IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
Rom. 16:16
1 Kor. 1:3
Gal. 1:3
Ef. 1:2
UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, noThimothewu umzalwane kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte nakubo abangcwele bonke abakulo lonke lase-Akhaya: 2Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

UPawulu ubonga uNkulunkulu ngenduduzo nangokusindiswa kwakhe ezingozini

3

1:3
Ef. 1:3
1 Pet. 1:3
Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke, 4
1:4
Rom. 15:5
2 Kor. 7:6
osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini, nolunjani, ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu. 5
1:5
AmaH. 34:19
94:19
2 Kor. 4:10
Kol. 1:24
Ngokuba njengalokho izinhlupheko zikaKristu zivamile kithi, kanjalo nokududuzeka kwethu kuvamile ngoKristu. 6Kepha noma sikhathazeka, kungenxa yokududuzwa nokusindiswa kwenu, noma siduduzeka, kungenxa yokududuzwa kwenu okusebenza ukukhuthazela ezinhluphekweni zona lezi esihlupheka ngazo nathi. 7Nethemba lethu ngani liqinile, sazi ukuthi njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko, kanjalo ningabahlanganyeli nabenduduzo.

8

1:8
IzE. 23:1
1 Kor. 15:32
Ngokuba asithandi, bazalwane, ukuba ningazi ngosizi lwethu olwasehlela e-Asiya ukuthi sasindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu, saze salahlekelwa nayithemba lokuphila. 9
1:9
Jer. 17:5,7
Yebo, thina ngokwethu sasizizwele ukuthi sinqunyelwe ukufa, ukuze singazethembi thina, kodwa sethembe uNkulunkulu ovusa abafileyo, 10
1:10
2 Thim. 4:18
owasihlangulisa ekufeni okungaka noyakusihlangulisa, esethemba kuye ukuthi usayakusihlangulisa. 11
1:11
Rom. 15:30
Fil. 1:19
Filem. 22
Nani nisizana nathi ngokusinxusela, ukuze umusa esiwuphiweyo ngokucela kwabaningi siwubongelwe ngabaningi.

12

1:12
1 Kor. 2:4,13
2 Kor. 2:17
6:4
Heb. 13:18
Ngokuba ukuzibonga kwethu yilokhu, okungubufakazi bukanembeza wethu, ukuthi sahamba ezweni kakhulu maqondana nani ngobungcwele nangobuqotho bukaNkulunkulu, kungengokuhlakanipha kwenyama kodwa ngomusa kaNkulunkulu. 13Ngokuba asinilobeli okunye, kuphela lokho enikufundayo nenikuqonda kahle; ngiyethemba futhi ukuthi niyakukuqonda kahle kuze kube sekugcineni, 14
1:14
2 Kor. 5:12
Fil. 2:16
4:1
1 Thes. 2:19
njengalokho nisiqondile okwenxenye ukuthi siyiqholo lenu, njengalokhu nani ningelethu ngosuku lweNkosi yethu uJesu.

UPawulu uchasisa isizathu sokungafiki kwakhe eKorinte

15

1:15
Rom. 1:11
1 Kor. 16:7
Nginalelo themba ngangifuna ukuza kini kuqala, ukuze nithole umusa ngokwesibili, 16
1:16
1 Kor. 16:5
ngidlule ngakini, ngiye eMakedoniya, ngibuye ngize kini sengivela eMakedoniya, ngiphelekezelwe yinina sengiya eJudiya. 17
1:17
Math. 5:37
Jak. 5:12
Pho-ke, bengidlala nje ngisahlose lokho na? Lokho engikuhlosayo ngikuhlosa ngokwenyama yini, ukuze kimina kube nguyebo yebo, kanye noqhabo qhabo, na?

18

1:18
1 Kor. 1:9
1 Thes. 5:24
Kepha njengokuba uNkulunkulu ethembekile, nezwi lethu kini alisiye uyebo kanye noqhabo. 19
1:19
IzE. 18:5
Ngokuba iNdodana kaNkulunkulu uKristu Jesu owashunyayelwa kini yithina, mina, noSilvanu, noThimothewu, wayengesiye uyebo kanye noqhabo, kepha kuyena kunguyebo. 20
1:20
IsAmb. 3:14
Ngokuba noma izithembiso zikaNkulunkulu ziziningi kangakanani, kuyena zinguyebo, ngakho-ke ngaye zingu-Amen futhi, kudunyiswe uNkulunkulu ngathi. 21
1:21
1 Kor. 1:8
1 Pet. 5:10
1 Joh. 2:20,27
Kepha osiqinisayo kanye nani kuKristu, nowasigcobayo, nguNkulunkulu, 22
1:22
Rom. 8:15
2 Kor. 5:5
Ef. 1:13
4:30
owasibeka nophawu nowasipha isibambiso esinguMoya ezinhliziyweni zethu.

23

1:23
Rom. 1:9
9:1
1 Kor. 4:21
2 Kor. 11:31
12:20
13:2,10
Gal. 1:20
Fil. 1:8
Kepha mina ngibiza uNkulunkulu abe ngufakazi emphefumulweni wami ukuthi ngenziwa ukuniphephisa ukuba ngingaphindanga ngize eKorinte, 24
1:24
1 Kor. 3:5
1 Pet. 5:3
kungesikho ukuthi siyabusa phezu kokukholwa kwenu, kodwa siyizisebenzi zokuthokoza kwenu kanye nani, ngokuba nimi ekukholweni.