IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Ngezigqila

61

6:1
Ef. 6:5
Kol. 3:22
Thith. 2:9
1 Pet. 2:18
Bonke abayizigqila phansi kwejoka mabathi abanumzane babo bafanele ukutuswa impela, ukuze igama likaNkulunkulu nesifundiso kungahlanjalazwa. 2Abanabanumzane abakholwayo bangabadeleli, ngokuba bengabazalwane, kodwa kube yikhona bebakhonza kakhulu, ngokuba bengabakholwayo nabathandekayo labo abasizakala ngomsebenzi wabo.

Wofundisa lezo zinto, uyale ngazo.

Isifundiso masibe ngesiqinisileyo

3

6:3
Gal. 1:6
1 Thim. 1:3
2 Thim. 1:13
Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo, engawalandeli amazwi aphilileyo eNkosi yethu uJesu Kristu nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu, 4
6:4
1 Kor. 8:2
ukhukhumele lowo engaqondi lutho, kumphethe ukubuzana nokuphikisana ngamazwi okuvela kukho umhawu, nombango, nokuhlambalaza, nokuzindla okubi, 5
6:5
Rom. 16:17
2 Thim. 2:23
3:8
Thith. 1:11
3:9
nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, abamukwe iqiniso, bethi ukumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo.

6

6:6
IzA. 15:16
Fil. 4:11
1 Thim. 4:8
Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu, 7
6:7
Jobe 1:21
AmaH. 49:17
Shum. 5:14
ngokuba asilethanga lutho ezweni; kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi; 8
6:8
IzA. 30:8
Math. 6:25
Heb. 13:5
kepha uma sinokudla nezambatho, asaneliswe yikho. 9
6:9
IzA. 11:28
28:20
Math. 13:22
Mark. 10:23
Jak. 5:1
Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni, nasesihibeni, nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. 10
6:10
Eks. 23:8
Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi; abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa, bazigwaza ngeminjunju eminingi.

Ukukhonza uNkulunkulu ngesiminya; ukufundisa izicebi nokuxwaya isifundiso samanga

11

6:11
2 Thim. 2:22
Heb. 12:14
Kepha wena muntu kaNkulunkulu, balekela lezo zinto; jonga ukulunga, nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa, nothando, nokubekezela, nobumnene. 12
6:12
1 Kor. 9:24
Fil. 3:12
1 Thim. 1:18
2 Thim. 4:7
Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho, wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. 13
6:13
Dut. 32:39
Jobe 33:4
Math. 27:11
Joh. 18:33
1 Thim. 5:21
Ngiyakuyala phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke, naphambi kukaKristu Jesu owavuma ukuvuma okuhle phambi kukaPontiyu Pilatu, 14ukuba ugcine umyalo ungenabala, ungenakusoleka, kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu uJesu Kristu 15
6:15
Dut. 10:17
1 Thim. 1:17
IsAmb. 17:14
19:16
ayakukubonakalisa ngezikhathi zakhe uSomandla obongekayo, oyedwa, iNkosi yamakhosi, uMbusi wababusi, 16
6:16
Eks. 33:20
Joh. 1:18
1 Joh. 4:12
yena yedwa onokungafi, ehlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho, ongazange abonwe muntu, nongebonwe; makube kuye udumo namandla aphakade. Amen.

17

6:17
Jobe 31:24
AmaH. 62:10
Mark. 4:18
Luk. 12:15
1 Thim. 4:10
Yala abacebileyo kuleli zwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali, bangathembeli engcebeni engemiyo, kepha mabathembele kuNkulunkulu osicebisa ngakho konke, sithokoze ngakho, 18
6:18
Dut. 15:7
Gal. 6:9
Heb. 13:16
benze okuhle, bacebe ngemisebenzi emihle, baphane, babelane, 19
6:19
Math. 6:20
Luk. 16:9
bezibekelela isisekelo esihle sesikhathi esizayo, ukuze babambe ukuphila okuyikho.

Isigcino

20

6:20
1 Thim. 4:6
2 Thim. 1:14
2:14
Thith. 1:14
Thimothewu, londa kahle okubekiweyo kuwe, ugweme ukukhuluma okuyize nokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi kungesikho, 21okuthi abanye bekuvuma, baduka ekukholweni.

Umusa mawube nani.