IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

UPawulu ushumayela ivangeli ngesibindi

41

4:1
1 Kor. 7:25
15:10
2 Kor. 3:6
Ngakho lokhu sinale nkonzo, njengokuba sahawukelwa, asidangali, 2
4:2
2 Kor. 2:17
5:11
6:4
1 Thes. 2:3
kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo, asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. 3
4:3
1 Kor. 1:18
2 Thes. 2:9
Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele, lifihlakele kwabalahlwayo, 4
4:4
Isaya 6:10
2 Kor. 3:18
Ef. 2:2
6:12
Fil. 2:6
Kol. 1:15
Heb. 1:3
okukubona abangakholwa unkulunkulu waleli zwe uphuphuthekisile ingqondo yabo, ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. 5
4:5
IzE. 2:36
2 Kor. 1:24
Ngokuba asizishumayeli thina, kodwa sishumayela uKristu Jesu eyiNkosi nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. 6
4:6
Gen. 1:3
Math. 4:14
2 Pet. 1:19
Ngokuba uNkulunkulu owathi: “Akuvele ukukhanya ebumnyameni, kukhanye,” nguyena owakhanyisa ezinhliziyweni zethu ukuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu.

Amandla avela evangelini ayaqinisa ezinhluphekweni nasezingozini

7

4:7
1 Kor. 2:5
2 Kor. 3:5
5:1
12:9
Kepha le ngcebo sinayo ezitsheni zebumba, ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu, bungabi ngobuvela kithi. 8Siyacindezelwa nxazonke, kodwa asinyinyekile; siyaxakeka, kodwa asidikibali; 9
4:9
AmaH. 37:24
siyazingelwa, kodwa asidelwa; siwiswa phansi, kodwa asibhujiswa; 10
4:10
Rom. 8:17
2 Kor. 1:5
Gal. 6:17
2 Thim. 2:11
sithwele njalonjalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu, ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. 11
4:11
AmaH. 44:22
Math. 5:11
Rom. 8:36
1 Kor. 4:9
15:31,49
Kol. 3:4
Ngokuba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu, ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe enyameni yethu efayo. 12
4:12
2 Kor. 13:9
Kanjalo kusebenza ukufa kithina, kepha kinina ukuphila.

13

4:13
AmaH. 116:10
Lokhu sinawo lo moya wokukholwa, njengokulotshiweyo ukuthi: “Ngakholwa, ngakho ngakhuluma,” nathi siyakholwa, ngakho-ke siyakhuluma, 14
4:14
IzE. 2:24
Rom. 8:11
1 Kor. 6:14
Ef. 2:6
sazi ukuthi yena owavusa iNkosi uJesu uyakusivusa nathi kanye noJesu, asethule kanye nani. 15
4:15
2 Kor. 1:6,11
2 Thim. 2:10
Ngokuba konke kwenziwa ngenxa yenu, ukuze umusa ngokwandiswa kubo abaningi uvamise ukubonga, kube ludumo kuNkulunkulu.

16

4:16
Ef. 3:16
4:23
Ngakho asidangali, kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle, owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. 17
4:17
AmaH. 30:5
Math. 5:12
Rom. 8:18
2 Thes. 1:7
1 Pet. 1:6
Rom. 8:24
Heb. 11:1
Ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade, 18thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo; ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwaphakade.