IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

UJehu uyinkosi kwa-Israyeli

91U-Elisha umprofethi wabiza enye yamadodana abaprofethi, wathi kuyo: “Khwica, uphathe lo mfuma wamafutha esandleni sakho, uye eRamoti Gileyadi. 2

9:2
1 AmaKh. 19:16
Ekufikeni kwakho khona, wofuna uJehu indodana kaJehoshafati kaNimishi, ungene, umsukumise phakathi kwabafowabo, umyise ekamelweni elingaphakathi. 3Bese wuthatha umfuma wamafutha, uwathele ekhanda lakhe, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: “Ngikugcobile ube yinkosi kwa-Israyeli.” ’ Bese wuvula umnyango, ubaleke, ungalibali.”

4Yayisihamba leyo nsizwa, insizwa engumprofethi, yaya eRamoti Gileyadi. 5Ekufikeni kwayo, bheka, izinduna zempi zazihlezi; yathi: “Nginendaba kuwe nduna.”

Wathi uJehu: “Kubani phakathi kwethu sonke na?”

Yathi-ke: “Kuwena nduna.”

6

9:6
2 IziKr. 22:7
Yasukuma, yangena endlini; yathela amafutha ekhanda lakhe, yathi kuye: “Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Ngikugcobile ube yinkosi yabantu bakaJehova kwa-Israyeli. 7
9:7
1 AmaKh. 18:4
19:10
Uyakuchitha indlu ka-Ahabi inkosi yakho ukuba ngiphindisele igazi lezinceku zami abaprofethi negazi lezinceku zonke zikaJehova esandleni sika-Izebeli. 8
9:8
1 AmaKh. 14:10
21:21
Yonke indlu ka-Ahabi iyakubhubha; ngiyakunquma ku-Ahabi wonke umlisa, omncane nomkhulu. 9
9:9
1 AmaKh. 15:29
16:3,11
Ngiyakwenza indlu ka-Ahabi ibe njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebati nanjengendlu kaBahasha indodana ka-Ahiya. 10Izinja ziyakumudla u-Izebeli esiqeshini sezwe laseJizreyeli; akuyikubakho muntu wokummbela.’ ” Yayisivula umnyango, yabaleka.

11

9:11
Jer. 29:26
Hos. 9:7
UJehu waphumela ezincekwini zenkosi yakhe; enye yathi kuye: “Konke kusalungile na? Luzeleni lolo hlanya kuwe na?”

Wathi kuzo: “Nina niyamazi lowo muntu nakukhulumileyo.”

12Kepha zathi: “Amanga; ake usitshele.”

Wayesethi: “Wakhuluma kimi ukuthi nokuthi, ethi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Sengikugcobile ube yinkosi kwa-Israyeli.’ ”

13

9:13
Math. 21:8
Zase zishesha, zathatha, kwaba yileyo naleyo ingubo yayo, zazibeka phansi kwakhe esikhwelweni, zabetha icilongo, zathi: “UJehu uyinkosi.”

14UJehu, indodana kaJehoshafati, kaNimishi, wamenzela ugobe uJoramu – uJoramu wayelinda eRamoti Gileyadi, yena naye wonke u-Israyeli ngenxa kaHazayeli, inkosi yase-Aramu; 15

9:15
2 AmaKh. 8:28
kepha inkosi uJoramu yayibuyele eJizreyeli ukuba yelashwe emanxebeni ayo eyayilinyazwe wona ngama-Aramu ekulweni kwayo noHazayeli, inkosi yase-Aramu, uJehu wathi: “Uma kungumqondo wenu lokhu, makungabaleki muntu, aphume emzini, aye ukubika eJizreyeli.” 16UJehu wayesekhwela inqola, waya eJizreyeli, ngokuba uJoramu wayelele lapho. U-Ahaziya, inkosi yakwaJuda, wayehlele ukumbona uJoramu.

17Umlindi owayemi embhoshongweni waseJizreyeli wabona iviyo likaJehu lisafika, wathi: “Ngibona iviyo.”

UJoramu wathi: “Zithathele owehhashi umthume ukubahlangabeza ngokuthi: ‘Kusahleziwe kahle na?’ ”

18Owehhashi wayesehamba ukumhlangabeza, wathi: “Isho kanje inkosi, ithi: ‘Kusahleziwe kahle na?’ ”

UJehu wathi: “Unandabani nokuhlala kahle na? Buyela emva kwami.”

Wayesebika umlindi, ethi: “Isithunywa safika kubo, kepha asibuyanga.”

