IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukubuya kweNkosi

31

3:1
2 Pet. 1:13
Le ncwadi, bathandekayo, isingeyesibili enginilobele yona, engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza, 2
3:2
2 Pet. 1:19
Juda 17
ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofethi abangcwele nomyalo weNkosi noMsindisi owashunyayelwa ngabaphostoli benu, 3
3:3
1 Thim. 4:1
2 Thim. 3:1
nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usulu, behamba ngezinkanuko zabo, 4
3:4
Isaya 5:18
Jer. 17:16
Hez. 12:22
Mal. 2:17
bethi: “Siphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngokuba kuselokhu obaba balala, konke kumi kunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa.” 5
3:5
Gen. 1:1
AmaH. 24:2
Ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi, umi ngezwi likaNkulunkulu, 6
3:6
Math. 24:38
2 Pet. 2:5
okwathi ngawo izwe elalikhona labhubha ngokukhukhula kwamanzi; 7
3:7
Isaya 51:6
2 Thes. 1:8
Heb. 1:11
kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelelwe umlilo ngalo lona leli zwi, kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu.

8

3:8
AmaH. 90:4
Kodwa, bathandekayo, maningakhohlwa lento inye yokuthi kuyo iNkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. 9
3:9
Isaya 30:18
Hez. 18:23
Hab. 2:3
Rom. 2:4
1 Thim. 2:4
Heb. 10:37
1 Pet. 3:20
INkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokhu abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. 10
3:10
AmaH. 102:26
Math. 24:27,35,43
1 Thes. 5:2
IsAmb. 20:11
Kepha usuku lweNkosi luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma; kuyakusha konke, kubhidlike; nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha.

11

3:11
Luk. 21:35
Njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo, kumelwe ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nase kumesabeni uNkulunkulu, 12
3:12
AmaH. 50:3
Isaya 34:4
Luk. 12:36
Thith. 2:13
nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu ayakubhidlika ngalo amazulu, ashe, konke kushe, kuncibilike, na? 13
3:13
Isaya 65:17
66:22
IsAmb. 21:1
Kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga.

14

3:14
1 Kor. 1:7
Fil. 1:10
1 Thes. 3:13
5:23
Juda 1:24
Ngakho, bathandekayo, lokhu nibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula, ningenabala, ningenacala kuye, 15
3:15
1 Kor. 3:10
nithi ukubekezela kweNkosi yethu kungukusindiswa, njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPawulu wanilobela njengokuhlakanipha ayekuphiweyo, 16njengalokhu nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto, okukhona kuzo okunye okulukhuni ukuzwisiswa, okuthi abangafundile nabangaqinile bakuhlanekezela, njengalokhu benze njalo nangezinye izincwadi, kube ngukubhujiswa kwabo.

17

3:17
Mark. 13:5
Ngakho, bathandekayo, njengokuba nazi lokhu ngaphambili, xwayani, ukuze ningadukiswa ngokukhohlisa kwabangenamthetho, niwe ekuqineni kwenu, 18
3:18
Kol. 1:10
kepha khulani emseni nasekwazini iNkosi noMsindisi wethu uJesu Kristu. Inkazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade.