IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

U-Eliya uyamukelwa ezulwini

21Kwathi lapho uJehova ebeyakumkhuphula u-Eliya aye ezulwini ngesivunguvungu, u-Eliya wasuka eGiligali no-Elisha. 2U-Eliya wathi ku-Elisha: “Ake uhlale lapha, ngokuba uJehova ungithumile eBethele.”

Kepha u-Elisha wathi: “Kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho, angiyikukushiya.” Behlela-ke eBethele.

3Amadodana abaprofethi ayeseBethele aphuma, aya ku-Elisha, athi kuye: “Uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na?”

Wathi: “Yebo, ngiyakwazi; thulani.”

4U-Eliya wathi kuye: “Elisha, ake uhlale lapha, ngokuba uJehova ungithumile eJeriko.”

Kepha wathi: “Kuphila kukaJehova nokuphila kwakho, angiyikukushiya.” Bafika-ke eJeriko.

5Amadodana abaprofethi ayeseJeriko asondela ku-Elisha, athi kuye: “Uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na?”

Wathi: “Yebo, ngiyakwazi; thulani.”

6U-Eliya wathi kuye: “Ake uhlale lapha, ngokuba uJehova ungithumile eJordani.”

Kepha wathi: “Kuphila kukaJehova nokuphila kwakho, angiyikukushiya.” Bahamba-ke bobabili.

7Abantu abangamashumi ayisihlanu bamadodana abaprofethi baya bema khashana maqondana nabo; bona bobabili bema ngaseJordani. 8

2:8
Eks. 14:21
Josh. 3:16
U-Eliya wathatha ingubo yakhe, wayisonga, washaya amanzi, ahlukana ngalapha nangalapha, bawela bobabili emhlabathini owomileyo.

9

2:9
Dut. 21:7
Kwathi sebewelile, u-Eliya wathi ku-Elisha: “Cela engiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe.”

Wathi u-Elisha: “Makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami.”

10Kepha wathi: “Ucele into elukhuni; nokho, uma ungibona lapha ngisuswa kuwe, kuyakuba njalo kuwe; kodwa uma ungangiboni, akuyikuba njalo.”

11

2:11
Gen. 5:24
Kwathi beselokhu behamba bekhuluma, bheka, nanso inqola yomlilo namahhashi omlilo, kwabahlukanisa bobabili; u-Eliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu. 12
2:12
2 AmaKh. 6:17
13:14
U-Elisha wakubona, wamemeza wathi: “Baba, baba, nqola ka-Israyeli nabamahhashi bakhe!” Akabe esambona futhi; wabamba izingubo zakhe, waziklebhula kabili.

U-Elisha ungumprofethi; izimangaliso zakhe

13

2:13
1 AmaKh. 19:19
Wacosha ingubo ka-Eliya ebiwile kuye, wabuya, wema ngasogwini lwaseJordani. 14Wayithatha ingubo ka-Eliya ebiwile kuye, washaya amanzi, wathi: “Uphi uJehova uNkulunkulu ka-Eliya na?” Esewashayile amanzi, ahlukana ngalapha nangalapha; u-Elisha wawela.

15Esembonile amadodana abaprofethi aseJeriko ayemalungana naye, athi: “Umoya ka-Eliya uhlezi phezu kuka-Elisha.” Afika ukumhlangabeza, akhothamela phansi phambi kwakhe. 16

2:16
1 AmaKh. 18:12
Athi kuye: “Bheka, kukhona phakathi kwezinceku zakho amadoda angamashumi ayisihlanu anamandla; mawahambe, afune inkosi yakho; kumbe uMoya kaJehova umkhuphulile, wamlahla entabeni ethile noma esigodini esithile.”

Kepha wathi: “Ningawathumi.”

17Amncengisisa waze waba namahloni; wayesethi: “Thumani.” Ayesethuma abantu abangamashumi ayisihlanu; bamfuna izinsuku ezintathu, kepha abamtholanga. 18Babuyela kuye esahlezi eJeriko; wathi kubo: “Angishongo yini kini ukuthi: ‘Ningahambi,’ na?”

