2
Josh. 9:15,19
Inkosi yayisibiza abaseGibeyoni, yakhuluma kubo, abaseGibeyoni babengesibo abantwana bakwa-Israyeli, beyinsali yama-Amori; abantwana bakwa-Israyeli babefungile kubo; uSawule wafuna ukubabulala ngokushisekela kwakhe abantwana bakwa-Israyeli nabakwaJuda; 3wathi-ke uDavide kwabaseGibeyoni: “Nginenzele ntoni na? Ngingenza ukubuyisana ngantoni ukuba nibusise ifa likaJehova na?”

4AbaseGibeyoni bathi kuye: “Akundaba yesiliva negolide noSawule nendlu yakhe, futhi akundaba yokubulala umuntu kwa-Israyeli.”

Wathi: “Enikushoyo ngiyakunenzela khona.”

5Bathi enkosini: “Umuntu owasibulalayo waceba ngathi ukuba sichithwe singasali phakathi kwemikhawulo yakwa-Israyeli, 6

21:6
Num. 25:4
masinikwe abantu abayisikhombisa bamadodana akhe, sibaphanyeke kuJehova eGibeya likaSawule, okhethiweyo kaJehova.”

Inkosi yathi: “Ngiyakuninika bona.”

7

21:7
1 Sam. 18:3
20:15,23,42
23:18
Kepha inkosi yamyeka uMefibosheti indodana kaJonathani kaSawule ngenxa yesifungo sikaJehova esasiphakathi kwabo, phakathi kukaDavide noJonathani indodana kaSawule. 8
21:8
1 Sam. 18:19
2 Sam. 3:7
Kepha inkosi yathatha amadodana kaRispa indodakazi ka-Aya ayewazalele uSawule, o-Arimoni noMefibosheti; namadodana ayisihlanu kaMikhali indodakazi kaSawule ayewazalele u-Adriyeli indodana kaBarizilayi umMeholati; 9wabanikela ezandleni zabaseGibeyoni, babaphanyeka entabeni phambi kukaJehova, bawa labo abayisikhombisa kanyekanye; babulawa ngesikhathi sokuvuna ezinsukwini zokuqala ngasekuqaleni kokuvunwa kwebhali.*

10URispa indodakazi ka-Aya wathatha indwangu yamasaka, wazendlalela yona edwaleni, kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi asezulwini; akavumelanga izinyoni zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini, nezilwane zasendle ebusuku. 11Kwabikelwa uDavide ukuthi uRispa indodakazi ka-Aya, isancinza sikaSawule, wenzeni. 12

21:12
1 Sam. 31:11
UDavide waya wathatha amathambo kaSawule namathambo kaJonathani indodana yakhe kubantu baseJabeshi Gileyadi ababewebile esigcawini saseBeti Shani, lapho, amaFilisti ayebaphanyeke khona, mhla amaFilisti embulala uSawule eGilibowa. 13Wenyusa lapho amathambo kaSawule namathambo kaJonathani indodana yakhe; baqoqa amathambo ababephanyekiwe.

14

21:14
Josh. 18:28
Bawembela amathambo kaSawule noJonathani indodana yakhe ezweni lakwaBenjamini eSela ethuneni likaKishi uyise; benza konke okuyalezwe yinkosi. Ngasemuva uNkulunkulu wancengwa ngenxa yezwe.

Ukulwa kwamaFilisti

15AmaFilisti abuye aphaka impi no-Israyeli; uDavide wehla, izinceku zakhe zinaye, balwa namaFilisti; uDavide waphela amandla. 16U-Ishibi Benobi wabantwana bamaRefa osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli* angamakhulu amathathu ethusi, ebhince inkemba entsha, wathi uyakumbulala uDavide. 17

21:17
2 Sam. 18:3
1 AmaKh. 11:36
15:4
2 AmaKh. 8:19
AmaH. 132:7
IzA. 13:9
Kepha u-Abishayi indodana kaSeruya wamsiza, wamshaya umFilisti wambulala. Base befunga kuye abantu bakaDavide, bathi: “Awusayikuphuma impi nathi, funa ucime isibani sakwa-Israyeli.”

18

21:18
1 IziKr. 20:4
Kwathi emva kwalokho kwabuye kwavuka impi namaFilisti eGobi; khona uSibekayi umHushati wabulala uSafi owayengowamadodana amaRefa.

