IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
Rom. 1:12
1 Pet. 1:1
USimeyoni Petru, inceku nomphostoli kaJesu Kristu, kubo abazuzile ukukholwa okuyigugu ngokufana nokwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu noMsindisi uJesu Kristu: 2Makwandiswe kini umusa nokuthula ngokumazi uNkulunkulu noJesu iNkosi yethu.

Amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokukholwa

3Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe, 4

1:4
Joh. 1:12
Rom. 8:15
2 Kor. 3:18
Ef. 4:24
1 Joh. 3:2
esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi, ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko, 5
1:5
Gal. 5:6
ngalokho nengezela inkuthalo yonke nelekele ubuhle ekukholweni, nasebuhleni ukwazi, 6
1:6
1 Kor. 9:25
nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukukhuthazela, nasekukhuthazeleni ukumesaba uNkulunkulu, 7
1:7
Gal. 6:10
1 Thes. 3:12
nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane, nasekuthandeni abazalwane uthando. 8
1:8
Thith. 3:14
Ngokuba uma lezo zinto zikhona kini zivama, ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenazithelo ekwazini iNkosi yethu uJesu Kristu, 9
1:9
1 Joh. 2:9,11
ngokuba okungekho kuye lezo zinto uyimpumputhe, ebona kalufifi, ekhohliwe ukuhlanjululwa ezonweni zakhe zokuqala.

10

1:10
Heb. 3:14
Ngakho-ke, bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu; ngokuba uma nenza lokho, anisoze nakhubeka. 11Ngokuba ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade weNkosi yethu noMsindisi uJesu Kristu.

Ukuqiniseka kwezwi labaphostoli nelabaprofethi

12

1:12
Rom. 15:14
Juda 5
Ngakho-ke ngiyakuba yilokhu nginikhumbuza njalo ngalezo zinto, nakuba nizazi, nime niqinile eqinisweni elikhona. 13
1:13
2 Pet. 3:1
Ngithi kufanele, nxa ngisekhona kuleli dokodo, nginivuse ngokunikhumbuza, 14
1:14
Joh. 21:18
ngazi ukuthi kuseduze ukususwa kwedokodo lami, njengalokho neNkosi yethu uJesu Kristu yangitshengisa; 15kepha ngizakukhuthalela ukuba ngezikhathi zonke emva kokumuka kwami nisale nizikhumbule lezo zinto.

16

1:16
Math. 17:1
Mark. 9:2
Luk. 9:28
Joh. 1:14
1 Kor. 1:17
Ngokuba sasingalandeli izinganekwane zobuqili, lapho sanazisa amandla nokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu, kodwa sasingababonayo amandla obukhosi bakhe. 17
1:17
Math. 3:17
Mark. 1:11
Ngokuba wamukela kuNkulunkulu uYise udumo nenkazimulo, lapho kwafika kuye izwi elinje, livela enkazimulweni yobukhosi, lithi: “Lo uyiNdodana yami ethandekayo engithokozile ngayo” – 18lelo zwi salizwa thina livela ezulwini, sikanye naye entabeni engcwele.

19

1:19
AmaH. 119:105
Sesinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu, enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse, ikhwezi liphumele ezinhliziyweni zenu, 20nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe; 21
1:21
2 Thim. 3:16
1 Pet. 1:10
ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa nguMoya oNgcwele bakhuluma okukaNkulunkulu.