19

2:19
Eks. 15:23
Kepha abantu bomuzi bathi ku-Elisha: “Bheka, isiza somuzi sihle, njengokuba inkosi ibona, kepha amanzi mabi, izwe liyabhulubisa.”

20Wathi: “Ngiletheleni isitsha esisha, nibeke usawoti kuso.” Basiletha kuye.

21Waphuma, waya emthonjeni wamanzi, waphonsa kuwo usawoti, wathi: “Usho kanje uJehova, uthi: ‘Ngelaphile lawa manzi; akusayikuvela ukufa kuwo nokubhuluba.’ ” 22Elashwa-ke amanzi kuze kube namuhla njengezwi lika-Elisha alikhulumayo.

23Wenyuka lapho, waya eBethele; esenyuka endlelni, kwaphuma abafana emzini, bamklolodela, bathi kuye: “Yenyuka wena mpandlandini! Yenyuka wena mpandlandini!” 24Wabheka emva kwakhe, wababona, wabaqalekisa egameni likaJehova. Kwase kuphuma ehlathini amabhere* amabili ezinsikazi, adwengula abafana abangamashumi amane nambili kubo. 25Wasuka khona, waya entabeni yaseKarmeli; esuka lapho wabuyela eSamariya.

3

UJehoramu uyinkosi kwa-Israyeli

31

3:1
2 AmaKh. 1:17
UJehoramu indodana ka-Ahabi waba yinkosi kwa-Israyeli eSamariya ngomnyaka weshumi nesishiyagalombili kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, wabusa iminyaka eyishumi nambili. 2
3:2
1 AmaKh. 16:31
Wenza okubi emehlweni kaJehova kepha kungenjengoyise nonina, ngokuba wasusa insika kaBali abeyenzile uyise. 3
3:3
1 AmaKh. 12:28
Nokho wanamathela ezonweni zikaJerobowamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli, kasukanga kuzo.

Impi noMowabi

4UMesha inkosi yakwaMowabi owayefuyile kakhulu izimvu wathela enkosini yakwa-Israyeli uboya bamawundlu ayizinkulungwane eziyikhulu nobezinqama eziyizinkulungwane eziyikhulu. 5

3:5
2 AmaKh. 1:1
Kwathi lapho esefile u-Ahabi, inkosi yakwaMowabi yahlubuka inkosi yakwa-Israyeli. 6Inkosi uJehoramu yaphuma eSamariya ngaleso sikhathi, yabala wonke u-Israyeli. 7
3:7
1 AmaKh. 22:4
Yaya yathumela kuJehoshafati inkosi yakwaJuda, yathi: “Inkosi yakwaMowabi ingihlubukile; ungahamba nami, silwe noMowabi, na?”

Wathi: “Ngiyakwenyuka, mina njengawe, abantu bami njengabantu bakho, amahhashi ami njengamahhashi akho.”

8Wathi futhi: “Siyakwenyuka ngayiphi indlela na?”

Yathi: “Ngendlela yasehlane lakwa-Edomi.”

9Yayisihamba inkosi yakwa-Israyeli, nenkosi yakwaJuda, nenkosi yakwa-Edomi; azungeza indlela yezinsuku eziyisikhombisa; kwakungekho manzi empi nawezinkomo ezibalandelayo.

10Yayisithi inkosi yakwa-Israyeli: “Maye, ngokuba uJehova ubuthile lawa makhosi amathathu ukuwanikela esandleni sakwaMowabi!”

11

3:11
1 AmaKh. 22:5,7
Kepha uJehoshafati wathi: “Akakho lapha umprofethi kaJehova ukuba sibuze kuJehova ngaye na?”

Enye yezinceku zenkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi: “Ukhona u-Elisha indodana kaShafati owathela amanzi ezandleni zika-Eliya.”

