IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

UJehu uyachitha indlu ka-Ahabi: uqothula izinceku zikaBali

101U-Ahabi wayenamadodana angamashumi ayisikhombisa eSamariya. UJehu waloba izincwadi, wazithuma eSamariya ezinduneni zaseJizreyeli kumalunga nakubondli bakwa-Ahabi, wathi: 2“Manje njengalokhu le ncwadi ifika kinina, lokhu amadodana enkosi yenu ekini, kukhona futhi kini izinqola namahhashi, kanye nomuzi obiyelweyo, nezikhali, 3ziboneleni enhle nefaneleyo kumadodana enkosi yenu, niyibeke esihlalweni sobukhosi sikayise, nilwele indlu yenkosi yenu.”

4

10:4
2 AmaKh. 9:24,27
Kepha besaba kakhulu impela, bathi: “Bheka, amakhosi amabili awemanga phambi kwakhe; pho, thina singema kanjani na?”

5Umphathi wendlu nomphathi womuzi kanye namalunga nabondli bathumela kuJehu, bathi: “Siyizinceku zakho, siyakwenza konke oyakusitshela khona; asiyikwenza muntu abe yinkosi; yenza okuhle emehlweni akho.”

6Wayeseloba incwadi yesibili kubo, ethi: “Uma ninami, nilalela izwi lami, thathani amakhanda alaba bantu, amadodana enkosi yenu, nize kimi eJizreyeli ngalesi sikhathi kusasa.” Amadodana enkosi engabantu abangamashumi ayisikhombisa ayekwabakhulu bomuzi ababewondla. 7

10:7
AbAhl. 9:5
Kwathi incwadi isifikile kubo, bawathatha amadodana enkosi, bawabulala, abantu abangamashumi ayisikhombisa, babeka amakhanda awo emaqomeni, bawathuma kuye eJizreyeli. 8Kwafika isithunywa, samtshela ukuthi: “Balethile amakhanda amadodana enkosi.”

Wathi: “Wabekeni abe yizinqwaba ezimbili ngasesikhaleni sesango kuze kube sekuseni.”

9Kwathi ekuseni waphuma, wema, wathi kubantu bonke: “Nina nilungile; bhekani, mina ngenzele inkosi yami ugobe, ngayibulala, kepha ngubani ogence bonke laba na? 10

10:10
1 AmaKh. 21:19,21
Qaphelani manje ukuthi akuyikuwela phansi lutho lwezwi likaJehova alikhulumayo uJehova ngendlu ka-Ahabi; uJehova wenzile lokho akukhulumayo ngesandla senceku yakhe u-Eliya.” 11UJehu wayesebulala bonke abaseleyo bendlu ka-Ahabi eJizreyeli, nabo bonke abakhulu bakhe, nabazana naye, nabapristi bakhe, waze wangamshiyela noyedwa owasalayo.

12Wayesesuka, wahamba waya eSamariya; kwathi esendlini yokugunda kwabelusi endleleni, 13

10:13
2 IziKr. 22:8
uJehu wafumana abafowabo baka-Ahaziya inkosi yakwaJuda, wathi: “Nina ningobani na?”

Bathi: “Singabafowabo baka-Ahaziya; siyehla ukubingelela abantwana benkosi nabantwana benkosikazi.”

14Wathi: “Babambeni besaphila.” Babathatha besaphila, bababulala ngasemgodini wendlu yokugunda, abantu abangamashumi amane nambili; kashiyanga muntu kubo.

15

10:15
Jer. 35:6
Esesukile khona wafumana uJehonadaba indodana kaRekabi eza ukumhlangabeza; wambingelela, wathi kuye: “Inhliziyo yakho ilungelene nenhliziyo yami njengeyami ilungelene neyakho na?”

Wathi uJehonadaba: “Yebo.”

Wathi uJehu: “Uma kunjalo, nginike isandla sakho.” Wamnika isandla sakhe, wamkhwelisa enqoleni yakhe. 16Wayesethi: “Hamba nami, ubone ukushisekela kwami uJehova.” Base bemkhwelisa enqoleni yakhe.

