IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
Rom. 16:16
1 Kor. 1:3
Gal. 1:3
Ef. 1:2
UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, noThimothewu umzalwane kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte nakubo abangcwele bonke abakulo lonke lase-Akhaya: 2Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

UPawulu ubonga uNkulunkulu ngenduduzo nangokusindiswa kwakhe ezingozini

3

1:3
Ef. 1:3
1 Pet. 1:3
Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke, 4
1:4
Rom. 15:5
2 Kor. 7:6
osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini, nolunjani, ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu. 5
1:5
AmaH. 34:19
94:19
2 Kor. 4:10
Kol. 1:24
Ngokuba njengalokho izinhlupheko zikaKristu zivamile kithi, kanjalo nokududuzeka kwethu kuvamile ngoKristu. 6Kepha noma sikhathazeka, kungenxa yokududuzwa nokusindiswa kwenu, noma siduduzeka, kungenxa yokududuzwa kwenu okusebenza ukukhuthazela ezinhluphekweni zona lezi esihlupheka ngazo nathi. 7Nethemba lethu ngani liqinile, sazi ukuthi njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko, kanjalo ningabahlanganyeli nabenduduzo.

8

1:8
IzE. 23:1
1 Kor. 15:32
Ngokuba asithandi, bazalwane, ukuba ningazi ngosizi lwethu olwasehlela e-Asiya ukuthi sasindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu, saze salahlekelwa nayithemba lokuphila. 9
1:9
Jer. 17:5,7
Yebo, thina ngokwethu sasizizwele ukuthi sinqunyelwe ukufa, ukuze singazethembi thina, kodwa sethembe uNkulunkulu ovusa abafileyo, 10
1:10
2 Thim. 4:18
owasihlangulisa ekufeni okungaka noyakusihlangulisa, esethemba kuye ukuthi usayakusihlangulisa. 11
1:11
Rom. 15:30
Fil. 1:19
Filem. 22
Nani nisizana nathi ngokusinxusela, ukuze umusa esiwuphiweyo ngokucela kwabaningi siwubongelwe ngabaningi.

12

1:12
1 Kor. 2:4,13
2 Kor. 2:17
6:4
Heb. 13:18
Ngokuba ukuzibonga kwethu yilokhu, okungubufakazi bukanembeza wethu, ukuthi sahamba ezweni kakhulu maqondana nani ngobungcwele nangobuqotho bukaNkulunkulu, kungengokuhlakanipha kwenyama kodwa ngomusa kaNkulunkulu. 13Ngokuba asinilobeli okunye, kuphela lokho enikufundayo nenikuqonda kahle; ngiyethemba futhi ukuthi niyakukuqonda kahle kuze kube sekugcineni, 14
1:14
2 Kor. 5:12
Fil. 2:16
4:1
1 Thes. 2:19
njengalokho nisiqondile okwenxenye ukuthi siyiqholo lenu, njengalokhu nani ningelethu ngosuku lweNkosi yethu uJesu.

UPawulu uchasisa isizathu sokungafiki kwakhe eKorinte

15

1:15
Rom. 1:11
1 Kor. 16:7
Nginalelo themba ngangifuna ukuza kini kuqala, ukuze nithole umusa ngokwesibili, 16
1:16
1 Kor. 16:5
ngidlule ngakini, ngiye eMakedoniya, ngibuye ngize kini sengivela eMakedoniya, ngiphelekezelwe yinina sengiya eJudiya. 17
1:17
Math. 5:37
Jak. 5:12
Pho-ke, bengidlala nje ngisahlose lokho na? Lokho engikuhlosayo ngikuhlosa ngokwenyama yini, ukuze kimina kube nguyebo yebo, kanye noqhabo qhabo, na?