12Wayesethi uJehoshafati: “Izwi likaJehova likuye.” Base behlela kuye inkosi yakwa-Israyeli, noJehoshafati, nenkosi yakwa-Edomi.

13Kepha u-Elisha wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Nginamsebenzi muni nawe na? Hamba uye kubaprofethi bakayihlo nakubaprofethi bakanyoko.”

Kepha inkosi yakwa-Israyeli yathi kuye: “Hhayi, ngokuba uJehova ubizile lawo makhosi amathathu ukuwanikela esandleni sakwaMowabi.”

14Wayesethi u-Elisha: “Kuphila kukaJehova Sebawoti engimi phambi kwakhe, uma bengingamazisi uJehoshafati inkosi yakwaJuda, ngempela ngingeze ngakubheka, ngingeze ngakubona. 15

3:15
1 Sam. 10:5
Kepha manje ngiletheleni umbethi wogubhu.” Kwathi umbethi wogubhu esabetha, isandla sikaJehova saba kuye. 16Wathi: “Usho kanje uJehova, uthi: ‘Yenza lo mfula ube nemigodi ngemigodi.’ 17Ngokuba uJehova usho kanje, uthi: ‘Aniyikubona umoya, aniyikubona imvula, kepha lo mfula uyakugcwala amanzi; niyakuphuza nina, nezinkomo zenu, nezinye izilwane zenu.’ 18Lokhu kulula emehlweni kaJehova; uyakunikela abakwaMowabi esandleni senu. 19Niyakuchitha yonke imizi ebiyelweyo nayo yonke imizi ekhethekileyo; niyakuwisa yonke imithi emihle, nivimbe yonke imithombo yamanzi, none zonke iziqephu zomhlaba ngamatshe.”

20

3:20
Eks. 29:39
Kwathi ekuseni ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, bheka, kwafika amanzi ngasendleleni yakwa-Edomi, izwe lagcwala amanzi.

21Sebezwile bonke abakwaMowabi ukuthi amakhosi enyukile ukulwa nabo, babuthana bonke abaqale ukubhinca izikhali kuya phezulu, bema emkhawulweni. 22Bavuka ekuseni, ilanga lakhanya emanzini, abakwaMowabi bawabona amanzi malungana nabo ebomvu njengegazi; 23bathi: “Lokhu kuyigazi; ngempela amakhosi alwile, abulalene enye nenye; ngalokho ekuphangeni-ke, Mowabi!”

24Sebefike ekamu* lika-Israyeli, abakwa-Israyeli basuka bashaya abakwaMowabi, baze babaleka ebusweni babo; bangena ezweni labo bechitha abakwaMowabi. 25Bachitha imizi, naseziqeshini zonke ezinhle zomhlaba baphonsa, kwaba yilowo nalowo itshe lakhe, bazigcwalisa; bavimba yonke imithombo yamanzi, bawisa yonke imithi emihle, kwaze kwasala amatshe aseKhiri Haresheti kuphela; kepha abezindwayimana bazungeza, balishaya.

26Yathi ibona inkosi yakwaMowabi ukuthi ukulwa kuyayahlula, yathatha abantu abangamakhulu ayisikhombisa abahosha inkemba ukufohlela enkosini yakwa-Edomi, kepha bahluleka. 27Yayisithatha izibulo layo ebeliyakubusa esikhundleni sayo, yanikela ngalo libe ngumnikelo wokushiswa phezu kogange. Abakwa-Israyeli behlelwa yintukuthelo enkulu, basuka kuyo, babuyela ezweni lakubo.

4

Amafutha omfelokazi; u-Elisha nowesifazane waseShunemi

41

4:1
Lev. 25:39
Math. 18:25
Kwakhala ku-Elisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofethi, wathi: “Inceku yakho, indoda yami, ifile; wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova; sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe yizigqila.”

2

4:2
1 AmaKh. 17:12
U-Elisha wathi kuye: “Ngikwenzele ntoni na? Ngitshele. Unantoni endlini?”

Wathi: “Incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha.”