17Esefike eSamariya wabulala bonke abaseleyo baka-Ahabi eSamariya, waze wamqeda njengezwi likaJehova alikhuluma ku-Eliya.

18

10:18
1 AmaKh. 16:31
UJehu wabutha bonke abantu, wathi kubo: “U-Ahabi wamkhonza uBali kancane, kepha uJehu uyakumkhonza kakhulu. 19Ngalokho ngibizele bonke abaprofethi bakaBali, zonke izinceku zakhe, nabo bonke abapristi bakhe, kungasali muntu, ngokuba nginomhlatshelo omkhulu kuBali; bonke abafunyaniswa bengekho abayikuphila.” Kepha uJehu wakwenza ngobuqili ukuba abhubhise izinceku zikaBali.

20Wayesethi uJehu: “Mngcweliseleni uBali umhlangano womkhosi.” Bawumemezela-ke. 21UJehu wathumela ku-Israyeli wonke; zonke izinceku zikaBali zafika, akwaze kwasala muntu ongafikanga; zangena endlini kaBali, indlu kaBali yagcwala yathi swi, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. 22Wathi kumphathi wekamelo lezambatho: “Zikhiphele zonke izinceku zikaBali izambatho.” Wazikhiphela izambatho.

23Wayesengena uJehu noJehonadaba indodana kaRekabi endlini kaBali; wathi ezincekwini zikaBali: “Cingani, nibone ukuba kungabikho kini lapha noyedwa wezinceku zikaJehova, izinceku zikaBali kuphela.” 24Bangena ukunikela ngemihlatshelo nangeminikelo yokushiswa. UJehu wayezimisele ngaphandle abantu abangamashumi ayisishiyagalombili, wathi: “Uma kuphunyuka umuntu walaba bantu engibaletha ezandleni zenu, kuyakuba ngukuphila ngokuphila.”

25

10:25
1 AmaKh. 18:40
Kwathi eseqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa, uJehu wathi kubalindi nasezinduneni: “Ngenani, nibabulale, kungaphumi muntu.” Bababulala ngosiko lwenkemba. Abalindi nezinduna babantshinga phandle, bangena ekamelweni eliphakathi lendlu kaBali. 26
10:26
2 AmaKh. 11:18
Bakhipha izinsika ezazisendlini kaBali, bazishisa. 27Babhidliza insika kaBali, badiliza indlu kaBali, bazenza izindlu zendle kuze kube namuhla.

28UJehu wamchitha-ke uBali kwa-Israyeli. 29

10:29
1 AmaKh. 12:28
Kepha akasukanga ekulandeleni izono zikaJerobowamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli, namathole egolide ayeseBethele nakwaDani.

30

10:30
2 AmaKh. 15:12
UJehova wathi kuJehu: “Ngenxa yokuba wenze kahle ngokufeza okulungile emehlweni ami, futhi wenze kuyo indlu ka-Ahabi njengakho konke okwakusenhliziyweni yami, amadodana akho ezizukulwane ezine ayakuhlala esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli.” 31Kodwa uJehu akagcinanga ukuhamba emthethweni kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngayo yonke inhliziyo yakhe, kasukanga ezonweni zikaJerobowamu onisa ngazo u-Israyeli.

32

10:32
1 AmaKh. 19:17
2 AmaKh. 8:12
Ngalezo zinsuku uJehova waqala ukunqinda elakwa-Israyeli; uHazayeli wabachitha emikhawulweni yonke yakwa-Israyeli, 33kusukela eJordani ngasempumalanga, lonke izwe lakwaGileyadi, abakwaGadi, nabakwaRubeni, nabakwaManase, kusukela e-Aroweri elingasemfuleni i-Arinoni, elakwaGileyadi neBashani.

34Ezinye izindaba zikaJehu, nakho konke akwenzayo, nawo onke amandla akhe, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na?

35

10:35
2 AmaKh. 13:1
UJehu wayeselala koyise, bammbela eSamariya. UJehowahazi, indodana yakhe, waba yinkosi esikhundleni sakhe. 36Isikhathi uJehu abusa ngaso kwa-Israyeli, eSamariya saba yiminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili.