IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

UPawulu uyazivikela kwabamhlebayo

101

10:1
1 Kor. 2:3
Kepha mina Pawulu uqobo ngiyanincenga ngobumnene nangokuva kukaKristu, mina engithobile phambi kwenu nxa ngikhona, kepha nginesibindi kini nxa ngingekho, 2
10:2
1 Kor. 4:21
ngiyacela ukuba, nxa ngikhona, kungasweleki ukuba ngibasukele ngesibindi engiqonde ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama. 3Ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama, 4
10:4
2 Kor. 6:7
Ef. 6:13
ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama, kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba, sichitha izizindlo, 5nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu, namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu; 6
10:6
2 Kor. 2:9
futhi silungele ukujezisa ukungalaleli konke, nxa sekuphelele ukulalela kwenu.

7

10:7
1 Kor. 7:40
14:37
Bhekani lokhu okuphambi kobuso. Uma umuntu ezethemba yena ukuthi ungokaKristu, makabuye aqonde lokhu ngokwakhe ukuthi, njengokuba yena engokaKristu, sinjalo nathi. 8
10:8
1 Kor. 5:4
2 Kor. 12:6
13:10
Ngokuba noma ngingaze ngizibonge ngaphezulwana ngamandla ethu eyasipha wona iNkosi ukuba nakhiwe kungengukuba nibhidlizwe, angiyikujabhiswa, 9ukuze ngingabi njengokungathi benginethusa nje ngezincwadi. 10Ngokuba izincwadi-ke bathi zinzima, zibukhali, kepha nxa ekhona ngomzimba, ubuthakathaka, ukukhuluma kwakhe kudelelekile. 11
10:11
2 Kor. 13:2,10
Onjalo makaqonde lokhu ukuthi lokhu esiyikho ngamazwi ezincwadi nxa singekho, siyakuba yikho ngesenzo nxa sikhona.

12

10:12
2 Kor. 3:1
1:5
Ngokuba asinasibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abazincomayo. Kodwa bona, nxa bezilinganisa ngezingqobo zabo, bezifanisa nezingqobo zabo, kaba namqondo. 13
10:13
Rom. 12:3
2 Kor. 11:18
12:5
Kepha thina asiyikuzibonga ngaphezu kokulinganisa, kodwa ngesilinganiso sendawo esiyisilinganiso asilinganisele sona uNkulunkulu, ukuze sifinyelele nakini. 14Ngokuba asizeluli ngokweqisa ngokungathi asifinyeleli kini, ngokuba sifikile kwaze kwaba nakini ngevangeli likaKristu, 15
10:15
Rom. 15:20
singazibongi ngemisebenzi yabanye ngaphezu kokulinganisa, kepha sinethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu, siyakukhuliswa kakhulu impela kini endaweni yethu, 16
10:16
IzE. 19:21
size sishumayele ivangeli nasezindaweni ezingaphambi kwakini, singazibongi ngezinto esezenziwe endaweni yomunye. 17
10:17
Jer. 9:23
1 Kor. 1:31
Gal. 6:14
Kepha ozibongayo makazibonge eNkosini. 18
10:18
IzA. 27:2
Rom. 2:29
1 Kor. 4:5
Ngokuba akusiye ozincomayo ovunywa abongwe, kepha yilowo iNkosi emncomayo.