3Wayesethi: “Hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho, zingabi yingcosana. 4Wongena, uzivalele ngesivalo, wena namadodana akho, uthele ezitheni zonke lezo, ubeke ezigcweleyo eceleni.”

5Wasuka kuye, wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo; wona aletha kuye, yena wathela. 6Kwathi izitsha sezigcwele, wathi endodaneni yakhe: “Sondeza kimi nesinye isitsha.”

Kepha yathi kuye: “Akusekho sitsha.” Amafutha anquma-ke.

7Wayeseya ukumtshela lowo muntu kaNkulunkulu. Wathi yena: “Hamba uthengise ngamafutha, ukhokhe isikwenetu sakho, uzondle wena namadodana akho ngaseleyo.”

8Kwathi ngelinye ilanga u-Elisha wadlulela eShunemi lapho kwakukhona owesifazane ocebileyo, wamcindezela ukuba adle isinkwa. Kwakuthi njalo nxa edlula, waphambukela khona ukuba adle. 9Wathi endodeni yakhe: “Bheka, manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu, odlula kithi njalonjalo. 10Ake sixhume odongeni ikamelo phezulu, simbekele khona umbhede, netafula, nesihlalo, nothi lwesibani; kuyakuthi lapho eza kithi, aphambukele khona.”

11Kwathi ngelinye ilanga wafika khona, waphambukela ekamelweni, walala khona. 12Wathi kuGehazi inceku yakhe: “Mbize lo mShunemikazi,” wema phambi kwakhe. 13Wathi kuye: “Ake usho kuye ukuthi: ‘Bheka, usinakekele ngakho konke lokhu kunakekela; ungenzelwa ntoni na? Uthanda ukukhulunyelwa enkosini noma enduneni yempi na?’ ”

Wathi: “Ngihlezi phakathi kwabantu bakithi.”

14Wayesethi: “Angenzelwa ntoni na?”

UGehazi wathi: “Impela akanandodana, nendoda yakhe isindala.”

15Wayesethi: “Mbize.” Wambiza; wema emnyango.

16

4:16
Gen. 18:10
Wathi: “Ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana.”

Wathi: “Hhayi, nkosi, wena muntu kaNkulunkulu, ungaqambi amanga encekukazini yakho.”

17Kepha owesifazane wakhulelwa, wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo njengokusho kuka-Elisha kuye.

18Kwathi umfana esekhulile, waphuma ngelinye ilanga, waya kuyise kubavuni. 19Wathi kuyise: “Ngafa ikhanda! Ngafa ikhanda!”

Wayesethi encekwini yakhe: “Myise kunina.” 20Yamthatha, yamyisa kunina; wahlala emathangeni akhe kwaze kwaba semini, wafa. 21Wakhuphuka, wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu, wamvalela, waphuma.

22Wabiza indoda yakhe, wathi: “Ake ungithumele enye yezinceku nenye yezimbongolo ukuba ngigijimele kulowo muntu kaNkulunkulu, bese ngibuya.”

23Kepha wathi: “Uyelani kuye namuhla na? Akusilo olokwethwasa kwenyanga, akusilo isabatha.”

Wathi: “Kahle.”

24Wayesebophela imbongolo, wathi encekwini yakhe: “Qhuba, uhambe njalo, ungangimisi ekuhambeni, uma ngingakutsheli.” 25

4:25
2 AmaKh. 2:25
Wayesehamba-ke, wafika kulowo muntu kaNkulunkulu entabeni yaseKarmeli. Kwathi lapho lowo muntu kaNkulunkulu embona esekude, wathi kuGehazi inceku yakhe: “Bheka, nanguya umShunemikazi; 26ake ugijime, umhlangabeze, uthi kuye: ‘Usahlezi kahle na? Indoda yakho isahlezi kahle na? Umntanakho usahlezi kahle na?’ ”

Wathi: “Sisahlezi kahle.”