19

21:19
1 Sam. 17:7
1 IziKr. 20:5
Kwabuye kwaba khona impi namaFilisti eGobi; u-Elihanani indodana kaJahari Oregimi waseBetlehema wabulala uGoliyati umGiti oluthi lomkhonto wakhe lwalunjengogongolo lomaluki.

20Kwabuye kwaba khona impi eGati, lapho kwakukhona umuntu omude owayeneminwe eyisithupha esandleni nezinzwani eziyisthupha onyaweni, kungamashumi amabili nane kukonke; naye wazalwa yiRefa. 21

21:21
1 Sam. 16:9
2 Sam. 13:3
1 IziKr. 2:13
Wameyisa u-Israyeli; ngalokho uJonathani indodana kaShimeyi umfowabo kaDavide wambulala.

22Labo bobane bazalwa ngamaRefa eGati; bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sezinceku zakhe.

22

Ihubo lokubonga kukaDavide

221

22:1
AmaH. 18:1
UDavide wakhuluma kuJehova amazwi aleli hubo mhla uJehova emophula esandleni sezitha zakhe zonke nasesandleni sikaSawule, 2
22:2
Dut. 32:4
wathi:

“UJehova uyidwala lami,

nenqaba yami, nomkhululi wami;

3

22:3
AmaH. 3:3
144:2
Luk. 1:69
Heb. 2:16
uNkulunkulu uyidwala lami

engiphephela kulo,

nesihlangu sami,

nophondo lokusindiswa kwami,

inqaba yami ephakemeyo nesiphephelo sami;

msindisi wami, uyangisindisa ebudloveni.

4

22:4
AmaH. 146:2
Ngiyamemeza kuJehova

odumisekayo,

ngisindiswe ezitheni zami.

5

22:5
AmaH. 55:4
“Ngokuba amaza okufa angihaqa;

izikhukhula zokona zangethusa.

6

22:6
AmaH. 116:3
Izintambo zasendaweni yabafileyo

zangizungeza,

izihibe zokufa zangehlela.

7

22:7
AmaH. 3:4
Jona 2:3
Ekuhluphekeni kwami ngambiza

uJehova,

ngakhala kuNkulunkulu wami;

walizwa izwi lami esethempelini lakhe;

ukukhala kwami kwangena ezindlebeni zakhe.

8

22:8
AmaH. 68:8
“Umhlaba wawusuzamazama,

wadikizela;

izisekelo zezulu zathuthumela,

zaqhaqhazela ngokuba ethukuthele.

9

22:9
Eks. 19:18
24:17
Dut. 4:24
32:22
Kwenyuka umusi emakhaleni akhe,

nomlilo odlayo emlonyeni wakhe;

amalahle avutha kuye.

10Wathobisa izulu, wehla;

ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe.

11

22:11
AmaH. 99:1
104:3
Hez. 9:3
Wakhwela phezu kwekherubi,*

wandiza;

wabonwa emaphikweni omoya.

12

22:12
AmaH. 97:2
Isaya 45:15
50:3
Wenza ubumnyama bube

ngamadokodo amphahlayo,

amanzi aqoqane, amafu abe nzima.

13Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe

kwavuthiswa amalahle omlilo.

14

22:14
AmaH. 29:3
UJehova waduma ezulwini;

oPhezukonke walizwakalisa izwi lakhe.

15

22:15
1 Sam. 7:10
AmaH. 148:8
Wathuma imicibisholo,

wabangquzula,

yebo, nonyazi, wabadidizelisa.

16Kwase kubonakala imisinga yamanzi;

izisekelo zomhlaba zambulwa

ngesijeziso sikaJehova,

ngokufutha komoya wamakhala akhe.

17

22:17
AmaH. 32:6
69:1
144:7
Waselula isandla sakhe ephezulu,

wangibamba;

wangikhipha emanzini amaningi.

18

22:18
1 Sam. 23:1
Wangophula esitheni sami

esinamandla

nakubo abangizondayo,

ngokuba base bengahlulile.

19Bangihlasela ngosuku lwesigemegeme

sami,

kepha uJehova waba yinsika yami.

20Wangiphumisela endaweni ebanzi:

wangikhulula, ngokuba ebethokoza ngami.

