IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

UPawulu uyazincoma ebandleni

31

3:1
IzE. 18:27
2 Kor. 1:12
5:12
10:8
Sesiqala futhi ukuzincoma na? Kumbe siyadinga yini njengabanye izincwadi zokusincoma eziza kini noma ezivela kini na? 2
3:2
1 Kor. 9:2
Nina niyincwadi yethu elotshwe ezinhliziyweni zethu, eyaziwa ifundwa ngabantu bonke, 3
3:3
Eks. 24:12
31:18
34:1
Dut. 10:1
IzA. 3:3
Hez. 11:19
Rom. 15:16
nibonakala ukuthi niyincwadi kaKristu eyenziwe ngokukhonza kwethu, ilotshiwe kungengoyinki* kodwa ngoMoya kaNkulunkulu ophilayo, kungabi sezibhebheni zamatshe kodwa ezibhebheni eziyizinhliziyo zenyama.

4Kepha sinethemba elinjalo ngoKristu kuNkulunkulu, 5

3:5
Fil. 2:13
kungesikho ukuthi singaba namandla ngokwethu okucabanga ngotho ukuthi luvela kithi, kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu, 6
3:6
Jer. 31:31
Joh. 6:63
Rom. 2:27
7:6,10
Rom. 8:2
1 Kor. 11:25
Heb. 8:6
oyena futhi osenzela amandla okuba yizikhonzi zesivumelwano esisha, singesiso esegama kodwa esikaMoya; ngokuba igama liyabulala, kodwa uMoya uyaphilisa.

Inkazimulo yenkonzo entsha iyayidlula eyendala

7

3:7
Eks. 34:29
Kepha uma inkonzo yokufa, enamagama aqoshiwe ematsheni, yafika inenkazimulo, ngangokuba abantwana bakwa-Israyeli babengenakubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe eyayingephelayo, 8
3:8
Gal. 3:2
3:5,14
pho, inkonzo kaMoya ayiyikuba nenkazimulo kakhulu kunayo na? 9
3:9
Dut. 27:26
Rom. 1:16
3:21
4:15
2 Kor. 5:19
Gal. 3:10
Ngokuba uma inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo, ikakhulu inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. 10Ngokuba nalokho okwakhazimuliswayo kwakungenankazimulo, uma kulinganiswa nenkazimulo lena edluleleyo. 11Ngokuba uma lokho obekuzakuphela kwaba nenkazimulo, ikakhulu okumiyo njalo kunenkazimulo.

12

3:12
Ef. 6:19
Ngakho-ke, lokhu sinethemba elinjalo, sinesibindi sonke, 13
3:13
Eks. 34:33
asenzi njengoMose owamboza ubuso bakhe ngendwangu, ukuze abantwana bakwa-Israyeli bangakubuki ukugcina kwalokho obekuzakuphela. 14
3:14
Isaya 6:10
IsiLilo 3:65
Hez. 12:2
Rom. 10:4
11:7
Ef. 2:15
Heb. 8:13
Kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni. Ngokuba kuze kube sosukwini lwanamuhla, nxa kufundwa isivumelwano esidala, leyo ndwangu isahlezi ingambuliwe, ngokuba iyapheliswa kuKristu; 15yebo, kuze kube namuhla, nxa kufundwa uMose, indwangu isayimbozile inhliziyo yabo; 16
3:16
Rom. 11:23
kepha nxa iphendukela eNkosini, indwangu iyasuswa. 17
3:17
Joh. 4:24
8:36
Gal. 5:1
INkosi inguye uMoya; kepha lapho uMoya weNkosi ekhona, kukhona inkululeko. 18
3:18
Eks. 24:17
Rom. 8:29
1 Kor. 13:12
2 Kor. 4:4
1 Joh. 3:2
Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yeNkosi njengasesibukweni siyaguqulwa, sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni, njengalokhu kumi ngeNkosi enguMoya.