IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

UPawulu ululeka ibandla ukuba lingamukeleli ize umusa kaNkulunkulu

61

6:1
1 Kor. 3:9
2 Kor. 1:24
5:20
Heb. 12:15
Kepha thina esisebenza kanye naye siyanincenga ukuba ningawamukeleli ize umusa kaNkulunkulu – 2
6:2
Isaya 49:9
Luk. 4:18
ngokuba uthi:

“Ngesikhathi esihle ngikuzwile,

nangosuku lwensindiso ngakuhlangulisa;”

bheka, manje kuyisikhathi esihle kakhulu; bheka, manje kulusuku lwensindiso; – 3
6:3
1 Kor. 10:32
asibekeli muntu nasinye isikhubekiso nangokukodwa, funa inkonzo yethu isolwe, 4
6:4
1 Kor. 4:1
2 Kor. 11:23
kepha kukho konke sizibonakalisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu ekubekezeleni okukhulu, nasosizini, nasekusweleni, nasekubandezekeni, 5nasekushayweni, nasekuboshweni, naseziyaluyalwini, nasekukhandlekeni, nasekuqwasheni, nasekuzileni ukudla, 6
6:6
Rom. 12:9
nangenhlanzeko, nangokwazi, nangokubekezela, nangobumnene, nangoMoya oNgcwele, nangothando olungazenzisi, 7
6:7
1 Kor. 2:4
2 Kor. 4:2
10:4
Ef. 6:11
nangezwi leqiniso, nangamandla kaNkulunkulu, nangezikhali zokulunga zesokunene nezesokhohlo, 8ngodumo nangehlazo, ngokuhletshwa nangokutuswa, njengabakhohlisi kanti singabeqiniso, 9
6:9
AmaH. 118:18
1 Kor. 15:30
2 Kor. 4:10
njengabangaziwayo kanti saziwa kakhulu, njengabafayo kanti bheka, siyaphila, njengabalaywayo kanti asibulawa, 10
6:10
Rom. 5:3
2 Kor. 7:4
8:9
Fil. 2:17
4:11
njengabadabukileyo kepha siyathokoza njalo, njengabampofu kepha sicebisa abaningi, njengabangenalutho kanti sinakho konke.

UPawulu uxwayisa abakholwayo ukuba bangadlelani nabangakholwayo

11Umlomo wethu uvulekele ngakini nina baseKorinte, inhliziyo yethu yanulekile; 12

6:12
2 Kor. 7:2
aninyinyekile kithi, kodwa ninyinyekile ezinhliziyweni zenu; 13
6:13
1 Kor. 4:14
kepha ukuze kube khona ukwenanana, ngikhuluma njengakubantwana, yanulekani nani.

14

6:14
Dut. 7:2
IzA. 24:1
1 Kor. 5:9
Ef. 5:8
1 Joh. 1:5
Maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo, ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na? Kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na? 15
6:15
1 AmaKh. 18:21
1 Kor. 10:20
Unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? 16
6:16
Eks. 29:45
Lev. 26:11
1 Sam. 5:2
Jer. 30:22
31:1,33
32:38
Hez. 37:26
1 Kor. 3:16
6:19
10:14
Ef. 3:17
Heb. 3:6
1 Pet. 2:5
IsAmb. 21:3
Linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo, njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi:

“Ngiyakuhlala phakathi kwabo,

ngihambe phakathi kwabo;

ngiyakuba nguNkulunkulu wabo,

bona babe ngabantu bami.”

17

6:17
Lev. 5:2
Isaya 52:11
IsAmb. 18:4
“Ngakho-ke

phumani phakathi kwabo,

nahlukane nabo, isho iNkosi;

ningathinti okungcolileyo;

khona ngiyakunamukela,

18

6:18
Isaya 43:6
Jer. 31:9
Hos. 1:10
IsAmb. 21:7
ngibe nguYihlo kini,

nina nibe ngamadodana

namadodakazi kimi,

isho iNkosi uSomandla.”