IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

11

1
1 Pet. 5:1,13
3 Joh. 1
Ilunga kuyo inkosikazi ekhethiweyo nabantwana bayo, engibathanda ngeqiniso, kungeyimi ngedwa kodwa nabo bonke abalaziyo iqiniso, 2
2
Joh. 8:31
ngenxa yeqiniso elihlala kithi neliyakuba nathi kuze kube phakade. 3
3
Thith. 1:4
Kuzakuba nathi umusa, nesihawu, nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuye uJesu Kristu iNdodana kaYise ngeqiniso nangothando.

Ukuyala ngothando

4

4
1 Kor. 13:6
3 Joh. 4
Ngithokozile kakhulu, ngokuba kubantwana bakho ngifumene abahamba eqinisweni, njengalokho samukele umyalo kuBaba. 5
5
1 Joh. 2:7
3:11
4:21
Nakalokhu ngiyakunxusa, nkosikazi, kungengokungathi ngikulobela umyalo omusha kodwa lowo esasinawo kwasekuqaleni ukuba sithandane. 6
6
Joh. 15:10
Yilolu-ke uthando ukuba sihambe ngokwemiyalo yakhe; yiwo umyalo ukuba nihambe ngawo, njengalokho nezwa kwasekuqaleni.

Ukuxwayisa ngabakhohlisi nangomphikukristu

7

7
1 Joh. 2:18
4:1
Ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni, labo abangamvumi uJesu Kristu ukuthi uzile ngenyama; lowo ungumkhohlisi nomphikukristu. 8
8
Gal. 3:3
4:11
Ziqapheleni nina, ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzileyo, kodwa namukele umvuzo opheleleyo. 9
9
Joh. 14:23
15:23
1 Joh. 2:23
Lowo oweqisayo engemi ekufundiseni kukaKristu akanaye uNkulunkulu; ohlezi ekufundiseni lowo unaye uYise neNdodana. 10
10
Rom. 16:17
1 Kor. 5:11
2 Thes. 3:6
Thith. 3:10
Uma kufika umuntu kini engalethi lokho kufundisa, ningamamukeli endlini yenu, ningambingeleli; 11
11
1 Thim. 5:22
ngokuba ombingelelayo uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi.

Isigcino

12

12
1 Joh. 1:4
3 Joh. 13
Nginokuningi kokunilobela, angithandanga ukukuloba ngephepha noyinki,* kodwa ngiyethemba ukuza kini, ngikhulume nani umlomo nomlomo, ukuze ukuthokoza kwethu kuphelele.

13Abantwana bakadadewenu okhethiweyo bayakhonza kuwe.