18

1:18
1 Kor. 1:9
1 Thes. 5:24
Kepha njengokuba uNkulunkulu ethembekile, nezwi lethu kini alisiye uyebo kanye noqhabo. 19
1:19
IzE. 18:5
Ngokuba iNdodana kaNkulunkulu uKristu Jesu owashunyayelwa kini yithina, mina, noSilvanu, noThimothewu, wayengesiye uyebo kanye noqhabo, kepha kuyena kunguyebo. 20
1:20
IsAmb. 3:14
Ngokuba noma izithembiso zikaNkulunkulu ziziningi kangakanani, kuyena zinguyebo, ngakho-ke ngaye zingu-Amen futhi, kudunyiswe uNkulunkulu ngathi. 21
1:21
1 Kor. 1:8
1 Pet. 5:10
1 Joh. 2:20,27
Kepha osiqinisayo kanye nani kuKristu, nowasigcobayo, nguNkulunkulu, 22
1:22
Rom. 8:15
2 Kor. 5:5
Ef. 1:13
4:30
owasibeka nophawu nowasipha isibambiso esinguMoya ezinhliziyweni zethu.

23

1:23
Rom. 1:9
9:1
1 Kor. 4:21
2 Kor. 11:31
12:20
13:2,10
Gal. 1:20
Fil. 1:8
Kepha mina ngibiza uNkulunkulu abe ngufakazi emphefumulweni wami ukuthi ngenziwa ukuniphephisa ukuba ngingaphindanga ngize eKorinte, 24
1:24
1 Kor. 3:5
1 Pet. 5:3
kungesikho ukuthi siyabusa phezu kokukholwa kwenu, kodwa siyizisebenzi zokuthokoza kwenu kanye nani, ngokuba nimi ekukholweni.

2

Ngokubuyiselwa kwezoni eziphendukayo

21Kepha ngazimisela lokhu nami ngokwami ukuthi angisayikuza kini nginokudabuka. 2Ngokuba uma mina nginidabukisa, pho, ngubani ongithokozisayo, uma kungesiye odabukiswa yimi, na? 3

2:3
2 Kor. 12:21
Ngakuloba khona lokho, funa kuthi ekufikeni kwami ngithole ukudabuka ngalabo ebengifanele ukuthokoza ngabo, nginethemba ngani nonke ukuthi okwami ukuthokoza kungokwenu nonke. 4
2:4
IzE. 20:31
Ngokuba ngosizi olukhulu nangobuhlungu benhliziyo nganilobela nginezinyembezi eziningi, kungabi ngukuba nidabukiswe, kodwa ukuze nazi uthando enginithanda kakhulu ngalo.

5Kepha uma kukhona odabukisileyo, akangidabukisanga mina, kodwa, ukuze ngingeqisi, ngokwenxenye unidabukisile nonke. 6Kumanele onjalo lokho kujeziswa ajeziswa ngakho ngabaningi; 7

2:7
Luk. 17:3
kepha okungcono kunalokho, nimthethelele, nimduduze, funa onjalo ahlulwe ngukudabuka okukhulu. 8
2:8
1 Kor. 16:14
Ngalokho ngiyanincenga ukuba nimphathe ngothando; 9ngokuba ngaloba futhi ngenxa yalokho, ukuze ngokuhlolwa kwenu ngazi ukuba ningabalalelayo ezintweni zonke yini. 10
2:10
Luk. 10:16
Kepha lowo enimthethelela utho, nami ngiyamthethelela ngokuba lokho esengikuthethelele, uma kukhona into engiyithetheleleyo, ngikuthethelela ngenxa yenu phambi kobuso bukaKristu, 11
2:11
Luk. 22:31
ukuze singehlulwa nguSathane; ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe.

Uyabongeka uNkulunkulu onqobisa ngevangeli

12

2:12
IzE. 14:27
16:8
1 Kor. 16:9
Kepha mhla ngifika eTrowa ukuba ngishumayele ivangeli likaKristu, ngivulelwe umnyango eNkosini, 13
2:13
IzE. 20:1
2 Kor. 7:5
angibanga nakuthula emoyeni wami, ngokuba ngingamfumananga uThithu umzalwane wami, kodwa ngavalelisa kubo, ngaya eMakedoniya.

14

2:14
1 Kor. 15:57
Kol. 1:25
Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke; 15
2:15
1 Kor. 1:18
ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo, 16
2:16
Luk. 2:34
kulaba siyiphunga lokufa kube ngukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila. Ngubani ongangalokho na? 17
2:17
2 Kor. 1:12
4:2
1 Pet. 4:11
Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu.