IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Ngokuyala amalunga ebandla

51

5:1
Lev. 19:32
Ungayikhaci indoda endala, kodwa yiyale njengoyihlo, namadoda amasha njengabafowenu, 2abesifazane abadala njengawonyoko, nabesifazane abasha njengawodadewenu ngenhlanzeko epheleleyo.

Ngabafelokazi

3Yazisa abafelokazi abangabafelokazi ngoqobo. 4

5:4
Math. 15:4
Kepha uma umfelokazi enabantwana noma enabazukulwane, labo-ke mabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufaneleyo kubazali babo, ngokuba kuyabongeka lokho phambi kukaNkulunkulu. 5
5:5
Luk. 2:36
Lowo ongumfelokazi ngoqobo osele eyedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini, 6
5:6
Ef. 2:1
Jak. 5:5
kepha lowo ozinikela ekutamaseni ufile esekhona. 7Yala ngalezo zinto, ukuze bangabi nokusoleka. 8
5:8
Thith. 1:6
Kepha-ke uma umuntu engabondli abakubo, kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa, mubi kunongakholwayo.

9

5:9
Dut. 24:3
Makangafakwa esibalweni umfelokazi, uma engaphansi kweminyaka engamashumi ayisithupha, owabe ngumfazi wendoda inye, 10
5:10
Joh. 13:14
1 Thim. 3:7
Heb. 13:2
1 Pet. 4:9
ebongwa ngemisebenzi emihle, uma ondlile abantwana, uma engenisile izihambi, uma egezile izinyawo zabangcwele, uma esizile abahluphekayo, uma ekhuthalele umsebenzi wonke omuhle.

11Kepha abafelokazi abasha ubenqabe; ngokuba uma sebetamasile bedela uKristu, bafuna ukugana; 12

5:12
1 Thim. 1:19
banokulahlwa, ngokuba bechithile ukukholwa kwabo kokuqala. 13
5:13
1 Thim. 3:11
Thith. 2:3
Futhi-ke bafunda nokuvilapha, bezula izindlu ngezindlu, bengavilaphi kuphela, kepha behleba, bezigaxa ngokungekwabo, bekhuluma okungafanele. 14
5:14
1 Kor. 7:9
Ngakho-ke ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane, bazale abantwana, baphathe indlu yabo, bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. 15Ngokuba nakalokhu abanye sebechezukele kuSathane.

16Uma owesifazane okholwayo enabafelokazi, makabasize, ibandla lingasindwa, ukuze lisize abafelokazi boqobo.

Amalunga afanele ukondliwa yibandla

17

5:17
IzE. 14:23
Fil. 2:29
1 Thes. 5:12
Heb. 13:17
Amalunga aphatha kahle akuthiwe afanele ukutuswa ngokuphindiweyo, ikakhulu lawo akhuthalela izwi nokufundisa. 18
5:18
Dut. 24:14
25:4
Math. 10:10
Luk. 10:7
Ngokuba umbhalo uthi: “Ungayifaki isifonyo inkabi ebhulayo,” futhi: “Isisebenzi siyifanele inkokhelo yaso.”

Ngokuthetha amacala nezinye iziluleko

19

5:19
Dut. 19:15
Math. 18:16
Icala eliqondene nelunga ungalemukeli, kungekho ofakazi ababili noma abathathu. 20
5:20
Dut. 19:20
Gal. 2:14
Ef. 5:11
Thith. 1:13
Abonayo ubasole phambi kwabo bonke, ukuze nabanye besabe.

21

5:21
1 Thim. 6:13
Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha.

22

5:22
IzE. 6:6
1 Thim. 4:14
2 Thim. 1:6
Ungasheshi ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye, uzigcine ube mhlophe.

23Ungabe usaphuza amanzi odwa, kepha phuza iwayini eliyingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthakathaka bakho obuvamileyo.

24

5:24
Gal. 5:19
Izono zabanye abantu zisobala, zibandulela ekwahlulelweni; kepha abanye ziyabalandela. 25
5:25
Math. 10:26
Ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala; naleyo engenjalo ingesitheke.