19Wayesethuma owehhashi wesibili owaya kubo, wathi: “Isho kanje inkosi, ithi: ‘Kusahleziwe kahle na?’ ”

Wathi uJehu: “Unandabani nokuhlala kahle na? Buyela emva kwami.”

20Umlindi wabika wathi: “Sifikile kubo, kepha asibuyi; ukuqhuba kufana nokuqhuba kukaJehu indodana kaNimishi; ngokuba uqhuba kungathi uyahlanya.”

21

9:21
1 AmaKh. 21:1
Wayesethi uJoramu: “Bophela.” Babophela-ke inqola yakhe. UJoramu inkosi yakwa-Israyeli no-Ahaziya inkosi yakwaJuda baphuma, kwaba yilowo nalowo ngenqola yakhe, baphuma ukumhlangabeza uJehu, bamfumana esiqeshini sezwe likaNaboti waseJizreyeli. 22Kwathi uJoramu esembonile uJehu, wathi: “Kusahleziwe kahle, Jehu, na?”

Wathi: “Ukuhlala kahle kuni, kuse kuningi ukufeba nokulumba kukanyoko u-Izebeli, na?”

23UJoramu wayesephenduka wabaleka, wathi ku-Ahaziya: “Ngugobe, Ahaziya!”

24UJehu wayesensala umnsalo ngamandla akhe onke, wamcibishela uJoramu phakathi kwamahlombe akhe, umcibisholo waphuma ngasenhliziyweni yakhe, wawela phansi enqoleni yakhe. 25

9:25
1 AmaKh. 21:19
22:38
Wayesethi kuBidikari, induna yakhe: “Mthathe, umntshinge esiqeshini sezwe likaNaboti waseJizreyeli, ngokuba khumbula ukuthi, lapho mina nawe sasigibela sobabili emva kuka-Ahabi uyise, uJehova wamthwesa lolu daba 26lokuthi: ‘Impela ngibone izolo igazi likaNaboti negazi lamadodana akhe, usho uJehova; ngiyakukuphindisela kulesi siqephu, usho uJehova.’ Ngalokho mthathe, umntshinge kulesi siqephu njengezwi likaJehova.”

27

9:27
2 IziKr. 22:9
U-Ahaziya, inkosi yakwaJuda, esebone lokho wabaleka ngendlela yendlu yasensimini. Kepha uJehu wamlandela, wathi: “Mbulaleni naye enqoleni yakhe.” Benze njalo-ke ngasemmangweni waseGuri ongaseJibileyamu. Wabalekela eMegido, wafela khona. 28Izinceku zakhe zamyisa ngenqola eJerusalema, zammbela ethuneni lakhe kanye nawoyise emzini kaDavide.

29

9:29
2 AmaKh. 8:25
Ngomnyaka weshumi nanye kaJoramu indodana ka-Ahabi u-Ahaziya waba yinkosi kwaJuda.

30UJehu esefikile eJizreyeli, u-Izebeli wakuzwa, wagqaba amehlo akhe, wahlobisa ikhanda lakhe, walunguza efasiteleni. 31

9:31
1 AmaKh. 16:10,18
UJehu esengena esangweni wathi: “Kusahleziwe kahle wena Zimri, mbulali wenkosi yakho, na?”

32Waphakamisela ubuso bakhe ngasefasiteleni, wathi: “Ubani onami na? Ngubani?” Kwase kulunguza kuye izinduna ezimbili noma ezintathu. 33Wathi: “Mphonseni phansi.” Zamphonsa; igazi lakhe lasaphazeka odongeni nasemahhashini; wamnyathela phansi kwezinyawo zakhe.

34

9:34
1 AmaKh. 16:31
Wangena, wadla, waphuza; wayesethi: “Mbhekeni lo mqalekiswakazi, nimmbele, ngokuba uyindodakazi yenkosi.” 35Baya ukummbela, kepha abafumananga lutho kuye, kuphela inhloko, nezinyawo, nezintende zezandla. 36
9:36
1 AmaKh. 21:23
Babuya, bamtshela. Wathi: “Nanti izwi likaJehova owalikhuluma ngesandla senceku yakhe u-Eliya waseThishibi, ethi: Esiqeshini sezwe laseJizreyeli izinja ziyakuyidla inyama ka-Izebeli; 37isidumbu sika-Izebeli siyakuba njengomquba ebusweni bomhlaba esiqeshini sezwe laseJizreyeli ukuba bangasho ukuthi: ‘Nangu u-Izebeli.’ ”