21

22:21
Jobe 22:30
AmaH. 17:1
“UJehova wangivuza ngokokulunga

kwami;

wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami.

22Ngokuba ngizigcinile izindlela

zikaJehova;

angimukanga kuNkulunkulu wami ngokushinga.

23Ngokuba yonke imithetho yakhe

yayiphambi kwami,

nezimiso zakhe angizivumanga ukuba zisuke kimi.

24

22:24
1 AmaKh. 14:18
15:5
Ngangiphelele kuye;

ngabuxwaya ububi.

25

22:25
1 Sam. 26:23
UJehova wayesebuyisela kimi

njengokulunga kwami,

njengokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo akhe.

26“Kothembekileyo uyazibonakalisa

ethembekile;

kumuntu oqotho uyazibonakalisa eqotho;

27

22:27
Lev. 26:23
IzA. 3:34
Hez. 7:27
kohlanzekileyo uyazibonakalisa

ehlanzekile;

koyisigwegwe uyazibonakalisa enenkani.

28

22:28
Dan. 4:34
Luk. 1:51
Uyasindisa abantu abathobekileyo,

kepha amehlo akho aphezu kwabaqhoshileyo ukuba ubathobise.

29

22:29
AmaH. 112:4
Ngokuba wena uyisibani sami,

Jehova;

uJehova uyakhanyisa ubumnyama bami.

30

22:30
AmaH. 60:12
Fil. 4:13
Ngokuba ngawe ngingahlasela impi;

ngoNkulunkulu wami ngingeqa ugange.

31

22:31
AmaH. 12:6
IzA. 30:5
Indlela kaNkulunkulu iphelele;

izwi likaJehova lihlanzekile;

yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye.

32

22:32
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
Isaya 43:11
44:6,8
“Ngokuba ngubani onguNkulunkulu

ngaphandle kukaJehova,

ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na?

33UNkulunkulu uyangibhincisa

amandla;

uyenza indlela yami ilunge,

34

22:34
Hab. 3:19
yena owenza izinyawo zami zibe

njengezendluzelekazi,

angimise emagqumeni ami;

35

22:35
AmaH. 144:1
ofundisa izandla zami ukulwa,

ukuze izingalo zami zinsale umnsalo wethusi.

36Wena unginikile isihlangu sensindiso

yakho;

ubumnene bakho bungikhulisile.

37

22:37
AmaH. 17:5
31:8
Amabanga okunyathela kwami

uwandisile;

amaqakala ami awaxegi.

38“Ngazixosha izitha zami, ngazifica;

angibuyanga ngingakaziqedi.

39Ngaziqeda, ngaziphahlaza, zaze

zahluleka ukuvuka;

zawa phansi kwezinyawo zami.

40Wangibhincisa amandla okulwa;

ababengivukele wabathobisa phansi kwami.

41Wangifulathelisela izitha zami,

nabangizondayo ngabaqothula.

42

22:42
Joh. 9:31
Bakhala, kepha akubangakho

osindisayo,

nakuJehova, kodwa akaze aphendula.

43Ngabacolisisa njengothuli

lomhlabathi;

ngabagxoba, ngabalahla njengensila ezitaladini.

44“Wangikhulula ezimpini zabantu

bami;

wangilonda ngaba yinhloko yabezizwe;

abantu engingabaziyo bangikhonza.

45

22:45
Dut. 33:29
Abafo bazithoba phansi kwami;

banele ukungizwa nje ngendlebe,

base bengilalela.

46Abafo babuna,

baphuma ezinqabeni zabo bethuthumela.

47“UJehova usekhona malidunyiswe

idwala lami;

makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami,

48uNkulunkulu onginikile impindiselo,

wathobisa izizwe phansi kwami;

49ongikhiphile ezitheni zami,

wangiphakamisa phezu kwabangivukelayo,

wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu.

50

22:50
Rom. 15:9
Ngalokho-ke ngizakukubonga

phakathi kwabezizwe, Jehova,

ngilihubele igama lakho.

51

22:51
2 Sam. 7:8
Uyenza insindiso ibe nkulu enkosini

yakhe;

uyenza umusa kogcotshiweyo wakhe uDavide

nasenzalweni yakhe kuze kube phakade.”