IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Ukuziphendulela kukaPawulu ngomsebenzi wakhe nangezinhlupheko ezamvelela ekushumayeleni kwakhe

111Sengathi ningangibekezelela ebuwuleni obuyingcosana, yebo, ngibekezeleleni. 2

11:2
Jer. 31:32
Ef. 5:27
Ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu, ngokuba nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe. 3
11:3
Gen. 3:1
Joh. 8:44
Kepha nginovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohlisa u-Eva ngobuqili bayo, kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukiswa, ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngakuKristu. 4
11:4
Gal. 1:6
Ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu esingamshumayelanga, noma namukela omunye umoya eningawamukelanga, noma elinye ivangeli eningalamukelanga, nikubekezelela kakhulu. 5
11:5
1 Kor. 15:10
2 Kor. 12:11
Gal. 2:6
Ngokuba ngithi angisilele ngalutho kubaphostoli abaqhamileyo kakhulu. 6
11:6
2 Kor. 4:2
5:11
Ef. 3:4
Noma ngiyibhimbi lokukhuluma, nokho angisilo ngokwazi; lokhu sikubonakalisile kinina ngezindlela zonke ezintweni zonke.

7

11:7
Math. 10:8
1 Kor. 9:12,18
Kumbe ngonile yini ngokuzithoba ukuba niphakanyiswe nina, lokhu nganishumayeza ngesihle ivangeli likaNkulunkulu na? 8
11:8
Fil. 4:10,15
Ngaphanga amanye amabandla, ngithatha iholo kuwo, ukuba ngikhonze nina; 9
11:9
IzE. 20:33
2 Kor. 12:13
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
nalapho ngikhona kini ngiswele, angibanga mthwalo kumuntu, ngokuba abazalwane abavela eMakedoniya bakuqeda ukuswela kwami; ezintweni zonke ngazilinda ukuba nginganisindi, futhi ngisezakuzilinda. 10Njengalokhu iqiniso likaKristu likimi, angiyikwaphucwa lolo dumo ezigodini zase-Akhaya. 11Ngani na? Ngokuba nginganithandi na? UNkulunkulu uyazi. 12Kepha engikwenzayo ngizakukwenza futhi, ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunyanwe benjengathi kulokho abazibonga ngakho.

13

11:13
Math. 7:15
2 Kor. 2:17
Fil. 3:2
Ngokuba abanjalo bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, beziguqula abaphostoli bakaKristu. 14Akumangalisi, ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. 15
11:15
Fil. 3:18
Ngakho akuyinto enkulu, uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga ezikuphela kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yazo.

16

11:16
2 Kor. 12:5
Ngiyaphinda ngithi: Makungasho muntu ngami ukuthi ngiyisiwula; kepha noma kungaba njalo, nokho ngamukeleni njengesiwula, ukuze nami ngizibonge kancane. 17Lokho engikushoyo ngalesi sibindi sokuzibonga, angikusho ngokweNkosi, kodwa ngikusho kungathi ngobuwula. 18
11:18
2 Kor. 10:13
Fil. 3:3
Lokhu abaningi bezibonga ngokwenyama, nami ngiyakuzibonga. 19Ngokuba abayiziwula nibabekezelela ngenjabulo, lokhu ningabahlakaniphileyo, 20ngokuba niyabekezela, uma umuntu enenza izigqila, uma enidla, uma enibamba, uma ezikhukhumeza, uma enishaya ebusweni. 21Ngisho ngamahloni ukuthi kade sibuthakathaka. Kepha kulokho umuntu anesibindi ngakho – ngikhuluma ngobuwula – nami nginesibindi ngakho. 22
11:22
IzE. 22:3
Rom. 11:1
BangamaHeberu na? Nami. Bangaba-Israyeli na? Nami. Bayinzalo ka-Abrahama na? Nami. 23
11:23
IzE. 9:15
21:11
1 Kor. 4:11
2 Kor. 1:8
4:11
6:5
Bayizikhonzi zikaKristu na? Ngikhulumisa okohlanya – ngiyiso kakhulu kunabo; ekukhandlekeni kakhulu kunabo, nasekuboshweni kaningi kunabo, nasekushayweni okukhulu impela, nasezingozini zokufa ngezikhathi eziningi. 24
11:24
Dut. 25:3
KubaJuda ngathola kahlanu imivimbo, kushiywa munye emashumini amane; 25
11:25
IzE. 14:19
16:22
ngashaywa kathathu ngezinduku, ngakhandwa kanye ngamatshe, kathathu ngalinyalelwa umkhumbi, ngaba semanzini olwandle ubusuku bunye nemini; 26
11:26
Gal. 2:4
ngangisekuhambeni kaningi, nasezingozini zemifula, nasezingozini zabaphangi, nasezingozini kwabakithi, nasezingozini kwabezizwe, nasezingozini emzini, nasezingozini ehlane, nasezingozini elwandle, nasezingozini kubazalwane bamanga, 27
11:27
Rom. 8:36
2 Kor. 6:4
ngokukhandleka nangokukhathazeka, kaningi ngokuqwasha ebusuku, ngokulamba nangokoma, kaningi ngokuzila ukudla, nasemakhazeni nangokuhambaze; 28
11:28
IzE. 20:18
ngaphandle kwezinye izinto kukhona okungicindezelayo imihla yonke: ukukhathalela onke amabandla. 29
11:29
1 Kor. 8:13
9:22
Ngubani obuthakathaka ngingebuthakathaka nami na? Ngubani okhubekiswayo kungavuthi kimi na?

30

11:30
2 Kor. 12:5
Uma ngimelwe ukuzibonga, ngiyakuzibonga ngobuthakathaka bami. 31
11:31
Rom. 9:1
2 Kor. 1:23
Gal. 1:20
UNkulunkulu noYise weNkosi uJesu, obongekayo phakade naphakade, uyazi ukuthi angiqambi amanga. 32
11:32
IzE. 9:24
EDamaseku induna yenkosi u-Aretha yalinda umuzi wamaDamaseku ukuba ingibambe; 33ngehliswa efasiteleni ngesilulu ogangeni, ngaphepha ezandleni zayo.

12

UPawulu wamukela izambulo kuJesu

121

12:1
IzE. 9:3
18:9
22:17
1 Kor. 15:8
Gal. 1:12
Kumelwe ukuba ngizibonge noma kungasizi; kepha sengizakuphatha imibono nezambulo zeNkosi. 2Ngiyamazi umuntu ekuKristu, sekuyiminyaka eyishumi nane – nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, nguNkulunkulu owaziyo – onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. 3Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo – nakuba wayesemzimbeni, nakuba wayengekho emzimbeni, angazi, nguNkulunkulu owaziyo – 4
12:4
Luk. 23:43
IsAmb. 2:7
ukuthi wahlwithwa wayiswa eParadisi*, wezwa amazwi angakhulumekiyo, okungavunyelwe ukuba umuntu awakhulume. 5
12:5
2 Kor. 11:30
Ngonjalo ngizakuzibonga, kepha ngami uqobo angizukuzibonga, kuphela ngobuthakathaka bami. 6
12:6
2 Kor. 10:8
11:16
Ngokuba noma bengingathanda ukuzibonga, bengingezukuba yisiwula; ngokuba bengizakube ngikhuluma iqiniso, kepha ngiyayeka, funa umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi.

7

12:7
Jobe 2:6
Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa iva enyameni, ingelosi kaSathane, ukuba ingimukule, ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. 8Ngayo-ke nganxusa iNkosi kathathu ukuba isuke kimi. 9
12:9
Gal. 4:13
Fil. 4:13
Yathi kimi: “Umusa wami ukwanele; ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni.” Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. 10
12:10
Rom. 5:3
2 Kor. 13:4
Ngakho ngenamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka, yikhona nginamandla.

Ukusolwa kwakhe yibandla akukho eqinisweni

11

12:11
2 Kor. 11:1,5
Ef. 3:8
Sengize ngaba yisiwula; nina ningiphoqile. Ngokuba mina kwakufanele ukuba nginconywe yinina. Ngokuba angisilele ngalutho kubaphostoli abaqhamileyo kakhulu, noma ngingento yalutho. 12
12:12
Rom. 15:19
1 Kor. 9:1
Impela izibonakaliso zobuphostoli zenziwe kini ngokukhuthazela konke, nangezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemisebenzi yamandla. 13
12:13
2 Kor. 11:8
Ngokuba nancishwani kunamanye amabandla, uma kungeyilokho ukuthi mina angibanga mthwalo kini na? Ngithetheleleni lelo cala.

14

12:14
2 Kor. 13:1
Bhekani, sekungokwesithathu ngilungele ukuza kini; angiyikuba mthwalo kini, ngokuba angifuni okwenu, kodwa ngifuna nina. Ngokuba akubantwana abafanele ukuqongelela abazali, kodwa abazali baqongelela abantwana. 15
12:15
2 Kor. 1:6
Fil. 2:17
Kol. 1:24
2 Thim. 2:10
Kepha ngokujabula okukhulu ngiyakunikela konke, yebo, ngizinikele mina ngenxa yemiphefumulo yenu. Uma nginithanda kakhulu, kanti kuyilapho ngithandwa kancane na? 16Kepha makube ngukuthi anginisindanga mina, kodwa lokhu ngiyisihlakaniphi, nganibamba ngobuqili. 17
12:17
2 Kor. 7:2
Ngake nganiqilizela yini ngomunye walabo engabathumela kini na? 18
12:18
2 Kor. 8:6,16
Nganxusa uThithu, ngathuma kanye naye umzalwane; uThithu wake waniqilizela na? Asihambanga ngamoya munye na? Nangamkhondo munye na?

Iziluleko zokugcina zikaPawulu kwabaseKorinte

19

12:19
2 Kor. 5:12
Kade nicabanga ukuthi siyaziphendulela kini. Thina sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu; kepha konke, bathandwa, kwenzelwa ukwakhiwa kwenu. 20
12:20
Rom. 1:29
1 Kor. 3:3
4:21
2 Kor. 10:2
13:2,10
Gal. 5:20
Ngokuba nginovalo lokuthi ekufikeni kwami mhlawumbe ngizakunifumana ningenjengalokho engikuthandayo, nami ngifunyanwe yinina nginjengalokho eningakuthandiyo, mhlawumbe kube khona ukuphikisana, nomhawu, nokuthukuthela, nemibango, nenhlebo, nokuceba, nokukhukhumala, neziyaluyalu, 21funa kuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu, ngililele abaningi abakade bonile, bengaphendukanga kukho ukungcola nobufebe namanyala abakwenzileyo.

13

UPawulu uthi uzakubahlola ngesineke nxa esefikile kubo

131

13:1
Num. 35:30
Dut. 17:6
19:15
Math. 18:16
Joh. 8:17
2 Kor. 12:14
1 Thim. 5:19
Heb. 10:28
Lokhu kungokwesithathu ngiza kini.

“Ngemilomo yawofakazi ababili

nabathathu izindaba zonke

ziyakuqiniswa.”

2
13:2
2 Kor. 12:21
Besengishilo ngaphambili kulabo abakade bonile nakubo bonke abanye, nakalokhu ngisho ngaphambili – ngisho manje ngingekho, njengalokho ngasho ngikhona ngokwesibili – ukuthi nxa ngifika futhi, angiyikuyekethisa. 3Ngokuba nifuna ubufakazi bokuthi kunguKristu okhulumayo kimi, yena ongebuthakathaka ngakini, kepha unamandla phakathi kwenu. 4
13:4
Gal. 2:20
Fil. 2:7
1 Pet. 3:18
IsAmb. 1:18
Ngokuba noma wabethelwa esiphambanweni ngobuthakathaka, nokho uyaphila ngamandla kaNkulunkulu. Ngokuba nathi sibuthakathaka kuye, kodwa sizakuphila kanye naye ngamandla kaNkulunkulu ngakini.

UPawulu ululeka ukuba nabo bazihlole, engakafiki

5

13:5
Rom. 8:9
1 Kor. 11:28
Kol. 1:27
Zihloleni nina, nibone ukuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina. Kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukinina? Uma kungenjalo, ningabokwaliwa. 6Kepha ngiyethemba ukuthi nizakwazi ukuthi thina asisibo abokwaliwa. 7Siyakhuleka kuNkulunkulu ukuba ningenzi lutho olubi, angisho ukuze sibonakale thina singabavunyiweyo kepha ukuba nina nikwenze okuhle, noma thina singaba njengabaliwayo. 8Ngokuba asinamandla okwenza utho, uma simelana neqiniso, kuphela uma simela iqiniso. 9
13:9
2 Kor. 11:30
12:5,9
Ngokuba siyajabula, nxa sibuthakathaka thina, nina-ke ninamandla; sikukhulekela nalokhu: ukupheleliswa kwenu. 10
13:10
1 Kor. 4:21
2 Kor. 2:3
10:8
Ngalokho ngiloba lezi zinto ngingekho, ukuze, nxa ngikhona, ngingenzi kabukhali ngokwamandla eyanginika wona iNkosi, kube ngawokwakha, kungabi ngawokubhidliza.

Isigcino

11

13:11
Rom. 12:15
15:5,33
1 Kor. 1:10
Fil. 2:2
4:4
Heb. 12:14
Elokugcina, bazalwane, thokozani, nipheleliswe, niduduzwe, nibe nhliziyonye, nibe nokuthula; khona uNkulunkulu wothando nokuthula uyakuba nani.

12

13:12
Rom. 16:16
1 Kor. 16:20
1 Thes. 5:26
1 Pet. 5:14
Bingelelanani ngokwanga okungcwele. 13Abangcwele bonke bayakhonza kini.

14Umusa weNkosi uJesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu, nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nani nonke. Amen.