27Wafika kumuntu kaNkulunkulu entabeni, wabamba izinyawo zakhe. UGehazi wasondela ukuba amxoshe, kepha umuntu kaNkulunkulu wathi: “Myeke, ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe; uJehova ungifihlele lokho, kangitshelanga.”

28Wayesethi: “Ngake ngacela yini indodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi: ‘Ungangikhohlisi,’ na?”

29

4:29
Luk. 10:4
Wayesethi kuGehazi: “Bhinca izikhali zakho, uthathe udondolo lwami ngesandla sakho, uhambe; uma uhlangana nomuntu, ungambingeleli; uma umuntu ekubingelela, ungamphenduli, ubeke udondolo lwami ebusweni bomntwana.”

30Unina womntwana wathi: “Kuphila kukaJehova nokuphila kwakho, angiyikukushiya.” Wayesesuka wamlandela.

31UGehazi wadlulela ngaphambi kwabo, walubeka udondolo ebusweni bomntwana; akwabakho zwi nakunaka. Ngalokho wabuya ukumhlangabeza, wamtshela ukuthi: “Umntwana akavukanga.”

32U-Elisha esengene endlini, bheka, umntwana wayefile elele embhedeni wakhe. 33

4:33
Math. 6:6
IzE. 9:40
Wangena, wabavalela bobabili isivalo, wakhuleka kuJehova. 34
4:34
1 AmaKh. 17:21
IzE. 20:10
Wakhuphuka, walala phezu komntwana, wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe, namehlo akhe phezu kwamehlo akhe, nezandla zakhe phezu kwezandla zakhe; lapho esekhothama phezu kwakhe, inyama yomntwana yafudumala. 35Wayesebuya, wahambahamba khona endlini, waya emuva, waya phambili; wakhuphuka, wakhothama phezu kwakhe; umntwana wathimula kasikhombisa; umntwana wavula amehlo akhe.

36Wayesembiza uGehazi, wathi: “Mbize lowo mShunemikazi.” Wambiza. Esengene kuye, wathi: “Thatha indodana yakho.” 37Wayesefika, wawa ngasezinyaweni zakhe, wakhothama phansi; wayithatha indodana yakhe, waphuma.

Ukufa kwasekhanzini

38

4:38
2 AmaKh. 2:1
6:1
U-Elisha wabuyela eGiligali; kwakukhona indlala kulelo zwe; amadodana abaprofethi ayehlezi phambi kwakhe; wathi encekwini yakhe: “Bheka ikhanzi elikhulu, uphekele amadodana abaprofethi ukudla.”

39Kwaphuma omunye, waya endle ukukha imifino, wafumana intandela yasendle, wabutha kuyo izintangazane; yagcwala ingubo yakhe; wafika, waziklabelela ekhanzini lokudla, ngokuba babengazazi. 40Base bethululela abantu ukuba badle. Kwathi besadla lokho kudla, bakhala bathi: “We muntu kaNkulunkulu, kukhona ukufa ekhanzini.” Babengasenakudla.

41Kepha wathi: “Lethani impuphu.” Wayiphonsa ekhanzini, wathi: “Thululela abantu ukuba badle.” Kwakungasekho okubi ekhanzini.

U-Elisha usuthisa abantu abayikhulu

42

4:42
Num. 18:31
Math. 14:15
15:32
Mark. 6:35
8:1
Luk. 9:12
Joh. 6:5
Kwavela umuntu waseBali Shalisha, walethela lo muntu kaNkulunkulu ukudla kolibo, izinkwa zebhali* ezingamashumi amabili nezikhwebu ezintsha zamabele enqalathini yakhe. Wathi: “Banike abantu ukuba badle.”

43Kepha isikhonzi sakhe sathi: “Uthini? Ngibeke lokhu phambi kwabantu abayikhulu na?”

Wathi: “Banike ukuba badle, ngokuba usho kanje uJehova, uthi: ‘Bayakudla, kusale.’ ” 44Sase sikubeka phambi kwabo; badla, kwasala njengezwi likaJehova.